Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

NN 38/2018 (25.4.2018.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

731

Na temelju članka 100. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) ministar hrvatskih branitelja, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE, PRILAGODBU PRILAZA DO STANA U ZGRADI I PRILAGODBU STANA ZA DJECU SMRTNO STRADALOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, uvjeti i način prilagodbe prilaza do stana u zgradi i prilagodbe stana za kretanje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala (u daljnjem tekstu: pravo na prilagodbu) za potrebe osoba iz članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), određuju osobe iz članka 100. stavka 3. Zakona koje pravo na prilagodbu mogu ostvariti iznimno te ostalo važno za ostvarivanje prava na prilagodbu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Redovni podnositelji zahtjeva su osobe iz članka 100. stavka 1. Zakona:

a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala

b) djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala

c) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata bez obzira na priznati stupanj oštećenja organizma (u daljnjem tekstu: HRVI) koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala

d) slijepi HRVI

Izvanredni podnositelji zahtjeva su osobe iz članka 100. stavka 3. Zakona:

a) slijepa djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) slijepa djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) roditelji i bračni ili izvanbračni drug smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi

d) roditelji i bračni ili izvanbračni drug nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi

e) članovi uže obitelji umrlog HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi

f) dragovoljci iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 2 godine u borbenom sektoru koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi i

g) članovi uže obitelji umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 2 godine u borbenom sektoru koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU

Članak 4.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na prilagodbu pokreće se na zahtjev redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se ministarstvu nadležnom za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na propisanom obrascu (Obrazac broj 1) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti:

a) izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (kada je podnositelj zahtjeva član obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

b) izvršno rješenje o statusu HRVI (kada je podnositelj zahtjeva HRVI ili član uže obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata)

c) potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata (kada je podnositelj zahtjeva dragovoljac iz Domovinskog rata ili član uže obitelji umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata)

d) potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Repub­like Hrvatske (kada zahtjev podnosi dragovoljac iz Domovinskog rata ili član uže obitelji umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata)

e) rodni list redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva

f) smrtni list umrlog HRVI ili dragovoljca (kada zahtjev podnosi član uže obitelji umrlog HRVI ili umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata)

g) nalaz liječnika specijalista o funkcionalnom statusu podnositelja zahtjeva

h) potvrda općinskog suda – Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog prema mjestima prebivališta podnositelja zahtjeva (od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva) o tome je li redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana za koji je podnosi zahtjev za prilagodbu

i) uvjerenje izdano od nadležnog Područnog ureda za katastar i geodetske poslove s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva posjeduje prema mjestima prebivališta od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva

j) potvrda Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o., o tome vodi li se redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva kao vlasnik stana prema mjestima prebivališta od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva

k) potvrda porezne uprave za redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva o tome je li porezni obveznik na temelju poreza na promet nekretnina

l) ovjerena suglasnost vlasnika ili svih suvlasnika kuće ili stana na izvođenje potrebne prilagodbe i

m) potvrda o prebivalištu redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

Pravo na prilagodbu ne može se ostvariti ako:

a) redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva ima u vlasništvu ili suvlasništvu drugi uvjetni stambeni objekt koji ima prilagođen prilaz do zgrade, prilagođen prilaz do stana u zgradi i prilagođen stan za kretanje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala

b) redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva nema prijavljeno prebivalište na objektu za koji traži izvođenje prilagodbe

c) objekt za koji se traži izvođenje prilagodbe nije u vlasništvu ili suvlasništvu redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva ili člana njegove uže ili šire obitelji ili

d) nije pribavljena suglasnost svih suvlasnika kuće ili stana na izvođenje prilagodbe.

Članak 6.

Izvanredni podnositelj zahtjeva može ostvariti pravo na prilagodbu ako, uz ispunjenje ostalih uvjeta, Povjerenstvo iz članka 8. ovoga Pravilnika utvrdi postojanje osobito opravdanog razloga za ostvarivanje prava na prilagodbu uz obavezno prethodno pribavljeno izvješće nadležnog Centra za psihosocijalnu pomoć i suglasnost Stambene komisije.

Članak 7.

(1) Ministarstvo donosi rješenje na temelju mišljenja Povjerenstva iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.

Članak 8.

(1) Ministar hrvatskih branitelja osniva Povjerenstvo za utvrđivanje osnovanosti zahtjeva za ostvarivanje prava na prilagodbu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i imenuje članove Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo ima pet članova, a čine ga predstavnici Ministarstva.

(3) Povjerenstvo obavlja sljedeće zadatke:

a) utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na prilagodbu

b) utvrđuje postoji li osobito opravdan razlog kod izvanrednih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na prilagodbu

c) utvrđuje je li traženu prilagodbu moguće izvesti i je li isplativa i

d) druge zadatke u svezi ostvarivanja prava na prilagodbu.

DIO TREĆI
IZVOĐENJE PRILAGODBE

Članak 9.

(1) Ministarstvo će temeljem rješenja kojim je priznato pravo na prilagodbu pokrenuti postupak u svezi izvođenja radova na prilagodbi.

(2) Prilagodba mora biti u skladu s pravilnikom kojim se propisuje osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a mora se izvesti u roku od 6 mjeseci od izvršnosti rješenja o pravu na prilagodbu.

(3) Ukoliko prilagodbu nije moguće izvesti ili ista nije isplativa, izvršit će se zamjena nekretnina u odgovarajućoj površini iz članka 90. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 10.

Ministarstvo kao investitor, sukladno propisima o javnoj nabavi provodi odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora na prilagodbi prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbi stana za kretanje pomoću kolica i ortopedskih pomagala za osobe kojima je priznato pravo na prilagodnu sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja (»Narodne novine«, br. 142/13).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/8

Urbroj: 522-02/2-18-4

Zagreb, 17. travnja 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE, STANA I PRILAGODBU STANA ZA POTREBE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA, DJECE SMRTNO STRADALIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGIH OSOBA

IME I PREZIME
DATUM I GODINA ROĐENJA
ADRESA
TELEFON ili MOBITEL
OIB
OSNOVA S KOJE SE TRAŽI OSTVARIVANJE PRAVA NA PRILAGODBU (zaokružiti)

Redovni podnositelji zahtjeva:

a)     djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala

b)     djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala

c)     hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata bez obzira na priznati stupanj oštećenja organizma (u daljnjem tekstu: HRVI) koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala

d)     slijepi HRVI

Izvanredni podnositelji:

a)     slijepa djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b)     slijepa djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c)     roditelji i bračni ili izvanbračni drug smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi

d)     roditelji i bračni ili izvanbračni drug nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi

e)     članovi uže obitelji umrlog HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi

f)     dragovoljci iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 2 godine u borbenom sektoru koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi i

g)     članovi uže obitelji umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 2 godine u borbenom sektoru koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala ili su slijepi.


OPIS PRILAGODBE:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


U ____________________, dana __________________

Podnositelj zahtjeva:

__________________


UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU

a) izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (kada je podnositelj zahtjeva član obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

b) izvršno rješenje o statusu HRVI (kada je podnositelj zahtjeva HRVI ili član uže obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata)

c) potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata (kada je podnositelj zahtjeva dragovoljac iz Domovinskog rata ili član uže obitelji umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata)

d) potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada zahtjev podnosi dragovoljac iz Domovinskog rata ili član uže obitelji umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata)

e) rodni list redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva

f) smrtni list umrlog HRVI ili dragovoljca (kada zahtjev podnosi član uže obitelji umrlog HRVI ili umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata)

g) nalaz liječnika specijalista o funkcionalnom statusu podnositelja zahtjeva

h) potvrda općinskog suda – Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog prema mjestima prebivališta podnositelja zahtjeva (od 1990. godine do danas) o tome je li redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana za koji se podnosi zahtjev za prilagodbu

i) uvjerenje izdano od nadležnog Područnog ureda za katastar i geodetske poslove s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva posjeduje prema mjestima prebivališta od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva

j) potvrda Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o., o tome vodi li se redovni ili izvanredni podnositelj zahtjeva kao vlasnik stana prema mjestima prebivališta od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva

k) potvrda porezne uprave za redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva o tome je li porezni obveznik na temelju poreza na promet nekretnina,

l) ovjerena suglasnost vlasnika ili svih suvlasnika kuće ili stana na izvođenje potrebne prilagodbe i

m) potvrda o prebivalištu redovnog ili izvanrednog podnositelja zahtjeva.