Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

808

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 10. stavaka 5. i 8. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, br. 112/14 i 39/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANJU STRUČNOG NACIONALNOG ODBORA ZA IZVRŠENJE ZADAĆA UREĐENIH UREDBOM O IZRADI I PROVEDBI DOKUMENATA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM I IZRADU I PROVEDBU STRATEGIJE

I.

U Odluci o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (»Narodne novine«, broj 31/17), u točki II. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za predsjednika Nacionalnog odbora imenuje se dr. sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a za zamjenicu predsjednika Elizabeta Kos, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike.«.

U stavku 2. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 20. postaju podstavci 1. do 19.

Dosadašnji podstavak 21. koji postaje podstavak 20. mijenja se i glasi:

» – Hidajet Čobo, Ministarstvo obrane«.

Dosadašnji podstavci 22. do 29. postaju podstavci 21. do 28.

Dosadašnji podstavak 30. koji postaje podstavak 29. mijenja se i glasi:

» – mr. sc. Goran Olujić, Hrvatski hidrografski institut«.

Dosadašnji podstavci 31. do 50. postaju podstavci 30. do 49.

II.

U točki IV. stavku 1. iza riječi: »Članovi Nacionalnog odbora« dodaju se riječi: »i radnih tijela«.

III.

Iza točke IV. dodaje se točka IV.a koja glasi:

»IV.a

Radna tijela i članove radnih tijela na prijedlog predsjednika Nacionalnog odbora imenuje ministar zaštite okoliša i energetike odlukom.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/95

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.