Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

NN 34/2018 (11.4.2018.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir

670

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16 i 101/17), te članka 49. stavak 1. točka 5. i članka 106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (»Službeni glasnik Grada Belog Manastira«, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 10. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Belog Manastira (»Narodne novine«, broj: 65/17) u članku 1. stavak 1. točka 4. briše se.

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 13. u stavku 1. iza riječi: »koristiti«, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »i kuće za odmor u dijelu koji služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.«.

Članak 4.

Poglavlje V. »Porez na korištenje javnih površina« i članci od 15. do 19. brišu se.

Članak 5.

Poglavlje VI. »Porez na nekretnine« i članak 20. brišu se.

Članak 6.

U članku 21. u stavku 1. riječi: »i porez na korištenje javnih površina«, brišu se.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Belog Manastira«.

Klasa: 410-01/18-01/01
Urbroj: 2100/01-01-01-18-1
Beli Manastir, 28. ožujka 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Igor Franjić, v. r.