Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

NN 36/2018 (18.4.2018.), Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

699

Na temelju članka 37.a stavka 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 141/13, 39/15 i 130/17) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O STRUČNJACIMA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Primjena pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje ili obnovu potvrde kojom fizička osoba dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, rokovi valjanosti i način obnavljanja potvrde.

Usklađenost propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. načela radiološke sigurnosti su načelo opravdanosti, načelo optimizacije i načelo ograničenja ozračenja

2. potvrda je javna je isprava kojom se dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje

3. rezidui su materijali u kojima se uslijed tehnoloških procesa povećava koncentracija prirodnih radionuklida pri njihovom nastajanju u industrijskim sektorima.

(2) Ostali pojmovi koji se pojavljuju u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđeno u članku 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15 i 130/17).

Područja za koja se izdaje potvrda

Članak 4.

Područja za koja se izdaje potvrda iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

1. osobni dozimetrijski nadzor – procjena vanjskog ozračenja

2. osobni dozimetrijski nadzor – procjena unutarnjeg ozračenja

3. djelatnosti u medicini, dentalnoj medicini i veterini gdje se koriste električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

4. djelatnosti u medicini i veterini gdje se koriste radioaktivni izvori

5. djelatnosti u industriji i znanosti gdje se koriste radioaktivni izvori i/ili električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

6. praćenje stanja okoliša i okoliša objekta

7. djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih radioaktivnih izvora

8. djelatnosti vezane uz industriju u kojoj nastaju rezidui, te njihovo korištenje, odlaganje, otpuštanje, skladištenje, uklanjanje ili recikliranje.

II. DOPUNSKO STRUČNO OBRAZOVANJE I OBNOVA ZNANJA

Organizacija dopunskog stručnog obrazovanja

Članak 5.

(1) Dopunsko stručno obrazovanje te obnova znanja potrebnog za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja provodi se po planu i programu dopunskog stručnog obrazovanja te obnove znanja potrebnog za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(2) Plan i program iz stavka 1. ovoga članka donosi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod). O uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju polazniku se izdaje uvjerenje.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

1. osnovnog programa potrebnog za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja

2. specijalističkih programa za područja propisana člankom 4. ovoga Pravilnika.

Način prijave za provjeru znanja u slučaju obnove znanja

Članak 6.

(1) Prijava za stručno obrazovanje ili obnovu znanja potrebnog za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja dostavlja se Zavodu.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. ime i prezime pristupnika

2. osobni identifikacijski broj pristupnika

3. stručnu spremu pristupnika

4. vrstu specijalističkog programa iz članka 4. ovoga Pravilnika za koji se pristupnik prijavljuje.

(3) Zavod određuje početak i mjesto održavanja stručnog obrazovanja ili obnovu znanja potrebnog za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja

Članak 7.

Ravnatelj Zavoda može kao važeće priznati i odgovarajuće stručno obrazovanje za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja završeno u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj.

III. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE POTVRDE

Nadležnost Zavoda

Članak 8.

Zavod izdaje potvrdu kojom potvrđuje osobu kao stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje.

Opći uvjeti za izdavanje potvrde

Članak 9.

(1) Opći uvjeti za izdavanje potvrde iz članka 8. ovoga Pravilnika su:

1. stručna kvalifikacija koja obuhvaća:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (polje fizika) za područja iz članka 4. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (polje fizika) ili tehničkih znanosti (polje elektrotehnika) za područja iz članka 4. točke 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (polje fizika, kemija, biologija), tehnološke struke (polje kemijsko inženjerstvo) ili biotehničke struke (polje biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam) za područja iz članka 4. točke 6. ovoga Pravilnika

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (polje fizika, kemija) ili tehničkih znanosti (polje elektrotehnika, strojarstvo, rudarstvo, naftno i geološko inženjerstvo) za područja iz članka 4. točke 7. i 8. ovoga Pravilnika

2. poznavanje i razumijevanje načela radiološke sigurnosti

3. poznavanje mjera radiološke sigurnosti u području/područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje traži potvrdu

4. operativno znanje potrebno za pripremu i davanje odgovarajućih savjeta u područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se traži potvrda

5. najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima radiološke sigurnosti u područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika za koja se traži potvrda.

(2) Zavod će o uvjetima iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Europsku komisiju.

Posebni uvjeti i kriteriji za izdavanje potvrde

Članak 10.

(1) Posebni uvjeti za izdavanje potvrde iz članka 8. ovoga Pravilnika su:

1. dokazi kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima iz članka 4. ovoga Pravilnika u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje ili obnovu potvrde

2. dokazi stručnosti i radnog iskustva su:

– uvjerenje o uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika

– profesionalni životopis s referencama i informacijama o stečenim znanjima i operativnim vještinama u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika

– drugi dokazi radnog iskustva u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Zavod će o uvjetima iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Europsku komisiju.

Postupak izdavanja potvrde

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se Zavodu na obrascu POT-SZIZ iz Priloga I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. diplomu ili potvrdu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika

2. dokaze stručnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika za svako područje iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se podnosi zahtjev.

(2) Dokazi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se zasebno za svako pojedino područje iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon izdavanja prve potvrde za pojedino područje svaki sljedeći zahtjev za izdavanjem potvrde za to isto područje smatra se zahtjevom za obnavljanjem potvrde.

Postupak obnavljanja potvrde

Članak 12.

(1) Stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja podnosi zahtjev za obnavljanje potvrde Zavodu na obrascu POT-SZIZ iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaze kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Dokazi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se zasebno za svako pojedino područje iz članka 4. ovoga Pravilnika i odnose se na period od pet godina koje prethode danu podnošenja zahtjeva za obnavljanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka.

Povjerenstvo za davanje mišljenja o zadovoljavanju uvjeta za obavljanje poslova stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 13.

(1) Ravnatelj Zavoda imenuje Povjerenstvo za davanje mišljenja o zadovoljavanju uvjeta iz članka 9. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima tri člana koje imenuje ravnatelj Zavoda. Kao članovi Povjerenstva mogu biti imenovani i stručnjaci koji nisu službenici Zavoda.

(3) Zavod zaprimljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju iz članka 11. stavka 1. odnosno članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika prosljeđuje Povjerenstvu.

(4) Povjerenstvo se sastaje u prostorijama Zavoda. Povjerenstvo uz pregled dokumentacije iz stavka 1. i 2. članka 11. odnosno stavka 1. i 2. članka 12. ovoga Pravilnika obavlja i razgovor s podnositeljem zahtjeva te u roku od 30 dana od dana zaprimanja dokumentacije donosi mišljenje iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka može glasiti »udovoljio« ili »nije udovoljio«. U slučaju da mišljenje glasi »nije udovoljio«, Povjerenstvo je obavezno navesti i kojim uvjetima nije bilo udovoljeno.

(6) U roku od sedam dana od dana donošenja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će izdati potvrdu.

Sadržaj potvrde

Članak 14.

(1) Potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime

– datum i mjesto rođenja

– osobni identifikacijski broj

– akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje

– stručno područje za koje se potvrda izdaje

– možebitna ograničenja

– razdoblje važenja potvrde

– broj potvrde

– klasa i urudžbeni broj potvrde

– datum i mjesto izdavanja

– potpis ravnatelja Zavoda.

(2) Možebitna ograničenja, sadržana u potvrdi iz stavka 1. ovoga članka, sadrže pojašnjenje da se stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđuje uz ograničenje unutar pojedinog područja iz članka 4. ovoga Pravilnika ili drugu napomenu prema preporuci Povjerenstva.

Razdoblje izdavanja potvrde

Članak 15.

(1) Potvrda kojom se dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje iz članka 4. ovoga Pravilnika daje se na rok od pet godina.

(2) Stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kojemu je izdana potvrda obavezan je zahtjev za obnavljanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnijeti najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje mu je potvrda izdana.

Postupanje u slučaju neudovoljavanju uvjetima

Članak 16.

(1) Podnositelj zahtjeva koji nije udovoljio uvjetima iz članka 13. stavka 5. ovoga Pravilnika može u pisanom obliku uputiti prigovor Povjerenstvu.

(2) Ravnatelj Zavoda imenuje Povjerenstvo koje će razmotriti prigovor iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana koji su službenici Zavoda.

(4) Ako Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ocijeni da je prigovor iz stavka 1. ovoga članka opravdan, provest će ponovnu provjeru znanja te razgovor s podnositeljem zahtjeva.

Pravna osoba

Članak 17.

Stručne savjete vezane za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje iz članka 4. ovog Pravilnika može davati i pravna osoba koja zapošljava najmanje jednog stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za to područje.

IV. STRUČNJACI ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA POTVRĐENI U DRUGIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Obveza priznavanja statusa u Republici Hrvatskoj

Članak 18.

(1) Stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, kojem je u drugoj zemlji članici Europske unije izdana potvrda kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, nositelju odobrenja i korisniku može davati stručne savjete u smislu članka 37.a stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ukoliko je od Zavoda ishodovao potvrdu kojom mu se priznaje status stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 19. do 22. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Zavoda može stručnjaku za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kojem je u drugoj zemlji članici Europske unije izdana potvrda kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje odobriti davanje stručnih savjeta nositelju odobrenja i korisniku u smislu članka 37.a stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i bez provođenja procedure propisane odredbama članka 19. do 22. ovoga Pravilnika ukoliko je zemlja članica Europske unije koja je izdala potvrdu kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje preuzela odredbe Direktive Vijeća 2013/59/Euratom iz članka 2. ovoga Pravilnika, a koje se odnose na stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u specifičnom području za kojeg se traži odobrenje.

Način podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa

Članak 19.

(1) Stručnjak za zaštitu od zračenja potvrđen u drugoj zemlji članici Europske unije podnosi Zavodu zahtjev za priznavanje statusa stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj za jedno ili više područja iz članka 4. ovoga Pravilnika. Zahtjev se podnosi na obrascu SZIZ-EU iz Priloga II. ovoga Pravilnika. Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. potvrdu zemlje članice Europske unije koja je istu izdala s naznačenim područjima na koja se odnosi te rokom važenja

2. diplomu ili potvrdu o završenom studiju

3. životopis na hrvatskom jeziku s opisom rada u području djelovanja, pruženih usluga i poslova iz područja radiološke sigurnosti, popis korisnika kojima je pružao savjete iz područja radiološke sigurnosti te duljini praktičnog radnog iskustva u području iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se traži potvrđivanje

4. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika najmanje razine B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira.

(2) Dokazi iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka uz stručni prijevod na hrvatski jezik uključuju i ovjeru stalnog sudskog tumača.

(3) Zavod će provesti pisanu provjeru poznavanja hrvatskih propisa iz područja radiološke sigurnosti za jedno ili više područja iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje stručnjak za zaštitu od zračenja, potvrđen u drugoj zemlji članici Europske unije, podnosi zahtjev za priznavanje statusa stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj.

(4) Pisana provjera poznavanja hrvatskih propisa iz područja radiološke sigurnosti iz stavka 3. ovoga članka provest će se u roku do sedam dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a rezultati pismene provjere prosljeđuju se Povjerenstvu iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo za davanje mišljenja za priznavanje statusa u Republici Hrvatskoj

Članak 20.

(1) Ravnatelj Zavoda imenuje Povjerenstvo za davanje mišljenja o udovoljenju uvjetima za priznavanje statusa stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđenog u drugim zemljama članicama Europske unije.

(2) Povjerenstvo ima tri člana koje imenuje ravnatelj Zavoda. Dva člana Povjerenstva moraju biti već potvrđeni stručnjaci za zaštitu od ionizirajućeg zračenja ili udovoljavati uvjetima za potvrđivanje te imati najmanje deset godina iskustva rada u području iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđen u drugoj zemlji članici Europske unije traži potvrdu ili obnovu potvrde. Treći član povjerenstva jest službenik Zavoda.

(3) Zavod zaprimljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika prosljeđuje Povjerenstvu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Povjerenstvo se sastaje u prostorijama Zavoda. Povjerenstvo uz pregled dokumentacije iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika obavlja i razgovor sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika te u roku od 30 dana od dana zaprimanja dokumentacije donosi mišljenje iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Osim dokumenata navedenih u članku 19. stavku 1. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo za donošenje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(6) U roku od sedam dana od donesenog mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će donijeti odluku o izdavanju potvrde o priznavanju statusa stručnjaka za zaštitu od zračenja iz članka 20. ovoga Pravilnika.

Sadržaj potvrde za priznavanje statusa

Članak 21.

(1) Potvrda iz članka 20. ovoga Pravilnika kojom se stručnjaku za zaštitu od zračenja, potvrđenom u drugoj zemlji članici Europske unije priznaje status stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime

– datum i mjesto rođenja

– akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje – stručno područje za koje se potvrda izdaje

– možebitna ograničenja

– razdoblje važenja potvrde

– broj potvrde

– klasa i urudžbeni broj potvrde

– datum i mjesto izdavanja

– potpis ravnatelja Zavoda.

(2) Možebitna ograničenja, sadržana u potvrdi iz stavka 1. ovoga članka, sadrže pojašnjenje da se status potvrđuje uz ograničenje u području djelovanja ako se područje/područja u kojima je stručnjak za zaštitu od zračenja potvrđen u drugoj zemlji članici Europske unije ne podudaraju s područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika ili da postoje ograničenja na sposobnost davanja savjeta zbog ograničenja u jezičnim sposobnostima, ako iste postoje ili drugu napomenu prema preporuci Povjerenstva.

Razdoblje izdavanja potvrde za priznavanje statusa

Članak 22.

(1) Potvrda za priznavanje statusa stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj iz članka 20. ovoga Pravilnika izdaje se na rok koji je identičan roku do kada vrijedi potvrda kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje izdana u državi Europske unije iz članka 18. ovoga Pravilnika.

(2) Stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kojemu je izdana potvrda obavezan je zahtjev za obnavljanje potvrde podnijeti najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje mu potvrda izdana i to:

1. podnošenjem zahtjeva za obnovu potvrde kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje nadležnom tijelu u matičnoj državi te, po dobivenoj potvrdi u matičnoj državi, podnošenjem zahtjeva iz članka 19. ovoga Pravilnika ili

2. podnošenjem zahtjeva iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Upisnici

Članak 23.

(1) Zavod vodi upisnik stručnjaka zaštite od zračenja.

(2) Popis stručnjaka zaštite od zračenja prema područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika objavljuje se na internetskim stranicama Zavoda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Osoba koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, i koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima više od osam godina praktičnog iskustva u području iz članka 4. ovoga Pravilnika, ali ne zadovoljava uvjete vezane uz struku iz članka 9. ovoga Pravilnika, može podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde kojom se potvrđuje osobu kao stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja uz dokaz o najmanje osmogodišnjem radnom iskustvu na poslovima u području iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/04

Urbroj: 542-03/1-18-06

Zagreb, 11. travnja 2018.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac POT-SZIZ

Državni zavod za radiološki i nuklearnu sigurnost

Zagreb, Frankopanska 11

Tel.: 01/4881 770, fax: 01/4881 780

www.cms.dzrns.hr

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE POTVRDE KOJOM SE DOKAZUJE STRUČNOST ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Vrsta zahtjeva (označiti upisivanjem znaka x)

__ prvo podnošenje zahtjeva__zahtjev za obnovu potvrde

Podaci o pristupniku

Ime i prezime:

OIB:

Poštanski broj:

Mjesto:

Ulica i kućni broj:

Telefon/mobitel:

e-pošta:

Područje za koje se traži potvrda (zaokružiti broj ispred jednog ili više područja)

1. osobni dozimetrijski nadzor – procjena vanjskog ozračenja

2. osobni dozimetrijski nadzor – procjena unutarnjeg ozračenja

3. djelatnosti u medicini, dentalnoj medicini i veterini gdje se koriste električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

4. djelatnosti u medicini i veterini gdje se koriste radioaktivni izvori

5. djelatnosti u industriji i znanosti gdje se koriste radioaktivni izvori i/ili električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

6. praćenje stanja okoliša i okoliša objekta

7. djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih radioaktivnih izvora

8. djelatnosti vezane uz industriju u kojoj nastaju rezidui, te njihovo odlaganje, korištenje ili recikliranje.

Datum prijave:Ime i prezime te potpis pristupnikaPrilozi* koje je potrebno priložiti:

1. diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju**

2. dokazi o završenim dopunskim edukacijama izvan radnog mjesta

3. dokazi o stručnosti i radnom iskustvu.* Ako se traži potvrda za više područja potrebno je za svako područje posebno odvojiti priloge u zasebnu mapu te naznačiti na koje se područje pojedina mapa odnosi. Pojedina mapa mora sadržavati sve priloge 1. – 3., a dokazi 2. i 3. moraju biti iz područja za koje se traži potvrda.

** Ako se traži obnavljanje potvrde nije potrebno priložiti.

PRILOG II.

Obrazac SZIZ-EU

Državni zavod za radiološki i nuklearnu sigurnost

Zagreb, Frankopanska 11

Tel.: 01/4881 770, fax: 01/4881 780

www.dzrns.hr

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA PRIZNAVANJE STATUSA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Podaci o pristupniku

Ime i prezime:

Država:

Poštanski broj:

Mjesto:

Ulica i kućni broj:

Telefon / mobitel: e-pošta:

Podaci o potvrdi stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja izdanoj u drugoj zemlji članici Europske unije

Država izdavanja:

Tijelo koje je izdalo potvrdu:

Rok važenja potvrde:

Područja za koja je potvrda izdana:

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

Područje za koje se traži priznavanje statusa stručnjaka za zaštitu od zračenja (zaokružiti broj ispred jednog ili više područja)

1. osobni dozimetrijski nadzor – procjena vanjskog ozračenja

2. osobni dozimetrijski nadzor – procjena unutarnjeg ozračenja

3. djelatnosti u medicini, dentalnoj medicini i veterini gdje se koriste električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

4. djelatnosti u medicini i veterini gdje se koriste radioaktivni izvori

5. djelatnosti u industriji i znanosti gdje se koriste radioaktivni izvori i/ili električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

6. praćenje stanja okoliša i okoliša objekta

7. djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih radioaktivnih izvora

8. djelatnosti vezane uz industriju u kojoj nastaju rezidui, te njihovo odlaganje, korištenje ili recikliranje.

Datum prijave:Ime i prezime te potpis pristupnika

Prilozi koje je potrebno priložiti:

1. potvrda o priznanju iz matične države s naznačenim područjima za koje je dana potvrda te rokom važenja*

2. diploma ili potvrda o završenom studiju*

3. životopis na hrvatskom jeziku s opisom rada u području djelovanja, pruženih usluga i poslova iz područja radiološke sigurnosti, popis korisnika kojima je pružao savjete iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja te duljini praktičnog radnog iskustva u području za koje se traži potvrđivanje

4. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika najmanje razine B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira.


* Prilozi pod 1. i 2. moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.