Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 45/2018 (16.5.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

851

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), donosim

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DANIMA RODOVA, SLUŽBI, STRUKA I POSEBNIH DIJELOVA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 128/13 i 70/17) u točki V. iza podstavka 18. dodaje se novi podstavak 19. koji glasi:

»18. svibnja Dan Zapovjedništva specijalnih snaga«.

Podstavak 29. koji glasi: »8. rujna Dan Zapovjedništva specijalnih snaga«, briše se.

Dosadašnji podstavci 19. − 28. postaju podstavci 20. − 29.

U podstavku 43. riječi: »i protuzračne obrane« brišu se.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-03/1

Urbroj: 512-01-18-422

Zagreb, 10. svibnja 2018.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.