Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)

NN 37/2018 (20.4.2018.), Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

714

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE AGREGACIJSKE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA, KAO PREDUVJET RAZVOJA PRISTUPNIH MREŽA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGA)

I.

Donosi se Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) (u daljnjem tekstu: Program), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klase: 910-02/17-01/25, urbroja: 530-06-2-1-18-26, od 12. ožujka 2018. godine.

Program će se objaviti na internetskim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

II.

Nositeljem Programa određuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Nositeljem tehničke provedbe Programa određuje se društvo Odašiljači i veze d.o.o.

III.

Zadužuje se društvo Odašiljači i veze d.o.o. da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopi ugovor s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, kojim će se utvrditi obveze tog društva u vezi s provedbom Programa i podrobnije će se urediti način suradnje s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

IV.

Zadužuje se društvo Odašiljači i veze d.o.o. da, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora iz točke III. ove Odluke, ustroji zasebnu unutarnju ustrojstvenu jedinicu, nadležnu za obavljanje poslova provedbe Programa u skladu s ugovorom iz točke III. ove Odluke.

V.

Društvo Odašiljači i veze d.o.o. će, u ime i za račun Republike Hrvatske, a na temelju ugovora iz točke III. ove Odluke i Odluke Europske komisije o usklađenosti Programa s pravilima državnih potpora, od 6. lipnja 2017. godine (C(2017) 3657 final, u vezi s odobrenjem potpore broj SA.41065(2016/N)), biti nadležno za tehničku provedbu Programa, i to izgradnje, održavanja i upravljanja agregacijskom infrastrukturom širokopojasnog pristupa.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/316

Urbroj: 50301-27/25-18-3

Zagreb, 19. travnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.