Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije

NN 36/2018 (18.4.2018.), Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

701

Na temelju članka 8. stavka 20., članka 25. stavka 3. i članka 42. stavka 4. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 19/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. travnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE MINIMALNOG ZAHTJEVA ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE, STOPE PRETVARANJA TE OBVEZE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU SANACIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. uvjeti i načini provedbe aktivnosti i način nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti iz članka 8. stavka 16. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

2. obveze investicijskih društava tijekom i nakon provođenja sanacijskih ovlasti i aktivnosti iz članka 8. stavka 16. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

3. uvjeti na temelju kojih se određuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze iz članka 25. stavka 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

4. uvjeti za određivanje stope pretvaranja iz članka 42. stavka 4. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Članak 2.

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je sukladno članku 8. stavku 1. točki b) Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava sanacijsko tijelo za investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju za koje je nadležna.

2. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u dijelu izvršavanja ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga nad investicijskim društvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojem je, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala odobrenje za rad.

3. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na dionička društva i na odgovarajući način na društva s ograničenom odgovornošću, a čije je osnivanje, ustroj i rad uređen Zakonom o trgovačkim društ­vima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

Članak 3.

Definicije

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. ZOSI je Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 19/15)

3. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 8/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17)

4. Zakon o HANFA-i je Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12)

5. Investicijsko društvo na koje se odnosi ovaj Pravilnik je investicijsko društvo koje je obvezno imati iznos temeljnog kapitala sukladno članku 35. Zakona o tržištu kapitala

6. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju, grupu kreditnih institucija, investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju

7. ESRB je Europski odbor za sistemske rizike.

UVJETI I NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI I NALAGANJA MJERA U SVRHU PROVEDBE SANACIJSKIH OVLASTI

Članak 4.

Sanacijski nadzor Hanfe

1. Hanfa kao sanacijsko tijelo ovlaštena je provoditi nadzor nad investicijskim društvom i grupom investicijskih društava u svrhu provedbe ovlasti iz glave III. i glave V. ZOSI (dalje u tekstu: sanacijski nadzor).

2. Predmet sanacijskog nadzora posebice se odnosi na:

a) provjeru organizacijskih uvjeta, strategije, politike i postupke koje je investicijsko društvo uspostavilo u svrhu usklađenja svojeg poslovanja s odredbama Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih relevantnih propisa,

b) procjenu financijske stabilnosti i položaja investicijskog društva te rizike kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svojem poslovanju, rizike koje investicijsko društvo predstavlja za financijski sustav, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika prema članku 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ i preporuke ESRB-a, ako je to primjereno, i rizike koji se otkrivaju testiranjem otpornosti na stres, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost djelatnosti investicijskog društva.

3. Sanacijski nadzor, osim neposrednog nadzora u prostorijama investicijskog društva, i predmeta nadzora iz stavaka 1. i 2. ovog članka obuhvaća izvješća i informacije iz stavka 2. točke a) ovoga članka koja je investicijsko društvo dužno dostavljati Hanfi kao sanacijskom tijelu, korespondencija s investicijskim društvom, informacije, izvješća i izjave koje na zahtjev Hanfe dostavi investicijsko društvo te druge dostupne informacije, izvješća i obavijesti vezani uz investicijsko društvo.

Članak 5.

Neposredni sanacijski nadzor

1. Hanfa kao sanacijsko tijelo ovlaštena je provesti neposredni sanacijski nadzor u sljedećim slučajevima:

1) kada je to potrebno radi provjere provodi li investicijsko društvo aktivnosti radi otklanjanja prepreka mogućnosti provođenja stečajnog postupka odnosno sanacije

2) određivanja i provjere ispunjava li investicijsko društvo minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze

3) provjere potpunosti i točnosti izvješća i informacija dostavljenih sukladno zahtjevu Hanfe

4) u drugim slučajevima kada je to nužno za izvršavanje sanacijskih ovlasti.

2. Neposredni sanacijski nadzor investicijskog društva obavlja se:

1) pregledom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, pomoćnih i drugih evidencija i obračuna, izvješća koja je investicijsko društvo obvezno sastavljati, politika i ostalih internih akata te druge dokumentacije koja se odnosi na poslovanje investicijskog društva, u izvorniku u papirnatom obliku i/ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba,

2) pribavljanjem pisanih i usmenih objašnjenja od uprave i nadzornog odbora, ako ga investicijsko društvo ima, vlasnika, prokurista, ostalih rukovoditelja ili njegovih radnika.

3. Neposredni sanacijski nadzor obavljaju radnici Hanfe kao sanacijskog tijela, a sukladno ovlastima Zakona o HANFA-i .

4. Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s neposrednim sanacijskim nadzorom poslovanja investicijskog društva Upravno vijeće Hanfe može ovlastiti ovlaštenog revizora, revizorsko društvo ili druge stručno osposobljene osobe.

OBVEZE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA TIJEKOM I NAKON PROVEDBE AKTIVNOSTI KOJE OBAVLJA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 6.

Obveze investicijskog društva u postupku sanacijskog nadzora

1. Investicijsko društvo dužno je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi neposredni sanacijski nadzor u sjedištu investicijskog društva i na ostalim mjestima na kojima investicijsko društvo, odnosno druga osoba na temelju ovlaštenja investicijskog društva, obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hanfa kao sanacijsko tijelo provodi neposredni sanacijski nadzor.

2. Ako investicijsko društvo izdvoji određene aktivnosti, investicijsko društvo dužno je omogućiti ovlaštenim osobama obavljanje neposrednog sanacijskog nadzora u prostorijama pružatelja usluga.

3. Investicijsko društvo dužno je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinog neposrednog sanacijskog nadzora.

4. Investicijsko društvo dužno je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, uručiti računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku i/ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba.

5. Članovi uprave i nadzornog odbora, ako ga investicijsko društvo ima, vlasnici, prokuristi, ostali rukovoditelji i radnici investicijskog društva obvezni su ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, dati usmene i pisane odgovore na pitanja koja su važna za provedbu ovlasti iz glave III. i glave V. ZOSI te ih dokumentacijom potvrditi.

Članak 7.

Postupak sanacijskog nadzora

1. Na postupak i okončanje sanacijskog posrednog i neposrednog nadzora nad investicijskim društvom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o postupku nadzora koje provodi Hanfa.

2. Na temelju provedenog postupka sanacijskog nadzora, Hanfa može investicijskom društvu i odgovornim osobama izreći nadzorne mjere propisane odredbama ZOSI.

3. Na izricanje mjera nakon provedenog sanacijskog nadzora na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o izricanju nadzornih mjera.

4. Kada Hanfa utvrdi postojanje osnove sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili utvrdi počinjenje prekršaja, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

UVJETI TEMELJEM KOJIH SE ODREĐUJE MINIMALNI ZAHTJEV ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE

Članak 8.

Minimalni zahtjev za investicijsko društvo koje nije dio grupe i za grupu investicijskih društava u Europskoj uniji koja nije prekogranična

1. Hanfa utvrđuje iznos pokrivanja gubitaka koje bi investicijsko društvo u sanaciji trebalo biti sposobno pokriti.

2. Hanfa utvrđuje iznos pokrivanja gubitaka iz stavka 1. u skladu sa primjenom odredbi Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 i odgovarajućim odredbama Zakona.

3. Iznos pokrivanja gubitaka izračunava se sukladno članku 1. stavku 2. do 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1450 оd 23. svibnja 2016. o dopuni direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji povezani s metodologijom za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (dalje: Uredba (EU) 2016/1450)

4. Iznos apsorpcije gubitaka koji će sanacijsko tijelo utvrditi treba biti jednak zbroju zahtjeva iz stavka 2. točaka (a) (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/1450 ili bilo koji veći iznos koji je potreban da bi se ispunilo zahtjeve iz stavka 2. točke (d) ili (e) navedene Uredbe.

5. Hanfa može iznos pokrivanja gubitaka odrediti primjenom jedne od sljedećih metoda:

(1) iznos pokrivanja gubitaka jednak je standardnom iznosu pokrivanja gubitaka utvrđenom u skladu sa stavkom 4. ovoga članka;

(2) iznos pokrivanja gubitaka, koji može biti ili:

a. veći od standardnog iznosa pokrivanja gubitaka utvrđenog u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ako vrijedi sljedeće:

– standardni iznos pokrivenosti gubitaka ne odražava u potpunosti potrebu za pokrivenošću gubitaka u okviru sanacije, uzimajući u obzir informacije koje se od nadležnog tijela zahtijevaju u vezi s poslovnim modelom, modelom financiranja i profilom rizičnosti značajnog investicijskog društva;

– potrebno je smanjiti ili ukloniti prepreku mogućnosti sanacije ili pokriti gubitke koji se odnose na udjele u instrumentima na koje se primjenjuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze, a koje su izdali drugi subjekti grupe;

b. niži od standardnog iznosa pokrivenosti gubitaka utvrđenog u skladu sa stavkom 4. ovoga članka u mjeri u kojoj je, uzimajući u obzir informacije primljene od nadležnog tijela u vezi s poslovnim modelom, modelom financiranja i profilom rizičnosti značajnog investicijskog društva:

1) ocijenjeno da dodatni kapitalni zahtjevi, a koji su utvrđeni na temelju rezultata otpornosti na stres ili radi pokrivanja makrobonitetnih rizika, nisu relevantni u pogledu potrebe da se osigura da se gubici mogu apsorbirati u okviru sanacije;

2) ocijenjeno da dio zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj nije relevantan u pogledu potrebe da se osigura da se gubici mogu apsorbirati u okviru sanacije.

6. Ako se primjenjuje mogućnost iz stavka 5. točke 2. b), sanacijsko tijelo nadležnom tijelu dostavlja detaljno obrazloženje utvrđenog iznosa pokrivanja gubitaka, u okviru obveze sanacijskog tijela da se savjetuje s nadležnim tijelom.

Članak 9.

Utvrđivanje iznosa potrebnog za nastavak ispunjavanja uvjeta povezanih s odobrenjem za rad i nastavak obavljanja djelatnosti te održavanje povjerenja tržišta u investicijsko društvo

1. Hanfa utvrđuje iznos dokapitalizacije koji bi bio potreban za provedbu preferirane sanacijske strategije.

2. Ako se na temelju procjene mogućnosti sanacije zaključi da je likvidacija investicijskog društva u slučaju pokretanja stečajnog postupka izvediva i vjerojatna, iznos dokapitalizacije jednak je nuli.

3. Iznimno, Hanfa može odlučiti da je potreban pozitivan iznos dokapitalizacije jer se likvidacijom ciljevi sanacije u postupku likvidacije ne bi ostvarili u istoj mjeri kao kod primjene sanacijske strategije

4. Pri procjeni regulatornih kapitalnih potreba investicijskog društva nakon provedbe preferirane sanacijske strategije, Hanfa upotrebljava najnovije prijavljene vrijednosti relevantnog ukupnog iznosa izloženosti riziku ili nazivnik omjera financijske poluge, kako je primjenjivo, osim ako su primjenjive sve sljedeće okolnosti:

a) sanacijskim planom utvrđuje se, objašnjava i brojčano iskazuje svaka promjena u pogledu regulatornih kapitalnih potreba kao neposredna posljedica mjere sanacije;

b) za promjenu iz točke a) u ocjeni mogućnosti sanacije smatra se da je i izvediva i vjerojatna bez negativnog utjecanja na pružanje ključnih funkcija investicijskog društva i bez uporabe izvanredne financijske potpore osim doprinosa iz aranžmana financiranja sanacije.

5. Ako promjene iz stavka 3. ovoga članka ovise o aktivnostima kupca imovine ili linija poslovanja investicijskog društva u sanaciji ili o aktivnostima treće strane, sanacijsko tijelo nadležnom tijelu sastavlja detaljno obrazloženje u pogledu izvedivosti i vjerojatnosti te promjene.

6. Iznos dokapitalizacije jednak je iznosu potrebnom za ispunjenje primjenjivih kapitalnih zahtjeva potrebnih za zadovoljenje uvjeta povezanih s odobrenjem za rad nakon provedbe preferirane sanacijske strategije ili je veći od njega.

7. Iznos dokapitalizacije uključuje i svaki dodatni iznos koji sanacijsko tijelo smatra potrebnim za održavanje dostatnog povjerenja tržišta nakon sanacije.

8. Iznimno, dodatni iznos koji zahtijeva sanacijsko tijelo može biti niži od standardnog iznosa ako sanacijsko tijelo utvrdi da bi niži iznos bio dostatan za održavanje povjerenja tržišta i jamčenje nastavka pružanja ključnih ekonomskih funkcija investicijskog društva i pristupa financiranju bez uporabe izvanredne financijske potpore.

9. Hanfa će pri procjeni iznosa potrebnog za potporu povjerenju tržišta uzeti u obzir bi li stanje kapitala investicijskog društva nakon sanacije bilo primjereno u usporedbi s postojećim stanjem kapitala u usporedivim investicijskim društvima.

10. Ako je investicijsko društvo dio grupe, pri procjeni iz stavka 7. uzimaju se u obzir kapitalna sredstva u drugim subjektima grupe koja bi izvedivo i vjerojatno bila dostupna za potporu povjerenju tržišta u investicijsko društvo nakon sanacije, u slučajevima investicijskog društva:

a) koje je društvo kći grupe na koju se primjenjuje konsolidirani minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze;

b) koje bi i nakon provedbe preferirane strategije sanacije zadovoljavalo uvjete iz točke a) i

c) od kojeg se ne bi očekivalo da nakon provedbe preferirane sanacijske strategije održi povjerenje tržišta i pristup financiranju na pojedinačnoj osnovi.

11. Ako se imovina, obveze ili linije poslovanja investicijskog društva nakon provedbe preferirane sanacijske strategije dijele na više subjekata, upućivanja na iznose izloženosti riziku i kapitalne zahtjeve trebalo bi tumačiti kao zbroj iznosa u svim tim subjektima.

Članak 10.

Kriteriji za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze

1. Hanfa će prilikom određivanja zadovoljavanja minimalnog regulatornog kapitala uzeti u obzir sljedeće:

a) poslovni model, model financiranja i profil rizičnosti investicijskog društva

b) podatke koji se odnose na kapital i likvidnost investicijskog društva, a ukazuju na dobro pokrivanje rizika povezanih s poslovnim modelom, modelom financiranja i općim profilom rizičnosti investicijskog društva

c) informacije o tome kako se, na temelju ishoda postupka nadzorne provjere i ocjene, rizici i slabosti koji proizlaze iz poslovnog modela, modela financiranja i općeg profila rizičnosti investicijskog društva utvrđeni u tom postupku uzimaju u obzir, izravno ili neizravno, u okviru dodatnih kapitalnih zahtjeva koji se primjenjuju na investicijsko društvo

d) informacije o drugim bonitetnim zahtjevima koji se na investicijsko društvo primjenjuju zbog rješavanja rizika i slabosti koji proizlaze iz poslovnog modela, modela financiranja i općeg profila rizičnosti investicijskog društva

e) veličina i sistemski rizik za investicijsko društvo čija bi propast vjerojatno predstavljala sistemski rizik

f) doprinosi iz Fonda za sanaciju institucija kojim upravlja Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sukladno odredbama ZOSI-ja.

2. Informacije iz stavka 1. Hanfa uzima u obzir pri svakoj prilagodbi standardnog iznosa pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije, kako bi se osiguralo da prilagođeni minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze primjereno odražava rizike koji utječu na mogućnost sanacije, a koji proizlaze iz poslovnog modela, modela financiranja i općeg profila rizičnosti investicijskog društva.

Članak 11.

Doprinosi iz Fonda za sanaciju institucija kojim upravlja Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

1. Hanfa može smanjiti predviđeni iznos minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze s obzirom na očekivani iznos doprinosa iz Fonda za sanaciju institucija financiranju preferirane sanacijske strategije.

2. Hanfa može nakon savjetovanja s Državnom agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a koja upravlja Fondom za sanaciju institucija sukladno odredbama ZOSI-ja dokumentirati svoj pristup u pogledu ocjene ukupnog rizika od iscrpljivanja raspoloživih financijskih sredstava Fonda za sanaciju institucija i primijeniti smanjenja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, pod uvjetom da rizik nije prekomjeran.

3. Iznos svakog takvog smanjenja temelji se na vjerodostojnoj procjeni mogućeg doprinosa iz Fonda za sanaciju institucija i za njega vrijedi barem sljedeće:

(a) niži je od oprezne procjene mogućih gubitaka koje bi sanacijski fond morao snositi da je investicijsko društvo likvidirano u slučaju otvaranja stečajnog postupka

(b) niži je od ograničenja doprinosa iz Fonda za sanaciju institucija

(c) njime se uzima u obzir ukupni rizik od iscrpljivanja raspoloživih financijskih sredstava Fonda za sanaciju institucija zbog uplaćivanja doprinosa u okviru većeg broja propasti ili sanacija investicijskih društava; i

(d) u dosljednosti je s ostalim relevantnim odredbama zakona kojima su propisane obveze i odgovornosti Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

POSTUPANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA PRI PRIMJENI OVLASTI ZA ODREĐIVANJE STOPE PRETVARANJA

Članak 12.

Određivanje stope pretvaranja

1. Hanfa može primijeniti različite stope pretvaranja pri primjeni instrumenata unutarnje sanacije ili pri primjeni ovlasti otpisa ili pretvorbe relevantnih instrumenata kapitala u trenutku insolventnosti investicijskog društva sukladno članku 42. ZOSI.

2. Hanfa će prilikom određivanja naknade vjerovnicima primjenom različitih stopa pretvaranja sukladno stavku 1. ovoga članka poštivati sljedeća načela:

a) načelo ravnopravnosti vjerovnika prema kojem nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao u stečajnom postupku

b) načelo hijerarhije vjerovnika:

i. dioničari investicijskog društva u sanaciji snose prve gubitke;

ii. vjerovnici investicijskog društva u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom prvenstva njihovih tražbina u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

3. Osim kada je ovim Pravilnikom ili ZOSI-jem predviđeno drugačije, prema vjerovnicima koji u slučaju otvaranja stečajnog postupka ulaze u isti isplatni red postupa se na jednak način.

Članak 13.

Vrednovanje imovine i obveza pri primjeni načela stope pretvaranja

1. Hanfa može provesti smanjenje vrijednosti instrumenata kapitala i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala u instrumente redovnog osnovnog kapitala.

2. Hanfa će prilikom davanja prijedloga o primjeni instrumenta unutarnje sanacije ili ovlasti otpisa ili pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala u trenutku insolventnosti izraditi procjenu vrijednosti imovine i obveza investicijskog društva, u skladu sa člankom 35. ZOSI.

3. Procjena vrijednosti osnova je za usporedbu ishoda koji na dioničare i vjerovnike ima primjena ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje i ishoda koji bi na dioničare i vjerovnike imao stečajni postupak.

4. Hanfa će izradi procjene vrednovanja imovine i obveza investicijskog društva pristupiti pošteno, oprezno, realistično i u skladu sa odredbama ZOSI.

Članak 14.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i povlačenje vlasničkih instrumenata

1. U skladu sa ZOSI, Hanfa je ovlaštena pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje u odnosu na dioničare provesti pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala odnosno povlačenje postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata.

2. Ako Hanfa primjenjuje ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje te ako je u skladu s procjenom vrijednosti imovina investicijskog društva manja ili jednaka njezinim obvezama, mjera iz stavka 1. provest će se u cijelosti.

3. Ako Hanfa primjenjuje ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje te ako je u skladu sa procjenom vrijednosti imovina investicijskog društva veća od njezinih obveza, mjera iz stavka 1.ovog članka provest će se djelomično, na način da se dioničarima osigura najmanje ona vrijednost imovine koja je istovjetna procijenjenom ishodu za dioničare u slučaju da je nad investicijskim društvom proveden stečajni postupak.

4. Iznimno od stavka 3. ovog članka, ako je u skladu s procjenom vrijednosti imovina investicijskog društva veća od njezinih obveza, ali u skladu s procijenjenim ishodom u slučaju da je nad investicijskim društvom proveden stečajni postupak dioničarima nije potrebno osigurati određenu vrijednost imovine, radi postizanja ciljeva sanacije mjera iz stavka 1. ovog članka može se provesti u cijelosti.

Članak 15.

Primjena općih načela

1. Hanfa pri primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanju ovlasti za sanaciju osigurava da se sanacija provodi u skladu sa sljedećim načelima:

a) dioničari institucije u sanaciji prvi snose gubitke

b) vjerovnici institucije u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom prvenstva njihovih tražbina u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak

c) prema vjerovnicima koji u slučaju otvaranja stečajnog postupka ulaze u isti isplatni red postupa se na jednak način osim ako ovim Pravilnikom ili ZOSI-jem nije drugačije propisano

d) vjerovnici u skladu sa zaštitnim mjerama iz glave XII. ZOSI ne trpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad investicijskim društvom bio otvoren stečajni postupak.

2. Procjena vrijednosti obuhvaća procjenu vrijednosti instrumenata redovnog osnovnog kapitala izdanih pogođenim vjerovnicima provedbom ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje.

3. Hanfa može odrediti različite stope pretvaranja na različite kategorije relevantnih instrumenata kapitala ako je procijenjena vrijednost instrumenata redovnog osnovnog kapitala izdanih svim pogođenim vjerovnicima manja od vrijednosti svih tražbina povezanih s obvezama na koje je primijenjena ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje.

Članak 16.

Načelo ravnopravnosti vjerovnika

1. Načelo ravnopravnosti vjerovnika osigurava da nijedan vjerovnik neće biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao u stečajnom postupku.

2. Hanfa će prilikom primjene instrumenata unutarnje sanacije i pri primjeni ovlasti otpisa i pretvorbe odrediti različite stope pretvaranja tako da za svakog dioničara ili vjerovnika očekivana vrijednost njihovih ukupnih tražbina i tražbina iz vlasničkog kapitala nakon primjene sanacijskih ovlasti, sukladno vrednovanju provedenom na temelju ZOSI-ja bude jednaka ili veća od očekivane vrijednosti koju bi realizirali da je nad tim investicijskim društvom proveden stečajni postupak.

3. Hanfa neće primjenjivati različite stope pretvaranja ako je ukupna procijenjena vrijednost vlasničkog kapitala koji su primili vjerovnici nakon otpisa i pretvorbe instrumenata veća od ukupnog iznosa tražbina koje su otpisane ili pretvorene u vlasnički kapital.

4. Očekivana vrijednost vlasničkog kapitala vjerovnika čija je tražbina u cijelosti pretvorena u vlasnički kapital trebala bi biti barem jednaka njihovoj očekivanoj naplati u slučaju otvaranja stečajnog postupka.

5. Vjerovnici, čija je tražbina djelomično pretvorena u vlasnički kapital, trebali bi primiti barem jednaku očekivanu vrijednost vlasničkog kapitala kao u slučaju otvaranja stečajnog postupka, umanjenu za očekivanu vrijednost njihove preostale tražbine.

Članak 17.

Načelo isplatnog reda i hijerarhija vjerovnika u postupku sanacije

1. Hanfa će odrediti stope pretvaranja na način koji će, u mjeri u kojoj je to razumno i moguće, poštivati mjere zaštite vjerovnika i temeljnih vlasničkih prava uz poštivanje isplatnih redova vjerovnika.

2. Hanfa stopu pretvaranja određuje na način da primjena ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje za dioničare i vjerovnike ne predstavlja nepovoljniji ishod od ishoda koji bi na dioničare i vjerovnike imao stečajni postupak.

3. Postupanje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka podrazumijeva da stopa pretvaranja koja se primjenjuje na obveze povezane s tražbinama koje ulaze u više isplatne redove ne predstavlja nerazmjernu korist za pogođene vjerovnike tražbina višeg isplatnog reda u odnosu na vrijednost njihovih tražbina povezanih s obvezama na koje je primijenjena ovlast za pretvaranje.

4. Instrumenti kapitala mogu biti izdani na temelju pretvaranja obveza povezanih s tražbinama koje u stečajnom postupku ulaze u različite isplatne redove i to kada se nakon pretvaranja obveza povezanih s tražbinama nižeg isplatnog reda provodi pretvaranje obveza povezanih s tražbinama višeg isplatnog reda.

5. Ako Hanfa primjenjuje različite stope pretvaranja, stopa pretvaranja koja se primjenjuje na obveze povezane s tražbinama koje u stečajnom postupku ulaze u više isplatne redove i imaju pravo prvenstva pri namirenju u stečajnom postupku, bit će viša od stope pretvaranja za obveze povezane s tražbinama koje ulaze u niže isplatne redove.

6. Prilikom pretvaranja obveza povezanih s tražbinama koje u stečajnom postupku ulaze u različite isplatne redove, vrijednost instrumenata redovnog osnovnog kapitala izdanih pogođenim vjerovnicima tražbina višeg isplatnog reda neće biti manja od vrijednosti njihovih tražbina povezanih s obvezama na koje je primijenjena ovlast za smanjenje vrijednosti i pretvaranje.

7. Hanfa će odrediti stopu pretvaranja koja je jednaka ili blizu nuli za sve podređene kategorije obveze i gubitaka, a koje bi mogle nastupiti nakon primjene sanacijskih ovlasti.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/01

Urbroj: 326-01-330-18-1

Zagreb, 12. travnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.