Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene – vojnih luka

NN 43/2018 (11.5.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene – vojnih luka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

833

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUKA POSEBNE NAMJENE – VOJNIH LUKA

I.

U Odluci o osnivanju luka posebne namjene – vojnih luka (»Narodne novine«, br. 89/04, 73/08 i 12/13), u točki V. stavku 4. podtočka 3. briše se.

Dosadašnje podtočke 4. do 11. postaju podtočke 3. do 10.

Podtočka 12. briše se.

Dosadašnje podtočke 13. do 25. postaju podtočke 11. do 23.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/100

Urbroj: 50301-29/23-18-2

Zagreb, 10. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.