Zaklon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

NN 46/2018 (18.5.2018.), Zaklon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

HRVATSKI SABOR

866

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. svibnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/55

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 15. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za registraciju topografije, za proglašenje ništavim rješenja o registraciji topografije te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite topografija poluvodičkih proizvoda.

(2) Protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

(3) Postupak iz stavka 2. ovoga članka je hitan.«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 23. iza riječi: »licenciji« brišu se zarez i riječi: »žalbu, postupak povodom žalbe, žalbena vijeća«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ministar nadležan za nadzor nad radom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo uskladit će Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 72/04., 117/07. i 43/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Upravni postupci započeti po odredbama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.) u kojima je Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao tijelo prvog stupnja donio rješenje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(2) Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva osnovana i imenovana temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.) nastavljaju s radom sukladno odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona dok svi upravni postupci iz stavka 1. ovoga članka ne budu pravomoćno riješeni, nakon čega prestaju s radom.

(3) U slučaju da zbog razrješenja predsjednika ili članova Žalbenih vijeća iz stavka 2. ovoga članka ne bude moguće odrediti Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbi, iznimno se može provesti postupak izbora i imenovanja predsjednika ili potrebnog broja članova Žalbenih vijeća sukladno odredbama Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.), za potrebe rješavanja predmeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/09

Zagreb, 10. svibnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.