Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

NN 40/2018 (2.5.2018.), Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

775

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 141/13, 39/15 i 130/17) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene i svrha

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se popis poslova radiološke sigurnosti, uvjeti koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi za obavljanje poslova radiološke sigurnosti i način ovlašćivanja stručnih tehničkih servisa.

Usklađenost propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije:

Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. medicinske djelatnosti su djelatnosti u medicini, dentalnoj medicini i veterinarskoj medicini.

(2) Ostali izrazi koji se pojavljuju u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđeno u članku 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 141/13, 39/15 i 130/17).

Poslovi radiološke sigurnosti

Članak 4.

Poslovi radiološke sigurnosti za koje je potrebno ovlaštenje su:

1. mjerenje operativnih dozimetrijskih veličina potrebnih za procjenu osobnog vanjskog ozračenja osoba

2. procjenjivanje osobnog unutarnjeg ozračenja osoba

3. redovito godišnje ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i/ili električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje u medicinskim djelatnostima i ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i/ili električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje u nemedicinskim djelatnostima te davanje mišljenja na osnovi mjerenja i proračuna.

4. radiološki nadzor mjesta rada i ispitivanje uvjeta rada te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li radni okoliš, prostorije i uvjeti rada propisanim uvjetima radiološke sigurnosti

5. ispitivanje i praćenje vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, oborinama, vodi za piće, hrani i potrošačkim proizvodima

6. ispitivanje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku.

Članak 5.

Poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu obavljati stručni tehnički servisi koje ovlasti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod).

II. OVLAŠĆIVANJE STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Uvjeti

Članak 6.

Za obavljanje poslova radiološke sigurnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika stručni tehnički servisi trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Opći uvjeti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Članak 7.

Za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti stručni tehnički servis mora:

1. biti registriran pri sudskom registru za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

2. zapošljavati najmanje jednog stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja vezano uz poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se traži ovlaštenje, a koji je od Zavoda potvrđen za područje:

a. osobni dozimetrijski nadzor – procjena vanjskog ozračenja za poslove iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika

b. osobni dozimetrijski nadzor – procjena unutarnjeg ozračenja za poslove iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika

c. djelatnosti gdje se koriste radioaktivni izvori i/ili električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje za poslove iz članka 4. točke 3. i točke 4. ovoga Pravilnika

d. praćenje stanja okoliša i okoliša objekta za poslove iz članka 4. točke 5. i točke 6. ovoga Pravilnika

3. zapošljavati najmanje jednog stručnjaka za medicinsku fiziku vezano uz poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 3. ovoga Pravilnika za medicinske djelatnosti za koje se traži ovlaštenje

4. osigurati stručnu izobrazbu o primjeni mjera radiološke sigurnosti u skladu s posebnim propisom za sve radnike koji obavljaju poslove za koje se traži ovlaštenje

5. raspolagati radnim prostorom u vlasništvu ili zakupu koji omogućuje obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje i posjedovati mjerne instrumente koji su umjereni sukladno pozitivnim propisima u mjeriteljstvu

6. imati pisane postupke provedbe poslova (metodologije) za koje se traži ovlaštenje

7. imati valjanu akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjernu metodu koja je potrebna sukladno članku 8. za obavljanje posla radiološke sigurnosti za koju se traži ovlaštenje.

Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati stručni tehnički servisi za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Članak 8.

Mjerne metode iz članka 7. točke 7. ovoga Pravilnika koje stručni tehnički servis mora akreditirati su:

1. mjerenje osobnog doznog ekvivalenta Hp(10) i/ili osobnog doznog ekvivalenta Hp(0,07) za procjenu efektivne doze odnosno ekvivalentne doze za kožu ili ekstremitete za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika

2. mjerenje radioaktivnog onečišćenja ili mjerenje ukupne radioaktivnosti u tijelu ili u kritičnom organu ili mjerenje koncentracije pojedinih radionuklida u biološkim uzorcima za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika

3. mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta H*(10) ili brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta H*(10)/t prijenosnim mjerilima ionizirajućeg zračenja za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točaka 3. i 4. ovoga Pravilnika

4. provedba visokorazlučive gamaspektrometrije odgovarajućeg energijskog opsega, za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika

5. provedba alfa spektrometrije / brojačkih metoda za određivanje radionuklida kojih se traži ovlaštenje, za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika

6. određivanje beta aktivnosti za određivanje radionuklida kojih se traži ovlaštenje, za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika

7. provedba visokorazlučive gamaspektrometrije odgovarajućeg energijskog opsega ili druge metode za određivanje koncentracije aktivnosti radona u zraku, za poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 6. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti podnosi se Zavodu, a prilaže mu se:

1. izvadak iz sudskog registra

2. popis zaposlenih stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za područje za koje se traži ovlaštenje

3. popis zaposlenih stručnjaka za medicinsku fiziku za medicinske djelatnosti za koje se traži ovlaštenje

4. popis svih radnika koji su uključeni u obavljanje poslova radiološke sigurnosti s dokazima o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti provedenom u skladu s posebnim propisima za svakog radnika

5. dokaz o ispunjavanju uvjeta glede prostora i tehničke opremljenosti

6. pisane postupke provedbe poslova (metodologija) za koje se traži ovlaštenje i

7. preslika potvrde o akreditaciji s prilogom prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjerne metode iz članka 8. ovoga Pravilnika potrebne za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje.

(2) Zaprimljeni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i priloženu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka Zavod prosljeđuje Povjerenstvu iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Povjerenstvo se sastaje u prostorijama Zavoda i provodi pregled dokumentacije te u roku od 30 dana od dana zaprimanja dokumentacije donosi Mišljenje iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika koje može glasiti »udovoljava« ili »ne udovoljava«.

(4) Ako Mišljenje iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika glasi »ne udovoljava«, Povjerenstvo mora navesti kojim uvjetima nije bilo udovoljeno.

Povjerenstvo za davanje mišljenja o udovoljavanju uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Članak 10.

(1) Ravnatelj Zavoda imenuje Povjerenstvo za davanje mišljenja o udovoljavanju uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od tri člana koje imenuje ravnatelj Zavoda.

(3) Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Povjerenstvo donosi mišljenje o udovoljavanju uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (u daljnjem tekstu: Mišljenje).

Rješenje o ovlaštenju

Članak 11.

(1) Po donesenom Mišljenju iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, koje glasi »udovoljava« Zavod donosi rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova radiološke sigurnosti za koje je ovlaštenje traženo.

(2) Po donesenom mišljenju iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika koje glasi »ne udovoljava« Zavod donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva za ovlaštenje za obavljanje poslova radiološke sigurnosti za koje je ovlaštenje traženo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.

Rok važenja rješenja o ovlaštenju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Članak 12.

(1) Rješenje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje se na rok sukladan važenju potvrde o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, odnosno najduže na pet godina.

(2) U slučaju privremenog povlačenja akreditacije (suspenzije) od strane akreditacijskog tijela koje je izdalo akreditaciju iz članka 9. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, ovlašteni stručni tehnički servis ne smije obavljati poslove radiološke sigurnosti za vrijeme trajanja suspenzije, za vrstu ispitivanja za koje je privremeno povučena (suspendirana) akreditacija.

Promjena uvjeta pod kojim je izdano ovlaštenje za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Članak 13.

Ovlašteni stručni tehnički servis dužan je u roku od 15 dana, prijaviti Zavodu promjene nastale u odnosu na uvjete pod kojima im je izdano ovlaštenje te o istom priložiti dokaze.

Vođenje evidencije o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima

Članak 14.

(1) Zavod vodi evidenciju o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima.

(2) Evidencija o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važeće akreditacije

Članak 15.

Ovlašteni stručni tehnički servisi koji imaju važeću akreditaciju metode za mjerenje ambijentalnog (prostornog) ekvivalenta doze (H*(10)) ili brzine ambijentalnog (prostornog) ekvivalenta doze (H*(10)/t) prijenosnim mjerilima ionizirajućeg zračenja udovoljavaju uvjetu iz članka 8. točka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Rješenja o ovlaštenju stručnih tehničkih servisa koja su izdana prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti po isteku godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za sljedeće poslove radiološke sigurnosti:

1. mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

2. mjerenje osobnog unutarnjeg ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

3. ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna

4. ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna

5. ispitivanje otvorenih radioaktivnih izvora te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna

6. ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja

7. ispitivanje i praćenje vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe

8. ispitivanje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku.

Članak 17.

Zavod će o uvjetima za priznavanje ovlaštenih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti iz članka 4. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika obavijestiti Europsku komisiju.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« broj 72/11).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/05

Urbroj: 542-03-01/1-18-03

Zagreb, 25. travnja 2018.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.