Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

NN 46/2018 (18.5.2018.), Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

HRVATSKI SABOR

861

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. svibnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/50

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 15. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (»Narodne novine«, br. 25/12. i 120/12.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija prestaje s radom.

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzet će sljedeće poslove Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz područja energetike:

– stručnu potporu u pripremi i ugovaranju investicija u energetskom sektoru

– praćenje i koordinacija investicijskih projekata vezanih za obnovljive izvore energije

– stručne poslove određene posebnim propisom kojim se uređuje učinkovito korištenje energije, uključivo sve poslove koje obavlja nacionalno koordinacijsko tijelo ustanovljeno tim propisom

– analizu poslovanja i planova razvoja trgovačkih društava koje obavljaju energetske djelatnosti

– stručnu potporu i sudjelovanje u pripremi natječaja i odabiru strateškog partnera za investicije iz energetskog sektora

– pružanje stručne pomoći u realizaciji strateških projekata iz energetskog sektora za financiranje i pronalaženje strateških partnera za financiranje

– sudjelovanje u vođenju dijela Registra investicija iz energetskog sektora

– sudjelovanje u pripremi prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva i predlaganje projekta javno-privatnog partnerstva iz energetskog sektora

– praćenje i analiza provedbe smjernica i pravila planiranja, odobravanja i praćenja investicija iz energetskog sektora te predlaganje ministru nadležnom za energetiku poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka

– stručne poslove određene posebnim propisom kojim se ureduje zajednički okvir mjera za uspostavljenje infrastrukture za alternativna goriva, uključivo sve poslove koje obavlja nacionalno koordinacijsko tijelo ustanovljeno tim propisom.

Članak 4.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike preuzet će imovinu, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema Zakonu o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (»Narodne novine«, br. 25/12. i 120/12.).

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove energetike će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu radnike zatečene na preuzetim poslovima Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija rasporediti na nova radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu, odnosno donijeti rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

(2) Na radnike Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija koji ne pristanu na raspored na nova radna mjesta za koja ispunjavaju stručne i druge uvjete primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 7.

(1) Ministar zaštite okoliša i energetike podnijet će nadležnom sudu prijedlog za brisanje Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz sudskog registra u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom brisanja iz sudskog registra prestaje mandat predsjedniku i članovima Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, br. 40/17.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove energetike će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/148

Zagreb, 10. svibnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.