Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN 39/2018 (27.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

757

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 37/15, 49/15 i 40/17) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15. 7. 2016.).«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

1) projekt je cjelokupna, sveobuhvatna aktivnost nekog Korisnika, koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz Nacionalnog programa.

2) operacija je aktivnost ili skup aktivnosti koje su uključene u projekt.

3) prihvatljiva aktivnost je prihvatljivi dio projekta kojim se traži potpora sukladno ovom Pravilniku.

4) Korisnik je fizička ili pravna osoba kojoj su odobrene aktivnosti Odlukom o odobrenju projekta iz Nacionalnog programa.

5) početak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje mogu započeti od datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta, odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje su operacije projekta nepovratna obveza.

6) završetak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava izvršenje preuzetih obveza za operacije projekta unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 23. stavka 1. točke b. i stavka 1. točke c. ovoga Pravilnika, sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i završena.

Promotivne aktivnosti odnosno aktivnosti oglašavanja u medijima, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala te ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima smatraju se provedenim ukoliko su fizički implementirane na tržištu treće zemlje na koju se odnosi projekt.

Promotivna aktivnost ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje smatra se provedenom ukoliko je fizički implementirana u Hrvatskoj.

7) treće zemlje u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti obuhvaća sljedeće zemlje: bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Demokratska Narodna Republika Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur.

8) potpora predstavlja sredstva namijenjena za provedbu mjere Promidžba iz Nacionalnog programa koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:

– stručne organizacije uključene u sektor vina

– organizacije proizvođača vina

– udruženja organizacija proizvođača vina

– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača

– sektorske organizacije uključene u sektor vina

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i

– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj prijave na Natječaj (u daljnjem tekstu: Podnositelj) mora dokazati da ima pristup dostatnim tehničkim i financijskim resursima te da obzirom na kakvoću i količinu ima na raspolaganju dovoljno proizvoda sukladno članku 10. točkama c) i d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15.7.2016.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149).

(2) Podnositelj je obvezan osigurati financijske i tehničke kapacitete kako bi se osigurala učinkovita provedba planiranih mjera, odnosno dokazati sljedeće:

– da je sposoban osigurati provođenje projekta (bilo da projekt provodi sam ili da je za njegovo provođenje unajmio osoblje)

– da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom i

– da je sposoban podmiriti dospjele obveze plaćanja u roku njihova dospijeća.

(3) Podnositelj je obvezan dostaviti izjavu kojom izjavljuje da obzirom na kakvoću i količinu ima na raspolaganju dovoljno proizvoda koji će nakon provedene operacije promidžbe dugoročno zadovoljiti potražnju na tržištu.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

(2) Državna potpora do 30% prihvatljivog troška odnosi se na de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.).

(3) Potpora za svaku operaciju promidžbe traje najviše tri godine za određenog korisnika u određenoj trećoj zemlji. Međutim, ako je opravdano s obzirom na učinak operacije, pojedini projekt može se produžiti jednom za najviše dvije godine ili dvaput za najviše jednu godinu za svako produljenje. Sveukupno pojedini projekt može trajati najviše pet godina.

(4) Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na određenu treću zemlju iz članka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba su:

1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

2. Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja i

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova unutar prethodno navedenih aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.«

Članak 7.

U članku 12. stavci 2., 3. i 6. mijenjaju se i glase:

»(2) Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima za provedbu mjere Promidžba sukladno članku 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149, broj bodova sukladno kriterijima rangiranja iz članka 16. ovog Pravilnika te iznos prihvatljivih troškova.

(3) Podnositelj prijave u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u ime obrta vlasnik obrta, u ime tvrtke odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno u ime javnog tijela odgovorna osoba za zastupanje javnog tijela, u ime udruge proizvođača vina predsjednik udruge, a u ime ostalih korisnika navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika odgovorne osobe u tim tijelima.

(6) Ukoliko je Podnositelj stručna organizacija, organizacija proizvođača vina, udruženje organizacije proizvođača vina, privremeno ili stalno udruženje dvaju ili više proizvođača, sektorska organizacija, javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja proizvođače vina, pri podnošenju prijave prilaže dokumentaciju koja se odnosi na Podnositelja ili njegove članove sukladno Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika, a kojom dokazuje:

– članstvo subjekata koji sudjeluju u mjeri i

– udovoljavanje kriterijima Podnositelja prema članku 5. ovoga Pravilnika na temelju proizvodnog, financijskog i administrativnog kapaciteta članova proizvođača koje Podnositelj predstavlja.«

Članak 8.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukoliko je Prijava nepotpuna Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije.«

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) U prikazu Plana aktivnosti prijavljeni projekt mora udovoljavati kriterijima prihvatljivosti iz članka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 te treba prikazati da su operacije i aktivnosti u skladu s uvjetima propisanim člankom 9. navedene Delegirane uredbe Komisije.

(2) Podnositelj mora prikazati ostvarenje ciljeva projekta, te izvore i način financiranja.

(3) Plan aktivnosti treba sadržavati prikaz svih planiranih aktivnosti projekta za koji se traži potpora i treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz Natječaj na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Ukoliko će biti potrebni dodatni podaci, od Podnositelja će se zatražiti obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti u traženom roku.«

Članak 10.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Prije podnošenja Prijave iz članka 11. ovoga Pravilnika Podnositelj je dužan prikupiti ponude i ostalu dokumentaciju sukladno pravilima propisanim u Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati aktivnosti i troškove koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova.

(3) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK).

(4) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, Podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema tečaju objavljenom u Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u skladu s načelom isplativosti. Procjena razumnosti troškova bazira se na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno biraju se oni projekti koji nude najbolju vrijednost za novac (najbolji odnos cijene i kvalitete).

(6) Prilikom utvrđivanja razumnosti troškova, a kako bi se osigurala konkurentnost predloženih troškova, Agencija za plaćanja može koristiti metodu usporedbe različitih ponuda.

(7) Prilikom korištenja metode usporedbe različitih ponuda, Agencija za plaćanja utvrđuje:

– neovisnost ponuda (ponude moraju biti od različitih ponuditelja, gdje ponuditelji ne smiju biti povezane osobe, podnositelj prijave i ponuditelj ne smiju biti povezane osobe, te konzultantska tvrtka ili fizička osoba koja je u svojstvu konzultanta u ime podnositelja pripremala prijavu, Plan aktivnosti i ostalu projektnu dokumentaciju ne smije biti i jedan od ponuditelja ili u vlasničkom odnosu sa jednim od ponuditelja. Također ne smije postojati sukob interesa između podnositelja prijave i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju)

– međusobnu usporedivost ponuda (iznosi i stavke na prikupljenim ponudama kojima se obrazlaže trošak po pojedinoj aktivnosti moraju biti međusobno usporedivi)

– da su ponude važeće na dan podnošenja prijave, potpisane i ovjerene od strane ponuditelja (ponude moraju biti realne i odražavati tržišne cijene te na istima trebaju biti jasno naznačeni iznosi sa i bez PDV-a. Ponude moraju biti detaljno specificirane. Iznos odabrane ponude mora biti jasno povezan s iznosom iz Plana aktivnosti)

– da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja istinite

– da cijene u dostavljenim ponudama nisu namjerno uvećane i

– da nisu umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore.

(8) Procjena isplativosti troškova treba osigurati učinkovito korištenje sredstava u odnosu na ciljeve.

(9) Agencija za plaćanja neće uzeti u obzir ponude i neće odobriti trošak u Planu aktivnosti na koji se navedene ponude odnose ukoliko se tijekom provjere ponuda utvrdi da ne ispunjavaju uvjete iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Agencija za plaćanja može napraviti provjeru cijena u odabranim ponudama, na način da ih uspoređuje sa referentnim cijenama. Referentne cijene određuje Agencija za plaćanja. Ukoliko su cijene više od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore. Ukoliko su cijene iskazane na ponudama niže od referentnih cijena prihvatit će se cijena iz ponude.

(11) Podnositelj je dužan objaviti poziv za podnošenje ponuda te na osnovu kriterija odabira ponude odabrati najpovoljniju ponudu. Ukoliko Podnositelj ne objavi poziv za podnošenje ponuda te sukladno kriterijima odabira ne odabere najpovoljniju ponudu, Agencija za plaćanja će odobriti najjeftiniju ponudu.

(12) Ukoliko iznos odabrane ponude nije jednak iznosu iz Plana aktivnosti odnosno ukoliko je Podnositelj prijave izračunao iznos iz jediničnih cijena s odabrane ponude dužan je uz ponude priložiti i specifikaciju izračuna iznosa uz Plan aktivnosti.

(13) Agencija za plaćanja može Natječajem iz članka 10. ovoga Pravilnika odrediti iznos po pojedinom prihvatljivom trošku iz Plana aktivnosti za koji Podnositelj nije dužan radi opravdavanja istog prikupiti više od jedne ponude za pojedinačne nabave roba i usluga.

(14) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja Podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(15) Pod pojmom povezanih osoba smatraju se osobe:

– koje su povezane rodbinskim vezama i/ili

– kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

(16) Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za ulaganje.

(17) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(18) Ukoliko izvornici ponuda, izjava o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku, Podnositelj je dužan uz iste priložiti prijevod na hrvatski ili engleski jezik ovjeren od ovlaštenog prevoditelja.«

Članak 11.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Prema redoslijedu zaprimanja potpune Prijave ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) prihvatljivosti projekta i

c) opravdanosti i prihvatljivosti aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

(2) Nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima:

Br.Prioritetni kriterijiBroj bodovaPostotak
1.Podnositelj po prvi puta prijavljuje projekt u okviru ove mjere (novi podnositelj)542 %
2.Podnositelj usmjeren na novu treću zemlju ili novo tržište u trećoj zemlji, za koje nije prethodno primio potporu u okviru ove mjere433 %
3.Podnositelj prijavljuje projekt sa planiranim promotivnim aktivnostima općeg karaktera koje nisu namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača325 %
Ukupno12100 %


(3) Agencija za plaćanja odabire najvrjednije Prijave (sa najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija, te rang-listu s naznačenim odabranim Prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalne isplate.

Članak 12.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odobrene aktivnosti predviđene projektom ne smiju biti započete prije datuma donošenja Odluke o odobrenju projekta.«

Članak 13.

U članku 21. stavku 1. točka h) mijenja se i glasi:

»h) obilježiti promotivni materijal sukladno Naputku iz Priloga II. ovoga Pravilnika,«

U stavku 1. iza točke i) dodaje se točka j) koja glasi:

»j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa potpore.«

Stavci 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(6) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostavljati polugodišnja Izvješća o provedenim aktivnostima.

– najkasnije do 15. srpnja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine i

– najkasnije do 15. siječnja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prethodne godine.

(7) Ukoliko Korisnik ne dostavi Izvješće o provedenim aktivnostima u roku navedenom u stavku 6. ovoga članka, Agencija za plaćanja će pisanim putem tražiti dostavu Izvješća o provedbenim aktivnostima u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(8) U slučaju da Korisnik ne dostavi Izvješće o provedenim aktivnostima u roku navedenom u Zahtjevu za dopunu smatrat će se da Korisnik ne provodi aktivnosti odobrene Odlukom o odobrenju projekta te će Agencija za plaćanja postupiti sukladno stavku 5. ovoga članka.«

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Manje izmjene projekta su izmjene koje se odnose na financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20% iznosa izvorno odobrenih za svaku aktivnost, uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju. Za ove izmjene nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja.

(2) Korisnik je o manjim izmjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja i to prije podnošenja zahtjeva za isplatu. Manje izmjene mogu se provesti bez prethodnog odobrenja pod uvjetom da se time ne utječe na prihvatljivost nekog dijela operacije i njezinih općih ciljeva.

(3) U slučaju svih ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik može nakon donošenja Odluke o odobrenju projekta, a prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, izmijeniti Plan aktivnosti, odnosno napraviti izmjenu iznosa po pojedinim planiranim aktivnostima unutar iznosa odobrenog Odlukom o odobrenju projekta za koji nije podnio Zahtjev za isplatu. U tom slučaju dužan je najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja poslati popunjeni obrazac Zahtjeva za odobrenje izmjena, revidirani Plan aktivnosti i pisano obrazloženje razloga izmjene Plana aktivnosti. Odluka o značajnijim izmjenama temelji se na procjeni da te izmjene ne ugrožavaju ciljeve cjelokupne operacije.

(4) Izmjena projekta iz stavka 3. ovoga članka može se odobriti samo jedanput.

(5) Uz Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka Korisnik je dužan dostaviti obrazloženja i ponude kojima dokazuje opravdanost iznosa koji su izmijenjeni u Planu aktivnosti i to isključivo za dio sredstava za koji nije podnesen Zahtjev za isplatu.

(6) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja izdat će se Odluka o izmjeni odluke o odobrenju projekta koja sadržava obrazloženje razloga izmjene.

(7) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika na propisanom obrascu Zahtjeva za odobrenje izmjena koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta.

(8) Uz Zahtjev za odobrenje izmjena iz stavka 7. ovoga članka Korisnik je dužan priložiti revidirani Plan aktivnosti za razdoblje u kojem traži produljenje, analizu s podacima o prodaji u trećoj zemlji na koju se odnosi projekt i preslike predmetnih izvoznih deklaracija kojima dokazuje da je njegova prodaja odnosno izvoz u zemlju za koju je odobren projekt porastao najmanje 2%.

(9) Agencija za plaćanja u tijeku administrativne kontrole Zahtjeva za odobrenje izmjena i priložene dokumentacije može, zatražiti od Korisnika dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja ukoliko to bude potrebno sukladno članku 13. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan dopuniti, ispraviti, obrazložiti Zahtjev za odobrenje izmjena dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu.

(10) Agencija za plaćanja izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjena odluke o odobrenju projekta:

a) ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za izmjenu projekta propisani Pravilnikom i

b) ukoliko Korisnik nije poštovao rok za dostavu dopune, ispravka ili obrazloženja.

(11) Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da je Zahtjev za odobrenje izmjena prihvatljiv, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o izmjeni odluke o odobrenju projekta.

(12) Izmjenom Odluke o odobrenju projekta ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(13) Odluke iz stavka 10. i 11. ovoga članka Agencija za plaćanja izdaje u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za odobrenje izmjena.

(14) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na Korisnika – naziv, adresa, naziv banke, IBAN, ime osobe ovlaštene za zastupanje Korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet godina od datuma donošenja Potvrde o završenom projektu, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.«

Članak 15.

U članku 23. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Zahtjev za isplatu predujma iz stavka 1. točke a. ovoga članka Podnositelj je dužan podnijeti na obrascu Zahtjeva za isplatu. Agencija za plaćanja isplaćuje predujam po dostavljanju valjanog jamstva iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(3) Pojedina isplata po završetku aktivnosti iz Plana aktivnosti za pojedinu godinu isplaćuje se po obračunu prihvatljivih troškova za izvršenu aktivnost. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu iz stavka 1. točke b. ovoga članka mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Isplata po završetku aktivnosti iz Plana aktivnosti isplaćuje se po obračunu prihvatljivih troškova za izvršene aktivnosti. Aktivnosti za koju se podnosi Zahtjev za isplatu iz stavka 1. točke c. moraju biti plaćene i završene sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Rok za isplatu sredstava Korisnicima mora biti unutar 12 mjeseci od datuma podnošenja valjanog i potpunog Zahtjeva iz stavka 1. točke b. i točke c. ovoga članka.«

Članak 16.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Uz Zahtjev za isplatu predujma Korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(2) Prihvatljivi oblik jamstva je bankovna garancija ovlaštenih banaka, sukladno predlošku koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Korisniku se može isplatiti predujam najviše u iznosu od 80% odobrenog EU dijela potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta.

(4) Po primitku potpunog Zahtjeva za isplatu predujma i dostavljanju valjanog jamstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka Agencija za plaćanja Korisniku izdaje Odluku o isplati predujma i isplaćuje predujam.

(5) U slučaju da Korisnik ne dostavi Agenciji za plaćanja prihvatljivo jamstvo iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(6) Sredstva isplaćenog predujma za provedbu odobrenog projekta namjenska su i Korisnik ih je dužan iskoristiti za provedbu odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta do kraja druge financijske godine nakon financijske godine tijekom koje je predujam isplaćen.

(7) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o utrošenom predujmu najkasnije do 30. listopada tekuće godine uz koji prilaže:

a) financijsku dokumentaciju kojom se opravdava uporaba predujma do 15. listopada tekuće godine i

b) izjavu Korisnika o iznosu neiskorištenog predujma na dan 15. listopada tekuće godine.

(8) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o utrošenom predujmu najkasnije do 15. listopada druge financijske godine od dana isplate predujma uz koji prilaže:

a) financijsku dokumentaciju kojom se opravdava iskorištenje cjelokupnog/preostalog iznosa predujma i

b) izjavu Korisnika o iznosu iskorištenja cjelokupnog iznosa predujma.

(9) Ukoliko je Izvješće o utrošenom predujmu nepotpuno Agencija za plaćanja zatražit će dopunu, ispravak ili obrazloženje od Korisnika na način sukladan članku 13. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(10) Korisnik je dužan Izvješće o utrošenom predujmu dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku iz Zahtjeva za dopunu Izvješća o utrošenom predujmu.

(11) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja po iskorištenju ukupnog iznosa isplaćenog predujma dostaviti Izvješće o utrošenom predujmu te poslati Zahtjev za oslobađanje garancije.

(12) Obrazac Izvješća o utrošenom predujmu i Zahtjev za oslobađanje garancije Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja na propisanom obrascu dostupnom na internetskoj stranici Agencije za plaćanje.

(13) Po primitku Zahtjeva za oslobađanje garancije, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli prihvatljivosti plaćenih računa i dokaza o provedenim aktivnostima priloženih uz Izvješće o utrošenom predujmu izdati Odluku o oslobađanju garancije.

(14) Bankovna garancija iz stavka 1. i 2. ovoga članka bit će oslobođena i vraćena Korisniku po prihvaćanju odobrenih troškova iz stavka 8. ovoga članka te na temelju članka 27. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

(15) Bankovna garancija iz stavka 1. i 2. ovoga članka bit će zadržana:

a) u potpunosti ukoliko bude izdana Odluka o poništenju projekta i

b) razmjerno visini neprihvatljivih troškova sukladno stavku 8. ovoga članka

(16) U slučajevima iz stavka 14. i 15. ovoga članka Agencija za plaćanja izdati će Odluku o oslobađanju garancije sa iznosom zadržanih i oslobođenih sredstava po bankovnoj garanciji.«

Članak 17.

U članku 25. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema tečaju sukladno članku 29. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

– u slučaju da je Korisnik plaćanja izvršio po tečaju nižem od tečaja sukladno članku 29. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.«

Članak 18.

U članku 27. stavak 4. briše se, a stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 19.

U članku 28. stavku 1. točki d) briše se riječ »dobavljačima«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja će izdati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu ili od isteka krajnjeg roka za dostavu dopune.«

Članak 20.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da Korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu do krajnjeg roka navedenog u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate po završetku svih aktivnosti ili daljnje provedbe projekta, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o poništenju projekta.

(2) Informaciju iz stavka 1. ovoga članka o odustajanju od isplate ili daljnje provedbe ulaganja Korisnik je dužan dostaviti pisanim putem, potpisano i ovjereno preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja.

(3) Na Odluke iz članaka 26., 27., 28. i ovoga članka primjenjuju se odredbe iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će sva pismena dostaviti preporučenom poštom, u roku od 10 dana od donošenja istih, a ukoliko Podnositelj/Korisnik nije preuzeo pošiljku pismena prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj/Korisnik obaviješten.«

Članak 21.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Kontrola na terenu provodi se nakon provedbe aktivnosti na uzorku. Uzorkom mora biti obuhvaćeno najmanje 5% zahtjeva i najmanje 5% iznosa obuhvaćenih potporom.

(2) Izbor projekata za kontrolu na terenu provodi se na uzorku na temelju analize rizika i slučajnog odabira.

(3) Kontrola na terenu obavlja se u sjedištu korisnika temeljeno na računima i dokaznoj dokumentaciji (fotografije i zapisi).«

Članak 22.

U članku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kontrola na terenu može biti nenajavljena ili se može najaviti uz uvjet da prethodna najava ne utječe na svrhu ili učinkovitost kontrole. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije duže od 14 dana.«

Članak 23.

(1) Dosadašnji Prilog zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Dosadašnji Naputak za označavanje ulaganja zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 24.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršiti će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 37/15, 49/15 i 40/17).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380
Urbroj: 525-07/0034-18-112
Zagreb, 23. travnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

1.1. oglašavanje u tisku

1.2. oglašavanje na TV-u i radiju

1.3. oglašavanje na internetu

1.4. vanjsko oglašavanje

2. Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje

2.1. najam prostora za promociju, štanda

2.2. najam opreme i pribora

2.3. kupnja opreme i pribora

2.4. kupnja hrane i pića

2.5. opremanje i aranžiranje prostora za promociju, štanda

2.6. prijevoz vina, hrane, piće, opreme, pribora, promotivnog materijala (prijevoz, skladištenje i dostava)

2.7. prijevoz izlagača i osoblja Korisnika, stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

2.8. hotelski smještaj izlagača i osoblja Korisnika, stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

2.9. dnevnice izlagača i osoblja Korisnika (prema standardnim pravilima*)

2.10. ugostiteljske usluge i catering na događanju

2.11. usluge različitih stručnjaka

2.12. usluge agencija za odnose s javnošću i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama od 2.1. do 2.10.)

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

3.1. izrada kataloga proizvoda

3.2. izrada profesionalnih fotografija

3.3. izrada reklame za tisak

3.4. produkcija promotivnog spota, filma, reklame za TV i radio

3.5. izrada promotivnih materijala

3.6. izrada web-stranice

3.7. redizajn web-stranice

3.8. prijevod promotivnih materijala

3.9. distribucija promotivnih materijala

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

4.1. najam prostora za promociju, štanda

4.2. najam opreme i pribora

4.3. kupnja opreme i pribora

4.4. kupnja hrane i pića

4.5. opremanje i aranžiranje prostora za promociju, štanda

4.6. prijevoz vina, hrane, piće, opreme, pribora, promotivnog materijala (prijevoz, skladištenje i dostava)

4.7. prijevoz izlagača i osoblja Korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

4.8. hotelski smještaj izlagača i osoblja Korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

4.9. dnevnice izlagača i osoblja Korisnika (prema standardnim pravilima*)

4.10. ugostiteljske usluge i catering na događanju

4.11. usluge različitih stručnjaka

4.12. usluge agencija za odnose s javnošću i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama od 4.1. do 4.10.)

4.13. ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja (izrada i prijevod studije o procjeni rezultata promotivne mjere)

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja

5.1. administrativni troškovi (nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem aktivnosti promidžbe)

5.2. troškovi stalno zaposlenog osoblja korisnika i osoblja koje je zaposlio posebno za tu operaciju (nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem aktivnosti promidžbe za koje se odobrava potpora, uključujući ocjenjivanje)

Napomena:

Troškovi pod 2.12. zbrojeni sa troškovima pod 4.12. ne smiju iznositi više od 20% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Troškovi pod 2.7. i 4.7. ne uključuju trošak gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza.

Troškovi pod 4.13. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ukoliko su nastali nakon 1. 1. 2014. godine.

Troškovi pod 4.13. prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno za izradu i prijevod ne više od 2.500 €.

Troškovi pod 5.1. prihvatljivi su ako ne premašuju 4% ukupnih prihvatljivih troškova te operacije.

Napomena:

* prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

Planom aktivnosti iz članka 12. stavka 4. Podnositelj je dužan u sažetom obliku jasno opisati planirane aktivnosti i njihovu dinamiku i to prema pojedinim skupinama aktivnosti:

1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

2. Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

PRILOG II.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u okviru Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. trebaju sadržavati informacije o ulozi, odnosno sufinanciranju od strane EU-a.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg Korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici.

Ulaganja vezana uz Promidžbu na tržištima trećih zemalja

Pri izradi promotivnih materijala navesti: