Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN 39/2018 (27.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

756

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA
2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15, 23/16 i 73/17), u nazivu Pravilnika riječ: »Investicija« zamjenjuje se riječju: »Ulaganja«.

Članak 2.

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15. 7. 2016.) (u daljnjem tekstu Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150).«

Članak 3.

(1) U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »Investicija« zamjenjuje se riječju: »Ulaganja« u odgovarajućem padežu.

(2) U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Lista dozvoljenih troškova« zamjenjuje se riječima: »Lista prihvatljivih troškova« u odgovarajućem padežu.

(3) U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Skraćeni plan projekta« zamjenjuje se riječima: »Plan aktivnosti« u odgovarajućem padežu.

(4) U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Izgradnja/rekonstrukcija« zamjenjuje se riječima: »Izgradnja/rekonstrukcija, poboljšanje nepokretne imovine« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. podstavci 6., 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»Poduzeće« je mikro, malo i srednje poduzeće koje ispunjava uvjete iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. (SL L 187, 26. 6. 2014.) te veliko poduzeće, odnosno poduzeće koje ne udovoljava uvjetima iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

»Početak aktivnosti« u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje mogu započeti od datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje je ulaganje nepovratna obveza (naručivanje, kupnja, izgradnja, plaćanje, preuzimanje kredita).

»Završetak aktivnosti« u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava kraj izvršenja preuzetih obveza unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 24. ovoga Pravilnika sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i fizički završena.

Članak 5.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kao dokaz dostatnih tehničkih i financijskih resursa podositelj je obvezan dokazati sljedeće:

– da odabrani ponuditelji raspolažu resursima za izvođenje/isporuku nuđenih roba, usluga i/ili radova koji su predmet projekta

– da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50% od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava u Planu aktivnosti i/ili da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta

– da je sposoban podmiriti dospjele obveze plaćanja u roku njihova dospijeća.«

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi::

»(1) Prihvatljive aktivnosti i troškovi su oni navedeni u članku 33. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15. 7. 2016.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149).

(2) Sve aktivnosti koje su provedene prije datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati.

(3) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave, najviše do 10% vrijednosti prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova (najviše EUR 5.000) kada je u pitanju izgradnja/rekonstrukcija, poboljšanje nepokretne imovine ili najviše 2% prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova (najviše EUR 3.000) u slučaju ulaganja u opremanje. U slučajevima kada su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti ukupna vrijednost prihvatljivog troška kada je u pitanju izgradnja/rekonstrukcija, poboljšanje nepokretne imovine ne može iznositi više od 3.000,00 EUR, dok ukupna vrijednost prihvatljivog troška kada je u pitanju opremanje ne može iznositi više od 2.000,00 EUR.

(4) U slučajevima kada su u projektu sadržani opći troškovi koji se odnose i na izgradnju/rekonstrukciju, poboljšanje nepokretne imovine i na opremanje, ukupna vrijednost prihvatljivog općeg troška ne može iznositi više od 5.000,00 EUR. U slučajevima kada su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti koji se odnose i na izgradnju/rekonstrukciju i na opremanje, ukupna vrijednost prihvatljivog troška ne može iznositi više od 3.000,00 EUR.

(5) Lista prihvatljivih troškova tiskana je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

U članku 11. stavak 4. i stavak 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Ukoliko se raspolaganje nekretninom iz stavka 3. ovoga članka zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji i sl. korisnik je dužan osigurati trajanje raspolaganja nekretninom temeljem posebnog ugovora najmanje sedam godina od dana podnošenja Prijave.

(6) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi Podnositelja i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s Podnositeljem, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu, a Podnositelj ih je dužan dostaviti.«

Članak 9.

U članku 12. stavak 2. i stavak 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima za provedbu mjere Ulaganja sukladno članku 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149, broj bodova sukladno kriterijima rangiranja iz članka 15. ovog Pravilnika te iznos prihvatljivih troškova.

(4) Ukoliko je prijava nepotpuna, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena.«

Članak 10.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Plan aktivnosti treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz Natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja,«.

Članak 11.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u skladu s načelom isplativosti. Procjena razumnosti troškova bazira se na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno biraju se oni projekti koji nude najbolju vrijednost za novac (najbolji odnos cijene i kvalitete). Agencija za plaćanja radi provjeru cijena u odabranim ponudama, na način da ih uspoređuje s referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. Ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena, prihvatit će se cijena iz ponude.«

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

(1) Prema redoslijedu zaprimanja potpune Prijave ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) prihvatljivost projekta i

c) opravdanost i prihvatljivost aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

(2) Nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima:

Br.Prioritetni kriterijiBodoviPostotak
1.Operacije za koje je podnesena Prijava će vjerojatno imati pozitivne učinke u smislu uštede energije, globalne energetske učinkovitosti i ekološki održivih postupaka529 %
2.Nositelj Poljoprivrednog gospodarstva mlađi od 35 godina na dan podnošenja Prijave423 %
3.Podnositelj prvi puta prijavljuje aktivnost u okviru ove mjere ili podnositelj koji se već prijavljivao za ovu mjeru, ali nije ostvario potporu za istu212 %
4.Podnositelj je u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina318 %
5.Ulaganje na područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima*318 %
Ukupno17100 %


* Odnosi se na područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima obuhvaćena posebnim propisom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, posebnim propisom o otocima, te posebnim propisom o područjima posebne državne skrbi.

(3) Agencija za plaćanja odabire najvrjednije Prijave (s najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija, te rang-listu s naznačenim odabranim Prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalne isplate.«

Članak 13.

U članku 17. stavak 2. točka d) mijenja se i glasi:

»d) rok podnošenja Zahtjeva za isplatu.«

U stavku 3. točka g) briše se.

Dosadašnje točke h), i), j), k), l), m) i n) postaju točke g), h), i), j), k), l) i m).

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana. Produljenje roka po jednu godinu može se odobriti iz opravdanih razloga uz uvjet da je Korisnik započeo s provedbom odobrenih aktivnosti. Ukoliko provedba odobrenih aktivnosti nije započeta produljenje se može odobriti isključivo zbog više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013.).«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 14.

U članku 18. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Odobreno ulaganje predviđeno projektom ne smije biti započeto prije datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka izuzete su aktivnosti započete u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja Prijave, koje se odnose na pripremu projekta i opće troškove projektanta/konzultanta iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 15.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Manje izmjene projekta su izmjene koje se odnose na financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20% iznosa izvorno odobrenih za svaku aktivnost, uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju. Za ove izmjene nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja pod uvjetom da se time ne utječe na prihvatljivost nekog dijela operacije i njezinih općih ciljeva.

(2) Bez prethodnog odobrenja Agencije za plaćanja mogu se provesti i sljedeće manje izmjene:

a) izmjena proizvođača strojeva i opreme ukoliko se ne mijenjanju tehničke karakteristike iste

b) izmjena broja tankova/bačvi ukoliko se ne mijenja ukupno odobreni kapacitet i

c) izmjena materijala/opreme u procesu izgradnje/poboljšanja nepokretne imovine ukoliko se ne dovodi u pitanje prihvatljivost operacije ili dijela operacije i koja nema utjecaj na provedivost projekta.

(3) Korisnik je o manjim izmjenama navedenim u stavcima 1. i 2. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu na obrascu Zahtjeva za promjene.

(4) U slučaju svih ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja obrazac Zahtjeva za promjene s popratnom dokumentacijom najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu. Odluka o značajnijim izmjenama temelji se na procjeni da te izmjene ne ugrožavaju ciljeve cjelokupne operacije.

(5) Ako su Korisniku isplaćena sredstva potpore za završenu aktivnost, ista aktivnost ne može biti predmet novih izmjena.

(6) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta na propisanom obrascu Zahtjeva za promjene tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) U slučaju prihvaćanja Zahtjeva za promjene Agencija za plaćanja će donijeti izmjenu Odluke o odobrenju projekta.

(8) Agencija za plaćanja može odbiti Zahtjev za promjene o čemu će Korisnika obavijestiti pisanim putem s obrazloženjem.

(9) Izmjenom se ne može odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(10) Izmjenom se ne može odobriti promjena lokacije ulaganja izgradnje/rekonstrukcije koja je odobrena Odlukom o odobrenju projekta.

(11) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, izdat će se izmjena Odluke o odobrenju projekta s opisanim razlogom izmjene.

(12) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promijene podaci koji se odnose na Korisnika – naziv, adresa, OIB, ime banke, IBAN, ime osobe ovlaštene za zastupanje, Korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet godina od datuma konačne isplate, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.

(13) Obrazac Zahtjeva za promjene Odluke o odobrenju projekta iz stavaka 3., 4. i 6. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.«

Članak 16.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik na temelju Odluke o odobrenju projekta može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma koji mora biti poslan Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja.

(2) Uz Zahtjev za isplatu predujma Korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(3) Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, sukladno predlošku koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Korisniku se može isplatiti predujam do najviše 80% vrijednosti odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta.

(5) Po primitku potpunog Zahtjeva za isplatu predujma i dostavljanju valjanog jamstva iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Agencija za plaćanja Korisniku donosi Odluku o isplati predujma i isplaćuje predujam.

(6) U slučaju da Korisnik ne dostavi Agenciji za plaćanja prihvatljivo jamstvo iz stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(7) Sredstva isplaćenog predujma za provedbu odobrenog projekta namjenska su i Korisnik ih je dužan iskoristiti za provedbu odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta u roku važenja Odluke o odobrenju projekta, a iznimno u slučaju produljenja projekta iz članka 19. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, najdulje do kraja druge financijske godine nakon financijske godine tijekom koje je predujam isplaćen.

(8) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostavljati godišnje Izvješće o korištenju predujma najkasnije do 30. listopada tekuće godine uz koji prilaže:

a) Financijsku dokumentaciju kojom se opravdava uporaba predujma do 15. listopada tekuće godine i

b) Izjavu Korisnika o iznosu neiskorištenog predujma na dan 15. listopada tekuće godine.

(9) Isplaćeni predujam iz stavka 7. ovoga članka opravdava se plaćenim računima/situacijama za odobrena ulaganja najkasnije do kraja druge financijske godine od datuma isplate predujma.

(10) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o iskorištenom predujmu najkasnije do 15. listopada druge financijske godine od datuma isplate predujma uz koji prilaže:

a) Financijsku dokumentaciju kojom se opravdava iskorištenje cjelokupnog/preostalog iznosa predujma i

b) Izjavu Korisnika o iznosu iskorištenja cjelokupnog iznosa predujma.

(11) Jamstvo iz stavka 3. ovoga članka, bit će oslobođeno i vraćeno Korisniku po zaprimanju Zahtjeva za oslobađanje jamstva i po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja sukladno članku 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

(12) Predložak Zahtjeva za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka, predložak Izvješća o iskorištenju predujma iz stavaka 8. i 10. ovoga članka, te Zahtjev za oslobađanje jamstva iz stavka 11. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(13) Jamstvo iz stavka 2. ovoga članka bit će aktivirano radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju donošenja Odluke o djelomičnom/potpunom zadržavanju jamstva, Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu ili u slučaju poništenja Odluke o odobrenju projekta.

(14) Minimalni rok važenja jamstva je 36 mjeseci od datuma izdavanja.«

Članak 17.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja nakon završetka troškova aktivnosti iz članka 8. stavka 1. na propisanom obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu, mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika. U tijeku provedbe projekta za troškove iz članka 33. stavka 1. točke a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 mogu se podnijeti maksimalno 3, a za troškove iz članka 33. stavka 1. točaka b) i d) navedene Delegirane uredbe Komisije maksimalno 2 Zahtjeva za isplatu po aktivnosti.

(2) Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja sukladno roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta na propisanom obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) i Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i Odluci o odobrenju projekta te dodatnu dokumentaciju na obrascima sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, a priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti po planiranoj aktivnosti u Planu aktivnosti i utvrđenoj i odobrenoj po Odluci o odobrenju projekta.

(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema mjesečnom tečaju Europske centralne banke (ECB) na dan 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o odobrenju projekta sukladno članku 30. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014

– u slučaju da je Korisnik plaćanja izvršio po tečaju nižem od tečaja sukladno članku 30. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(6) Ukoliko je Zahtjev za isplatu nepotpun, Agencija za plaćanja zatražit će njegovu dopunu od Korisnika, te može na način sukladan članku 12. tražiti dostavu dopuna, ispravaka ili obrazloženja.

(7) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu.

(8) U slučajevima traženja dopuna, ispravka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(9) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

(10) Korisniku se ne može po pojedinoj aktivnosti isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenoga u Odluci o odobrenju projekta za istu aktivnost.

(11) Isplata sredstava Korisnicima mora biti unutar 12 mjeseci od datuma podnošenja valjanog i potpunog Zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 18.

U članku 24. stavak 2. briše se.

Članak 19.

U članku 27. stavku 1. točka c) briše se.

Dosadašnje točke d), e), f), g) i h) postaju točke c), d), e), f) i g).

Stavak 3. briše se.

Članak 20.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da Korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate po završetku svih aktivnosti ili daljnje provedbe projekta, kao i u slučajevima utvrđenih nepoštivanja obveza propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija za plaćanja će sva pismena dostaviti preporučenom poštom, u roku od 10 dana od donošenja istih, a ukoliko Podnositelj/Korisnik nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj/Korisnik obaviješten.«

Članak 21.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U fazi nakon realizacije aktivnosti, a prije isplate provodi se kontrola na terenu na 100% Korisnika.«

Članak 22.

U članku 32. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kontrola na terenu može se najaviti uz uvjet da prethodna najava ne utječe na njezinu svrhu ili učinkovitost. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije duže od 14 dana.«

Članak 23.

(1) Dosadašnji Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Dosadašnji Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 24.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 49/15, 23/16 i 73/17).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380
Urbroj: 525-07/0034-18-114
Zagreb, 23. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PROVEDBU MJERE ULAGANJA

1. Izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine

1.1. Proizvodnja vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina u podrumu)

GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips – kar­tonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), trošak prijevoza

1.1.1. regulacija temperature (rashlađivanje prostora, hladne sobe) trošak nabave, montaže i prijevoza rashladnih uređaja, trošak izgradnje izolacija/ventilacije

1.1.2. infrastruktura podruma (cjevovodi, cijevi, razne mreže (kisik, dušik, voda, SO2))

trošak građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova s troškovima prijevoza

1.2. Kontrola kvalitete

1.2.1. izgradnja laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina (izgradnja analitičkog laboratorija, uključujući za organska vina)

GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips – kar­tonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), trošak nabave opreme laboratorija osim potrošnog materijala, trošak prijevoza

1.3. Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

1.3.1. izgradnja prezentacijskih i prodajnih objekata (vinoteke, vinotočje/kušaonica*, izložbeni prostori, prodajni prostori, maloprodajne točke izvan gospodarstva na teritoriju RH, prodajne točke na gospodarstvu ali izvan proizvodnih jedinica) GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips-kartonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), trošak prijevoza

*Vinotočje/Kušaonica sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16 i 69/17) i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/2007, 82/2009, 75/2012, 69/2013 i 150/2014).

1.3.2. troškovi uspostave skladišta, logističkih centara i poslovnih ureda unutar RH i u drugim državama članicama

GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips – kartonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), proširenje/poboljšanje objekata u koje ne ulazi redovito održavanje, trošak prijevoza

1.4. Opći troškovi vezani uz aktivnosti od 1.1. do 1.3.

1.4.1. opći troškovi – naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade (do 10% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 5.000 €), studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, osim u slučaju kada su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti, ali ne više od 3.000 €).

Napomena: Ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.

2. Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
2.1. Proizvodnja vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina u podrumu)

2.1.1. nabava strojeva/opreme za preradu grožđa, pokretna tehnička oprema za transport, prijem i preradu grožđa, oprema za mjerenje i analizu grožđa, muljača, drobilica, strojevi i oprema za sortiranje, preša, drener (egouttoir), pumpa za kominu, prijenosnik (conveyor)

Napomena: Koriste se različiti nazivi koji ovise i o trgovačkim nazivima za pojedine dijelove linija za preradu grožđa (muljača, drobilica, strojevi i oprema za sortiranje, preša, drener (egouttoir), pumpa za kominu, prijenosnik (conveyor)), a uključuju stolove za prebiranje grožđa, trake za prijenos-transport (uključuje različite izvedbe transportera, pužni, tračni, vakuumski), različiti oblici presa (vakuumske, vezane s valjcima, mehaničke, pneumatske), prijenosnici uključuju prijenosnike za odvojenu kominu, kao i sustave za prijenos masulja/mošta od pumpe do spremnika

2.1.2. nabava opreme za fermentaciju masulja – oprema za tretiranje grožđa, spremnici za fermentaciju, tankovi za fermentaciju/pomoćni tankovi za vinifikaciju, posebni fermentacijski tankovi za proizvodnju crvenih vina sa opremom za potapanje komine, mikro-oksidacijska oprema
2.1.3. nabava opreme za kontrolu fermentacije – mjerne komponente, tehnologija za kontrolu fermentacije, instaliranje, cjevovodi (kod uvođenja spremnika i/ili instaliranja rashladnih stanica), oprema za odvajanje vina od vinskog taloga
2.1.4. nabava opreme za filtraciju, taloženje, bistrenje (filteri, zemljani filteri, opreme za taloženje i bistrenje mošta i vina (centrifugiranje), opreme za stabilizaciju vina tartaratima, ekstrakcija komine, oprema za prijenos (conveying) komine i vinskog taloga, pokretna tehnička oprema u proizvodnji vina

2.1.5. nabava opreme za kontrolu temperature, hladnjaci, oprema za kontrolu temperature u fermentaciji ili proizvodnji i skladištenju vina

Napomena: (termometri i termostati unutar i izvan posuda)

2.1.6. nabava strojeva i opreme za kretanje vina i tretiranje vina u podrumu strojevi i oprema (uključujući računalne programe koji se koriste u okviru prijevoza ili logistike sirovina i proizvoda unutar podruma ili skladišta) – pumpe za prijenos, posude i spremnici za rukovanje vinima, košare i žiro palete za rukovanje bocama viličari
2.1.7. nabava opreme za skladištenje, kupažiranje, čuvanje i starenje vina – bačve i tankovi za proizvodnju vina i njegovo skladištenje i starenje napravljeni od drva (osim barrique bačvi), betona, čelika, inoxa, plastike, gline, obnova postrojenja za skladištenje vina (npr. obnova tankova kroz unutarnje oblaganje epoksidim ili nehrđajućim čelikom), samodrenažni tankovi, termo-regulirane kace, prijenosni čelični tankovi za starenje i odležavanje vina, plastične posude pojedinačne vrijednosti iznad 2.000,00 kn, oprema za skladištenje i čuvanje vina (uključujući paletne regale)
2.1.8. nabava tehnologije za proizvodnju pjenušavih vina (proizvodnja, skladištenje, punjenje i čuvanje) strojevi/oprema za proizvodnju, skladištenje, punjenje i čuvanje pjenušavog vina, oprema za trešenje vina (remuage Vins), disgorgement sustav za uklanjanje kvasca
2.1.9. nabava opreme za punjenje, etiketiranje i pakiranje – strojevi za čepljenje boca, dupli tankovi pokretna oprema za punjenje i držanje, uređaji za sterilizaciju (uključujući uređaje za punjenje i pranje bambola)
2.1.10. nabava programa za upravljanje podrumom (računala i njihovi programi za poboljšanje kvalitete u kretanju i preradi grožđa, proizvodnji vina i preradi i skladištenju sirovina i proizvoda); računalna oprema i pripadajući programi usmjereni na kontrolu tehnoloških procesa, opreme za preradu, skladištenje i rukovanje proizvodom; računalni programi za upravljanje podrumom
2.1.11. nabava strojeva i opreme za gospodarenje vodama u podrumu
2.1.12. podrumska infrastruktura, kompresori, električni transformatori, generatori
2.2. Kontrola kvalitete
2.2.1. nabava strojeva, opreme i programa koji se koriste za kontrolu kvalitete materijala, proizvoda i okolišnih uvjeta proizvodnje i konzervacije
2.2.2. opremanje laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina, nabava opreme namijenjene za uvođenje dobrovoljne kontrole kvalitete, certificiranja ili sljedivosti uključujući ekološka vina
2.2.3. trošak uspostave sustava za uvođenje ili održavanje standarda sigurnosti hrane i proizvodnja javnih standarda IFS, BRC, ISO 22 000, HACCP, uključujući konzultantske usluge, certificiranje i reviziju sustava
2.3. Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

2.3.1. obnova/modernizacija/opremanje infrastrukture objekata za prodaju i prezentaciju vina – vinoteke, vinotočje/kušaonica*, izložbeni prostori, prodajni prostori, maloprodajne točke izvan gospodarstva na teritoriju RH, prodajne točke na gospodarstvu (ali izvan proizvodnih jedinica) – izravna prodaja; materijalna ulaganja koja uključuju namještaj, rashladnu jedinicu, sudopere, šankove, računalnu opremu

Napomena: *Vinotočje/Kušaonica sukladno Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08., 46/08. – ispravak, 44/11. i 118/11.) i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/2007, 82/2009, 75/2012, 69/2013 i 150/2014)

2.3.2. troškovi za uspostavu skladišta, logističkih centara, poslovnih ureda – strojevi, namještaj i informatička oprema
2.3.3. oprema za logistiku i marketing vina stvaranje/razvoj/adaptacija logističkih platformi (pojednostavljenje i poboljšanje organizacije transportnog lanca na domaćem i inozemnom tržištu), poboljšanje/racionalizacija marketinških postrojenja i kanala, strojevi, tehnološka postrojenja, oprema uključujući programe koji se koristite u okviru distribucije, logistike i marketinga proizvoda
2.3.4. računala i programi, internetske platforme, e-trgovina za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i elektroničke trgovine (e-commerce)
2.4. Opći troškovi vezani uz aktivnosti pod 2.1. do 2.3.

2.4.1. opći troškovi vezani uz izdatke za kupnju ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti – opći troškovi vezani uz izdatke za kupnju ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe, naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade, studije o izvedivosti

Napomena: Ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.

Naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 3.000 €), studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, osim u slučaju kada su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti, ali ne više od 2.000 €).

3. Kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova


PRILOG II.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Ulaganja unutar programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju.

Ispunjavanje ovih obveza provjeravat će kontrolori prilikom kontrole na terenu.

Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

Ulaganja vezana uz objekte kao i ulaganja u opremanje

Prilikom ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju, poboljšanje nepokretne imovine trajnih građevina i nabavu opreme potrebno je postaviti trajnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što je glavni ulaz ili pročelje zgrade koja je izgrađena/rekonstruirana, poboljšana nepokretna imovina odnosno u koju se smješta nabavljena oprema.

PRIMJER SADRŽAJA INFORMATIVNE PLOČE
(metalna ploča ili plastična ploča; dimenzija 0,42 × 0,297 m)
za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju, rekonstrukciju, poboljšanje nepokretne imovine ili opremanje unutar objekta