Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

NN 41/2018 (4.5.2018.), Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

796

Na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva potpore županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. ostvariti u 2018. godini temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o. iz stavka 1. ovoga članka iznose 80.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se županijskim upravama za ceste, primjenjujući kriterije iz članka 92. Zakona o cestama, kako je navedeno u Tablici u nastavku.

Tablica

Red.

broj

Županijska uprava za cesteRaspoređeni iznos
123
1.Bjelovarsko-bilogorske županije6.170.395,00 kn
2.Brodsko-posavske županije1.511.276,00 kn
3.Dubrovačko-neretvanske županije1.492.531,00 kn
4.Istarske županije2.989.749,00 kn
5.Karlovačke županije6.976.678,00 kn
6.Koprivničko-križevačke županije5.597.335,00 kn
7.Krapinsko-zagorske županije1.539.393,00 kn
8.Ličko-senjske županije7.643.027,00 kn
9.Međimurske županija1.052.035,00 kn
10.Osječko-baranjske županije2.666.406,00 kn
11.Požeško-slavonske županije3.158.496,00 kn
12.Primorsko-goranske županije2.087.670,00 kn
13.Sisačko-moslavačke županije8.715.850,00 kn
14.Splitsko-dalmatinske županije4.030.069,00 kn
15.Šibensko-kninske županije5.144.217,00 kn
16.Varaždinske županije2.197.794,00 kn
17.Virovitičko-podravske županije4.564.493,00 kn
18.Vukovarsko-srijemske županije1.506.590,00 kn
19.Zadarske županije8.029.510,00 kn
20.Zagrebačke županije2.926.486,00 kn
UKUPNO:80.000.000,00 kn


Članak 3.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ove Odluke, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od županijskih uprava za ceste iz članka 2. ove Odluke ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačivat će se županijskim upravama za ceste na temelju dostavljenih ovjerenih situacija, odnosno računa izvoditelja za izvedene radove održavanja, rekonstrukcije ili građenja na županijskim i lokalnim cestama uz koje se obavezno prilaže preslika ugovora o izvođenju radova.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-02/18-03/33

Urbroj: 530-05-3-1-18-1

Zagreb, 28. ožujka 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.