Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

Hrvatska narodna banka

815

Na temelju članka 5. stavka 9. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (»Narodne novine«, br. 70/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NAJREPREZENTATIVNIJIM USLUGAMA POVEZANIMA S RAČUNOM ZA PLAĆANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se popis s nazivima i definicijama najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje potrošača.

(2) Ova Odluka primjenjuje se na sve pružatelje platnih usluga koji potrošačima pružaju uslugu otvaranja i vođenja računa za plaćanje.

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. potrošač je svaka fizička osoba koja djeluje izvan svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja

2. najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje jesu usluge kojima se potrošači najčešće koriste i koje potrošače izlažu najvećem ukupnom ili pojedinačnom trošku te koje podliježu naknadi najmanje jednog pružatelja platnih usluga iz članka 1. stavka 2. ove Odluke

3. račun za plaćanje je račun koji vodi pružatelj platnih usluga na ime jednog ili više potrošača, a putem kojeg potrošač može barem uplaćivati novčana sredstva, podizati gotov novac te izvršavati i primati platne transakcije, uključujući kreditne transfere u korist druge osobe ili od druge osobe

4. usluge povezane s računom za plaćanje jesu sve usluge u vezi s otvaranjem, vođenjem i zatvaranjem računa za plaćanje, uključujući platne usluge te ugovoreno prekoračenje i prešutno prekoračenje.

II. POPIS NAJREPREZENTATIVNIJIH USLUGA POVEZANIH S RAČUNOM ZA PLAĆANJE

Članak 3.

(1) Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje sadržava nazive i definicije sljedećih usluga:

Naziv uslugeDefinicija
1Vođenje računaPružatelj računa upravlja računom kako bi ga potrošač mogao koristiti.
2On-line bankarstvoPružatelj računa potrošaču omogućuje korištenje usluga povezanih s računom za plaćanje putem interneta ili mobilne aplikacije.
3

Kreditni transfer

nacionalni u kunama

Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, u kunama.
4

Kreditni transfer

nacionalni u eurima

Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, u eurima.
5

Kreditni transfer

u inozemstvo u eurima

Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, izvan Republike Hrvatske u eurima.
6

Kreditni transfer

u inozemstvo u valuti različitoj od eura

Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na drugi račun, izvan Republike Hrvatske u valuti različitoj od eura.
7Priljev iz inozemstvaPružatelj računa zaprima novčana sredstva kreditnim transferom iz inozemstva na račun potrošača u Republici Hrvatskoj.
8Trajni nalogPružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača izvršava redovite prijenose fiksnih iznosa novčanih sredstava s računa potrošača na drugi račun.
9Izravno terećenjePotrošač dozvoljava drugoj osobi (primatelju plaćanja) da pružatelju računa naloži prijenos sredstava s računa potrošača na račun primatelja plaćanja. Pružatelj računa potom prenosi novac primatelju plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primatelj plaćanja međusobno ugovorili. Iznos se može mijenjati.
10Izdavanje kreditne karticePružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom za plaćanje potrošača. Ukupan iznos transakcija izvršenih putem kartice u ugovorenom razdoblju skida se u cijelosti ili djelomično s računa za plaćanje potrošača na ugovoreni datum. Ugovorom o kreditu sklopljenim između pružatelja i potrošača utvrđuje se hoće li se potrošaču obračunati kamate na pozajmljeni iznos.
11

Podizanje gotovog novca

debitnom karticom na bankomatu

Potrošač podiže gotov novac sa svog računa, na bankomatu u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu debitnom karticom.
12

Podizanje gotovog novca

kreditnom karticom na bankomatu

Potrošač podiže gotov novac, na bankomatu u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu kreditnom karticom.
13PrekoračenjePružatelj računa i potrošač unaprijed ugovaraju da potrošač smije pozajmiti novac kada na računu više nema novčanih sredstava. Tim se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos koji se može pozajmiti te hoće li se potrošaču obračunati naknade i kamate.

(2) Pružatelji platnih usluga iz članka 1. stavka 2. ove Odluke dužni su nazive i definicije određene u popisu najreprezentativnijih usluga iz stavka 1. ovog članka upotrebljavati, u skladu sa zakonom kojim se uređuje usporedivost naknada, prebacivanje računa za plaćanje i pristup osnovnom računu, u:

1. informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku

2. izvješću o naknadama

3. informacijama za potrošače (predugovornim i promidžbenim informacijama namijenjenima potrošačima kao i u ugovorima koje sklapaju s potrošačem) i

4. dostavljanju podataka Hrvatskoj narodnoj banci o naknadama za najreprezentativnije usluge.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 141-020/05-18/BV

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.