Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

816

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015. i 120/2016.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuju struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija.

(2) Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja i upute za sastavljanje propisani su Uputom za primjenu Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio ove Odluke.

Obveznici primjene Odluke

Članak 2.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) Kreditne institucije dužne su sastavljati godišnje financijske izvještaje iz članka 19. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/2015., 134/2015. i 120/2016.) prema strukturi i sadržaju iz Upute za primjenu Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja.

(2) Podaci u Izvještaju o financijskom položaju (Bilanci), Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaju o novčanim tokovima i Izvještaju o promjenama kapitala iskazuju se u kunama za tekuću i prethodnu godinu.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na konsolidirane godišnje financijske izvještaje ako je kreditna institucija obvezna sastavljati ih s skladu s računovodstvenim propisima.

Prestanak važenja Odluke

Članak 4.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 30/2017. i 44/2017.).

(2) Posljednje izvještaje u skladu s Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 30/2017. i 44/2017.) kreditna institucija dužna je sastaviti i dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2017.

Stupanje na snagu

Članak 5.

(1) Prve izvještaje u skladu s odredbama ove Odluke kreditna institucija dužna je sastaviti i dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2018.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 136-020/04-18/BV

Zagreb, 26. travnja 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA PRIMJENU ODLUKE O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA

1. OPĆE ODREDBE

1. Ova je Uputa sastavni dio Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija.

2. Ovom se Uputom definiraju struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja koje su kreditne institucije dužne sastaviti u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

3. Stavke koje se iskazuju kao negativna vrijednost unose se sa zagradama.

4. Na početku svakoga pojedinačnog izvještaja potrebno je u polju »Oznaka izvještaja« upisati riječ »konsolidirano« ako je riječ o konsolidiranom financijskom izvještaju odnosno »nekonsolidirano« ako je riječ o nekonsolidiranom financijskom izvještaju.

2. STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

5. Struktura Izvještaja o financijskom položaju (Bilance) jest sljedeća:

Naziv subjekta:MB:
Oznaka izvještaja:OIB:
PozicijaNaziv pozicije
 
Imovina
1.Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju (od 2. do 4.)
2.Novac u blagajni
3.Novčana potraživanja od središnjih banaka
4.Ostali depoziti po viđenju
5.Financijska imovina koja se drži radi trgovanja (od 6. do 9.)
6.Izvedenice
7.Vlasnički instrumenti
8.Dužnički vrijednosni papiri
9.Krediti i predujmovi
10.Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 11. do 13.)
11.Vlasnički instrumenti
12.Dužnički vrijednosni papiri
13.Krediti i predujmovi
14.Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (15. + 16.)
15.Dužnički vrijednosni papiri
16.Krediti i predujmovi
17.Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (od 18. do 20.)
18.Vlasnički instrumenti
19.Dužnički vrijednosni papiri
20.Krediti i predujmovi
21.Financijska imovina po amortiziranom trošku (22. + 23.)
22.Dužnički vrijednosni papiri
23.Krediti i predujmovi
24.Izvedenice – računovodstvo zaštite
25.Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika
26.Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva
27.Materijalna imovina
28.Nematerijalna imovina
29.Porezna imovina
30.Ostala imovina
31.Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju
32.Ukupna imovina (1. + 5. + 10. + 14. + 17. + 21. + od 24. do 31.)
 
Obveze
33.Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (od 34. do 38.)
34.Izvedenice
35.Kratke pozicije
36.Depoziti
37.Izdani dužnički vrijednosni papiri
38.Ostale financijske obveze
39.Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 40. do 42.)
40.Depoziti
41.Izdani dužnički vrijednosni papiri
42.Ostale financijske obveze
43.Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku (od 44. do 46.)
44.Depoziti
45.Izdani dužnički vrijednosni papiri
46.Ostale financijske obveze
47.Izvedenice – računovodstvo zaštite
48.Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika
49.Rezervacije
50.Porezne obveze
51.Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev
52.Ostale obveze
53.Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju
54.Ukupne obveze (33. + 39. + 43. + od 47. do 53.)
 
Kapital
55.Temeljni kapital
56.Premija na dionice
57.Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala
58.Ostali vlasnički instrumenti
59.Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit
60.Zadržana dobit
61.Revalorizacijske rezerve
62.Ostale rezerve
63.( – ) Trezorske dionice
64.Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva
65.( – ) Dividende tijekom poslovne godine
66.Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]
67.Ukupno kapital (od 55. do 66.)
68.Ukupno obveze i kapital (54. + 67.)


6. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) popunjava se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014).

7. Točku 66. Izvještaja o financijskom položaju (Bilance) popunjavaju samo kreditne institucije koje sastavljaju konsolidirane godišnje izvještaje.

2.2. Račun dobiti i gubitka

8. Struktura Računa dobiti i gubitka jest sljedeća:

Naziv subjekta:MB:
Oznaka izvještaja:OIB:
PozicijaNaziv pozicije
1.Kamatni prihodi
2.(Kamatni rashodi)
3.(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)
4.Prihodi od dividende
5.Prihodi od naknada i provizija
6.(Rashodi od naknada i provizija)
7.Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto
8.Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto
9.Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto
10.Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto
11.Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite, neto
12.Tečajne razlike [dobit ili ( – ) gubitak], neto
13.Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto
14.Ostali prihodi iz poslovanja
15.(Ostali rashodi iz poslovanja)
16.Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. – 2. – 3. + 4. + 5. – 6. + od 7. do 14. – 15.)
17.(Administrativni rashodi)
18.(Amortizacija)
19.Dobici ili ( – ) gubici zbog promjena, neto
20.(Rezervacije ili ( – ) ukidanje rezervacija)
21.(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)
22.(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)
23.(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)
24.Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku
25.Udio dobiti ili ( – ) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela
26.Dobit ili ( – ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti
27.Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. – 17. – 18. + 19. – od 20. do 23. + od 24. do 26.)
28.(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)
29.Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (27. – 28.)
30.Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (31. – 32.)
31.Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti
32.(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)
33.Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine (29. + 30.; 34. + 35.)
34.Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]
35.Pripada vlasnicima matičnog društva


9. Račun dobiti i gubitka popunjava se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

10. Upotreba zagrada u oznaci stavke u Računu dobiti i gubitka znači da tu stavku treba oduzeti kako bi se dobio ukupan iznos, ali to ne znači da se ta stavka iskazuje kao negativna vrijednost.

11. Točke 34. i 35. Računa dobiti i gubitka popunjavaju samo kreditne institucije koje sastavljaju konsolidirane godišnje izvještaje.

2.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

12. Struktura Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti jest sljedeća:

Naziv subjekta:MB:
Oznaka izvještaja:OIB:
PozicijaNaziv pozicije
1.Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine
2.Ostala sveobuhvatna dobit (3. + 15.)
3.Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 4. do 10. + 13. + 14.)
4.Materijalna imovina
5.Nematerijalna imovina
6.Aktuarski dobici ili ( – ) gubici od mirovinskih planova pod pokroviteljstvom poslodavca
7.Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju
8.Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela
9.Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
10.Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, neto
11.Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]
12.Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]
13.Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjerenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku
14.Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane
15.Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 16. do 23.)
16.Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel]
17.Preračunavanje stranih valuta
18.Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel]
19.Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]
20.Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
21.Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju
22.Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva
23.Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( – ) gubitak
24.Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (1. + 2.; 25. + 26.)
25.Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel]
26.Pripada vlasnicima matičnog društva


13. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti popunjava se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

14. Točke 25. i 26. Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti popunjavaju samo kreditne institucije koje sastavljaju konsolidirane godišnje izvještaje.

2.4. Izvještaj o novčanim tokovima

15. Kreditne institucije mogu sastavljati Izvještaj o novčanim tokovima primjenjujući direktnu ili indirektnu metodu.

16. Struktura Izvještaja o novčanim tokovima jest sljedeća:

Naziv subjekta:MB:
Oznaka izvještaja:OIB:
PozicijaNaziv pozicije
 
Poslovne aktivnosti prema direktnoj metodi
1.Naplaćene kamate i slični primici
2.Naplaćene naknade i provizije
3.(Plaćene kamate i slični izdaci)
4.(Plaćene naknade i provizije)
5.(Plaćeni troškovi poslovanja)
6.Neto dobici/(gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka
7.Ostali primici
8.(Ostali izdaci)
Poslovne aktivnosti prema indirektnoj metodi
9.Dobit/(gubitak) prije oporezivanja
Usklađenja:
10.Umanjenja vrijednosti i rezerviranja
11.Amortizacija
12.Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
13.(Dobit)/gubitak od prodaje materijalne imovine
14.Ostale nenovčane stavke
Promjene u imovini i obvezama iz poslovnih aktivnosti
15.Sredstva kod Hrvatske narodne banke
16.Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama
17.Krediti i predujmovi ostalim komitentima
18.Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
19.Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja
20.Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
21.Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se obvezno vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
22.Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se vode po amortiziranom trošku
23.Ostala imovina iz poslovnih aktivnosti
24.Depoziti od financijskih institucija
25.Transakcijski računi ostalih komitenata
26.Štedni depoziti ostalih komitenata
27.Oročeni depoziti ostalih komitenata
28.Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje
29.Ostale obveze iz poslovnih aktivnosti
30.Naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]
31.Primljene dividende iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]
32.Plaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]
33.(Plaćeni porez na dobit)
34.Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od 1. do 33.)
Ulagačke aktivnosti
35.Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) materijalne i nematerijalne imovine
36.Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva
37.Primici od naplate/(plaćanja za kupnju) vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata iz ulagačkih aktivnosti
38.Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti
39.Ostali primici/(plaćanja) iz ulagačkih aktivnosti
40.Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (od 35. do 39.)
Financijske aktivnosti
41.Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita iz financijskih aktivnosti
42.Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira
43.Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskoga kapitala
44.Povećanje dioničkoga kapitala
45.(Isplaćena dividenda)
46.Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti
47.Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (od 41. do 46.)
48.Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (34. + 40. + 47.)
49.Novac i novčani ekvivalenti na početku godine
50.Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente
51.Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine (48. + 49. + 50.)


17. U Izvještaju o novčanom toku kreditne institucije raspoređuju stavke u poslovne, ulagačke i financijske aktivnosti u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 7 – Izvještaj o novčanim tokovima.

18. Ovisno o primijenjenoj metodi, kreditna institucija popunjava ili retke od 1. do 8. ili retke od 9. do 14. Retke koji se odnose na metodu koju nije primijenila kreditna institucija ostavlja praznima.

19. Redci 30., 31. i 32. popunjavaju se samo ako kreditna institucija primjenjuje indirektnu metodu.

20. Plasmani u faktoring i forfajting iskazuju se u onoj kategoriji po kojoj se vode u kontnom planu u skladu s Odlukom o kontnom planu za kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 104/2017.).

2.5. Izvještaj o promjenama kapitala

21. Struktura Izvještaja o promjenama kapitala jest sljedeća:

Naziv subjekta:MB:
Oznaka izvještaja:OIB:
PozicijaNaziv pozicije
 
 
KapitalPremija na dioniceIzdani vlasnički instrumenti osim kapitalaOstali vlasnički instrumentiAkumulirana ostala sveobuhvatna dobitZadržana dobitRevalorizacijske rezerveOstale rezerve( ) Trezorske dioniceDobit ili ( – ) gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva( ) Dividende tijekom poslovne godineManjinski udjeliUkupno
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobitOstale stavke
1.Početno stanje [prije prepravljanja] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Učinci ispravaka pogrešaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Učinci promjena računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Početno stanje [tekuće razdoblje] (1. + 2. + 3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Izdavanje redovnih dionica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Izdavanje povlaštenih dionica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Izdavanje ostalih vlasničkih instrumenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Izvršavanje ili istek ostalih izdanih vlasničkih instrumenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Pretvaranje dugovanja u vlasničke instrumente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Redukcija kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.Dividende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.Kupnja trezorskih dionica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Prodaja ili poništenje trezorskih dionica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.Reklasifikacija financijskih instrumenata iz vlasničkih instrumenata u obveze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.Reklasifikacija financijskih instrumenata iz obveza u vlasničke instrumente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.Prijenosi između komponenata vlasničkih instrumenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.Povećanje ili ( – ) smanjenje vlasničkih instrumenata kao posljedica poslovnih kombinacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.Plaćanja temeljena na dionicama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.Ostalo povećanje ili ( – ) smanjenje vlasničkih instrumenata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.Završno stanje [tekuće razdoblje] (od 4. do 20.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


22. Izvještaj o promjenama kapitala popunjava se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

2.6. Bilješke uz financijske izvještaje

23. Bilješke uz financijske izvještaje sadržavaju dodatne i dopunske informacije u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koje nisu prezentirane u Izvještaju o financijskom položaju, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaju o novčanim tokovima i Izvještaju o promjenama kapitala.

24. Dodatno, kreditna institucija dužna je u bilješkama navesti i:

1) ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja

2) ukupan iznos naknada za druge usluge koje revizorsko društvo može obavljati u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija i

3) ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.

25. Kreditne su institucije dužne u bilješkama uz financijske izvještaje prezentirati i sljedeće izvanbilančne stavke:

1. garancije

2. akreditive

3. mjenice

4. okvirne kredite i obveze financiranja

5. ostale rizične klasične izvanbilančne stavke

6. budućnosnice

7. opcije

8. ugovore o razmjeni

9. forvarde

10. ostale izvedenice.