Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 39/2018 (27.4.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Hrvatski sabor

742

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/41
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 24. travnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. ovoga Zakona.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Profesionalna rehabilitacija obuhvaća usluge koje uključuju sljedeće mjere i aktivnosti:

‒ sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti

‒ profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti

‒ analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad

‒ procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja

‒ radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja

‒ informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu

‒ pojedinačne i skupne programe za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu

‒ informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu

‒ razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije

‒ tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije

‒ informiranje i podršku u izvorima financiranja.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., riječi: »cijenu usluge« zamjenjuju se riječima: »standarde usluga profesionalne rehabilitacije«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) O pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje rješenjem u prvom stupnju regionalna odnosno područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojoj je nezaposlena osoba s invaliditetom prijavljena kao nezaposlena.

(2) Postupak za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev osobe s invaliditetom ili njezina zakonskog zastupnika. Zahtjevu se prilaže dokaz o invaliditetu na temelju kojega se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

(3) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje središnja ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Naručitelj usluge profesionalne rehabilitacije može biti:

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

– Hrvatski zavod za zapošljavanje

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

– Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

– ministarstvo nadležno za socijalnu politiku putem centara za socijalnu skrb

– osiguravajuće društvo

– poslodavac

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– privatni naručitelj (osoba s invaliditetom, zakonski zastupnik).

(2) Naručitelj usluge iz stavka 1. ovoga članka dužan je financirati profesionalnu rehabilitaciju.

(3) Profesionalnu rehabilitaciju može naručiti i financirati jedan ili više naručitelja usluge.

(4) Međusobna prava i obveze između centra za profesionalnu rehabilitaciju i jednog ili više naručitelja usluge uređuju se ugovorom koji se sklapa za svakog korisnika posebno.

(5) Naručitelj usluge kontrolira troškove usluge i odlučuje o provođenju daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

(6) Cijene usluga profesionalne rehabilitacije utvrđuju se cjenikom koji donosi ministar nadležan za rad odlukom.«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe s invaliditetom mogu se zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječajnog postupka te obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada.«.

U stavku 2. riječi: »radnog mjesta« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavac može ispuniti tako da ima zaposlen propisani broj osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom u koju se ubrajaju:

‒ učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praktičnoj nastavi kod poslodavca

‒ rehabilitanti na praksi kod poslodavca

‒ studenti s invaliditetom zaposleni prema posebnom propisu

‒ osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

‒ osobe s invaliditetom čije redovito obrazovanje poslodavac stipendira.«.

U stavku 5. riječi: »ispunjavanje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom« zamjenjuju se riječima: »zamjensku kvotu«.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka nema novoosnovani poslodavac u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., broj: »9« zamjenjuje se brojem: »8«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 9., riječi: »i ministarstvo nadležno za financije« brišu se.

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. riječi: »uz prijavu, odnosno ponudu« zamjenjuju se riječima: »u prijavi, odnosno ponudi«.

U stavku 7. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »30«.

U stavku 9. riječi: »oglasit će ništavim« zamjenjuju se riječima: »će ukinuti«.

U stavku 10. riječi: »rješenjem poništiti« zamjenjuju se riječima: »donijeti rješenje kojim će ukinuti«.

U stavku 13. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »30«, a iza riječi: »iz stavka 12. ovoga članka« dodaju se riječi: »ili u roku od 30 dana od dana saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom«.

U stavku 14. riječi: »u roku predviđenom zakonom kojim je reguliran upravni postupak« zamjenjuju se riječima: »u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva«.

U stavku 15. riječ: »Izvršno« zamjenjuje se riječju: »Pravomoćno«.

U stavku 18. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»‒ prestanku službe po sili zakona«.

U stavku 19. riječi: »ili neke druge osobito važne činjenice« brišu se.

Iza stavka 19. dodaju se stavci 20. i 21. koji glase:

»(20) Pravo prednosti pri zapošljavanju iz ovoga članka ne odnosi se na zapošljavanje putem mjere javnih radova.

(21) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na postupak popunjavanja slobodnih radnih mjesta putem internog oglasa.«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »obvezu podnošenja izvješća iz stavka 4. ovoga članka,« brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Sredstva uplaćena s osnove novčane naknade koriste se za:

‒ održivost i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije

‒ poticaje i nagrade pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

‒ projekte i programe za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

‒ poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje isplaćuju korisnici utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika i

‒ projekte i programe za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje provode korisnici utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika.«.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji je postao stavak 6., dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar nadležan za rad donosi odluku o korištenju i raspodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.«.

Članak 8.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslodavac je, ovisno o radnim sposobnostima, karakteristikama i individualnim potrebama osobe s invaliditetom koja se zapošljava, dužan osigurati odgovarajuće oblike razumne prilagodbe u vezi s prilagodbom organizacijskih, psihofizičkih i socijalnih aspekata radnog mjesta i radnog okoliša, kao i potrebne prilagodbe vezane uz učinkovitost i trajanje rada.«.

Članak 9.

U članku 15. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Osnivač centra za profesionalnu rehabilitaciju je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

(3) Centar za profesionalnu rehabilitaciju osniva se uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(4) Uredbom iz stavka 3. ovoga članka uređuju se: naziv i sjedište centra za profesionalnu rehabilitaciju, djelatnost, tijela i područje njihova rada, sredstva za rad, imovina, međusobna prava i obveze osnivača i centra za profesionalnu rehabilitaciju te druga pitanja značajna za osnivanje i rad centra za profesionalnu rehabilitaciju.«.

U stavku 8. broj: »8« zamjenjuje se brojem: »7«.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Tijela centra za profesionalnu rehabilitaciju su upravno vijeće i ravnatelj.«.

Članak 11.

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a, 16.b i 16.c koji glase:

»Članak 16.a

(1) Centrom za profesionalnu rehabilitaciju upravlja upravno vijeće koje ima pet članova.

(2) U upravno vijeće imenuju se:

1. dva predstavnika osnivača na prijedlog ministra nadležnog za rad

2. jedan predstavnik radnika izabran sukladno propisima o radu

3. jedan predstavnik jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba

4. jedan predstavnik udruga osoba s invaliditetom.

(3) Članove upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za rad.

(4) Predsjednika upravnog vijeća biraju članovi iz redova članova upravnog vijeća iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(5) Način imenovanja člana upravnog vijeća iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka propisat će se aktom o osnivanju.

(6) Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 16.b

(1) Voditelj centra za profesionalnu rehabilitaciju je ravnatelj.

(2) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada centra za profesionalnu rehabilitaciju.

(3) Ravnatelja imenuje i razrješuje upravno vijeće uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

(4) Ravnatelj se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja.

(5) Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Članak 16.c

(1) Centar za profesionalnu rehabilitaciju može imati stručna i savjetodavna tijela.

(2) Sastav, osnivanje i poslovi tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se statutom.«.

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Centar za profesionalnu rehabilitaciju je proračunski korisnik državnog proračuna u nadležnosti ministarstva nadležnog za rad.

(2) Sredstva za rad centra za profesionalnu rehabilitaciju osiguravaju se u državnom proračunu.

(3) Centar za profesionalnu rehabilitaciju može se financirati iz namjenskih prihoda uplaćenih s osnove novčane naknade i iz ostalih namjenskih prihoda i primitaka.

(4) Centar za profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti prihode od pružanja ugovorenih usluga korisnicima, prodaje proizvoda nastalih u tijeku profesionalne rehabilitacije i ostalih vlastitih prihoda.«.

Članak 13.

U članku 19. stavku 2. riječi: »ili ugovorom« brišu se.

Članak 14.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »zaposlenih,« dodaju se riječi: »od čega 20%«.

Članak 15.

U članku 21. stavku 2. riječi: »ili ugovorom« brišu se.

Članak 16.

U članku 24. stavku 1. riječi: »centra za profesionalnu rehabilitaciju,« brišu se.

Članak 17.

U članku 25. stavku 2. riječi: »centru za profesionalnu rehabilitaciju,« brišu se.

Članak 18.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Integrativna radionica i zaštitna radionica osnovana kao ustanova mogu imati stručno vijeće.

(2) Sastav, osnivanje i poslovi stručnog vijeća utvrđuju se statutom.«.

Članak 19.

U članku 27. stavku 1. riječi: »centar za profesionalnu rehabilitaciju,« brišu se.

Članak 20.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Integrativna radionica i zaštitna radionica osnovana kao ustanova odgovaraju za obveze cijelom svojom imovinom.«.

Članak 21.

U nazivu glave V. riječi: »OLAKŠICE I« brišu se.

Članak 22.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti poticaje koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pod uvjetom da je osoba s invaliditetom upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »točke 3.« brišu se.

Članak 23.

Članak 30. briše se.

Članak 24.

U članku 31. riječi: »točkom 3. i člankom 30. stavkom 1.« brišu se.

Članak 25.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Integrativna radionica i zaštitna radionica mogu primati pomoć i darove u novcu ili materijalnim sredstvima.«.

U stavku 4. riječi: »centar za profesionalnu rehabilitaciju,« brišu se.

Članak 26.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Zavod obavlja sljedeće poslove:

– vještačenje prema posebnim propisima radi utvrđivanja tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe

– isplatu poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona

– financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

– vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom

– utvrđivanje obveze i obračunavanje iznosa novčane naknade

– izdavanje uvjerenja o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Zavod obavlja i sljedeće poslove:

– provođenje politike razvitka i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

– organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavce i stručne osobe iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

– kontinuiranu suradnju s poslodavcima u svrhu analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

– provođenje kampanje i senzibiliziranje javnosti na potrebu zapošljavanja osoba s invaliditetom i ukazivanje na njihovu ravnopravnost s drugima

– razvijanje međunarodne suradnje i razmjene iskustva na područjima svog djelovanja

– stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice

– analizu financijskog poslovanja integrativnih radionica i zaštitnih radionica te

– druge poslove utvrđene odredbama ovoga Zakona, posebnih propisa, Statutom i aktima Zavoda.«.

Članak 27.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravno vijeće čini devet članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1. dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad

2. dva člana na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu politiku

3. tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću

4. jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu i

5. jednog člana na prijedlog udruga osoba s invaliditetom.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, riješit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(2) Postupci u vezi s ostvarivanjem prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) koji nisu riješeni do stupanja na snagu ovoga Zakona riješit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 29.

Obveza podnošenja izvješća o iznosu obračunane novčane nak­nade iz članka 10. stavka 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) prestaje zaključno s podnošenjem izvješća o iznosu obračunane novčane naknade za lipanj 2018.

Članak 30.

(1) Sredstva koja su ostvarena s osnove novčane naknade na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.), a koja su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostala neutrošena mogu se koristiti za namjene utvrđene člankom 7. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe članka 7. ovoga Zakona, ministar nadležan za rad donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odluku o korištenju i raspodjeli sredstava uplaćenih s osnove novčane naknade za 2018. godinu.

Članak 31.

(1) Republika Hrvatska preuzet će prava i obveze osnivača nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb, Centrom za profesio­nalnu rehabilitaciju Osijek, Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka i Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Split danom stupanja na snagu uredbi iz članka 9. ovoga Zakona.

(2) Uredbe o osnivanju centara za profesionalnu rehabilitaciju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske donijet će najkasnije do 1. siječnja 2019.

(3) Centri za profesionalnu rehabilitaciju iz stavka 1. ovoga članka osnovani sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) nastavljaju s radom sukladno tom Zakonu do stupanja na snagu uredbi iz članka 9. ovoga Zakona.

(4) Ravnatelji i članovi upravnih vijeća centara za profesionalnu rehabilitaciju iz stavka 1. ovoga članka koji su imenovani sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) nastavljaju s radom do imenovanja novih ravnatelja i članova upravnih vijeća.

(5) Ministar nadležan za rad imenovat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 2. ovoga članka članove upravnih vijeća centara za profesionalnu rehabilitaciju.

(6) Upravna vijeća centara za profesionalnu rehabilitaciju iz stavka 4. ovoga članka dužna su u roku od 30 dana od dana imenovanja raspisati natječaj za ravnatelja.

Članak 32.

Zavod je dužan uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/109
Zagreb, 20. travnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.