Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

NN 35/2018 (13.4.2018.), Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

Hrvatska komora medicinskih sestara

690

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 57/11) i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara, Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DODATNOM USAVRŠAVANJU MEDICINSKIH SESTARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se potreba, sadržaj i duljina trajanja programa dodatnog usavršavanja medicinskih sestara u području zdravstvene njege u kući i palijativne skrbi.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Cilj dodatnog usavršavanja medicinskih sestara je poboljšanje kvalitete i učinkovitosti njihova rada u skladu s najvišim stručnim i etičkim normama u području iz članka 1. ovoga Pravilnika te stjecanje potrebnih kompetencija za samostalno obavljanje njihove djelatnosti u tom području.

Članak 4.

Dodatno usavršavanje medicinskih sestara je horizontalni oblik organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja prema programima koji se izvode u zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama u kojima se provodi strukovno obrazovanje ili visokim učilištima u najduljem trajanju do godine dana.

Potrebu za dodatnim usavršavanjem iz članka 1. ovoga Pravilnika Hrvatska komora medicinskih sestara utvrđuje na temelju iskazanih potreba zdravstvenih ustanova ili stručnih udruga medicinskih sestara.

Program dodatnog usavršavanja medicinskih sestara u području zdravstvene njege u kući tiskan je u Prilogu I ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Program dodatnog usavršavanja medicinskih sestara u području palijativne skrbi tiskan je u Prilogu II ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Program dodatnog usavršavanja iz članka 4. stavka 3., odnosno članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika može upisati medicinska sestra s najmanje završenom temeljnom naobrazbom za medicinsku sestru i odobrenjem za samostalan rad sukladno Zakonu o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 57/11).

Članak 6.

Plan provođenja programa dodatnog usavršavanja medicinskih sestara iz članka 4. stavka 3., odnosno članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika izrađuje obrazovna ustanova ili visoko učilište na kojem se provodi program, uz suglasnost Hrvatske komore medicinskih sestara.

Plan provođenja programa dodatnog usavršavanja sadrži obvezne i izborne kolegije i sastoji se od organizirane nastave, vježbi u kabinetu vještina, kliničkih vježbi u zdravstvenim ustanovama te individualnog rada polaznika uz sudjelovanje predavača na određenom kolegiju.

Članak 7.

Nakon završetka dodatnog usavršavanja obrazovna ustanova ili visoko učilište na kojem je proveden program dodatnog usavršavanja polazniku izdaje Potvrdu o završenom dodatnom usavršavanju.

Članak 8.

Hrvatska komora medicinskih sestara vrednuje dodatno stečene kompetencije nakon dostavljene Potvrde o uspješnom završetku dodatnog usavršavanja iz članka 7. ovoga Pravilnika, bodovanjem dodatnog usavršavanja prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-04/17-01/01

Urbroj: 696-3-1-18-05

Zagreb, 9. ožujka 2018.

Predsjednik Vijeća HKMS-a
Mario Gazić, magistar sestrinstva, v. r.

PRILOG I

PROGRAM DODATNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

PREDMETPVSMV
Organizacija zdravstvene njege u PZZ1515
Teorije i načela sestrinstva u zajednici1515
Upravljanje zdravstvenom njegom u zajednici1515
Zakonska regulativa zdravstvene njege u zajednici1515
Primjena etičkh načela u zajednici1515
Psiho-socijalni aspekti skrbi u zajednici1515
Primjena procesa zdravstvene njege u zajednici15303090
Sestrinska dokumentacija u PZZ151560
Komunikacija u zajednici15151530
Sestrinska praksa u kući korisnika153060
Zdravstvena zaštita oboljelih od kroničnih bolesti u zajednici30303090
Zdravstvena zaštita osoba s posebnim psihosocijalnim potrebama u zajednici15151560
Zdravstvena zaštita starijih osoba u zajednici15151560
Palijativna skrb u kući30301590
Dijagnostički postupci u kući15301560
Terapijski postupci u kući15301560
UKUPNO:270240240660
     
»Telenjega«1515
Mogućnosti sestrinskih istraživanja u zajednici1515
Hitna stanja u kući153015
Integralni pristup očuvanja zdravlja i prevencije bolesti153015


P – predavanja, V – vježbe, S – seminari, MV – mentorske vježbe

PRILOG II

PROGRAM DODATNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA U PALIJATIVNOJ SKRBI

I. PREDMETPV
Koncepti modeli organizacije palijativne skrbi50
Uloga medicinske sestre u procesu palijativne skrbi1515
Komunikacijske vještine u procesu palijativne skrbi1010
Etički aspekti rada u procesu palijativne skrbi510
Zdravstvena njega bolesnika i – zbrinjavanje osnovnih ljudskih potreba bolesnika s uznapredovalom neizlječivom bolešću – I.1030
Zdravstvena njega bolesnika – zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba bolesnika s uznapredovalom neizlječivom bolešću – II. – dodatne vještine1015
Bol i terapija boli515
Zdravstvena njega umirućeg bolesnika510
Obitelj kao sastavnica tima za palijativnu skrb55
UKUPNO70110

P – predavanja, V – vježbe

II.     PRAKTIČNA NASTAVA/INTERVENCIJE/DODATNE VJEŠTINE PALIJATIVNE SKRBI:

–     Hidracija bolesnika u terminalnoj fazi – načini i tehnike (održavanje venskog puta i nadoknada tekućine intravenozno po pisanom nalogu liječnika)

–     Njega usne šupljine

–     Supkutana infuzija/hipodermokliza

–     Tehnike suočavanja sa stresom

–     tehnike suočavanja s dijagnozom i prognozom

–     tehnike suočavanja sa stresom (zdravstveno osoblje i članovi obitelji bolesnika)

–     Prehrana bolesnika u terminalnoj fazi

–     Per os – per sondam – PPP, TPP, PEG,

–     Poteškoće: mučnina, povraćanje, gubitak apetita, štucanje, proljev, opstipacija – tehnike smanjivanja intenziteta poteškoća i pomoć bolesniku

Tehnike komunikacije u procesu palijativne skrbi:

–     s bolesnikom (tijekom bolesti, neposredno prije smrti)

–     s članovima obitelji (tijekom bolesti, neposredno prije smrti, neposredno nakon smrti, u procesu žalovanja)

–     Prevencija dekubitusa i njega dekubitalne rane

–     pomagala

–     Skala za procjenu rizika od nastanka dekubitusa

–     Zdravstvena njega nepokretnog i inkontinentnog bolesnika

–     Njega umrle osobe

–     Kronične rane – njega kronične rane

–     Bol – prepoznavanje, praćenje intenziteta boli i evaluacija boli

–     Analgetici, opioidi u terapiji boli – popratne pojave i načini njihovog suzbijanja

–     Nefarmakološke tehnike suzbijanja boli i njihova primjena;

–     Elastomerska pumpa

–     Kontinuirana analgezija

–     Skale za bol – s obzirom na dob, kognitivne i komunikacijske sposobnosti

–     Retencija urina i inkontinencija

–     uvođenje trajnog urinarnog katetera ženskim pacijentima po pisanom nalogu liječnika

–     promjena trajnog urinarnog katetera muškim i ženskim pacijentima po pisanom nalogu liječnika

–     jednokratna kateterizacija urina ženskim pacijentima po pisanom nalogu liječnika

–     Sve ostale skale i tehnike za procjenu stanja bolesnika – njihova primjena
–     Fizikalna terapija (u okviru kompetencija medicinske sestre)

–     Sestrinska dokumentacija sa svim specifičnostima vezanima za skrb o bolesniku u terminalnoj fazi (anamneza, fizikalni pregled, osnovne fizičke potrebe, socijalne, psihološke, emocionalne i duhovne potrebe)

–     pismo za preuzimanje palijativnog bolesnika

–     otpusno pismo medicinske sestre