Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pomorskom peljarenju

NN 43/2018 (11.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pomorskom peljarenju

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

838

Na temelju članka 70. stavka 7. i stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOM PELJARENJU

Članak 1.

U Pravilniku o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, broj 116/10) u članku 2. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – VTS služba je VTS Hrvatska – služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva i lučkih kapetanija koja je ovlaštena za pružanje VTS usluga i koja ima mogućnost međudjelovanja s pomorskim objektima i reagiranja u promjenjivim plovidbenim okolnostima, a čiji zadatak jest uspostaviti prometno-plovidbeni tijek u kojem svi sudionici pomorskog prometa ostvaruju postavljene ciljeve uz zadovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša te poštivanje propisa koji se odnose na plovidbu«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

» (1) Peljarenje počinje ili završava na granici područja peljarenja u trenutku kad po stručnim savjetima peljara započne odnosno završi vođenje broda.

(2) Ako se brod mora privezati ili usidriti, peljarenje završava u trenutku kada se brod priveže ili usidri.

(3) Ukoliko iz bilo kojeg razloga tijekom obveznog peljarenja zapovjednik broda otkaže uslugu peljarenja smatrati će se da je usluga peljarenja pružena u cijelosti.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Granice peljarskih područja na kojima se obavlja peljarenje, čine granice područja nadležnosti jedne ili više lučkih kapetanija, kako slijedi:

1. Pulsko peljarsko područje obuhvaćeno je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Pula.

2. Riječko-senjsko peljarsko područje obuhvaćano je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka i Lučke kapetanije Senj.

3. Zadarsko peljarsko područje obuhvaćeno je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Zadar.

4. Šibensko peljarsko područje obuhvaćeno je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Šibenik.

5. Splitsko peljarsko područje obuhvaćeno je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Split.

6. Pločansko peljarsko područje obuhvaćeno je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Ploče.

7. Dubrovačko peljarsko područje obuhvaćeno je granicama nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznom obalnom peljarenju podliježu sljedeći plovni objekti bruto tonaže 40.000 i veće:

1. brodovi koji prevoze štetne tekuće tvari u razlivenom stanju kako su utvrđene Prilogom 2. MARPOL Konvencije

2. brodovi koji prevoze ukapljene plinove

3. tankeri za prijevoz ulja.

(2) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka kada uplovljavaju u teritorijalno more i unutarnje morske vode Republike Hrvatske podliježu obveznom obalnom peljarenju:

1. radi uplovljavanja u luke otvorene za međunarodni promet:

a) za luku Rijeka: od pozicije 44˚56.2'N i 14˚13.0' E do granice lučkog peljarenja

b) za luku Zadar: od pozicije 44° 23.3’ N i 14° 34.6’ E do granice lučkog peljarenja

c) za luku Šibenik: od pozicije 43° 38.7’ N i 15° 52.3’ E do granice lučkog peljarenja

d) za luku Split: od pozicije 43° 28.2’ N i 16° 01.0’ E do granice lučkog peljarenja

e) za luku Ploče: od pozicije 43° 05.0’ N i 17° 00.0’ E do granice lučkog peljarenja.

2. kada plove između luka otvorenih za međunarodni promet od pozicije iskrcavanja lučkog peljara u luci odlaska do pozicije ukrcavanja lučkog peljara u luci dolaska.

(3) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći radi uplovljavanja u luke otvorene za međunarodni promet Plomin i Bršica od pozicije 44˚56.0'N i 14˚06.6' E do granice lučkog peljarenja.

(4) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće, koji plove područjem Tihog kanala kojeg čini morski prostor između spojnica rt Oštro (Kraljevica) – rt Šilo (otok Krk) na sjeveru i paralele 45˚13'N na jugu. Peljar se sa sjeverne strane ukrcava na poziciji 45˚15.0'N i 014˚31.0'E, a sa južne strane na poziciji 45° 9,9´N i 014° 40,8´E.

(5) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće, područjem Fažanskog kanala kojeg čini morski prostor između spojnica rt Martulin (na kopnu) i rt Glavina (Mali Brijun) na sjeveru i spojnica rt Proština (na kopnu), južni kraj otoka Sveti Jerolim i rt Peneda (Veliki Brijun) na jugu. Peljar se ukrcava sa sjeverne strane na poziciji 44°56.7' N i 013°46.0' E, a sa južne strane na poziciji 44°52.3' N i 013°46.9' E.

(6) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veće i duljine 100 m ili veće područjem Sedmovraća kojeg čini morski prostor između spojnica rt Bonaster (Molunat) – otočić Lagnići – rt Veli Rat (Dugi otok) i spojnica Stopanji rt – otočić Kamenjak – rt Križ (Sestrunj), osim brodova koji obavljaju javni obalni linijski pomorski prijevoz. Peljar se sa sjeverne strane ukrcava na poziciji 44˚ 12,6' N i 014˚ 56,3' E, a sa južne strane na 44˚11,5'N 014˚50.0'E.

(7) Zapovjednik broda dužan je zatražiti uslugu obalnog peljarenja najkasnije 24 sata prije planiranog vremena uplovljavanja, odnosno šest sati prije planiranog vremena isplovljavanja iz područja navedenog u stavku 2. i 3. ovog članka.

(8) Peljarska postaja dužna je obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju i VTS službu o prihvaćanju usluge peljarenja iz stavka 7. ovog članka najkasnije dva sata prije dolaska broda na poziciju na kojoj se peljar ukrcava.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Peljarenje može obavljati peljarsko društvo koje posjeduje valjano odobrenje za peljarenje izdano od strane Ministarstva.

(2) Odobrenje za peljarenje izdaje se na razdoblje od deset godina temeljem provedenog javnog poziva, a može se izdati samo jednom peljarskom društvu na području jednog peljarskog područja koje obuhvaća područje nadležnosti jedne ili više lučkih kapetanija.

(3) Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Ministarstva, a sadrži sljedeće podatke:

1. peljarska područja za koje se raspisuje javni poziv

2. opći uvjeti kojima peljarsko društvo mora udovoljavati, sukladno odredbama Pomorskog zakonika

3. posebni uvjetima kojima peljarsko društvo mora udovoljavati, za svako područje lučke kapetanije zasebno, i to:

a) minimalni broj peljarskih brodova i/ili peljarskih brodica s kojim peljarsko društvo mora stalno raspolagati radi obavljanja peljarskih usluga na pojedinom području lučke kapetanije

b) minimalni broj VHF radijskih postaja te minimalni broj prijenosnih VHF radijskih postaja s kojima peljarsko društvo mora stalno raspolagati radi obavljanja peljarskih usluga na pojedinom području lučke kapetanija

c) minimalnu broj peljara s valjanom iskaznicom pomorskog peljara, koji za vrijeme važenja odobrenja moraju biti zaposleni u peljarskom društvu

d) zaključen ugovor o osiguranju odgovornosti peljarskog društva za vrijeme peljarenja broda, minimalno do visine osnovne naknade predviđene tarifom za obavljenu uslugu peljarenja pomnožene faktorom 300

4. popis dokumentacije kojom peljarsko društvo dokazuje udovoljavanje općim i posebnim uvjetima iz javnog poziva

5. podatak da će se odobrenje izdati onom peljarskom društvu koji istovremeno udovoljava općim i posebnim uvjetima iz javnog poziva te koje ponudi najpovoljniji iznos naknade za peljarske usluge, sukladno propisu o najvišoj dopuštenoj visini naknade koju propisuje ministar

6. podatak da Ministarstvo može i prije isteka razdoblja valjanosti izdanog odobrenja, odrediti i drugačije posebne uvjete od onih koji su utvrđeni javnim pozivom, ukoliko se nakon izdavanja odobrenja smanji ili poveća obim prometa koji na pojedinom području lučke kapetanije podliježe obveznom peljarenju

7. rok za dostavu prijava na javni poziv, računajući od dana objave u »Narodnim novinama«, koji ne može biti kraći od 15 dana.

(4) Posebne uvjete kojima mora udovoljavati peljarsko društvo, utvrđuju Ministarstvo i to za svako područje lučke kapetanije zasebno, prema obimu prometa koje na tom području podliježe obveznom peljarenju.

(5) Ministarstvo može i nakon izdavanja odobrenja pojedinom peljarskom društvu, na zahtjev tog peljarskog društva ili samostalno, novim rješenjem odrediti drugačije posebne uvjete od onih koji su bili utvrđeni javnim pozivom, ukoliko utvrdi da se na području važenja odobrenja, bitno smanjio ili povećao obim prometa koji podliježe obveznom peljarenju.«

Članak 6.

Iza članka 11. dodaju se novi članci 11.a, 11.b, 11.c koji glase:

»Članak 11.a

(1) Ako se na javni poziv za pojedino peljarsko područje, ne javi niti jedno zainteresirano peljarsko društvo ili ako se javi peljarsko društvo koje ne udovoljava propisanim uvjetima iz javnog poziva, Ministarstvo može privremenim rješenjem, a najduže na rok od jedne godine, uz suglasnost peljarskog društva koje posjeduje valjano odobrenje na nekom drugom peljarskom području, odrediti to peljarsko društvo da privremeno obavlja peljarske usluge na području za koje se nije javilo niti jedno zainteresirano peljarsko društvo ili se javilo peljarsko društvo koje ne udovoljava propisanim uvjetima, te će istim rješenjem odrediti minimalne uvjete koje to peljarsko društvo mora ispunjavati tijekom privremenog obavljanja peljarskih usluga na tom području.

(2) Privremeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se obnavljati iz istih razloga koji su propisani za njegovo donošenje.

Članak 11.b

(1) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da peljarsko društvo više ne ispunjava uvjete utvrđene u izdanom mu odobrenju, nadležna lučka kapetanija će rješenjem odrediti razuman rok u kojem je peljarsko društvo dužno ispraviti uočene nedostatke, a ako se u tom roku nedostaci ne isprave, lučka kapetanija će o tome obavijestiti Ministarstvo, koje će takvom peljarskom društvu ukinuti izdano odobrenje.

(2) U slučaju ukidanja odobrenja na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka, Ministarstvo će privremenim rješenjem, a najduže na rok od jedne godine, uz suglasnost peljarskog društva koje posjeduje valjano odobrenje na području neke druge lučke kapetanija, odrediti to peljarsko društvo da privremeno obavlja peljarske usluge na području lučke kapetanija na kojem je djelovalo peljarsko društvo kojem je odobrenje ukinuto, te će istim rješenjem odrediti minimalne uvjete koje to peljarsko društvo mora ispunjavati tijekom privremenog obavljanja peljarskih usluga na tom području.

Članak 11.c

(1) Peljarsko društvo koje ima valjano odobrenje za peljarenje na jednom peljarskom području, može uz prethodno odobrenje Ministarstva, povremeno ili privremeno pružati peljarske usluge na drugom peljarskom području, pod slijedećim uvjetima koji moraju biti kumulativno ispunjeni:

a) ako je na tom području došlo do privremenog povećanja obima prometa koji podliježe obveznom peljarenju, a koji prelaze trenutne kapacitete peljarskog društva s valjanim odobrenjem za to područje ili u drugim izvanrednim situacijama koje su privremenog ili povremenog karaktera

b) ako ima najmanje jednog peljara s valjanom iskaznicom pomorskog peljara za peljarsko područje na kojem će privremeno obavljati uslugu peljarenja

c) ako je o tome sklopilo pisani sporazum s peljarskim društvom koje ima valjano odobrenje za to područje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će na zahtjev peljarskog društava s valjanim odobrenjem za pojedino peljarsko područje, izdati drugom peljarskom društvu dodatno odobrenje za privremeno i povremeno peljarenje na istom području, s rokom važenja do najviše godinu dana.«

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Odobrenje iz članka 11. ovoga Pravilnika izdaje se peljarskom društvu ako udovoljava općim i posebnim uvjetima iz javnog poziva te ako ponudi najpovoljniji iznos naknade za peljarske usluge, sukladno naredbi o najvišoj dopuštenoj visini naknade koju donosi ministar.

(2) Prije izdavanja odobrenja, nadležna lučka kapetanija provest će inspekcijski nadzor radi utvrđivanja ispunjava li peljarsko društvo uvjete iz javnog poziva te je o nalazu inspekcijskog nadzora dužna obavijestiti Ministarstvo.«

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva i oprema peljarskog društva mora odgovarati sljedećim uvjetima:

1. peljarski brod ili brodica mora imati neprekinutu ravnu palubu na pramcu s rukohvatom uzduž slobodnog dijela palube, te odgovarajuće plovidbene sposobnosti tako da može nesmetano obavljati poslove pomorskog peljarenja u svim uvjetima u kojima je luka otvorena za promet brodova

2. peljarska brodica mora biti opremljena automatskim sustavom identifikacije broda (AIS)

3. ugrađena VHF radijska postaja mora biti na svakom brodu ili brodici i na mjestu koje je određeno za peljarsku postaju

4. prijenosne VHF radijske postaje moraju imati propisanu snagu odašiljača.

(1) Peljarsko društvo pored broda ili brodice iz stavka 1. ovoga članka može imati i pomoćnu brodicu koja zadovoljava uvjete za obavljanje poslova peljarenja na području za koje mu je izdano valjano odobrenje, uz prethodnu suglasnost nadležne lučke kapetanije.

(2) Peljarsko društvo dužno je osigurati prihvat i odjavu pružanja usluge peljarenja na VHF radijskom kanalu VTS sektora, a tijek peljarenja pružati na VHF radijskom kanalu namijenjenom komunikaciji »brod-brod« u skladu s Prilogom 18. Pravilnika o frekvencijama pomorskih prijenosnih uređaja Međunarodne telekomunikacijske unije.

(3) Peljarsko društvo dužno je osigurati stalni rad automatskog sustava identifikacije broda (AIS) tijekom plovidbe peljarske brodice i pružanja usluge peljarenja.«

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. riječi »VTMIS službom« zamjenjuju se riječima »VTS službom i lučkom kapetanijom na VHF radijskom kanalu VTS sektora«.

U stavku 3. riječi »VTMIS službi« zamjenjuju se riječima »VTS službi i lučkoj kapetaniji na VHF radijskom kanalu VTS sektora«.

U stavku 4. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. zapovjednik broda koji se peljari inzistira na manevru koji će prema ocjeni peljara ugroziti sigurnost peljarenog broda, sigurnost na moru i morski okoliš.«

U stavku 5. riječi »VTMIS službu« zamjenjuju se riječima »VTS službu i nadležnu lučku kapetaniju«.

U stavku 6. riječi »VTMIS službu« zamjenjuju se riječima »VTS službu i nadležnu lučku kapetaniju«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 3. riječi »VTMIS službu« zamjenjuju se riječima »VTS službu i nadležnu lučku kapetaniju«.

Članak 11.

U članku 19. stavku 5. riječi »područje lučkog peljarenja« zamjenjuju se riječima »peljarsko područje«.

Članak 12.

U članku 22. stavku 1. riječ »lučkom« zamjenjuje se riječju »peljarskom«.

U stavku 1. točki 1. riječ »lučko« zamjenjuje se riječju »peljarsko«.

U stavku 1. točki 2. riječ »lučkom« zamjenjuje se riječju »peljarskom«.

Članak 13.

U članku 35. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi »posjeduje potvrdu o radnom odnosu u peljarskom društvu«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) U roku od tri mjeseca, računajući od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, Ministarstvo će zamijeniti važeće odobrenje za peljarenje za područje Lučke kapetanije Rijeka, izdano u skladu s Pravilnikom o pomorskom peljarenju (»Narodne novine« br. 116/2010), novim odobrenjem za peljarenje za Riječko-senjsko peljarsko područje, s rokom važenja sukladno odredbama ovoga Pravilnika, računajući od dana izdavanja odobrenja koje se zamjenjuje.

(2) U roku od tri mjeseca, računajući od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, Ministarstvo će zamijeniti važeća odobrenja za peljarenje za područje lučkih kapetanije Pula, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik i Ploče, novim odobrenjima za peljarenje za Pulsko, Zadarsko, Šibensko, Splitsko, Dubrovačko i Pločansko peljarsko područje, s rokom važenja sukladno odredbama ovoga Pravilnika, računajući od dana izdavanja svakog pojedinog odobrenja koje se zamjenjuje.

Članak 15.

Opremanje peljarske brodice automatskim sustavom identifikacije broda (AIS), sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, potrebno je obaviti do sljedećeg redovnog tehničkog pregleda brodice, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/117

Urbroj: 530-04-2-1-1-18-4

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.