Pravilo o dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 42/2018 (9.5.2018.), Pravilo o dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

821

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je

PRAVILA

O DOPUNAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.) u članku 21. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U slučaju prijevremenog prestanka ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju zbog njegovog raskida uslijed neplaćanja premije, na zahtjev ugovaratelja koji je podmirio pripadajuću premiju do dana raskida ugovora i podnio novu ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, Zavod može, iznimno od odredaba stavka 2. ovoga članka, izdati novu policu koja počinje vrijediti od dana raskida prethodno važeće police.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»Osiguraniku kojem je Zavod u razdoblju važenja police na teret sredstava državnog proračuna osnovom podataka iz službene evidencije naknadno utvrdio gubitak prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna i koji je Zavodu predao novu ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, Zavod može, iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka, izdati policu koja počinje teći od dana gubitka tog prava.

Osiguraniku kojem je u ugovorenom osigurateljnom razdoblju prestala važiti polica zbog gubitka statusa iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji mu je naknadno utvrđen po nekoj drugoj osnovi bez prestanka u kontinuitetu osiguranja i koji je Zavodu predao novu ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, Zavod može, iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka izdati policu koja počinje teći od dana prestanka prethodno važeće police. U slučaju da je nastupio prekid u kontinuitetu osiguranja, Zavod može osiguraniku izdati novu policu s danom utvrđivanja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju po nekoj drugoj osnovi.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 10. i 11.

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/18-01/101

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 24. travnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.