Odluka o porezima Općine Lupoglav

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluka o porezima Općine Lupoglav

Općina Lupoglav

825

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav (»Službene novine Grada Pazina« broj 18/09. i 3/13.) Općinsko vijeće Općine Lupoglav, na sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE LUPOGLAV

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Lupoglav (dalje: Općina), porezni obveznici, porezne osnovice, stope, te način obračuna i plaćanja poreza.

Općinski porezi prihod su Proračuna Općine.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općina uvodi i njoj pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 1% na osnovicu iz članka 3. stavka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

Članak 6.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak, za Općinu obavlja Porezna uprava.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Općini dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 9. ove Odluke.

Članak 11.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Obveznik poreza dužan je Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun i financije (dalje: Istarska županija) podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom porezu na propisanom obrascu, i to do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni je obveznik dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je u svom knjigovodstvu osigurati podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 12.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, za Općinu obavlja Istarska županija.

Istarskoj županiji za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Istarskoj županiji obračuna i uplati u Proračun Istarske županije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Istarska županija dužna je Općini dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 13.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog alata.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 16.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 17.

Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 18.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor izuzete od plaćanja Zakonom o lokalnim porezima.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuću za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Članak 19.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor, za Općinu obavlja Istarska županija.

Istarskoj županiji za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Istarskoj županiji obračuna i uplati u Proračun Istarske županije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Istarska županija dužna je Općini dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su, u skladu sa prostornim planom, namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine i sl.).

Članak 21.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i naplaćuje mjesečno po četvornom metru ili metru dužnom, i to:

– za korištenje javnih površina u sjedištu Općine – 10,00 kuna po četvornom metru mjesečno

– za korištenje javnih površina u drugim mjestima Općine – 5,00 kuna po četvornom metru mjesečno

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se mjesečno, za puni mjesec, bez obzira koliko se dana u mjesecu koristi javna površina.

Članak 22.

Uvjeti za korištenje javne površine, visina poreza i način plaćanja tog poreza uređuju se Ugovorom o korištenju javnih površina.

Za prvi mjesec korištenja javne površine porez se plaća prije potpisivanja Ugovora.

Za naredne mjesece porez se plaća unaprijed, najkasnije do petog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 23.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i naplaćuje dnevno po četvornom metru ili metru dužnom, i to:

– za korištenje javnih površina u sjedištu Općine – 5,00 kuna po četvornom metru dnevno

– za korištenje javnih površina u drugim mjestima Općine – 2,50 kuna po četvornom metru dnevno.

Iznimno, za korištenje javne površine u sjedištu Općine u dane od 10. do 20. srpnja plaća se porez na korištenje javne površine u iznosu od 25,00 kuna po četvornom metru dnevno.

Članak 24.

Porez iz članka 23. ove Odluke plaća se dnevno, unaprijed, prije zauzeća javne površine, odnosno prije izdavanja odobrenja za dnevno korištenje javne površine, za sve dane korištenja.

Članak 25.

Poslove dodjela, obračuna i naplate poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni i prekršajni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i Zakona o lokalnim porezima.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Lupoglav (»Narodne novine« broj 129/02. i 152/05. i »Službene novine Grada Pazina« broj 23/02. i 17/05.).

Članak 28.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Općine Lupoglav (»Narodne novine« broj 129/02. i 152/05. i »Službene novine Grada Pazina« broj 23/02. i 17/05.).

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410/01/18-01/04

Urbroj: 2163/07-02-02-18-2

Lupoglav, 19. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v. r.