Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno

NN 42/2018 (9.5.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno

Općina Tisno

826

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15.) članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine» broj 115/16,) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno na 6. sjednici održanoj 20. travnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA OPĆINE TISNO

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/17, Narodne novine br. 88/2017., Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/17) u članku 9. stavak 1. znak « . » briše se te dodaju riječi »na cijelom području Općine Tisno.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Tisno.«

Članak 2.

Iza članka 9. dodaju se članci 9. a i 9. b koji glase:

»Članak 9. a

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Tisno.

Članak 9. b.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. iza riječi »odredba«, riječi »članka 37. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuje se riječima »članka 9. b ove Odluke«.

Članka 4.

Iza članka 10. dodaje se članak 10. a koji glasi:

»Članak 10. a

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnom upravnom odjelu Općine Tisno dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke.

Podatke iz stavka 1. ovog članka obveznik poreza na kuće za odmor treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.«

Članak 5.

U članku 18. stavak 1. iza riječi »osim poreza na korištenje javnih površina« dodaju se riječi »i poreza na kuće za odmor«.

Članak 6.

Iza članka 18. dodaju se članici 18. a i 18. b koji glase:

»Članak 18. a

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom naplate poreza iz članka 2. st. 1. točka 3. i 4. obavljat će Općina Tisno, Upravni odjel za financije i javne prihode.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 18. b.

Porezni obveznik dužan je Općini Tisno, Upravnom odjelu za financije i javne prihode dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za poreze iz članka 2. st. 1. točka 3. i 4. u roku od 15 dana od dana nastale promjene.«

Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Tisno objavit će se u Službenom glasniku Općine Tisno i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 410-01/18 – 6.V/13

Urbroj: 2182/05-01/18-6.V/13

Tisno, 20. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik
Petar Jakovčev, v. r.