Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 42/2018 (9.5.2018.), Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

824

Na osnovi članka 90. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 160/13., 17/15. i 129/17.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zavod se obvezuje na web stranicama Zavoda objavljivati popis propisa iz stavka 1. ovoga članka kao i popis ugovornih partnera Zavoda.«.

Članak 2.

Iza članka 20. dodaju se članci 20.a, 20.b, 20.c i 20.d i naslov iznad njih koji glase:

»Zaštita osobnih podataka

Članak 20.a

Ugovorni partneri Zavoda obvezuju se obrađivati osobne podatke do kojih dođe prilikom provođenja obveza iz ugovora isključivo na način i u mjeri u kojoj je to nužno radi realizacije obveza utvrđenih ugovorom.

Obradom osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim ili drugim sredstvima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Članak 20.b

Ugovorni partneri Zavoda jamče ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka prilikom provođenja obrade osobnih podataka, a osobito se obvezuju:

– čuvati osobne podatke koji su im povjereni osnovom ugovora sa Zavodom te s istima postupati u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka i drugim važećim propisima

– da osobne podatke neće kopirati ili reproducirati, u bilo kojem obliku davati na korištenje trećim neovlaštenim osobama, niti ih obrađivati za bilo koju svrhu osim svrhe određene ugovorom

– osobne podatke obrađivati isključivo na području Republike Hrvatske

– osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 20.c

Mjere iz članka 20.b ovih Općih uvjeta uključuju osiguravanje:

– uvjeta u skladu s kojima osobe koje su ovlaštene koristiti sustav za obradu podataka, na kojima se obrađuju osobni podaci, mogu pristupiti samo onim podacima za koje imaju ovlašteni pristup (kontrola pristupa podacima)

– uvjeta u skladu s kojima neovlaštene osobe ne mogu čitati, kopirati, izmijeniti ili ukloniti osobne podatke tijekom elektronskog prijenosa, obrade ili njihovog premještanja odnosno bilježenja/snimanja na nosač podataka, te osiguravanje mogućnosti ispitivanja i utvrđivanja kamo će se prenijeti osobni podaci (kontrola prijenosa podataka)

– točnosti, cjelovitosti i nepovredivosti osobnih podataka tijekom elektronskog prijenosa, obrade ili njihovog premještanja odnosno bilježenja/snimanja na nosač podataka (kontrola integriteta)

– mogućnosti retroaktivnog ispitivanja i utvrđivanja unosa osobnih podataka kao i osobe koja je iste unijela, izmijenila ili uklonila u sustavu za obradu podataka (kontrola unosa podataka).

Članak 20.d

Obveza čuvanja osobnih podataka odnosi se u cijelosti na sve treće osobe kao što su radnici, suradnici, poslovni partneri ugovornih partnera Zavoda, koje će potencijalno sudjelovati u ispunjenju obveza preuzetih ugovorom.

Ugovorni partneri Zavoda obvezuju se osobne podatke učiniti dostupnim samo onim osobama koje su neposredno zadužene i ovlaštene za sudjelovanje u provođenju ugovornih obveza sa Zavodom.

Ugovorni partneri Zavoda obvezuju se upoznati svoje radnike, suradnike, poslovne partnere s odredbama ovoga članka kao i odredbama članka 20.a, 20.b i 20.c ovih Općih uvjeta i obvezati ih na čuvanje osobnih podataka putem ugovora o radu, izjava o povjerljivosti, internih propisa ili na drugi pravno obvezujući način.

Ugovorni partner Zavoda je isključivo odgovoran za pravilno ispunjavanje obveze čuvanja osobnih podataka od strane trećih osoba iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/18-01/108

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 24. travnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.