Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN 39/2018 (27.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

755

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA
2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 49/15 i 73/17) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15. 7. 2016.).«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

1) projekt je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika za koju se traži sufinanciranje prema Nacionalnom programu i mjeri Restrukturiranje, a sastoji se od prihvatljivog i neprihvatljivog ulaganja.

2) operacija je aktivnost ili skup aktivnosti koje su uključene u projekt.

3) aktivnost je određeni agrotehnički ili pomotehnički postupak kojim se ostvaruje strukturna promjena u vinogradu.

4) početak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje mogu započeti od datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje je ulaganje nepovratna obveza (naručivanje, kupnja, izgradnja, plaćanje, preuzimanje kredita) ili prvu započetu aktivnost u provedbi projekta.

5) završetak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava kraj izvršenja preuzetih obveza unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 26. ovoga Pravilnika sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i fizički završena.

6) ulaganje je prihvatljivi dio aktivnosti projekta za koji se traži potpora.

7) trošak je pojedinačna vrijednost materijala, opreme ili usluga kojim se djelomično ili u cijelosti ostvaruje provedba određene aktivnosti ulaganja.

8) prihvatljivi troškovi su dozvoljeni troškovi koji udovoljavaju uvjetima za sufinanciranje iz Programa.

9) Korisnik je fizička ili pravna osoba kojoj su odobrena ulaganja Odlukom o odobrenju projekta iz Nacionalnog programa.

10) restrukturiranje i/ili konverzija vinograda je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih aktivnosti unutar postojećih površina nasada vinograda kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad s ciljem unapređenja proizvodnje i kakvoće.

11) premještanje vinograda obuhvaća provođenje agrotehničkih aktivnosti podizanja drugog nasada u ekvivalentnoj površini adekvatnoj nasadu vinograda koji se u zadanom vremenskom okviru treba iskrčiti.

12) krčenje vinograda obuhvaća aktivnost uklanjanja postojećeg nasada vinograda koji se zamjenjuje novim nasadom na istoj ili na drugoj površini.

13) potpora u mjeri Restrukturiranje je javna potpora sredstvima proračuna Europske unije.

14) doprinosi u naravi predstavljaju oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima jednake dokazne snage.

15) prihvatljiva površina vinograda je površina unutar opsega vanjskih trsova vinograda kojemu se dodaje pojas čija je širina jednaka polovici razmaka među redovima.

16) financijska godina obuhvaća razdoblje od 16. listopada prethodne godine do 15. listopada tekuće godine.

17) vinska godina obuhvaća razdoblje od 1. kolovoza prethodne godine do 31. srpnja tekuće godine.«

Članak 3.

Članak 5. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere Restrukturiranje moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411 sukladno posebnom propisu koji uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.«

Članak 5.

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Podnositelj je dužan osigurati raspolaganje površinama u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.«

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(2) Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000.

(3) Razina potpore iznosi:

– do 50% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi,

– do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.


Aktivnosti

Doprinosi u naravi

Potpora/ha

50% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od:

1.

Zamjena (konverzija) sorte/sorata i premještanje te promjena gustoće vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama


(max. EUR 16.000/ha)

(max. EUR 18.000/ha)

(max. EUR 22.000/ha)

2.

Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama(max. EUR 6.600/ha)

(max. EUR 9.400/ha)

(max. EUR 12.500/ha)

3.

Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 2.300/ha)

(max. EUR 3.900/ha)

(max. EUR 5.200/ha)

4.

Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 10.000/ha)

(max. EUR 18.000/ha)

(max. EUR 24.000/ha)

5.

Postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 5.000/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

(max. EUR 9.400/ha)

6.

Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 2.700/ha)

(max. EUR 3.700/ha)

(max. EUR 4.800/ha)– 75% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost i to kako slijedi:

Aktivnosti

Potpora/ha

75% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od:

1.

Zamjena (konverzija) sorte i premještanje te promjena gustoće vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama


(max. EUR 24.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 33.000/ha)

2.

Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 9.900/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

(max. EUR 18.750/ha)

3.

Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 3.450/ha)

(max. EUR 5.850/ha)

(max. EUR 7.800/ha)

4.

Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 15.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 36.000/ha)

5.

Postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 7.500/ha)

(max. EUR 10.800/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

6.

Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama


(max. EUR 4.050/ha)

(max. EUR 5.550/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

Napomena:

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16%

»na nagibima« smatra se teren na nagibu od 16 do 26%

»na strminama« smatra se teren na nagibu većem od 26%

Obrazloženje: Sadnjom vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje se rizik od oštećenja od mraza i povećava se insolacija površine, čime se utječe na kakvoću grožđa. Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.Na temelju kalkulacija Savjetodavne službe

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Broj projekata odobrenih pojedinom Korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom Korisniku odobriti potpora u iznosu većem od EUR 750.000.

(2) Za preračunavanje iznosa iz članka 9. ovoga Pravilnika u kunama koristi se tečaj sukladno članku 30. stavku 1. točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).«

Članak 8.

U članku 11. stavci 2., 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.

(3) Sve aktivnosti koje su započete prije datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati.

(5) Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.«

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Neprihvatljivim aktivnostima smatraju se:

– svakodnevno upravljanje (poslovi) vinogradom i jednostavna zamjena

– zaštita od štete od divljači:

– izgradnja ograda

– aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente

– zaštita od ptica:

– pokrivanje redova u vinogradu sa zaštitnim mrežama za grožđe

– razni uređaji za plašenje ptica

– aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente

– zaštita od tuče pokrivanjem redova sa zaštitnim mrežama za grožđe

– izgradnja vjetrobrana ili zidova za zaštitu od vjetra

– izgradnja prilaza za vozila, te putova u vinogradu ili onih koji vode do vinograda

– izgradnja dizala

– nabava poljoprivrednih vozila, strojeva i alata te

– okrupnjavanje zemljišta.

(2) Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

– PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a)

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja

– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja

– troškovi gubitka na tečaju valute

– administrativni troškovi i troškovi osoblja Korisnika

– troškovi koji nisu dio projekta te

– troškovi krčenja površine od zatečenog nasada i/ili raslinja koji nisu prihvatljiv trošak kod pripreme tla za podizanje novog nasada vinograda.

(3) Neprihvatljivim troškovima smatraju se i svi oni troškovi koji nisu navedeni u stavku 1. i stavku 2. ovoga članka i u Listi dozvoljenih troškova iz članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom administrativne kontrole Prijava utvrđuje se pravovremenost i potpunost, a prihvatljive Prijave se rangiraju sukladno članku 18. ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Skraćeni plan projekta« zamjenjuju se riječima: »Plan aktivnosti«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Plan aktivnosti treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz Natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, a na način da udovoljava kriterijima prihvatljivosti iz članka 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15. 7. 2016.).«

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Prije podnošenja Prijave iz članka 14. ovoga Pravilnika Podnositelj je dužan prikupiti jednu ponudu za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova.

(2) U slučaju troškova rada koji se prijavljuju u vidu potpore kao doprinosi u naravi nije potrebno postupiti u skladu s stavkom 1. ovoga članka.

(3) Potpora za doprinose u naravi po završetku operacije ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove, isključujući doprinose u naravi. Doprinosi u naravi ne smiju predstavljati više od polovice prihvatljivih troškova, a najmanje polovica ukupno prihvatljivih troškova mora predstavljati cijenu plaćenu za robu ili usluge i mora biti dokumentirana računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

(4) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike materijala, opreme i usluga. Svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude sa iskazanim iznosom sa i bez poreza na dodanu vrijednost.

(5) Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u skladu s načelom isplativosti (da se sredstva učinkovito koriste u odnosu na ciljeve). Procjena razumnosti troškova bazira se na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno biraju se oni projekti koji nude najbolju vrijednost za novac (najbolji odnos cijene i kvalitete). Agencija za plaćanja radi provjeru cijena u dostavljenim ponudama, na način da ih uspoređuje s referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će pri izračunu iznosa potpore koristiti referentne cijene. Ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena, prihvatit će se cijena iz ponude.

(6) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (HRK) za domaće dobavljače.

(7) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane u eurima, Podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama sukladno članku 30. stavku 1. točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

(8) Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Prijave.

(9) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt registriran za djelatnost iz područja za koje ponudu daje, a koji je ponudu za pojedino ulaganje dostavio Podnositelju.

(10) Prilikom ulaganja u poboljšanje vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom, Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani s fizičkim ili pravnim osobama, koje su izradile Projekt (tehničko-tehnološko rješenje) za aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

(11) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja Podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(12) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane Podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između Podnositelja i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju Agencija za plaćanja utvrditi će da takva ponuda ne udovoljava uvjetima. Ukoliko se utvrdi da su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva Prijava ne udovoljava uvjetima.

(13) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o porijeklu te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.«

Članak 13.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Prema redoslijedu zaprimanja potpune Prijave ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) prihvatljivost projekta i

c) opravdanost i prihvatljivost aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

(2) Nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima:

Br.Prioritetni kriterijiBodoviNajvišePostotak
1Nositelj PG mlađi od 35 godina (u trenutku podnošenja Prijave)4427%
2Podnositelj koji nije bio Korisnik ove mjere117 %
3Vinograd starosti do 10 godina1320 %
Vinograd starosti 10 do 20 godina2
Vinograd starosti više od 20 godina3
4Ulaganje na područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima*2213 %
5Premještanje vinograda uvjetovano izgradnjom infrastrukture ili izmjenama prostornog plana5533 %
Ukupno15100 %

* Odnosi se na područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima obuhvaćena posebnom propisu o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, posebnom propisu o otocima, te posebnom propisu o područjima posebne državne skrbi.

(3) Agencija za plaćanja odabire najvrjednije Prijave (sa najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija, te rang-listu s naznačenim odabranim Prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalne isplate.«

Članak 14.

U članku 20. stavku 2. točka d) briše se, a točke e) i f) postaju točke d) i e).

U stavku 3. točka b) mijenja se i glasi:

»b) obveza Korisnika da će tri godine nakon isplate sredstava ispunjavati propisane zahtjeve vezane uz višestruku sukladnost sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i posebnom propisu kojim se uređuje višestruka sukladnost.«

Točka h) briše se, a točke i), j), k), l), m), n), i o) postaju točke h), i), j), k), l), m), i n).

U dosadašnjoj točki i) koja postaje točka j) riječi: »skraćenom planu projekta« zamjenjuju se riječima: »Planu aktivnosti«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana. Produljenje roka po jednu godinu može se odobriti iz opravdanih razloga uz uvjet da je Korisnik započeo s provedbom odobrenih aktivnosti. Ukoliko provedba odobrenih aktivnosti nije započeta produljenje se može odobriti isključivo zbog više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.«

Članak 15.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Manje izmjene projekta su izmjene koje se odnose na financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20% iznosa izvorno odobrenih za svaku aktivnost, uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju. Za ove izmjene nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja pod uvjetom da se time ne utječe na prihvatljivost nekog dijela operacije i njezinih općih ciljeva.

(2) Korisnik je o manjim izmjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(3) U slučaju svih ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje izmjena s popratnom dokumentacijom, najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(4) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika na propisanom obrascu Zahtjeva za odobrenje izmjena koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Ako su Korisniku isplaćena sredstva potpore za završenu aktivnost, ista aktivnost ne može biti predmet novih izmjena.

(6) U slučaju prihvaćanja Zahtjeva za odobrenje izmjena Agencija za plaćanja će izdati izmjenu Odluke o odobrenju projekta.

(7) U slučaju zatraženih izmjena navedenih u stavku 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja može odbiti zahtjev Korisnika o čemu će ga obavijestiti pisanim putem s obrazloženjem.

(8) Izmjenom se ne može odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, izdat će se izmjena Odluke o odobrenju projekta s opisanim razlogom izmjene.

(10) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promijene podaci koji se odnose na Korisnika – naziv, adresa, naziv banke, IBAN, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, Korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet godina od datuma konačne isplate, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.

(11) Obrazac Zahtjeva za odobrenje promjena Odluke o odobrenju projekta iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.«

Članak 16.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik temeljem Odluke o odobrenju projekta može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma koji mora biti poslan Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja.

(2) Korisniku se može isplatiti predujam najviše u iznosu od 80% odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta.

(3) Uz Zahtjev za isplatu predujma Korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(4) Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, sukladno predlošku koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(5) Po primitku potpunog Zahtjeva za isplatu predujma potpore i dostavljanju valjanog jamstva iz stavaka 3. i 4. ovoga članka Agencija za plaćanja Korisniku izdaje Odluku o isplati predujma i isplaćuje predujam.

(6) U slučaju da Korisnik ne dostavi Agenciji za plaćanja prihvatljivo jamstvo iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(7) Obveza Korisnika je iskoristiti sredstva isplaćenog predujma za provedbu mjere Restrukturiranje sukladno prihvatljivim troškovima odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta najdulje do kraja druge financijske godine nakon dana isplate predujma.

(8) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostavljati godišnje Izvješće o iskorištenju predujma najkasnije do 30. listopada tekuće godine uz koji prilaže:

a) Financijsku dokumentaciju kojom se opravdava uporaba predujma do 15. listopada tekuće godine i

b) Izjavu Korisnika o iznosu neiskorištenog predujma na dan 15. listopada tekuće godine;

(9) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o iskorištenju predujma najkasnije do 15. listopada druge financijske godine od dana isplate predujma uz koji prilaže:

a) Financijsku dokumentaciju kojom se opravdava iskorištenje cjelokupnog/preostalog iznosa predujma i

b) Izjavu Korisnika o iznosu iskorištenja cjelokupnog iznosa predujma.

(10) Jamstvo iz stavka 3. ovoga članka bit će oslobođeno i vraćeno Korisniku po zaprimanju Zahtjeva za oslobađanje jamstva i po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja iz stavka 9. ovoga članka i članka 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

(11) Predložak Zahtjeva za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka, predložak Izvješća o iskorištenju predujma iz stavaka 8. i 9. ovoga članka, te Zahtjev za oslobađanje jamstva iz stavka 10. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(12) Jamstvo iz stavka 3. ovoga članka biti će aktivirano radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju donošenja Odluke o djelomičnom/potpunom zadržavanju jamstva, Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu ili u slučaju poništenja Odluke o odobrenju projekta.

(13) Jamstvo mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od krajnjeg roka podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.«

Članak 17.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja na propisanom obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, dostavom preporučene pošte ili osobnom predajom u pisarnici Agencije za plaćanja. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu, mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja sukladno roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta preporučeno s povratnicom, na propisanom obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja ili osobnom predajom u pisarnici Agencije za plaćanja.

(3) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti i Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti treba sadržavati sve račune plaćene u cijelosti sukladno odabranim ponudama i Odluci o odobrenju projekta, te dodatnu dokumentaciju na obrascu Zahtjeva za isplatu sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenog u Odluci o odobrenju projekta.

(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema tečaju sukladno članku 30. stavku 1 točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

– u slučaju da je Korisnik plaćanja izvršio po tečaju nižem od tečaja sukladno članku 30. stavku 1. točki (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(6) Ukoliko je Zahtjev za isplatu potpore nepotpun, Agencija za plaćanja zatražit će njegovu dopunu od Korisnika te može na način sukladan članku 15. ovoga Pravilnika tražiti dostavu dopuna, ispravaka ili obrazloženja.

(7) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu potpore dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu potpore.

(8) U slučajevima traženja dopuna, ispravaka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu potpore dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(9) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

(10) Isplata sredstava Korisnicima mora biti unutar 12 mjeseci od datuma podnošenja valjanog i potpunog Zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 18.

Članak 27. briše se.

Članak 19.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prilikom donošenja Odluke o isplati Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu potpore u odnosu na iznos potpore iz Odluke o odobrenju projekta ukoliko utvrdi da pojedine odobrene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani (plaćeni).

U slučaju da operacije nisu provedene na cjelokupnoj površini za koju je zatražena potpora iznos potpore se smanjuje u sljedećim slučajevima:

a) ako razlika ne premašuje 20% potpora se izračunava na temelju područja utvrđenog provjerama na licu mjesta nakon provedbe

b) ako razlika premašuje 20%, ali ne iznosi više od 50% potpora se izračunava na temelju područja utvrđenog provjerama na licu mjesta nakon provedbe i smanjuje za dvostruki iznos utvrđene razlike.

c) ako razlika premašuje 50% za predmetnu operaciju ne dodjeljuje se potpora.«

Članak 20.

U članku 30. stavku 1. točka c) se briše, a točke d), e), f), g) i h) postaju točke c), d), e), f) i g).

Članak 21.

U članku 31. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) U slučaju da Korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate po završetku svih aktivnosti ili daljnje provedbe projekta, kao i u slučajevima utvrđenih nepoštivanja obveza propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.«

(3) Agencija za plaćanja će sva pismena dostaviti preporučenom poštom u roku od 10 dana od donošenja istih, a ukoliko Podnositelj/Korisnik nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj/Korisnik obaviješten.«

Članak 22.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U fazi nakon realizacije aktivnosti, a prije isplate provodi se kontrola na terenu na 100% korisnika.«

Članak 23.

U članku 35. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kontrola na terenu može se najaviti uz uvjet da prethodna najava ne utječe na njezinu svrhu ili učinkovitost. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije duže od 14 dana.«

Članak 24.

(1) Dosadašnji Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Dosadašnji Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 25.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršiti će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 49/15 i 73/17).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380
Urbroj: 525-07/0034-18-113
Zagreb, 23. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

LISTA DOZVOLJENIH TROŠKOVA ZA PROVEDBU MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJE VINOGRADA

1. Operacije vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda
1.1. aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira
1.1.1. krčenje zemljišta (usluga krčenja starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi rada stroja i ljudi)
1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (troškovi usluge uklanjanje i odvoza stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)
1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka
1.2. aktivnosti vezane uz pripremu tla novog restrukturiranog vinograda
1.2.1. analiza tla (troškovi analize tla s preporukom gnojidbe za novi nasad vinove loze na točno određenoj ARKOD parceli)
1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi usluge čišćenja tla od kamenja – rad stroja i ljudi)
1.2.3. rigolanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.5. tanjuranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.6. ripanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.7. usitnjavanje kamenitog sloja tla (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.8. planiranje/ravnanje tla za vinograd (troškovi usluge rada stroja na ravnanju terena za vinograd)
1.2.9. dezinfekcija (troškovi kupnje sredstva za dezinfekciju tla, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (troškovi za kupnju gnojiva, troškovi dovoza gnojiva na točno određenu ARKOD parcelu i rasipanja gnojiva po parceli, troškovi za kupnju sredstva za kalcifikaciju, trošak dovoza i rasipanja po parceli)
1.3. aktivnosti vezane uz sadnju ili cijepljenje novog restrukturiranog vinograda
1.3.1. troškovi usluge radova na – planiranju sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)
1.3.2. kupnja cjepova/sadnica/podloga vinove loze
1.3.3. troškovi usluge radova – sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze
1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi usluge cijepljenja u vinogradu – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
1.3.5. troškovi kupnje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači, opreme za fiksaciju)
1.3.6. usluge radova na postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova
1.3.7. troškovi usluge radova na postavljanju i/ili izmjeni potporne strukture restrukturiranog vinograda (potporna struktura – uklanjanje stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), odvoz stupaca, žice, kolaca, kupnja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači), postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova ukoliko nisu prijavljeni kao pojedinačni troškovi pod 1.1.2., 1.3.5. i 1.3.6.
2. Operacije prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom
2.1. aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte)
2.1.1. aktivnosti vezane uz krčenje vinograda
2.1.1.1 krčenje zemljišta (starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (uklanjanje i odvoz stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2. aktivnosti vezane uz pripremu tla novog restrukturiranog vinograda
2.1.2.1. analiza tla (usluga analize tla s preporukom gnojidbe za novi nasad vinove loze na točno određenoj ARKOD parceli)
2.1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.3. rigolanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.4 oranje i duboko oranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.5. tanjuranje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.6. ripanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.7. usitnjavanje kamenitog sloja tla (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.2.8. planiranje/ravnanje tla za vinograd (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi na ravnanju terena za vinograd)
2.1.2.9. dezinfekcija (sredstva za dezinfekciju tla, troškovi rada ljudi i strojeva)
2.1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (trošak gnojiva, dovoza gnojiva na točno određenu ARKOD parcelu i rasipanja gnojiva po parceli, troškovi sredstva za kalcifikaciju, dovoza i rasipanja po parceli)
2.1.3. aktivnosti vezane uz sadnju
2.1.3.1. planiranje sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)
2.1.3.2. kupnja cjepova/sadnica/podloga vinove loze
2.1.3.3. sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi usluge cijepljenja u vinogradu – troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.1.3.5. potporna struktura ili pojedini dijelovi (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači, oprema za fiksaciju)
2.1.3.6. postavljanje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.2. aktivnosti vezane uz promjenu potporne strukture
2.2.1. uklanjanje i odvoz potporne strukture ili pojedinih dijelova (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.2.2. kupnja potporne strukture ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žice, kuke, zatezači i sl.)
2.2.3. postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.3. aktivnosti vezane uz promjena nagiba/razine vinograda
2.3.1. promjena nagiba terena (troškovi usluge rada stroja i ljudi)
2.3.2. ravnanje tla (troškovi usluge rada stroja i ljudi)
2.4. aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava
2.4.1. zemljani radovi, trošak sirovina i materijala (kanali za zadržavanje i protok vode brazdama i/ili kolektori, drenaže, troškovi izgradnje odvodnih kanala, izgradnje kanala za zadržavanje vode, kolektora i podzemnih odvoda – usluga rada stroja i ljudi i troškovi potrebnog materijala)
2.5. aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova
2.5.1. građevinski radovi, trošak materijala (terasiranje, uspostavljanje ili rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova uključujući i potrebne temelje – trošak usluge rada stroja i ljudi)
2.6. aktivnosti vezane uz tehničke instalacije u restrukturiranom vinogradu
2.6.1. trošak izmjene potporne strukture u restrukturiranom vinogradu
2.6.2. trošak postavljanja potporne strukture u premještenom vinogradu
2.7. aktivnosti vezane uz uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja
2.7.1. izvođenje radova sustava navodnjavanja u vinogradu (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)
2.7.2. kupnja materijala za sustav navodnjavanja u vinogradu
2.7.3. oprema, uređaji i strojevi ili njihovi dijelovi koji su ugradbena sastavnica postojećeg ili unaprijeđenog ili novog sustava navodnjavanja u vinogradu čiji kapacitet je dostatan za navodnjavanje vinogradarske površine koja se restrukturira.
Napomena: Sukladno članku 8. stavku 2. aktivnosti s pripadajućim troškovima iz Liste dozvoljenih troškova mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama unutar jednog projekta, a trebaju se obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom radi postizanja strukturne promjene u vinogradu kao krajnjeg cilja projekta.


PRILOG II.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Ulaganja unutar programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju.

Ispunjavanje ovih obveza provjeravat će kontrolori prilikom kontrole na terenu.

Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

Ulaganja u Restrukturiranje vinograda

Za označavanje ulaganja vezanih uz Restrukturiranje vinograda Korisnik je obvezan postaviti informativnu ploču na ulazu u nasad što bliže pristupnom putu.

PRIMJER SADRŽAJA INFORMATIVNE PLOČE
(metalna ploča ili plastična ploča; dimenzija 0,42 x 0,297 m).