Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 38/2018 (25.4.2018.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Ministarstvo poljoprivrede

730

Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije (u daljnjem tekstu: očevidnik) i izvješća o ulovu (u daljnjem tekstu: izvješće) koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: mali obalni ribari), te način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća.

Definicije

Članak 2.

Svi pojmovi u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17).

Dostava podataka

Članak 3.

Ovlaštenici povlastice i mali obalni ribari podatke o gospodarskom ribolovu dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na sljedeće načine:

a) putem tiskanih obrazaca očevidnika, odnosno izvješća

b) elektronički u Ribarski monitoring centar putem uređaja s pripadajućim softverom za elektroničko bilježenje i slanje podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije, koji je u punoj funkciji i čini sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka (u daljnjem tekstu: e-očevidnik) ili

c) elektronički putem mobilne aplikacije za pametne telefone autorizirane od strane Ministarstva (u daljnjem tekstu: mobilna aplikacija).

Članak 4.

Podaci iz očevidnika i izvješća koriste se isključivo u svrhu prikupljanja podataka s ciljem održivog upravljanja bioresursima mora, znanstvenih istraživanja i praćenja sljedivosti ribe i drugih morskih organizama te radi dostave podataka nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Obveza vođenja očevidnika i izvješća o ulovu

Članak 5.

(1) Očevidnik su obvezni voditi:

a) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima iznad 10 metara dužine preko svega,

b) Ovlaštenici povlastice plovila koja sudjeluju u prekrcaju ribe,

c) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov povlačnim ribolovnim alatima, okružujućim mrežama plivaricama i plutajućim parangalom,

d) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) na temelju dodijeljene kvote,

e) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov igluna (Xiphias gladius) na temelju dodijeljene kvote.

(2) Izvješće o ulovu obvezni su voditi:

a) ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima do 10 metara dužine preko svega, osim u slučaju kada obavljaju ribolov iz stavka 1. točke c) ovoga članka,

b) mali obalni ribari.

Članak 6.

(1) Očevidnici i izvješća tiskaju se u obliku knjiga formata A4.

(2) Očevidnici i izvješća popunjavaju se u skladu s uputama za popunjavanje očevidnika i izvješća, koja su njihov sastavni dio.

(3) Obrazac očevidnika i upute za popunjavanje očevidnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1.).

(4) Obrazac izvješća i upute za popunjavanje izvješća tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 2.).

(5) Obrazac izvješća za mali obalni ribolov i upute za popunjavanje izvješća tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 3.).

(6) Očevidnike i izvješća iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenici povlastica i mali obalni ribari preuzimaju u Ministarstvu.

Način vođenja podataka

Članak 7.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno mali obalni ribari su obvezni:

1. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova, iskrcanim i prekrcanim količinama i ribolovnom naporu u očevidnik sukladno uputama za popunjavanje očevidnika,

2. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova i ribolovnom naporu i iskrcaju u izvješće sukladno uputama za popunjavanje izvješća,

3. unositi podatke o izvaganom iskrcanom ulovu ribe i/ili drugih morskih organizama,

4. osigurati da u izvješću podatak o polasku u ribolov mora biti upisan pri isplovljenju plovila iz luke, a ostali podaci u izvješću odmah nakon iskrcaja ulova ribe i/ili drugih morskih organizama iz plovila na iskrcajnom mjestu,

5. osigurati da podaci uneseni u očevidnik i izvješće budu čitljivi i neizbrisivi,

6. osigurati da se uneseni podaci ne brišu ili mijenjaju, već da se pogrešno unesen podatak precrta jednom linijom te se unese pravi podatak, uz vlastoručni potpis ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

7. u roku od 48 sati od završetka iskrcaja ribe dostaviti original očevidnika Ministarstvu, a ostale preslike prvom kupcu,

8. jednom mjesečno ispunjeno izvješće dostaviti Ministarstvu,

9. jednom mjesečno ispunjeni očevidnik dostaviti Ministarstvu ukoliko nemaju ribolovni napor za cijeli mjesec, a nisu pohranili povlasticu u Ministarstvu,

10. ukoliko imaju ribolovni napor, a nemaju ulova, dostaviti original očevidnika sa sljedećim originalom očevidnika kada imaju zabilježen ulov Ministarstvu,

11. osigurati da podaci o izvaganom iskrcanom ulovu ne odstupaju više od 10% za svaku vrstu u odnosu na procijenjeni ulov,

12. osigurati da se podaci o količini ulova upišu za svaku vrstu ukoliko ulov određene vrste iznosi više od 5 kilograma, dok se one vrste čiji je ulov ispod 5 kilograma upisuju pod ostali ulov,

13. iznimno od odredbe točke 12. stavka 1. ovoga članka, osigurati da se podaci o količini ulova upišu za svaku vrstu navedenu u Tablici 3. Uputa za popunjavanje očevidnika, neovisno o količini ulova,

14. osigurati da se podaci o slučajnom ulovu osjetljivih vrsta kitova, tuljana, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača upisuju sukladno uputama iz Priloga ovoga Pravilnika,

15. osigurati da podaci o iskrcanim i prekrcanim količinama budu točni te upisani za svaku vrstu posebno,

16. osigurati da se u očevidnik i izvješće upisuju ribolovne zone i ribolovne podzone Republike Hrvatske, a u očevidnik i drugi potrebni podaci o poziciji plovila i zemljopisnom području ribolova (GFCM/FAO zona, statistički pravokutnik, i dr.) sukladno uputama iz Priloga ovoga Pravilnika,

17. ispunjene obrasce očevidnika odnosno izvješća čuvati pet godina.

(2) Očevidnik se ispunjava u najmanje tri primjerka, tako da se original dostavlja Ministarstvu, zadnju presliku ovlaštenik povlastice zadržava u knjizi za osobnu evidenciju, a ostale preslike dostavlja prvom kupcu, ovisno o broju prvih kupaca kojima se ulov prodaje.

(3) Očevidnik se dostavlja Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) poštom preporučeno, osobnom dostavom, odnosno faksom ili elektroničkom poštom, uz obvezu dostave originala očevidnika poštom preporučeno ili osobnom dostavom, najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Izvješće se ispunjava u dva primjerka tako da se original dostavlja Ministarstvu, presliku izvješća u knjizi ovlaštenik povlastice ili mali obalni ribar zadržava za osobnu evidenciju, a u slučaju prodaje informaciju o CFR broju plovila i broju izvješća o ulovu je dužan dostaviti prvom kupcu.

(5) Ovlaštenik povlastice i mali obalni ribar ima obvezu dostaviti original izvješća Upravi ribarstva poštom preporučeno ili osobnom dostavom najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Unos podataka

Članak 8.

(1) Podatke o gospodarskom ribolovu mora unositi osoba odgovorna za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, a podatke o malom obalnom ribolovu mora unositi ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik i izvješće unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(3) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik i izvješće pravovremeno ne unose cjelovite i točne podatke, odnosno ne dostavljaju u propisanom roku podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu, o čemu moraju imati valjan dokaz, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika smatra se da očevidnik odnosno izvješće nije vođeno.

Članak 9.

(1) Podatke iz dostavljenih očevidnika i izvješća ovlaštene osobe Ministarstva unose u Geoinformacijski sustav morskog ribarstva, koji se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Svi dostavljeni očevidnici i izvješća čuvaju se u arhivi Ministarstva pet godina, a u elektroničkom obliku najmanje 10 godina.

Elektroničko bilježenje i način dostave podataka o ribolovu

Članak 10.

(1) Prije svakog polaska ribarskog plovila iz luke zapovjednik plovila dužan je provjeriti ispravnost e-očevidnika.

(2) U slučaju neispravnosti e-očevidnika zapovjednik ribarskog plovila je dužan prijaviti kvar Ribarskom monitoring centru te je podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije dužan bilježiti i dostavljati drugim elektroničkim sredstvima.

(3) Način bilježenja i dostave podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije putem e-očevidnika ili u slučaju kvara putem drugih elektroničkih sredstava te sam način prijave kvara opisani su na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Način bilježenja i dostave podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije te izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu putem mobilne aplikacije opisani su na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Troškove nabave e-očevidnika, njegovu instalaciju i deinstalaciju na ribarsko plovilo i održavanje, te troškove nabave mobilne aplikacije snosi Ministarstvo.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, troškove instalacije, deinstalacije, popravaka i održavanja e-očevidnika zbog štete prouzročene nepažljivim rukovanjem ili oštećenjem snosi vlasnik ribarskog plovila.

(7) Nakon instalacije e-očevidnika na ribarskom plovilu, između Ministarstva i vlasnika ribarskog plovila sklapa se ugovor o korištenju.

Bilježenje prodaje s ribarskog plovila

Članak 11.

(1) Bilježenje prodaje s ribarskog plovila krajnjem potrošaču dostavlja se Ministarstvu putem e-očevidnika ili mobilne aplikacije nakon izvršene prodaje sukladno Pravilniku kojim se regulira prva prodaja.

(2) Način bilježenja i dostave podataka o prodaji s ribarskog plovila opisani su na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 87/15).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/09

Urbroj: 525-13/0514-18-1

Zagreb, 12. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OČEVIDNIK O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORUOVAJ OČEVIDNIK MORA SE UVIJEK

NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE

OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OČEVIDNIK O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU ZA

PLOVILO__________________CFR _______________

I POVLASTICU BR.______________

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OČEVIDNIKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Ova knjiga sadrži obrasce očevidnika o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije (u daljnjem tekstu: iskrcajna deklaracija). Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u Ministarstvu poljoprivrede, Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) potrebno je preuzeti novu knjigu obrazaca.

Očevidnik se ispunjava za svaki ribolovni dan, a iskrcajna deklaracija za svaki iskrcaj, odnosno prekrcaj. Originalni obrasci pravilno ispunjenog očevidnika i iskrcajne deklaracije dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno Upravi ribarstva. Zadnja preslika očevidnika i iskrcajne deklaracije ostaje u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika povlastice, a ostale preslike dostavljaju se prvom kupcu zajedno sa iskrcanim ulovom. Obrasci očevidnika i iskrcajne deklaracije moraju se dostaviti Upravi ribarstva u roku od 48 sati od iskrcaja poštom, faksom, elektroničkom poštom ili osobno. Ako se obrasci dostavljaju faksom ili elektroničkom poštom, originali obrazaca se moraju dostaviti Upravi ribarstva osobno ili poštom preporučeno najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja očevidnik i iskrcajna deklaracija se ne popunjava.

Ako se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u očevidnik se upisuju sljedeći podaci: IME ili REG. OZNAKA PLOVILA,VANJSKA OZNAKA PLOVILA, IRCS broj i CFR (1); IME i PREZIME i ADRESA ODGOVORNE OSOBE (3); MJESEC U KOJEM RIBOLOV NIJE OBAVLJAN te naznaka »PLOVILO U LUCI«, te se tako ispunjeno dostavlja Upravi ribarstva.

• Podaci o ribarskom plovilu (plovilima) i datumima izlaska u ribolov

Ime ili reg. oznaka plovila, IRCS broj i CFR (1): Upisuje se ime broda ili reg. oznaka za brodicu, CFR broj plovila te IRCS broj (ako postoji) – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Vanjska oznaka plovila (2): Upisuje se vanjska oznaka plovila koja je istaknuta na boku trupa – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Ako se ribolov obavlja pelagijskom koćom uz sudjelovanje još jednog plovila tada se upisuju i ime broda ili registarska oznaka za brodicu, vanjska oznaka, CFR te IRCS broj (ako postoji) za drugo plovilo.

Ime i prezime te adresa odgovorne osobe (3): Upisuje se ime i prezime te adresa zapovjednika plovila, odnosno odgovorne osobe – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Datum, vrijeme i luka polaska (4): Upisuje se dan, mjesec, sat isplovljavanja te luka iz koje se isplovljava – mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke.

Datum se upisuje u obliku DD-MM, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

Datum, vrijeme i luka povratka (5): Upisuje se dan, mjesec, sat uplovljavanja te luka u koju se uplovljava – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku.

Datum se upisuje u obliku DD-MM, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

Datum, vrijeme i iskrcajna luka (6): Upisuje se dan, mjesec, sat iskrcaja ribe i drugih morskih organizama te mjesto iskrcaja – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo uđe u iskrcajnu luku.

Datum se upisuje u obliku DD-MM, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

U slučaju prekrcaja ribe (7): Upisuju se podaci o plovilu na koje se prekrcava riba te datum, vrijeme i mjesto prekrcaja – mora biti upisano prije prekrcaja ribe.

• Podaci o ribolovnom alatu

Ribolovni alat (8): Upisuje se šifra ribolovnog alata u obliku FAO šifre, kako je navedeno u Tablici 1. – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije.

Veličina oka mrežnog tega (9): Upisuje se veličina oka ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov u milimetrima (rastegnuto oko mrežnog tega) – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije.

Dimenzije ribolovnog alata (10): Upisuje se količina ribolovnog alata (npr. za povlačne alate – broj alata, za okružujuće mreže plivarice – duljina i visina mreže, za obalne mreže potegače – broj alata, za mreže stajaćice – duljina i visina mreže, za parangale – broj udica, a za ostalo broj komada) – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije.

Datum (11): Upisuje se odgovarajući datum za svaki dan proveden na moru u novi redak – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije.

Prema potrebi, u novi redak upisuje se datum za svaku ribolovnu operaciju.

Ako se u jednom polasku obavlja ribolov s dva ili više ribolovnih alata za svaki alat se popunjava zaseban obrazac očevidnika.

• Podaci o ribolovu/ribolovnoj operaciji

Broj ribolovnih operacija (12): Upisuje se broj ribolovnih operacija (npr. broj potega kod povlačnih ribolovnih alata i potegača, broj zapasa za plivarice, za ostale alate se upisuje broj sati alata u moru) – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana.

Trajanje ribolova, vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata (ako je primjenjivo), ribolovna dubina (ako je primjenjivo), ukupno vrijeme (13): Ukupno vrijeme za sve aktivnosti povezane s ribolovnim operacijama (traženje ribe, spuštanje, povlačenje i izvlačenje aktivnog ribolovnog alata, postavljanje, potapanje, vađenje i ponovno postavljanje pasivnog ribolovnog alata te vađenje eventualnog ulova iz ribolovnog alata) upisuje se u minutama i jednako je broju sati provedenih na moru od kojih se odbije vrijeme provedeno u plovidbi do ribolovnih područja, između ribolovnih područja i povratku iz njih, kao i vrijeme dok je plovilo obavljalo manevre izbjegavanja, bilo neaktivno ili čekalo na popravak – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana.

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

Ribolovna dubina upisuje se kao prosječna dubina u metrima.

Pozicija plovila i zemljopisno područje ribolova (14): Kao područje na kojemu se obavlja ribolov upisuje se područje na kojemu je ostvarena većina ulova (ribolovne zone RH, ribolovne podzone RH, statistički pravokutnik, GFCM/FAO zona, Ribolovna zona treće zemlje/Otvoreno more sukladno Slici 1.) – mora biti upisano nakon obavljanja ribolovne operacije.

• Podaci o ulovu

Ulov po vrstama (15): Upisuje se procijenjena količina ulova po pojedinim vrstama u kilogramima ili broju jedinica (npr. kašete) uz upis koliko jedna jedinica iznosi kilograma (npr. 1 kašeta = 7 kilograma). Uz svaku vrstu riba i/ili drugih morskih organizama upisuju se FAO troznamenkaste šifre navedene u Tablici 2. (u daljnjem tekstu: FAO šifre). Za svaku vrstu mora biti upisan ulov ukoliko on iznosi 5 kilograma i više, dok se za one vrste čiji je ulov ispod 5 kilograma upisuje pod ostali ulov osim vrsta navedenih u Tablici 3., koje se moraju upisati neovisno o količini ulova. Ako je broj vrsta veći od broja stupaca predviđenih za unos vrsta tada se koristi nova stranica očevidnika. Podaci o količini ulova smiju odstupati najviše do 10 % od izvaganog iskrcanog ulova. Svaka linija u očevidniku mora biti parafirana od strane osobe odgovorne u ribolovu – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana.

Odbačeni ulov (16): Upisuje se procjena odbačenog ulova po vrstama – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ulovi, slučajni ulovi i puštanje drugih morskih organizama ili životinja (15, 16) – U GFCM-ovom području, upisuju se odvojeno podaci za svaki ulov ili slučajni ulov:

– dnevni ulovi crvenog koralja, uključujući ribolovnu aktivnost po području i dubini,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih kitova,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih tuljana (sredozemne medvjedice),

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih hrskavičnjača,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih ptica,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih kornjača.

Upisuje se podatak o broju slučajno ulovljenih i puštenih jedinki na razini grupe osjetljivih morskih organizama, a u slučaju prepoznavanja vrste, podatak se upisuje na razini vrste (hrvatski naziv, odnosno FAO-troslovna šifra ako je raspoloživa), kao i pri slučajnom ulovu vrsta označenih zvjezdicom (*), sukladno Tablici 4.

• Iskrcajna/prekrcajna deklaracija

Stanje ribe (17): Upisati u kojem se stanju ulovljena riba iskrcava (npr. svježa, očišćena, filetirana i sl.) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Količina (18): Upisuje se izvagana količina u kilogramima za svaku vrstu posebno neovisno o količini ulova. Uz svaku vrstu riba i/ili drugih morskih organizama upisuju se FAO šifre. U podacima o iskrcaju ne smije se upisivati iskrcaj pod ostalo. Ako je broj iskrcanih vrsta veći od broja stupaca predviđenih za unos vrsta tada se koristi nova stranica očevidnika – mora biti upisano odmah nakon vaganja.

Potpis odgovorne osobe koja unosi podatke: Na kraju obrasca se mora potpisati zapovjednik plovila, odnosno odgovorna osoba.

Tablica 1. Šifre ribolovnih alata

Šifra alataNazivŠifra alataNaziv
DRB 1dredža kunjkaraGNSjednostruke mreže stajaćice
DRB 2dredža ramponGTRtrostruke jednopodne mreže stajaćice
HMDhidraulična mreža – vongolaraGTR-Lmreža listarica – GTR
PS 3plivarica ciplaricaGTNtrostruke dvopodne mreže stajaćice
PS 4plivarica igličaraLHPpovrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom)
PS 5plivarica oližnicaLTLpovlačni povraz (panula)
PS 6plivarica palamidaraLLSstajaći parangal
PS 7plivarica lokardaraLLDplutajući parangal
SV 2potegača giraricaHARosti
SV 3potegača migavicaOTH Ltramata
SV 5potegača šabakunOTH Ttrapula za lov velikog morskog crva
SV 6potegača oližnicaOTH Rračnjak
FPO 1vrše za lov ribeOTH Apriručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama
FPO 2vrše za lov krupnih rakovaOTH Ssjekirica za rezanje koralja
FPO 3vrše za lov škampa
FYK 1stajaći kogol – trata za lov jegulje
FYK 2stajaći jednokrilni kogol za ulov gavuna


Tablica 2. FAO šifre vrsta riba i drugih morskih organizama

VrstaFAOVrsta (znanstveni naziv)
BIJELA RIBA 
 
ARBUNPACPagellus erythrinus
BATOGLAVAC (divlji arbun)SBAPagellus acarne
BEŽMEKUUCUranoscopus scaber
BUKVABOGBoops boops
CIPLIMULMugilidae
FRATARCTBDiplodus vulgaris
GAVUN OBIČNIAHHAtherina hepsetus
GAVUN OLIGAATBAtherina boyeri
GIRA OBLICASPCSpicara smaris
GIRA OŠTRULJAPICSpicara flexuosa
GRDOBINEMNZLophius spp
HAMAMGRArgyrosomus regius
IVERCIPLZPleuronectidae
JEGULJAELEAnguilla anguilla
KANTARBRBSpondyliosoma cantharus
KANJACCBRSerranus cabrilla
KAVALACBMSciaena umbra
KIRNJEGPXEpinephelus spp
KOKOTIGUXTriglidae
KOMARČASBGSparus aurata
KORAF (korbel)COBUmbrina cirrosa
KOVAČJODZeus faber
LIST, ŠVOJASOLSolea solea
LUBINBSSDicentrarchus labrax
MODRAŠBPISpicara maena
MURINAMMHMuraena helena
OKANSBRPagellus bogaraveo
OSLIĆHKEMerluccius merluccius
OVČICASSBLithognathus mormyrus
PAGARRPGPagrus pagrus
PATARAČELEZLepidorhombus spp
PAUCIWEXTrachinus spp
PICSHRDiplodus puntazzo
PIŠMOLJWHGMerlangius merlangus
REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ)SFSLepidopus caudatus
ROMBTURPsetta maxima
SALPASLMSarpa salpa
STRIJELKABLUPomatomus saltatrix
ŠARAGSWADiplodus sargus
ŠKARAMYRSSphyraena sphyraena
ŠKRPINARSEScorpaena scrofa
ŠKRPUNBBSScorpaena porcus
ŠPARANNDiplodus annularis
TABINJEFOXPhycis spp
TRLJA BLATARICAMUTMullus barbatus
TRLJA KAMENJARKAMURMullus surmuletus
UGORCOEConger conger
UGOTICAWHBMicromesistius poutassou
UŠATASBSOblada melanura
VRANAWRMLabrus merula
ZUBATACDECDentex dentex
ZUBATAC KRUNAŠDEPDentex gibbosus
OSTALOMZZ
PUŽEVI 
 
VOLCIMUEMurex spp
PUŽEVI OSTALIGASGastropoda
MALA PLAVA RIBA 
 
IGLICAGARBelone belone
INĆUNANEEngraulis encrasicolus
PAPALINASPRSprattus sprattus
PLAVICAVMAScomber colias
SKUŠAMACScomber scombrus
SRDELAPILSardina pilchardus
SRDELA GOLEMASAASardinella aurita
ŠARUNIJAXTrachurus spp
ŠARUN MEDITERANSKI, USKIHMMTrachurus mediterraneus
ŠARUNHOMTrachurus trachurus
VELIKA PLAVA RIBA 
 
GOFAMBSeriola dumerili
IGLANMSPTetrapturus belone
IGLUNSWOXiphias gladius
LAMPUGADOLCoryphaena hippurus
LICALEELichia amia
LUCLTAEuthynnus alletteratus
PALAMIDABONSarda sarda
RUMBAC – TRUPFRZAuxis thazard, A. rochei
TUNA ALBAKOREALBThunnus alalunga
TUNA PLAVOPERAJNABFTThunnus thynnus
HRSKAVIČNE RIBE 
 
GOLUBMYLMyliobatis aquila
MAČKESCLScyliorhinus spp
MAČKA BLJEDICASYCScyliorhinus canicula
MAČKA MRKULJASYTScyliorhinus stellari
PAS KOSTELJDGSSqualus acanthias
PAS MEKUŠSMDMustelus mustelus
PAS – OSTALE VRSTEDGXSqualidae
RAŽESKARaja spp
RAŽA KAMENICARJCRaja clavata
RAŽA MODROPJEGA, BARAKOKULAJAIRaja miraletus
RAKOVI 
 
HLAPLBEHomarus gammarus
JASTOGSLOPalinurus elaphas
KANOĆAMTSSquilla mantis
KOZICADPSParapenaeus longirostris
RAKOVICASCRMaja squinado
ŠKAMPNEPNephrops norvegicus
RAKOVI OSTALICRUCrustacea
GLAVONOŠCI 
 
HOBOTNICAOCCOctopus vulgaris
LIGNJASQRLoligo vulgaris
LIGNJUNISQULoliginidae, Ommastrephidae
MUZGAVAC CRNIEDTEledone moschata
MUZGAVAC BIJELIEOIEledone cirrhosa
SIPACTCSepia officinalis
SIPICECTLSepiidae, Sepiolidae
GLAVONOŠCI OSTALICEPCephalopoda
ŠKOLJKAŠI 
 
DAGNJAMSMMytilus galloprovincialis
JAKOVLJEVA KAPICASJAPecten jacobeaus
KAMENICAOYFOstrea edulis
KAPICESCXPectinidae
KOKOŠSVEChamelea gallina
KUĆICACTGRuditapes decussatus
KUNJKARKQArca noae
PRNJAVICAVEVVenus verrucosa
RUMENKAKLKCallista chione
ŠKOLJKAŠI OSTALICLXBivalvia
OSTALI MORSKI ORG. 
 
JEŽINCIURXEchinoidea
CRVENI KORALJCOLCorallium rubrum
SPUŽVESPOSpongidae
MORSKI CRVIWORPolychaeta
VELIKI MORSKI CRVIFXXEunice sppTablica 3.     Vrste riba i drugih morskih organizama za koje je potrebno upisati podatke o ulovu, prekrcaju i iskrcaju neovisno o količini ulova

R.B.VrstaVrsta (znanstveni naziv)
1Gira oblicaSpicara smaris
2GrdobineLophius spp
3HlapHomarus gammarus
4InćunEngraulis encrasicolus
5JastogPalinurus elaphas
6KovačZeus faber
7KunjkaArca noae
8Muzgavac crniEledone moschata
9Muzgavac bijeliEledone cirrhosa
10OslićMerluccius merluccius
11PapalinaSprattus sprattus
12RakovicaMaja squinado
13SrdelaSardina pilchardus
14Trlja blataricaMullus barbatus
15Trlja kamenjarkaMullus surmuletus
16ŠkampNephrops norvegicus
17ŠkrpinaScorpaena scrofa

Tablica 4.     Popis osjetljivih vrsta kitova, tuljana, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača

GRUPAFAOVrstaVrsta (znanstveni naziv)
KitoviFIWveliki kitBalaenoptera physalus
SPWulješuraPhyseter macrocephalus
PHRobalni dupinPhocoena phocoena
DRRglavati dupinGrampus griseus
DBOdobri dupin*Tursiops truncatus*
DSTprugasti dupin*Stenella coeruleoalba*
DCOobični dupinDelphinus delphis
FAWcrni dupinPseudorca crassidens
PIWbjelogrli dupinGlobicephala melas
BCWCuvierov kljunasti kit, krupnozubi dupinZiphius cavirostris
TuljaniSMMsredozemna medvjedicaMonachus monachus
HrskavičnjačeALVpas lisicaAlopias vulpinus
CCPpas tupanCarcharhinus plumbeus
CCTpsina zmijozuba trošiljkaCarcharias taurus
WSHvelika bijela psinaCarcharodon carcharias
BSHmodruljPrionace glauca
GUPkostelj dubinacCentrophorus granulosus
BSKpsina golemaCetorhinus maximus
žutuga dračorepaDasyatis centroura
JDPžutugaDasyatis pastinaca
RGLleptiricaGymnura altavela
HXTvolonjaHeptranchias perlo
SBLglavonjaHexanchus griseus
SMAkučakIsurus oxyrinchus
PORkučinaLamna nasus
RMMgolub uhanMobula mobular
golub ćukanPteromylaeus bovinus
LOOpsina zmijozuba petošiljkaOdontaspis ferox
OXYprasacOxynotus centrina
RPPpilanPristis pectinata
volinaDipturus batis
raža smeđaLeucoraja circularis
klinkaDipturus oxyrinchus
RJMraža crnopjegaRaja montagui
JAYraža crnožigaRaja polystigma
JARraža tuponoskaRaja radula
RJUraža vijošarkaRaja undulata
volina bjelicaRostroraja alba
RBXražopasRhinobatos rhinobatos
SPZjaram, mlatSphyrna zygaena
SUTsklat žutanSquatina oculata
AGNsklat sivacSquatina squatina
TTOdrhtulja mrkuljaTorpedo nobiliana
Morske pticeDAZburnicaHydrobates pelagicus
LVHsredozemni galeb*Larus audouinii*
 
crnoglavi galebLarus melanocephalus
 
bukočPandion haliaetus
ISWmorski vranac*Phalacrocorax aristotelis*
 
mali vranacPhalacrocorax pygmaeus
gregula*Puffinus yelkouan*
CDIveliki zovoj*Calonectris diomedea*
 
mala čigra *Sterna albifrons*
 
dugokljuna čigraSterna sandvicensis
 
velika čigraSterna caspia
Morske kornjačeTTLglavata želva*Caretta caretta*
TUGzelena želvaChelonia mydas
DKKsedmopruga usminjačaDermochelys coriacea


Napomena: Vrste označene zvjezdicom (*) prioritetne su za praćenje stradavanja zbog slučajnog ulova te ih je poželjno dojavljivati na razini vrste, a ne grupe.

Slika 1. Prikaz ribolovnih zona, ribolovnih podzona, statističkih pravokutnika i GFCM/FAO zone

Obrazac očevidnika o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

PRILOG 2.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE


IZVJEŠĆE O ULOVU

OVO IZVJEŠĆE SE MORA UVIJEK

NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE

OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE


IZVJEŠĆE O ULOVU


PLOVILO__________________

CFR _______________

POVLASTICA BR.______________

POVLASTICA ZA MALI OBALNI RIBOLOV BR. ______


OVO IZVJEŠĆE SE MORA UVIJEK

NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE

OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU


UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O ULOVU

Ova knjiga sadrži obrasce izvješća o ulovu. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u Ministarstvu poljoprivrede, Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno povlasticu za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) zadužuje se nova knjiga.

Izvješće o ulovu se ispunjava za svaki ribolovni dan, a originalni obrasci pravilno ispunjenog izvješća za sve ribolovne dane u prethodnom mjesecu dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno Upravi ribarstva. Preslike obrazaca izvješća o ulovu ostaju u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika povlastice. Ispunjeni originali se moraju dostaviti Upravi ribarstva do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja izvješće o ulovu se ne popunjava.

Ako se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u izvješće se upisuju sljedeći podaci: CFR; POVLASTICA BR.; REG. OZNAKA PLOVILA; MJESEC; GODINA, a uz RIBOLOVNI NAPOR se upisuje »PLOVILO U LUCI« te se tako ispunjeno dostavlja Upravi ribarstva.

Podaci o ribarskom plovilu

CFR: Upisuje se CFR broj plovila

Povlastica br.: Upisuje se serijski broj povlastice

Reg. oznaka plovila: Upisuje se registarska oznaka plovila

Mjesec: Upisuje se velikim tiskanim slovima mjesec za koji se vodi izvješće

Godina: Upisuje se godina za koju se vodi izvješće

Podaci o ribolovnom naporu

Ribolovni alat: Upisuje se šifra ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov. Šifre ribolovnih alata prikazane su u Tablici 1. U jednu kućicu može se upisati samo jedan ribolovni alat (jedna šifra).

Ako se koristi više ribolovnih alata u istom danu, za svaki alat se ispunjava zaseban stupac u izvješću s istim podacima o polasku i povratku s ribolova – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Polazak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) polaska u ribolov za mjesec za koji se vodi izvješće – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Povratak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) povratka s ribolova za mjesec za koji se vodi izvješće – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Polazak/Povratak (2) (datum i sat): Ako je pri korištenju ribolovnog alata navedenog u pripadajućem stupcu izvješća bilo dva polaska iz luke i dva povratka u luku, upisuje se dan i sat drugog polaska odnosno dan i sat drugog povratka (npr. kod korištenja ribolovnih alata koji se ostavljaju u moru kada je jedan polazak u ribolov radi postavljanja alata u more, a drugi radi podizanja istog alata iz mora – mreže stajaćice, parangali, vrše i sl.).

Vrijeme ribolova: Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Količina alata: Upisuje se količina pojedinog alata s kojim se obavljao ribolov (za mreže stajaćice – duljina mreže, za parangale – broj udica, za ostale alate – broj komada) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Veličina oka: Upisuje se veličina oka ribolovnog alata kojim se obavljao ribolov u milimetrima (rastegnuto oko mrežnog tega) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Broj ribara: Upisuje se broj ribara koji su sudjelovali u ribolovu – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ribolovna zona: Upisuje se oznaka ribolovne zone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ribolovna podzona: Upisuje se oznaka ribolovne podzone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne podzone su prikazane na pripadajućoj karti – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Podaci o ulovu, odbačenom ulovu i iskrcaju ribe i/ili drugih morskih organizama

Vrste riba i/ili drugih morskih organizama: U ovaj stupac upisuju se nazivi vrsta riba i/ili drugih morskih organizama u ulovu, odnosno iskrcaju, sukladno Tablici 2. – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ulov, odbačeni ulov, iskrcaj: U ovaj stupac upisuju se podaci o količini ulova, eventualnog odbačenog ulova i iskrcaja (izvagano u kilogramima) po vrstama i ribolovnom alatu u pripadajućem stupcu (iskrcaj je razlika između ulova i odbačenog ulova) – mora biti upisano odmah nakon vaganja.

Ako nije ostvaren ulov/iskrcaj s ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu kućice se ne popunjavaju.

Ulovi, slučajni ulovi i puštanje drugih morskih organizama ili životinja – U GFCM-ovom području, upisuju se odvojeno podaci za svaki ulov ili slučajni ulov:

– dnevni ulovi crvenog koralja, uključujući ribolovnu aktivnost po području i dubini,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih kitova,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih tuljana (sredozemne medvjedice),

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih hrskavičnjača,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih ptica,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih kornjača.

Upisuje se podatak o broju slučajno ulovljenih i puštenih jedinki na razini grupe osjetljivih morskih organizama, a u slučaju prepoznavanja vrste, podatak se upisuje na razini vrste (hrvatski naziv, odnosno FAO-troslovna šifra ako je raspoloživa), kao i pri slučajnom ulovu vrsta označenih zvjezdicom (*), sukladno Tablici 3.

Datum iskrcaja: Upisuje se datum iskrcaja riba i/ili drugih morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Mjesto iskrcaja: Upisuje se mjesto iskrcaja riba i/ili drugih morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ime i prezime odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje velikim tiskanim slovima ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenika povlastice.

Vlastoručni potpis odgovorne osobe: Iznad crte se vlastoručno potpisuje odgovorna osoba ovlaštenika povlastice.

Tablica 1. Šifre ribolovnih alata

Šifra alataNazivŠifra alataNaziv
GNSjednostruke mreže stajaćiceLHPpovrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom)
GTRtrostruke jednopodne mreže stajaćiceLTLpovlačni povraz (panula)
GTR-Lmreža listarica – GTRLLSstajaći parangal
GTNtrostruke dvopodne mreže stajaćiceHARosti
HMDhidraulična mreža – vongolaraOTH Ltramata
FPO 1vrše za lov ribeOTH Ttrapula za lov velikog morskog crva
FPO 2vrše za lov krupnih rakovaOTH Rračnjak
FPO 3vrše za lov škampaOTH Apriručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama
FYK 1stajaći kogol – trata za lov jeguljeOTH Ssjekirica za rezanje koralja
FYK 2stajaći jednokrilni kogol za ulov gavuna

Tablica 2. FAO šifre vrsta riba i drugih morskih organizama

VrstaFAOVrsta (znanstveni naziv)
BIJELA RIBA 
 
ARBUNPACPagellus erythrinus
BATOGLAVAC (divlji arbun)SBAPagellus acarne
BEŽMEKUUCUranoscopus scaber
BUKVABOGBoops boops
CIPLIMULMugilidae
FRATARCTBDiplodus vulgaris
GAVUN OBIČNIAHHAtherina hepsetus
GAVUN OLIGAATBAtherina boyeri
GIRA OBLICASPCSpicara smaris
GIRA OŠTRULJAPICSpicara flexuosa
GRDOBINEMNZLophius spp
HAMAMGRArgyrosomus regius
IVERCIPLZPleuronectidae
JEGULJAELEAnguilla anguilla
KANTARBRBSpondyliosoma cantharus
KANJACCBRSerranus cabrilla
KAVALACBMSciaena umbra
KIRNJEGPXEpinephelus spp
KOKOTIGUXTriglidae
KOMARČASBGSparus aurata
KORAF (korbel)COBUmbrina cirrosa
KOVAČJODZeus faber
LIST, ŠVOJASOLSolea solea
LUBINBSSDicentrarchus labrax
MODRAŠBPISpicara maena
MURINAMMHMuraena helena
OKANSBRPagellus bogaraveo
OSLIĆHKEMerluccius merluccius
OVČICASSBLithognathus mormyrus
PAGARRPGPagrus pagrus
PATARAČELEZLepidorhombus spp
PAUCIWEXTrachinus spp
PICSHRDiplodus puntazzo
PIŠMOLJWHGMerlangius merlangus
REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ)SFSLepidopus caudatus
ROMBTURPsetta maxima
SALPASLMSarpa salpa
STRIJELKABLUPomatomus saltatrix
ŠARAGSWADiplodus sargus
ŠKARAMYRSSphyraena sphyraena
ŠKRPINARSEScorpaena scrofa
ŠKRPUNBBSScorpaena porcus
ŠPARANNDiplodus annularis
TABINJEFOXPhycis spp
TRLJA BLATARICAMUTMullus barbatus
TRLJA KAMENJARKAMURMullus surmuletus
UGORCOEConger conger
UGOTICAWHBMicromesistius poutassou
UŠATASBSOblada melanura
VRANAWRMLabrus merula
ZUBATACDECDentex dentex
ZUBATAC KRUNAŠDEPDentex gibbosus
OSTALOMZZ
PUŽEVI 
 
VOLCIMUEMurex spp
PUŽEVI OSTALIGASGastropoda
MALA PLAVA RIBA 
 
IGLICAGARBelone belone
INĆUNANEEngraulis encrasicolus
PAPALINASPRSprattus sprattus
PLAVICAVMAScomber colias
SKUŠAMACScomber scombrus
SRDELAPILSardina pilchardus
SRDELA GOLEMASAASardinella aurita
ŠARUNIJAXTrachurus spp
ŠARUN MEDITERANSKI, USKIHMMTrachurus mediterraneus
ŠARUNHOMTrachurus trachurus
VELIKA PLAVA RIBA 
 
GOFAMBSeriola dumerili
IGLANMSPTetrapturus belone
IGLUNSWOXiphias gladius
LAMPUGADOLCoryphaena hippurus
LICALEELichia amia
LUCLTAEuthynnus alletteratus
PALAMIDABONSarda sarda
RUMBAC – TRUPFRZAuxis thazard, A. rochei
TUNA ALBAKOREALBThunnus alalunga
TUNA PLAVOPERAJNABFTThunnus thynnus
HRSKAVIČNE RIBE 
 
GOLUBMYLMyliobatis aquila
MAČKESCLScyliorhinus spp
MAČKA BLJEDICASYCScyliorhinus canicula
MAČKA MRKULJASYTScyliorhinus stellari
PAS KOSTELJDGSSqualus acanthias
PAS MEKUŠSMDMustelus mustelus
PAS – OSTALE VRSTEDGXSqualidae
RAŽESKARaja spp
RAŽA KAMENICARJCRaja clavata
RAŽA MODROPJEGA, BARAKOKULAJAIRaja miraletus
RAKOVI 
 
HLAPLBEHomarus gammarus
JASTOGSLOPalinurus elaphas
KANOĆAMTSSquilla mantis
KOZICADPSParapenaeus longirostris
RAKOVICASCRMaja squinado
ŠKAMPNEPNephrops norvegicus
RAKOVI OSTALICRUCrustacea
GLAVONOŠCI 
 
HOBOTNICAOCCOctopus vulgaris
LIGNJASQRLoligo vulgaris
LIGNJUNISQULoliginidae, Ommastrephidae
MUZGAVAC CRNIEDTEledone moschata
MUZGAVAC BIJELIEOIEledone cirrhosa
SIPACTCSepia officinalis
SIPICECTLSepiidae, Sepiolidae
GLAVONOŠCI OSTALICEPCephalopoda
ŠKOLJKAŠI 
 
DAGNJAMSMMytilus galloprovincialis
JAKOVLJEVA KAPICASJAPecten jacobeaus
KAMENICAOYFOstrea edulis
KAPICESCXPectinidae
KOKOŠSVEChamelea gallina
KUĆICACTGRuditapes decussatus
KUNJKARKQArca noae
PRNJAVICAVEVVenus verrucosa
RUMENKAKLKCallista chione
ŠKOLJKAŠI OSTALICLXBivalvia
OSTALI MORSKI ORG. 
 
JEŽINCIURXEchinoidea
CRVENI KORALJCOLCorallium rubrum
SPUŽVESPOSpongidae
MORSKI CRVIWORPolychaeta
VELIKI MORSKI CRVIFXXEunice sppTablica 3.     Popis osjetljivih vrsta kitova, tuljana, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača

GRUPAFAOVrstaVrsta (znanstveni naziv)
KitoviFIWveliki kitBalaenoptera physalus
SPWulješuraPhyseter macrocephalus
PHRobalni dupinPhocoena phocoena
DRRglavati dupinGrampus griseus
DBOdobri dupin*Tursiops truncatus*
DSTprugasti dupin*Stenella coeruleoalba*
DCOobični dupinDelphinus delphis
FAWcrni dupinPseudorca crassidens
PIWbjelogrli dupinGlobicephala melas
BCWCuvierov kljunasti kit, krupnozubi dupinZiphius cavirostris
TuljaniSMMsredozemna medvjedicaMonachus monachus
HrskavičnjačeALVpas lisicaAlopias vulpinus
CCPpas tupanCarcharhinus plumbeus
CCTpsina zmijozuba trošiljkaCarcharias taurus
WSHvelika bijela psinaCarcharodon carcharias
BSHmodruljPrionace glauca
GUPkostelj dubinacCentrophorus granulosus
BSKpsina golemaCetorhinus maximus
žutuga dračorepaDasyatis centroura
JDPžutugaDasyatis pastinaca
RGLleptiricaGymnura altavela
HXTvolonjaHeptranchias perlo
SBLglavonjaHexanchus griseus
SMAkučakIsurus oxyrinchus
PORkučinaLamna nasus
RMMgolub uhanMobula mobular
golub ćukanPteromylaeus bovinus
LOOpsina zmijozuba petošiljkaOdontaspis ferox
OXYprasacOxynotus centrina
RPPpilanPristis pectinata
volinaDipturus batis
raža smeđaLeucoraja circularis
klinkaDipturus oxyrinchus
RJMraža crnopjegaRaja montagui
JAYraža crnožigaRaja polystigma
JARraža tuponoskaRaja radula
RJUraža vijošarkaRaja undulata
volina bjelicaRostroraja alba
RBXražopasRhinobatos rhinobatos
SPZjaram, mlatSphyrna zygaena
SUTsklat žutanSquatina oculata
AGNsklat sivacSquatina squatina
TTOdrhtulja mrkuljaTorpedo nobiliana
Morske pticeDAZburnicaHydrobates pelagicus
LVHsredozemni galeb*Larus audouinii*
 
crnoglavi galebLarus melanocephalus
 
bukočPandion haliaetus
ISWmorski vranac*Phalacrocorax aristotelis*
 
mali vranacPhalacrocorax pygmaeus
gregula*Puffinus yelkouan*
CDIveliki zovoj*Calonectris diomedea*
 
mala čigra *Sterna albifrons*
 
dugokljuna čigraSterna sandvicensis
 
velika čigraSterna caspia
Morske kornjačeTTLglavata želva*Caretta caretta*
TUGzelena želvaChelonia mydas
DKKsedmopruga usminjačaDermochelys coriacea


Napomena: Vrste označene zvjezdicom (*) prioritetne su za praćenje stradavanja zbog slučajnog ulova te ih je poželjno dojavljivati na razini vrste, a ne grupe.

Obrazac izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

PRILOG 3.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE


IZVJEŠĆE O ULOVU
za mali obalni ribolovOVO IZVJEŠĆE SE MORA UVIJEK

NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE

OBAVLJA MALI OBALNI RIBOLOV NA MORU


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

IZVJEŠĆE O ULOVU


PLOVILO__________________

CFR _______________

POVLASTICA ZA MALI OBALNI RIBOLOV BR. ______

OVO IZVJEŠĆE SE MORA UVIJEK

NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE

OBAVLJA MALI OBALNI RIBOLOV NA MORU


UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O ULOVU

Ova knjiga sadrži obrasce izvješća o ulovu. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u Ministarstvu poljoprivrede, Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) zadužuje se nova knjiga.

Izvješće o ulovu se ispunjava za svaki ribolovni dan, a originalni obrasci pravilno ispunjenog izvješća za sve ribolovne dane u prethodnom mjesecu dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno Upravi ribarstva. Preslike obrazaca izvješća o ulovu ostaju u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika povlastice. Ispunjeni originali se moraju dostaviti Upravi ribarstva do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja izvješće o ulovu se ne popunjava.

Ako se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u izvješće se upisuju sljedeći podaci: CFR; POVLASTICA BR.; REG. OZNAKA PLOVILA; MJESEC; GODINA, a uz RIBOLOVNI NAPOR se upisuje »PLOVILO U LUCI« te se tako ispunjeno dostavlja Upravi ribarstva.

Podaci o ribarskom plovilu

CFR: Upisuje se CFR broj plovila

Povlastica br.: Upisuje se serijski broj povlastice

Reg. oznaka plovila: Upisuje se registarska oznaka plovila

Mjesec: Upisuje se mjesec za koji se vodi izvješće

Godina: Upisuje se godina za koju se vodi izvješće

Podaci o ribolovnom naporu

Ribolovni alat: Upisuje se šifra ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov. Šifre ribolovnih alata prikazane su u Tablici 1. U jednu kućicu može se upisati samo jedan ribolovni alat (jedna šifra).

Ako se koristi više ribolovnih alata u istom danu, za svaki alat se ispunjava zaseban stupac u izvješću sa istim podacima o polasku i povratku s ribolova – mora biti upisano prije nego plovilo napusti luku.

Datum (polazak u ribolov): Upisuje se dan (od 1. do 31.) kada se isplovljava s namjerom obavljanja ribolova – mora biti upisano prije nego plovilo napusti luku.

Vrijeme ribolova: Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Količina alata: Upisuje se količina pojedinog alata s kojim se obavljao ribolov (za mreže stajaćice – duljina mreže, za parangale – broj udica, za ostale alate – broj komada) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Veličina oka: Upisuje se veličina oka ribolovnog alata (samo u slučajevima kada se obavlja ribolov mrežama stajaćicama) kojim se obavlja ribolov u milimetrima (rastegnuto oko mrežnog tega) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ribolovna zona: Upisuje se oznaka ribolovne zone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ribolovna podzona: Upisuje se oznaka ribolovne podzone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne podzone su prikazane na pripadajućoj karti – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Podaci o ulovu, odbačenom ulovu i iskrcaju ribe i/ili drugih morskih organizama

Vrste riba i/ili drugih morskih organizama: U ovaj stupac upisuju se nazivi vrsta riba i/ili drugih morskih organizama u ulovu, odnosno iskrcaju, sukladno Tablici 2. – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ulov, odbačeni ulov, iskrcaj: U ovaj stupac upisuju se podaci o količini ulova, eventualnog odbačenog ulova i iskrcaja (izvagano u kilogramima) po vrstama i ribolovnom alatu u pripadajućem stupcu (iskrcaj je razlika između ulova i odbačenog ulova) – mora biti upisano odmah nakon vaganja.

Ulovi, slučajni ulovi i puštanje drugih morskih organizama ili životinja – U GFCM-ovom području, upisuju se odvojeno podaci za svaki ulov ili slučajni ulov:

– dnevni ulovi crvenog koralja, uključujući ribolovnu aktivnost po području i dubini,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih kitova,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih tuljana (sredozemne medvjedice),

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih hrskavičnjača,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih ptica,

– slučajni ulov i pu štanje živih ili uginulih morskih kornjača.

Upisuje se podatak o broju slučajno ulovljenih i puštenih jedinki na razini grupe osjetljivih morskih organizama, a u slučaju prepoznavanja vrste, podatak se upisuje na razini vrste (hrvatski naziv, odnosno FAO-troslovna šifra ako je raspoloživa), kao i pri slučajnom ulovu vrsta označenih zvjezdicom (*), sukladno Tablici 3.

Datum iskrcaja: Upisuje se dan i mjesec iskrcaja riba i/ili drugih morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Mjesto iskrcaja: Upisuje se mjesto iskrcaja riba i/ili drugih morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano prije iskrcaja ulova.

Ime i prezime odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje velikim tiskanim slovima ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenika povlastice.

Vlastoručni potpis odgovorne osobe: Iznad crte se vlastoručno potpisuje odgovorna osoba ovlaštenika povlastice.

Tablica 1. Šifre ribolovnih alata

Šifra alataNaziv
GNSjednostruke mreže stajaćice
FPOvrše za lov ribe
LHPpovrazi (odmet, kančenica, povraz s kukom)
LTLpovlačni povraz (panula)
LLSstajaći parangal
HARosti
OTHtrapula za lov velikog morskog crva

Tablica 2. FAO šifre vrsta riba i drugih morskih organizama

VrstaFAOVrsta (znanstveni naziv)
BIJELA RIBA 
 
ARBUNPACPagellus erythrinus
BATOGLAVAC (divlji arbun)SBAPagellus acarne
BEŽMEKUUCUranoscopus scaber
BUKVABOGBoops boops
CIPLIMULMugilidae
FRATARCTBDiplodus vulgaris
GAVUN OBIČNIAHHAtherina hepsetus
GAVUN OLIGAATBAtherina boyeri
GIRA OBLICASPCSpicara smaris
GIRA OŠTRULJAPICSpicara flexuosa
GRDOBINEMNZLophius spp
HAMAMGRArgyrosomus regius
IVERCIPLZPleuronectidae
JEGULJAELEAnguilla anguilla
KANTARBRBSpondyliosoma cantharus
KANJACCBRSerranus cabrilla
KAVALACBMSciaena umbra
KIRNJEGPXEpinephelus spp
KOKOTIGUXTriglidae
KOMARČASBGSparus aurata
KORAF (korbel)COBUmbrina cirrosa
KOVAČJODZeus faber
LIST, ŠVOJASOLSolea solea
LUBINBSSDicentrarchus labrax
MODRAŠBPISpicara maena
MURINAMMHMuraena helena
OKANSBRPagellus bogaraveo
OSLIĆHKEMerluccius merluccius
OVČICASSBLithognathus mormyrus
PAGARRPGPagrus pagrus
PATARAČELEZLepidorhombus spp
PAUCIWEXTrachinus spp
PICSHRDiplodus puntazzo
PIŠMOLJWHGMerlangius merlangus
REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ)SFSLepidopus caudatus
ROMBTURPsetta maxima
SALPASLMSarpa salpa
STRIJELKABLUPomatomus saltatrix
ŠARAGSWADiplodus sargus
ŠKARAMYRSSphyraena sphyraena
ŠKRPINARSEScorpaena scrofa
ŠKRPUNBBSScorpaena porcus
ŠPARANNDiplodus annularis
TABINJEFOXPhycis spp
TRLJA BLATARICAMUTMullus barbatus
TRLJA KAMENJARKAMURMullus surmuletus
UGORCOEConger conger
UGOTICAWHBMicromesistius poutassou
UŠATASBSOblada melanura
VRANAWRMLabrus merula
ZUBATACDECDentex dentex
ZUBATAC KRUNAŠDEPDentex gibbosus
OSTALOMZZ
PUŽEVI 
 
VOLCIMUEMurex spp
PUŽEVI OSTALIGASGastropoda
MALA PLAVA RIBA 
 
IGLICAGARBelone belone
INĆUNANEEngraulis encrasicolus
PAPALINASPRSprattus sprattus
PLAVICAVMAScomber colias
SKUŠAMACScomber scombrus
SRDELAPILSardina pilchardus
SRDELA GOLEMASAASardinella aurita
ŠARUNIJAXTrachurus spp
ŠARUN MEDITERANSKI, USKIHMMTrachurus mediterraneus
ŠARUNHOMTrachurus trachurus
VELIKA PLAVA RIBA 
 
GOFAMBSeriola dumerili
IGLANMSPTetrapturus belone
IGLUNSWOXiphias gladius
LAMPUGADOLCoryphaena hippurus
LICALEELichia amia
LUCLTAEuthynnus alletteratus
PALAMIDABONSarda sarda
RUMBAC – TRUPFRZAuxis thazard, A. rochei
TUNA ALBAKOREALBThunnus alalunga
TUNA PLAVOPERAJNABFTThunnus thynnus
HRSKAVIČNE RIBE 
 
GOLUBMYLMyliobatis aquila
MAČKESCLScyliorhinus spp
MAČKA BLJEDICASYCScyliorhinus canicula
MAČKA MRKULJASYTScyliorhinus stellari
PAS KOSTELJDGSSqualus acanthias
PAS MEKUŠSMDMustelus mustelus
PAS – OSTALE VRSTEDGXSqualidae
RAŽESKARaja spp
RAŽA KAMENICARJCRaja clavata
RAŽA MODROPJEGA, BARAKOKULAJAIRaja miraletus
RAKOVI 
 
HLAPLBEHomarus gammarus
JASTOGSLOPalinurus elaphas
KANOĆAMTSSquilla mantis
KOZICADPSParapenaeus longirostris
RAKOVICASCRMaja squinado
ŠKAMPNEPNephrops norvegicus
RAKOVI OSTALICRUCrustacea
GLAVONOŠCI 
 
HOBOTNICAOCCOctopus vulgaris
LIGNJASQRLoligo vulgaris
LIGNJUNISQULoliginidae, Ommastrephidae
MUZGAVAC CRNIEDTEledone moschata
MUZGAVAC BIJELIEOIEledone cirrhosa
SIPACTCSepia officinalis
SIPICECTLSepiidae, Sepiolidae
GLAVONOŠCI OSTALICEPCephalopoda
ŠKOLJKAŠI 
 
DAGNJAMSMMytilus galloprovincialis
JAKOVLJEVA KAPICASJAPecten jacobeaus
KAMENICAOYFOstrea edulis
KAPICESCXPectinidae
KOKOŠSVEChamelea gallina
KUĆICACTGRuditapes decussatus
KUNJKARKQArca noae
PRNJAVICAVEVVenus verrucosa
RUMENKAKLKCallista chione
ŠKOLJKAŠI OSTALICLXBivalvia
OSTALI MORSKI ORG. 
 
JEŽINCIURXEchinoidea
CRVENI KORALJCOLCorallium rubrum
SPUŽVESPOSpongidae
MORSKI CRVIWORPolychaeta
VELIKI MORSKI CRVIFXXEunice sppTablica 3.     Popis osjetljivih vrsta kitova, tuljana, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača

GRUPAFAOVrstaVrsta (znanstveni naziv)
KitoviFIWveliki kitBalaenoptera physalus
SPWulješuraPhyseter macrocephalus
PHRobalni dupinPhocoena phocoena
DRRglavati dupinGrampus griseus
DBOdobri dupin*Tursiops truncatus*
DSTprugasti dupin*Stenella coeruleoalba*
DCOobični dupinDelphinus delphis
FAWcrni dupinPseudorca crassidens
PIWbjelogrli dupinGlobicephala melas
BCWCuvierov kljunasti kit, krupnozubi dupinZiphius cavirostris
TuljaniSMMsredozemna medvjedicaMonachus monachus
HrskavičnjačeALVpas lisicaAlopias vulpinus
CCPpas tupanCarcharhinus plumbeus
CCTpsina zmijozuba trošiljkaCarcharias taurus
WSHvelika bijela psinaCarcharodon carcharias
BSHmodruljPrionace glauca
GUPkostelj dubinacCentrophorus granulosus
BSKpsina golemaCetorhinus maximus
žutuga dračorepaDasyatis centroura
JDPžutugaDasyatis pastinaca
RGLleptiricaGymnura altavela
HXTvolonjaHeptranchias perlo
SBLglavonjaHexanchus griseus
SMAkučakIsurus oxyrinchus
PORkučinaLamna nasus
RMMgolub uhanMobula mobular
golub ćukanPteromylaeus bovinus
LOOpsina zmijozuba petošiljkaOdontaspis ferox
OXYprasacOxynotus centrina
RPPpilanPristis pectinata
volinaDipturus batis
raža smeđaLeucoraja circularis
klinkaDipturus oxyrinchus
RJMraža crnopjegaRaja montagui
JAYraža crnožigaRaja polystigma
JARraža tuponoskaRaja radula
RJUraža vijošarkaRaja undulata
volina bjelicaRostroraja alba
RBXražopasRhinobatos rhinobatos
SPZjaram, mlatSphyrna zygaena
SUTsklat žutanSquatina oculata
AGNsklat sivacSquatina squatina
TTOdrhtulja mrkuljaTorpedo nobiliana
Morske pticeDAZburnicaHydrobates pelagicus
LVHsredozemni galeb*Larus audouinii*
 
crnoglavi galebLarus melanocephalus
 
bukočPandion haliaetus
ISWmorski vranac*Phalacrocorax aristotelis*
 
mali vranacPhalacrocorax pygmaeus
gregula*Puffinus yelkouan*
CDIveliki zovoj*Calonectris diomedea*
 
mala čigra *Sterna albifrons*
 
dugokljuna čigraSterna sandvicensis
 
velika čigraSterna caspia
Morske kornjačeTTLglavata želva*Caretta caretta*
TUGzelena želvaChelonia mydas
DKKsedmopruga usminjačaDermochelys coriacea


Napomena: Vrste označene zvjezdicom (*) prioritetne su za praćenje stradavanja zbog slučajnog ulova te ih je poželjno dojavljivati na razini vrste, a ne grupe.

Obrazac izvješća o ulovu za mali obalni ribolov