Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN 46/2018 (18.5.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

HRVATSKI SABOR

867

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. svibnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/56

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 15. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Članak 1.

U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona odnose se na podzemne vode i površinske vode, uključujući priobalne vode, osim kada je ovim Zakonom ili posebnim zakonom drukčije uređeno.

Odredbe ovoga Zakona odnose se i na:

– vode teritorijalnog mora u pogledu njihova kemijskog stanja,

– mineralne vode, osim kada je ovim Zakonom ili posebnim zakonom iz upravnog područja rudarstva drukčije uređeno i

– geotermalne vode, osim kada je ovim Zakonom ili posebnim zakonom kojim se uređuju geotermalne vode drukčije uređeno.

Zaštita voda od onečišćenja u prijelaznim vodama, priobalnim vodama i vodama teritorijalnoga mora s pomorskih objekata, potapanjem, iz zraka ili zrakom, prouzročenog djelatnostima na morskome dnu i u morskom podzemlju, uključujući onečišćenja s umjetnih otoka, sprava, uređaja i cjevovoda položenih na morskom dnu, provodi se po posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i posebnom zakonu kojim se uređuju sigurnost plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru te zaštita i očuvanje prirodnih morskih bogatstava i morskog okoliša te odgovarajućom primjenom propisanih ciljeva zaštite voda određenih propisom iz članka 41. ovoga Zakona i Planu upravljanja vodnim područjima.

Granicu između kopnenih voda i voda mora odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva uz suglasnost ministarstva nadležnog za pomorstvo.

Zaštita voda od onečišćenja s plovila, uključujući i plutajuće objekte na vodnim putovima unutarnjih voda i lukama na unutarnjim vodama, provodi se po odredbama zakona kojim se uređuje plovidba i luke unutarnjih voda, sukladno ciljevima zaštite vodnoga okoliša određenima propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, i po Planu upravljanja vodnim područjima.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini izrazi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja,

2. bujica je stalni ili povremeni vodotok čija su obilježja: velike i brze oscilacije protoka, turbulentno tečenje jake erozivne sposobnosti, sklonost k promjeni smjera tečenja te veliki donos ili pronos nanosa koji može pokrenuti klizišta,

3. branjeno područje je temeljna teritorijalna jedinica za obranu od poplava; branjeno područje je u pravilu područje maloga sliva, a iznimno više malih slivova ili njihovih dijelova koji su manje prostorne cjeline od podsliva, a koji zbog svojih zajedničkih značajki vodnoga režima čine optimalno područje za učinkovitu obranu od poplava,

4. ciljevi kakvoće voda su ciljevi utvrđeni Planom upravljanja vodnim područjima u skladu s kriterijima utvrđenim propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

5. ciprinidne vode označavaju vode odgovarajućih hidromorfoloških svojstava i kakvoće, koje omogućavaju ili bi u slučaju smanjenja onečišćenja mogle omogućavati život riba iz porodice Ciprinidae te onih iz porodica Siluridae, Percidae, Esocidae, Acipenseridae i dr., sukladno propisu iz članka 52. stavka 2. ovoga Zakona,

6. detaljna melioracijska odvodnja je djelatnost prikupljanja i odvođenja viška vode s poljoprivrednoga zemljišta,

7. dobar ekološki potencijal je stanje znatno promijenjenog ili umjetnog vodnog tijela, klasificirano u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

8. dobro ekološko stanje je stanje nekog tijela površinske vode, klasificirano u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

9. dobro kemijsko stanje podzemne vode je kemijsko stanje tijela podzemne vode, klasificirano u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

10. dobro kemijsko stanje površinske vode je kemijsko stanje koje se traži za zadovoljenje ciljeva kakvoće za površinske vode, određeno u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno da bi se postiglo kemijsko stanje tijela površinske vode u kojem koncentracije onečišćujućih tvari ne prelaze utvrđene standarde kakvoće za vode,

11. dobro količinsko stanje je stanje definirano propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

12. dobro stanje podzemne vode je stanje tijela podzemne vode kada je njezino količinsko i kemijsko stanje najmanje dobro i kada je količinsko stanje mineralne i geotermalne vode najmanje dobro,

13. dobro stanje površinske vode je stanje tijela površinske vode kada je njezino ekološko i kemijsko stanje najmanje dobro,

14. ekološko stanje je izraz kakvoće strukture i funkcioniranja vodnih ekosustava u vezi s površinskim vodama klasificirano u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

15. emisija označava izravno ili neizravno ispuštanje tvari ili topline ili istjecanje tvari u tekućem, plinovitom ili čvrstom stanju iz pojedinog izvora u vode ili tlo, nastalo kao rezultat ljudskih djelatnosti,

16. ES (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradljivo opterećenje od 60 g O2 dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5),

17. estuarij je prijelazno područje na ušću rijeke između slatke vode i priobalnih voda,

18. eutrofikacija je obogaćivanje vode hranjivim tvarima, spojevima dušika i/ili fosfora, koji uzrokuju ubrzani rast algi i viših oblika biljnih vrsta, te dovodi do neželjenog poremećaja ravnoteže organizama u vodi i promjene stanja voda,

19. granica osjetljivosti je najmanja vrijednost ispitanog pokazatelja koju je moguće odrediti pri mjerenju pokazatelja za površinske vode,

20. granica slatkih voda je mjesto u vodotoku gdje za vrijeme oseke i u razdoblju slabijeg protoka slatkih voda dolazi do znatnijeg povećanja saliniteta zbog prisutnosti morske vode,

21. granična vrijednost emisije označava masu, izraženu u odnosu na određene posebne pokazatelje, koncentraciju i/ili razinu emisije, koja se ne smije prekoračiti u jednom ili više razdoblja; granične vrijednosti emisija mogu se također odrediti za određene skupine ili kategorije tvari,

22. individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.,

23. individualni sustav vodoopskrbe je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za vodoopskrbu jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe; individualni sustav vodoopskrbe osobito uključuje zdence, cjevovode, kućne vodove i dr.,

24. industrijske otpadne vode su sve otpadne vode, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda, koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje trgovine ili industrijske djelatnosti,

25. interni vodovodni i odvodni sustavi su tehnički i tehnološki povezan skup vodova, građevine i opreme za vodoopskrbu (interni vodovodni sustavi), odnosno za odvodnju otpadnih voda (interni odvodni sustavi), od priključka na komunalne vodne građevine do i unutar stambenih i poslovnih građevina, drugih građevina i nekretnina,

26. izravno ispuštanje u podzemne vode je izravno ispuštanje onečišćujućih tvari u podzemne vode bez procjeđivanja kroz zemlju ili potpovršinske slojeve,

27. izvanredno pogoršanje kakvoće vode za kupanje je događaj ili skup događaja koji pogoršava kakvoću površinskih voda za kupanje,

28. izvorište je mjesto na zemljišnoj čestici iz kojeg podzemna voda prirodno izvire na površinu odnosno mjesto na zemljišnoj čestici s kojeg se kroz bušotinu crpi voda iz tijela podzemnih voda,

29. javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u prirodni prijamnik, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama, gospodarenja otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja,

30. javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda u svrhu ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika vodne usluge ili do drugoga isporučitelja vodnih usluga, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.),

31. javne usluge su usluge u djelatnostima javnog navodnjavanja i detaljne melioracijske odvodnje, te vodne usluge, a javne usluge se u poglavlju XI. ovoga Zakona označuju kao usluge,

32. javno navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske,

33. jezero je vodno tijelo stajaće površinske vode,

34. kombinirani pristup je pristup određen člankom 58. ovoga Zakona,

35. količinsko stanje je pokazatelj stupnja u kojem se na vodno tijelo utječe izravnim ili neizravnim zahvaćanjem vode,

36. komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije,

37. kondicioniranje je postupak obrade zahvaćene vode da bi postala prikladna za ljudsku potrošnju,

38. kontrola emisije je kontrola koja zahtijeva specifično ograničenje emisije, na primjer graničnu vrijednost emisije ili drukčije utvrđeno ograničenje ili uvjeta prirode i drugih značajki emisije ili uvjeta rada koji utječu na emisiju,

39. kopnene vode su sve stajaće vode i tekuće vode na površini tla i sve podzemne vode u smjeru kopna od polazne crte za mjerenje širine teritorijalnog mora kako je uređeno propisima o pomorstvu,

40. korištenje voda u širem smislu obuhvaća vrste korištenja voda iz članka 74. ovoga Zakona, što uključuje i vodne usluge, opće korištenje voda iz članka 76. ovoga Zakona, slobodno korištenje voda iz članka 77. ovoga Zakona te svaku drugu ljudsku djelatnost na vodama koja ima značajan utjecaj na stanje voda,

41. korito je terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teku vode odnosno u kojem se nalaze stajaće vode,

42. mali sanitarni uređaji su uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uključujući i septičku jamu,

43. međudržavne vode su vode I. reda koje čine ili presijecaju državnu granicu,

44. ministar je ministar nadležan za vodno gospodarstvo,

45. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo,

46. mjere upravljanja vodom za kupanje su mjere koje se poduzimaju u pogledu uspostavljanja i održavanja profila površinskih voda za kupanje, kalendara monitoringa površinskih voda za kupanje, procjenjivanja površinskih voda za kupanje, klasifikacija površinskih voda za kupanje, određivanja i procjena uzroka onečišćenja koja mogu utjecati na površinske vode za kupanje i štetiti zdravlju kupača, davanja podataka javnosti, poduzimanja radnji radi sprječavanja izlaganja kupača onečišćenju i poduzimanja mjera radi smanjivanja rizika od onečišćenja,

47. monitoring je proces opetovanog promatranja jednog ili više pokazatelja kakvoće i količina voda, prema utvrđenom programu,

48. navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja poljoprivrednog zemljišta, sportskih terena ili drugoga zemljišta,

49. obala je pojas zemljišta uz korito tekućih i drugih površinskih voda koji služi pristupu vodi i redovitom održavanju korita,

50. oborinske vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama,

51. obnovljiva ležišta pijeska i šljunka su ležišta što nastaju erozijom i prirodnim nanošenjem tih tvari u koritima rijeka i drugih vodotoka i na njihovim obalama te na mjestima njihova utoka u more,

52. ocjena voda za kupanje je postupak ocjenjivanja kakvoće površinskih voda za kupanje u skladu s kriterijima utvrđenima propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

53. odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda znači obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijamnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće za vode u skladu s propisom iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona,

54. onečišćenje podzemnih voda je izravno ili neizravno ispuštanje tvari ili energije u podzemne vode, rezultat čega može biti ugrožavanje ljudskog zdravlja ili opskrbe vodom, nanošenje štete živim resursima i vodnom ekosustavu ili ugrožavanje drugih zakonitih korištenja voda, odnosno ugrožavanje i negativan utjecaj na druge resurse zaštićene posebnim propisima,

55. onečišćenje voda za kupanje je prisutnost mikrobiološkog onečišćenja ili onečišćenja drugim organizmima ili otpadom koji utječe na kakvoću površinskih voda za kupanje i koji čini opasnost za zdravlje kupača u skladu s kriterijima utvrđenima propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

56. onečišćenje je izravno ili neizravno unošenje tvari ili topline u vodu, zrak ili tlo izazvano ljudskom djelatnošću, što može biti štetno za ljudsko zdravlje ili kakvoću vodnih ekosustava ili kopnenih ekosustava izravno ovisnih o vodnim ekosustavima, koje dovodi do štete za materijalnu imovinu, remeti značajke okoliša, zaštićene prirodne vrijednosti ili utječe na druge pravovaljane oblike korištenja okoliša,

57. onečišćivač je svaka fizička ili pravna osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja prouzroči onečišćenje voda i okoliša, kao i vlasnik ili drugi zakoniti posjednik opasne stvari, na način definiran propisima o obveznim odnosima, kojom je onečišćena voda i/ili vodni okoliš,

58. onečišćujuće tvari su tvari koje mogu izazvati onečišćenje, a osobito tvari određene propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, uključujući opasne, prioritetne i druge onečišćujuće tvari,

59. opasne tvari su tvari ili skupine tvari koje su toksične, postojane i sklone bioakumuliranju i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu opasnosti, utvrđene propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

60. otpadne vode su sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode,

61. otpadni mulj znači preostali, obrađeni ili neobrađeni dio mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda,

62. podaci o kakvoći voda za kupanje su podaci prikupljeni monitoringom površinskih voda za kupanje,

63. područja značajna za vodni režim su vodotoci i druga tijela površinskih voda te uređeno i neuređeno inundacijsko područje,

64. podsliv je površina tla s koje otječu sve površinske vode putem niza potoka, rijeka, a moguće i jezera i ulijevaju se u određenoj točki u vodotok (obično u jezero ili drugu rijeku),

65. podzemne vode su sve vode, uključujući mineralne i geotermalne vode, ispod površine tla u zoni zasićenja i u izravnom dodiru s površinom tla ili podzemnim slojem,

66. poplava je privremena pokrivenost vodom zemljišta, koje obično nije prekriveno vodom, uzrokovana izlijevanjem rijeka, bujica, privremenih vodotoka, jezera i nakupljanja leda, kao i morske vode u priobalnim područjima i suvišnim podzemnim vodama; ovaj pojam ne obuhvaća poplave iz sustava javne odvodnje,

67. površinske vode označava kopnene vode, osim podzemnih voda te prijelazne vode; izraz površinske vode uključuje i priobalne vode, kada se sukladno članku 2. stavku 1. ovoga Zakona odredbe ovoga Zakona odnose na priobalne vode te vode teritorijalnog mora kada se sukladno članku 2. stavku 2. podstavku 1. ovoga Zakona odredbe ovoga Zakona odnose na vode teritorijalnog mora,

68. pozadinska razina je koncentracija tvari ili vrijednost pokazatelja u tijelu podzemne vode koja ne odgovara nikakvim ili samo vrlo malim antropogenim promjenama u odnosu na prvobitno stanje,

69. priključak je spoj internih vodovodnih i odvodnih sustava s komunalnom vodnom građevinom,

70. prijelazne vode su površinske vode u blizini ušća u more, koje su djelomično slane zbog blizine priobalnih voda, ali se nalaze pod znatnim utjecajem slatkovodnih tokova,

71. priobalne vode su površinske vode unutar crte udaljene jednu nautičku milju od polazne crte od koje se mjeri širina voda teritorijalnog mora u smjeru pučine, a u smjeru kopna protežu se do vanjske granice prijelaznih voda,

72. prioritetne tvari, prioritetne opasne tvari i ostale onečišćujuće tvari su tvari određene propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona za koje treba poduzeti mjere određene u propisu iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

73. pročišćavanje komunalnih otpadnih voda je obrada komunalnih otpadnih voda mehaničkim, fizikalno-kemijskim i/ili biološkim procesima,

74. radovi su gradnja, uključujući rekonstrukciju (dogradnju, nadgradnju) regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, vodnih građevina za melioracije, građevina za navodnjavanje, komunalnih vodnih građevina za unutarnju plovidbu, vodnih građevina za proizvodnju električne energije i drugih vodnih građevina,

75. ranjivo područje je područje koje otjecanjem i procjeđivanjem može pridonijeti povećanju onečišćenja voda, koje su onečišćene ili im prijeti onečišćenje nitratima te koje su eutrofične ili podložne eutrofikaciji,

76. rashladne vode su industrijske otpadne vode koje se koriste za odvođenje topline iz procesa ili uređaja, a mogu biti u zatvorenom ili otvorenom rashladnom krugu,

77. raspoložive zalihe podzemne vode označava višegodišnji prosjek ukupnog prihranjivanja vodnog tijela podzemne vode, umanjen za višegodišnji prosjek tečenja, potreban za postizanje ciljeva ekološke kakvoće povezanih površinskih voda, utvrđen propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, kako bi se izbjeglo svako znatnije pogoršanje ekološkog stanja tih voda, i nanošenje znatne štete povezanim kopnenim ekosustavima,

78. referentna metoda mjerenja označava određeni način mjerenja i precizan opis postupka za određivanje propisanih vrijednosti pokazatelja kakvoće površinskih voda namijenjenih zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, utvrđenih propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,

79. riječni sliv je površina tla s koje otječu sve površinske vode putem niza potoka, rijeka, a moguće i jezera i kroz jedno ušće, estuarij ili deltu se ulijevaju u more, s pripadajućim podzemnim vodama i priobalnim vodama,

80. rijeka je kopneno vodno tijelo koje najvećim dijelom teče površinom tla, ali može i dijelom toka teći ispod zemlje,

81. rizik od poplava je kombinacija vjerojatnosti poplavnog događaja i potencijalnih štetnih posljedica poplavnog događaja za život, zdravlje i imovinu ljudi, okoliš, kulturno naslijeđe i gospodarsku aktivnost,

82. sabirna jama je vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuštaju otpadne vode,

83. salmonidne vode označavaju vode odgovarajućih hidromorfoloških svojstava i kakvoće, koje omogućavaju ili bi u slučaju smanjenja onečišćenja mogle omogućavati život riba iz porodice Salmonidae, sukladno propisu iz članka 52. stavka 2. ovoga Zakona,

84. sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih objekata te koje uglavnom potječu iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava,

85. sezona kupanja je kalendarsko razdoblje u kojem se može očekivati veliki broj kupača,

86. slatka voda je prirodna voda s niskim koncentracijama mineralnih tvari koja se često smatra prikladnom za crpljenje i preradu u proizvodnji vode za ljudsku potrošnju,

87. standard kakvoće podzemne vode su koncentracije pojedine onečišćujuće tvari, skupine onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja u podzemnoj vodi, koje zbog zaštite ljudskog zdravlja i vodnog okoliša ne bi trebalo prekoračiti,

88. standard kakvoće voda su koncentracije određene onečišćujuće tvari ili skupine onečišćujućih tvari u vodi, sedimentu ili bioti koje ne bi smjele biti prekoračene radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša,

89. stanje podzemne vode je općeniti pojam koji označava stanje tijela podzemne vode određeno njezinim količinskim i kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije,

90. stanje površinske vode je općeniti pojam koji označava stanje tijela površinske vode određeno njezinim ekološkim i kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije,

91. sustav javne odvodnje je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja,

92. sustav javne vodoopskrbe je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata, odnosno od mjesta prihvata vode do priključka korisnika vodne usluge ili do javne slavine, odnosno od mjesta prihvata vode dopremljene plovilom do priključka korisnika vodne usluge ili do javne slavine,

93. sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda je dio sustava javne odvodnje kojim se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode,

94. tijelo podzemne vode je određen volumen podzemne vode u jednom ili više vodonosnika,

95. tijelo površinske vode je jasno određen i značajan element površinske vode, kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, prijelazne vode ili pojasa priobalne vode,

96. trajna zabrana kupanja je zabrana kupanja ili preporuka da se izbjegava kupanje, a traje najmanje jednu sezonu kupanja,

97. trenutačno onečišćenje je mikrobiološko onečišćenje površinskih voda za kupanje određeno sukladno kriterijima iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona,

98. umjetno vodno tijelo je tijelo površinskih voda stvoreno ljudskom djelatnošću,

99. unos onečišćujućih tvari u podzemne vode je izravan ili neizravan unos onečišćujućih tvari u podzemne vode kao posljedica čovjekove aktivnosti,

100. usluge su vodne usluge, vodoistražne i druge hidrogeološke usluge, pogon i održavanje vodnih građevina, poslovi preventivne obrane od poplava, poslovi i mjere redovite i izvanredne obrane od poplava, sprječavanje širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, čišćenje i uklanjanje nanosa u području značajnom za vodni režim, uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, navodnjavanje, uključujući i javno navodnjavanje, melioracijska odvodnja i drugi poslovi koji ovim Zakonom nisu određeni kao radovi,

101. uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili područja aglomeracija,

102. uređeni deponij je posebno uređeno i nadzirano zemljište koje se nalazi u inundacijskom području, a namijenjeno je odlaganju izvađenog šljunka i pijeska prema članku 100.a ovoga Zakona,

103. velik broj kupača je broj koji utvrđuje nadležno tijelo jedinica lokalne samouprave s obzirom na broj kupača u prethodnim godinama ili na raspoloživu infrastrukturu i opremu ili druge mjere koje se poduzimaju za promicanje kupanja,

104. voda namijenjena za ljudsku potrošnju je:

a) sva voda, bilo u njezinu izvornome stanju bilo nakon obrade (kondicioniranja) koja je namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinu podrijetlu te o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu i

b) sva voda koja se rabi u industrijama za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju, osim ako nadležno tijelo ne smatra da kakvoća vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost prehrambenih proizvoda u njihovu konačnom obliku,

105. vodna politika je skup akata, postupaka i mjera kojima se, u okvirima djelokruga Republike Hrvatske uređenoga ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva, uređuje i provodi upravljanje vodama, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje te vodne usluge,

106. vodne aktivnosti su sve aktivnosti kojima se za kućanstva, javnopravne osobe ili gospodarske subjekte osigurava:

a) zahvaćanje, akumuliranje, skladištenje, pročišćavanje i distribucija površinskih ili podzemnih voda i

b) prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koje se zatim ispuštaju u vode.

Vodne aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene na vodne usluge,

107. vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

108. vodni okoliš je vodni sustav, uključujući vodne i o vodi ovisne ekosustave (organizme i njihove zajednice), čovjeka te materijalnu i kulturnu baštinu koju je stvorio čovjek u ukupnosti uzajamnog djelovanja,

109. vodni režim je prirodno i/ili ljudskim aktivnostima uzrokovano stanje količina i kakvoće svih tijela površinskih, priobalnih i podzemnih voda, vodnoga dobra i vodnih građevina na državnom području,

110. vodno područje je površina kopna i mora koja se sastoji od jednog ili više susjednih riječnih slivova s njihovim pripadajućim podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama, koje je glavna jedinica za upravljanje riječnim slivovima,

111. vodonosnik je podzemni sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti koji omogućuju značajan protok podzemnih voda ili zahvaćanje znatnih količina podzemnih voda,

112. vodotok čini korito tekuće vode zajedno s obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku i

113. znatno promijenjeno vodno tijelo je tijelo površinske vode čije su značajke bitno promijenjene zbog fizičkih promjena uzrokovanih ljudskim aktivnostima, utvrđeno na način propisan propisom iz članka 36.a ovoga Zakona.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. riječi: »stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. do 5.«.

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Javnim vodnim dobrom postaju i zemljišne čestice iz članka 8. ovoga Zakona za koje nisu ispunjene ostale pretpostavke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na kojima se planiraju graditi vodne građevine za proizvodnju električne energije.

Prostor javnog vodnog dobra se proširuje na zemljište na kojem se planiraju graditi odvodni i dovodni kanali, te odvodni i dovodni tuneli, koji zajedno s vodnom građevinom za proizvodnju električne energije koja se gradi na zemljištu iz stavaka 1. do 4. ovoga članka čine jedinstven sustav.

Investitor vodnih građevina za proizvodnju električne energije je dužan otkupiti i izvlastiti zemljišne čestice iz stavaka 4. i 5. ovoga članka u ime i za račun Republike Hrvatske na teret vlastitih sredstava. Zemljišne čestice iz stavaka 4. i 5. ovoga članka postaju javno vodno dobro u trenutku izvršnosti rješenja iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 10., riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 9.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 11.

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zemljišnim česticama iz članka 8. ovoga Zakona prestat će status vodnog dobra kad trajno prestanu postojati prirodne značajke koje ih određuju vodnim dobrom.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. riječi: »osim u slučaju iz članka 15.a i članka 23. stavka 4. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno«.

Članak 7.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o davanju prava iz stavka 1. ovoga članka donose Hrvatske vode u upravnom postupku. Primjerak odluke dostavlja se Ministarstvu i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za upravljanje državnom imovinom. O žalbi protiv odluke odlučuje Ministarstvo.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»U korist investitora iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona osniva se pravo građenja vodnih građevina za proizvodnju električne energije na zemljišnim česticama javnoga vodnoga dobra, osim akumulacija, dovodnih i odvodnih kanala te dovodnih i odvodnih tunela na rok od 99 godina. Na zemljišnim česticama koje je investitor otkupio i izvlastio u korist Republike Hrvatske ne naplaćuje se naknada za pravo građenja. Pravo građenja je prenosivo uz suglasnost Ministarstva. Dok traje pravo građenja iz ovoga stavka investitor upravlja javnim vodnim dobrom na kojem su izgrađene vodne građevine za proizvodnju električne energije.«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. točki 2. podtočki 2.1. iza riječi: »vodoopskrbna mreža« dodaje se riječ: »cjevovoda«.

Podtočka 2.2. mijenja se i glasi:

»2.2. građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju komunalnih otpadnih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijamnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu kanala;«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. vodne građevine za proizvodnju električne energije – brane, akumulacije, retencije, strojarnica, vodna komora, crpne stanice, dovodni i odvodni kanali, dovodni i odvodni tuneli i druge građevine, uređaji i oprema pripadajući ovim građevinama;«.

U stavku 2. točki 2. podtočki 2.1. riječ: »površina« zamjenjuje se riječju: »zemljišta«.

U podtočki 2.2. iza riječi: »poljoprivrednih« briše se zarez te se dodaje riječ: »zemljišta«.

Članak 9.

U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Vodne građevine za proizvodnju električne energije izgrađene na temelju prava građenja na javnom vodnom dobru, kao i one izgrađene izvan javnog vodnog dobra u vlasništvu su investitora ili osobe na koju je investitor prenio pravo građenja odnosno pravo vlasništva.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u vlasništvu Republike Hrvatske su akumulacije za proizvodnju električne energije, dovodni i odvodni kanali te dovodni i odvodni tuneli koji se grade na zemljištu iz članka 11. stavaka 1. do 5. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 10.

U članku 24. stavku 2. riječi: »i građevinama za navodnjavanje« brišu se, a riječi: »te jedinice« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske vode«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Građevinama za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave upravljaju te jedinice.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»Vodnim građevinama za proizvodnju električne energije upravlja njihov investitor ili osoba na koju je investitor prenio pravo građenja građevina na javnom vodnom dobru odnosno prenio pravo vlasništva ili neko uže pravo na građevinama izvan javnog vodnog dobra. Ta osoba upravlja i građevinama iz članka 23. stavka 5. ovoga Zakona u ime Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 11.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Potvrda o vodnoj građevini

Članak 25.a

Na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti Hrvatske vode izdaju potvrdu o vrsti, zakonskom vlasniku i zakonskom upravitelju vodne građevine.

Potvrde o regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, građevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitim melioracijskim građevinama za melioracijsku odvodnju iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona izdaju se iz službene evidencije. Za ostale vodne građevine potvrde se izdaju nakon provedenog upravnog postupka.

Ako je građevina izgrađena na javnom vodnom dobru, sadržava i podatke iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 26. stavku 2. riječi: »i građevina za navodnjavanje« brišu se, a riječi: »programu koji donosi njezino predstavničko tijelo« zamjenjuju se riječima: »Planu upravljanja vodama«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Gradnja i održavanje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave provodi se prema programu koji donosi njezino predstavničko tijelo.«.

Dosadašnji stavci 3. – 7. postaju stavci 4. – 8.

Članak 13.

Naslov iznad članka 26.a i članak 26.a brišu se.

Članak 14.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Upravitelj akumulacije koja je uz prvenstvenu namjenu izgrađena i za druge namjene (višenamjenska akumulacija) dužan je trpjeti njezino korištenje od strane drugih nositelja prava korištenja u svrhu ostvarenja tih namjena, u skladu s ovim Zakonom.

Kada druga namjena korištenja akumulacije prelazi opseg općeg korištenja voda (navodnjavanje, uzgoj riba u gospodarske svrhe, druga gospodarska djelatnost te sportski ribolov), osim korištenja iz stavka 3. ovoga članka, o tome upravitelj akumulacije i nositelj prava korištenja za druge namjene sklapaju ugovor kojim se usklađuje korištenje te uređuje održavanje i snošenje dijela troškova održavanja.

Kada je druga namjena korištenja akumulacije vodoopskrba, javno navodnjavanje i zaštita od štetnog djelovanja voda, režim korištenja se u cijelosti uređuje vodopravnom dozvolom.

Višenamjenska akumulacija može se koristiti za sport, rekreaciju i kupanje sukladno odluci iz članka 51. stavka 2. ovoga Zakona i odluci iz članka 78. ovoga Zakona koje se donose uz prethodnu suglasnost upravitelja akumulacije na odredbe koje se odnose na višenamjensku akumulaciju.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. brišu se.

Članak 16.

U članku 36. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Plan upravljanja vodnim područjima sadržava i izvještaj o planiranim koracima za provedbu načela povrata troškova od vodnih aktivnosti kako je uređeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva, kao i o sudjelovanju raznih korisnika vode u povratu troškova od vodnih aktivnosti.«.

Dosadašnji stavci 5. – 8. postaju stavci 6. – 9.

Članak 17.

U članku 41. stavku 2. podstavku 1. riječ: »kriteriji« zamjenjuje se riječju: »kriterije«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – kemijske i ekološke pokazatelje za površinske vode, uključujući i priobalne vode, kemijske pokazatelje za vode teritorijalnoga mora, kriterije za klasifikaciju stanja površinskih voda, uključujući i priobalne vode, kriterije za klasifikaciju ekološkog stanja bioloških elemenata kakvoće površinskih voda, kemijske i količinske pokazatelje za podzemne vode, a za mineralne i geotermalne vode samo količinske pokazatelje, uključujući i mjerila za ocjenjivanja stanja i utvrđivanje značajki trajnih promjena stanja podzemnih voda,«.

Članak 18.

U članku 44. stavku 3. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 2. i 3.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Prikupljanje podataka u okviru biološkog monitoringa u cilju interkalibracije klasifikacijskog sustava ekološkoga stanja bioloških elemenata kakvoće površinskih voda obavlja se na lokacijama interkalibracijskih tipova površinskih voda.«.

Članak 19.

U članku 49. stavku 1. riječi: »članka 59.« zamjenjuju se riječima: »članka 60.«.

Članak 20.

U članku 51. stavku 2. riječi: »Jedinica lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave«.

U stavku 7. riječ: »kopna« briše se.

Članak 21.

Članak 54.b mijenja se i glasi:

»Kada se prema propisima o zaštiti okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, u tom se postupku ocjenjuje i utjecaj zahvata na vode sa stajališta ciljeva zaštite voda i ispunjenja uvjeta iz članka 54.a ovoga Zakona.

Kada se prema propisima o zaštiti okoliša ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, utjecaj zahvata na vode u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u postupku izdavanja vodopravnih akata.

Kada je u postupcima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđeno da zahvat u prostoru negativno utječe na stanje voda te je zahvat u prostoru ocijenjen kao neprihvatljiv ili je uskraćeno izdavanje vodopravnog akta, investitor može Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva podnijeti prijedlog za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa.

Prijedlog iz stavka 3. ovoga članka sadrži elaborat s opisom utjecaja zahvata na vode i obrazloženim razlozima u odnosu na pretpostavke iz članka 54.a stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

O podnesenom prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će zatražiti mišljenje Hrvatskih voda te istodobno informirati javnost i provesti javnu raspravu.

Postupak javne rasprave za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa za provedbu zahvata u prostoru koji ima utjecaj na vode propisuje ministar pravilnikom.

Ako Ministarstvo smatra da su ispunjeni uvjeti iz članka 54.a ovoga Zakona, upućuje Vladi Republike Hrvatske prijedlog odluke za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa za provedbu zahvata u roku od 30 dana od dana zatvaranja javne rasprave.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa odnosno odluku o nepostojanju prevladavajućeg javnog interesa u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 7. ovoga članka.

Odluke iz stavka 8. ovoga članka nisu upravni akti.

U roku od 15 dana od zaprimanja odluke o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa ili odluke o nepostojanju prevladavajućeg javnog interesa Ministarstvo dopisom obavještava investitora.«.

Članak 22.

U članku 60. stavku 2. točki 1. riječi: »septičke ili sabirne jame,« zamjenjuju se riječima: »individualni sustav odvodnje i«.

U točki 2. iza riječi: »vode« stavlja se točka, a riječ: »te« briše se.

Točka 3. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministar pravilnikom propisuje granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz stavka 2. ovoga članka. Ovim se pravilnikom propisuju i: ispuštanja koja su izuzeta od primjene graničnih vrijednosti emisija, ispuštanja koja su isključena iz obveze iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona, pretpostavke za privremeno dopuštenje ispuštanja otpadnih voda iznad propisanih količina i graničnih vrijednosti emisija, mjerila i pretpostavke za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje komunalnih otpadnih voda, pretpostavke za iznimno dopuštena ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode, mjerila za određivanje mjesta ispuštanja oborinskih voda te način ispuštanja oborinskih voda.«.

Stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječ: »tvari« briše se, a iza riječi: »iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda« dodaju se riječi: »ili iz postrojenja u kojem nastaju otpadne vode«.

Članak 23.

U članku 63. iza riječi: »Građevine« dodaje se riječ: »urbane«.

Članak 24.

U članku 65. stavku 3. iza riječi: »učestalost uzorkovanja i ispitivanja,« dodaju se riječi: »mjerodavnost uzorka,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka koje ispuštaju industrijske otpadne vode iz tehnološkog postupka sa značajnijim opterećenjem prijamnika dužne su imati, koristiti, održavati u ispravnom stanju uređaj za mjerenje protoka vode i uređaj za automatsko uzimanje uzoraka te ga učiniti svakodobno dostupnim vodnom nadzoru, kada je to određeno propisom iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada je to određeno propisom iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona, pravne i fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su omogućiti Hrvatskim vodama mjerenje protoka vode i/ili uzorkovanje i ispitivanje sastava ispuštenih otpadnih voda na način opisan propisom iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona. U tu svrhu pravne i fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su trpjeti postavljanje uređaja za mjerenje protoka vode i uređaja za automatsko uzimanje uzoraka, u vlasništvu Hrvatskih voda, te neometan pristup i održavanje tih uređaja u korist Hrvatskih voda sukladno propisu iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 25.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati putem građevina za javnu odvodnju, građevina urbane oborinske odvodnje i individualnih sustava odvodnje sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati osobito:

1. način odvodnje otpadnih voda s određene aglomeracije i njoj gravitirajućeg područja,

2. zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, uključujući i iz kišnih preljeva,

3. područja u kojima se dopušta ispuštanje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, konkretno određenje uvjeta ispuštanja, na tom području sukladno propisu iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona te uvjete zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja,

4. dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES po područjima, kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili kao trajno rješenje, sukladno propisu iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona,

5. tehničko-tehnološke uvjete priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje te način i rokove priključenja na te građevine,

6. nadležnost pojedinih isporučitelja vodnih usluga po područjima, ako na području vodnu uslugu pruža više isporučitelja,

7. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i

8. prekršajne odredbe.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi:

– predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za aglomeraciju na području te jedinice,

– predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave za aglomeraciju na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno

– ministar za aglomeraciju na području više jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluka iz stavka 1. donosi se po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 68. mijenja se i glasi: »Tehnički zahtjevi za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda«.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Građevine za javnu odvodnju otpadnih voda i individualni sustavi odvodnje (građevine za odvodnju otpadnih voda) moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura zaštita voda propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Tehničke zahtjeve za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda propisuje ministar pravilnikom. Tim se pravilnikom propisuju i prijelazni rokovi za usklađenje stanja već izgrađenih građevina za odvodnju otpadnih voda s tehničkim zahtjevima.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici građevina za odvodnju otpadnih voda dužni su ih podvrgnuti kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.«.

Članak 27.

Iza članka 68. dodaje se članak 68.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Individualni sustavi odvodnje

Članak 68.a

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su provesti stručni nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje putem javnih isporučitelja vodnih usluga te nadzor putem javnih isporučitelja vodnih usluga nad postavljanjem malih sanitarnih uređaja za koje, prema propisima o gradnji, nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje dužni su prazniti sabirne jame i male sanitarne uređaje putem isporučitelja vodne usluge ili putem koncesionara.«.

Članak 28.

U članku 70. stavku 1. riječi: »Otklanjanje posljedica« zamjenjuju se riječima: »Postupanje u slučajevima«.

U stavku 3. točki 5. riječi: »moraju imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša« zamjenjuju se riječima: »su u posjedu onečišćujućih tvari koje mogu imati značajan utjecaj na stanje voda«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»U slučajevima iznenadnih onečišćenja prijelaznih i priobalnih voda i izvanrednih prirodnih događaja u prijelaznim i priobalnim vodama, primjenjuju se postupci i mjere propisani Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.«.

Članak 29.

U članku 72. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pravna ili fizička osoba koja po Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda ima obvezu donošenja nižeg plana mjera u odnosu na onečišćenje voda koje je poteklo iz njezinih prostora«.

U točki 2. iza riječi: »građevinama« briše se zarez te se dodaje riječ: »i«.

U točki 3. iza riječi: »Zakona« stavlja se točka.

Članak 30.

U članku 73. stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »internim vodovima« zamjenjuju se riječima: »internim vodovodnim ili odvodnim sustavima«.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji je postao stavak 5., dodaju se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase: »Rješenje iz stavka 3. ovoga članka može se donijeti kao privremeno rješenje i višekratno te i izvršiti ako postoji procjena troškova poduzimanja mjera iz članka 70. stavka 3. ovoga Zakona ili kada su tijekom poduzimanja mjera iz članka 70. stavka 3. ovoga Zakona djelomično poznati troškovi.

Pravo naplate troškova protiv onečišćivača zastarijeva u roku od pet godina od provedbe mjera sanacije.«.

Članak 31.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Mjere otklanjanja onečišćenja nastalih pri dužim ispuštanjima otpadnih voda

Članak 73.a

Odredbe članka 72. stavaka 3. i 4. i članka 73. ovoga Zakona primijenit će se i na onečišćenja voda i vodnog okoliša nastala kao ishod ispuštanja otpadnih voda koja nisu iznenadno ili izvanredno onečišćenje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša koje se odnose na odgovornost za štetu u okolišu, osim kad je ovim Zakonom drukčije uređeno.

Zahtjev za izradu sanacijskog programa iz članka 196. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18.) podnosi obveznik primjene mjera iz članka 72. stavka 3. ovoga Zakona.

Na odredbe ovoga članka ne primjenjuje se članak 200. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18.).«.

Članak 32.

U članku 76. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. zahvaćanje površinske i podzemne vode za: piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu, i to iz prvoga vodonosnoga sloja u aluvijalnom području, a u području krša sukladno vodopravnim uvjetima i«.

Članak 33.

U naslovu iznad članka 87. riječ: »piće« zamjenjuje se riječima: »ljudsku potrošnju«.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je skrbiti o:

– zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno propisima o vodi za ljudsku potrošnju,

– sanitarno-tehničkim, higijenskim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za javnu vodoopskrbu sukladno propisima o vodi za ljudsku potrošnju i

– tehničkoj ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu sukladno ovome Zakonu.«.

Članak 34.

U naslovu iznad članka 88. riječ: »piće« zamjenjuje se riječima: »ljudsku potrošnju«.

Članak 35.

Iza članka 88. dodaje se članak 88.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Tehnički zahtjevi za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za vodoopskrbu

Članak 88.a

Građevine za javnu vodoopskrbu i individualni sustavi vodoopskrbe (građevine za vodoopskrbu) moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura racionalno korištenje voda i zaštita od škodljivog djelovanja voda.

Tehničke zahtjeve za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za vodoopskrbu propisuje ministar pravilnikom.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici građevina za vodoopskrbu dužni su ih podvrgnuti kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.«.

Članak 36.

U članku 91. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi:

– predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za zonu sanitarne zaštite na području te jedinice,

– predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave za zonu sanitarne zaštite na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno

– ministar za zonu sanitarne zaštite na području više jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda.«.

Članak 37.

U članku 97. stavku 2. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Članak 38.

U članku 99. stavku 7. iza riječi: »koncesionara« dodaje se riječ: »koncesije«, a riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Članak 39.

U članku 100. stavku 8. i članku 100.a stavku 3. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Članak 40.

U članku 102. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »građevine« dodaju se riječi: »ili koristiti u redovnoj ili izvanrednoj obrani od poplava«.

Članak 41.

U članku 103. stavku 4. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Članak 42.

U članku 104. stavku 2. riječi: »točke 7.« na oba mjesta zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

U stavku 5. riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 43.

Iza članka 104. dodaje se odjeljak 8. s nazivom i članak 104.a s naslovom iznad njega koji glase:

»8. Prava korištenja voda po posebnim propisima

Dostava i preispitivanje akata

Članak 104.a

Ministarstvo nadležno za more dostavlja Hrvatskim vodama akte, kao i njihove izmjene i dopune, njihova ukidanja i poništenja, kojima se, prema propisima o moru, daje pravo korištenja priobalnih voda, u roku od 15 dana od njihovog donošenja, radi uvrštenja u Plan upravljanja vodnim područjima, kao i godišnji izvještaj ili analizu danog prava korištenja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo nadležno za rudarstvo dostavlja Hrvatskim vodama akte, kao i njihove izmjene i dopune, njihova ukidanja i poništenja, kojima se, prema propisima o rudarstvu, daje pravo korištenja mineralnih voda, u roku od 15 dana od njihovog donošenja, radi uvrštenja u Plan upravljanja vodnim područjima, kao i godišnji izvještaj ili analizu danog prava korištenja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo nadležno za energetiku dostavlja Hrvatskim vodama akte, kao i njihove izmjene i dopune, njihova ukidanja i poništenja, kojima se, prema propisima o energetici, daje pravo korištenja geotermalnih voda, u roku od 15 dana od njihovog donošenja, radi uvrštenja u Plan upravljanja vodnim područjima, kao i godišnji izvještaj ili analizu danog prava korištenja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo nadležno za poljoprivredu dostavlja Hrvatskim vodama akte, kao i njihove izmjene i dopune, njihova ukidanja i poništenja, kojima se, prema propisima o poljoprivrednom zemljištu, daje pravo korištenja kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture, u roku od 15 dana od njihovog donošenja, radi uvrštenja u Plan upravljanja vodnim područjima, kao i godišnji izvještaj ili analizu danog prava korištenja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstva iz ovoga članka dužna su preispitati te uskladiti i izmijeniti ili ukinuti akt kojim se daje pravo korištenja, na poziv Hrvatskih voda, iz razloga navedenih u članku 160.a ovoga Zakona.«.

Članak 44.

U članku 109. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. prirodne akumulacije i retencije u granicama utvrđenim Planom upravljanja vodnim područjima, a umjetne akumulacije i retencije u granicama njihovog zahvata u prostoru.«.

Članak 45.

Članak 110. mijenja se i glasi:

»Na temelju raspoloživih ili lako dostupnih informacija, kao što su podaci i studije o dugoročnim promjenama stanja, osobito o učincima klimatskih promjena na javljanje poplava, za svako vodno područje, a po potrebi i za njegove dijelove, Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava.

Detaljniji sadržaj prethodne procjene rizika od poplava iz stavka 1. ovoga članka propisuje se propisom iz članka 36.a ovoga Zakona.

Hrvatske vode osiguravaju razmjenu bitnih informacija s nadležnim tijelom ili pravnom osobom druge države članice Europske unije o pitanjima međunarodnog vodnog područja koje Republika Hrvatska dijeli s drugom državom članicom Europske unije.

Hrvatske vode stavljaju javnosti na raspolaganje prethodnu procjenu rizika od poplava.«.

Članak 46.

Iza članka 110. dodaje se članak 110.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Potencijalno značajni rizici

Članak 110.a

Na temelju prethodne procjene rizika od poplava, za svako vodno područje ili dio međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, Hrvatske vode utvrđuju ona područja za koja zaključe da postoje potencijalno značajni rizici od poplava ili je vjerojatno da bi isti mogli nastati.

Utvrđivanje područja iz stavka 1. ovoga članka koja pripadaju međunarodnom vodnom području koja se dijele s drugom državom članicom Europske unije koordinira Ministarstvo s nadležnim tijelom ili pravnom osobom druge države članice Europske unije.«.

Članak 47.

U članku 111. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava izrađuju se za scenarije uređene propisom iz članka 36.a ovoga Zakona. Tim se propisom detaljnije uređuje i sadržaj karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava.

Prije izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava za međunarodno vodno područje koje Republika Hrvatska dijeli s drugom državom članicom Europske unije Hrvatske vode su dužne o tome razmijeniti informacije s nadležnim tijelom ili pravnom osobom te države članice Europske unije.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Hrvatske vode stavljaju javnosti na raspolaganje karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava.«.

Članak 48.

Naslov iznad članka 112. mijenja se i glasi: »Plan upravljanja rizicima od poplava«.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»Za vodno područje i po potrebi za dijelove vodnog područja i podslivove, na osnovi karata iz članka 111. stavka 1. ovoga Zakona, Hrvatske vode izrađuju plan upravljanja rizicima od poplava, usklađen na razini vodnog područja za područja iz članka 110.a stavka 1. ovoga Zakona, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Plan upravljanja rizicima od poplava sadržava i odgovarajuće ciljeve za upravljanje rizicima od poplava za područja iz članka 110.a stavka 1. ovoga Zakona, s naglaskom na smanjenje mogućih štetnih posljedica poplava za zdravlje ljudi, okoliš, kulturno-povijesnu baštinu i gospodarske djelatnosti, ako se to smatra prikladnim, i na negrađevinske mjere i/ili na smanjenje vjerojatnosti nastanka poplava.

U interesu solidarnosti, plan upravljanja rizicima od poplava ne smije sadržavati mjere koje svojim opsegom i učinkom znatno povećavaju rizike od poplava uzvodno ili nizvodno u drugim državama na istom riječnom slivu ili podslivu, osim ako su te mjere usklađene i rješenja usuglašena s drugim državama članicama Europske unije na međunarodnom vodnom području sukladno članku 36.b ovoga Zakona.

Detaljniji sadržaj Plana iz stavka 1. ovoga članka uređuje se propisom iz članka 36.a ovoga Zakona.

Plan upravljanja rizicima od poplava sastavni je dio Plana upravljanja vodnim područjima.«.

Članak 49.

U članku 114. stavku 1. iza riječi: »preventivne mjere,« dodaju se riječi: »trajanje neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, imovinu, životinjski ili biljni svijet,«.

Članak 50.

U članku 116.a stavku 2. riječi: »članka 231.a« zamjenjuju se riječima: »članka 231.«.

Članak 51.

U članku 125. stavku 1. iza riječi: »stambenih zgrada« stavlja se zarez.

U stavku 2. iza riječi: »proračuna« dodaju se riječi: »(građevine urbane oborinske odvodnje)«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je izravno prenijeti poslove upravljanja projektom gradnje građevina iz stavka 2. ovoga članka na javnog isporučitelja vodnih usluga i uz njegov pristanak ako on ispunjava uvjete propisane propisima o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.«.

Članak 52.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»Vodopravni akti izdaju se u skladu s odredbama ovoga Zakona, provedbenih propisa i planova donesenih na temelju ovoga Zakona, a radi postizanja utvrđenih ciljeva iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona.

Vodopravni akti su:

1. vodopravni uvjeti,

2. mišljenje na uvjete okolišne dozvole,

3. vodopravna potvrda,

4. vodopravna dozvola,

5. posebni uvjeti priključenja i

6. potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Vodopravni uvjeti su neupravni akti, osim kad je drukčije propisano ovim Zakonom.

Mišljenje na uvjete okolišne dozvole, vodopravna potvrda, posebni uvjeti priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja su neupravni akti.

Vodopravna dozvola je upravni akt.

O žalbi protiv vodopravnih akata koji su upravni akti odlučuje Ministarstvo.«.

Članak 53.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»Ministar pravilnikom propisuje načine izdavanja vodopravnih akata, a osobito propisuje oblik vodopravnih akata, potrebne dokaze za izdavanje, obvezni sadržaj i rok važenja vodopravnih akata i ovlasti vodnoga nadzora.«.

Članak 54.

Članak 143. mijenja se i glasi:

»Vodopravnim uvjetima utvrđuju se uvjeti za provedbu zahvata u prostoru radi njihovog usklađenja s odredbama ovoga Zakona, provedbenih propisa i planova donesenih na temelju ovoga Zakona.

Vodopravni uvjeti izdaju se kao posebni uvjeti kada propisi o prostornom uređenju, propisi o gradnji i propisi o rudarstvu upućuju na izdavanje posebnih uvjeta prema posebnom zakonu, i to za zahvate u prostoru koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona.

Smatra se da zahvat u prostoru utječe ili može utjecati na ciljeve iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona ako se sastoji od ili ako uključuje:

1. izvođenje na područjima posebne zaštite voda iz članaka 48. do 53. ovoga Zakona,

2. zahvaćanje voda iz tijela površinskih i podzemnih voda,

3. ispuštanje otpadnih voda u tijela površinskih i podzemnih voda,

4. ispuštanje industrijskih otpadnih voda u građevine za javnu odvodnju,

5. izvođenje građevina odvodnje oborinskih voda zasebnih od građevina urbane oborinske odvodnje (npr. prometnice i druge linijske građevine),

6. izvođenje na vodama i vodnom dobru,

7. prijelaz ili presijecanje voda ili vodnih građevina ili izvođenje u trasi koja je paralelna i u neposrednoj blizini voda ili vodnih građevina,

8. izvođenje vodnih građevina,

9. postavljanje plutajućih objekata na površinskim vodama,

10. izvođenje u prostoru koji je izložen rizicima poplava i bujica,

11. izvođenje u zonama sanitarne zaštite izvorišta,

12. izvođenje u područjima u kojima su dopuštene iznimke i odstupanja iz članka 126. ovoga Zakona,

13. izvođenje naftovoda ili plinovoda ili drugih građevina koje provode fluide i

14. izvođenje građevina s povećanim rizikom točkastog i raspršenog onečišćenja voda (npr. farme i druge građevine za poljoprivrednu proizvodnju).

Neovisno o stavku 2. ovoga članka, vodopravni uvjeti se izdaju kao zaseban akt za sljedeće zahvate u prostoru:

1. korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture u postupku davanja tog prava prema propisima o poljoprivrednom zemljištu,

2. istraživanje mineralnih sirovina iz neobnovljivih ležišta iz članka 97. stavka 4. i članka 98. ovoga Zakona prije izdavanja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina prema propisima o rudarstvu,

3. vađenje mineralnih sirovina iz obnovljivih ležišta iz članka 97. stavka 5. ovoga Zakona,

4. vodoistražne radove i

5. druge radove koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona u skladu s propisom iz članka 142. ovoga Zakona.

Pretpostavlja se da zahvati iz stavka 4. ovoga članka utječu ili mogu utjecati na ciljeve iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona, a taj se utjecaj mora sagledati u vodopravnim uvjetima.

Vodopravni uvjeti izdaju se kao neupravni akti u slučajevima iz stavka 2. i stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga članka.

Na temelju izdanih vodopravnih uvjeta koji se izdaju kao neupravni akti ne može se neposredno izvoditi zahvat u prostoru.

Vodopravni uvjeti izdaju se kao upravni akti u slučajevima iz stavka 4. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

Na temelju izdanih vodopravnih uvjeta izdanih kao upravni akti može se neposredno izvoditi zahvat u prostoru.

Vodopravne uvjete izdaju Hrvatske vode.

Vodopravni uvjeti se mogu izmijeniti zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja roka važenja.«.

Članak 55.

Članak 144. mijenja se i glasi:

»Vodopravni uvjeti nisu potrebni kada zahvat u prostoru ne utječe na ispunjenje ciljeva iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona, a osobito za građenje građevina u kojima se koristi voda za ljudsku potrošnju iz građevina za javnu vodoopskrbu i/ili ispuštaju sanitarne otpadne vode u građevine za javnu odvodnju.

Iznimno, ako se građevine iz stavka 1. ovoga članka grade u uređenom ili neuređenom inundacijskom području, vodopravni uvjeti su potrebni.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka stranci se dostavlja obrazložena obavijest da vodopravni uvjeti nisu potrebni te da za zahvat nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.«.

Članak 56.

Naslov iznad članka 146. mijenja se i glasi: »Neizdavanje vodopravnih uvjeta«.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»Vodopravni uvjeti neće se izdati kada zahvat u prostoru nije dopušten ili je zabranjen, u sljedećim slučajevima:

1. za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni odlukom o zonama sanitarne zaštite,

2. za građenje ili povećanje kapaciteta vodnih građevina za javnu odvodnju, ako nije donesena odluka o odvodnji otpadnih voda,

3. za građenje građevina s predviđenim ispuštanjem otpadnih voda u površinske i/ili otpadne vode, ako to ispuštanje nije dopušteno ili je zabranjeno odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju njega,

4. za drugo građenje koje je zabranjeno ili nije dopušteno po odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju njega,

5. za zahvate u prostoru za koje prethodno nije proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša ili postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno posebnim propisima o zaštiti prirode,

6. za zahvate u prostoru protivne zabranama iz članka 126. ovoga Zakona, osim dopuštenih iznimaka i odstupanja iz članka 126. ovoga Zakona, kao i zahvate u prostoru protivne zabranama iz članka 131. ovoga Zakona i

7. kada idejni projekt nije usklađen s odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju njega.

Vodopravni uvjeti za građenje ili povećanje kapaciteta individualnih građevina odvodnje otpadnih voda izdaju se i ako nije donesena odluka o odvodnji otpadnih voda, a njima će se odrediti da te građevine moraju udovoljiti uvjetima ispuštanja otpadnih voda u tijela površinskih voda.

O neizdavanju vodopravnih uvjeta kao posebnih uvjeta u skladu s propisima o prostornom uređenju i propisima o gradnji stranci se dostavlja obrazloženi akt iz propisa o prostornom uređenju i propisima o gradnji.

O neizdavanju vodopravnih uvjeta za korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture u postupku davanja tog prava prema propisima o poljoprivrednom zemljištu stranci se dostavlja obrazložena obavijest.

O neizdavanju vodopravnih uvjeta koji su upravni akti donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta.«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 147. i članak 147. brišu se.

Članak 58.

Naziv odjeljka 3. iznad naslova članka 148. mijenja se i glasi: »3. Mišljenje na uvjete okolišne dozvole«.

Naslov iznad članka 148. mijenja se i glasi: »Mišljenje na uvjete okolišne dozvole«.

Članak 148. mijenja se i glasi:

»Hrvatske vode izdaju mišljenje na uvjete okolišne dozvole kada je to uređeno propisima o zaštiti okoliša i na način uređen tim propisima.

Mišljenje na uvjete okolišne dozvole sadržava ocjenu sukladnosti predloženih uvjeta iz zahtjeva operatera u pogledu korištenja voda i ispuštanja otpadnih voda, s odredbama ovoga Zakona, provedbenih propisa i planova donesenih na temelju ovoga Zakona. Mišljenjem se mogu predložiti i druge mjere i uvjeti, osim mjera i uvjeta predloženih u zahtjevu operatera, ako su sukladne i s posebnim propisom o okolišnoj dozvoli.

Potvrdu na utvrđene uvjete okolišne dozvole izdaju Hrvatske vode na način određen propisima o zaštiti okoliša.

U slučaju iz članka 160.a stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, na zahtjev Hrvatskih voda, provest će se postupak razmatranja okolišne dozvole sukladno postupku iz posebnog propisa o zaštiti okoliša.«.

Članak 59.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»Vodopravna potvrda izdaje se:

1. kao potvrda glavnog projekta u skladu s propisima o gradnji, ako je glavni projekt sukladan izdanim vodopravnim uvjetima,

2. kao potvrda za promjenu namjene i uporabu građevine u skladu s propisima o prostornom uređenju, ako planirana promjena namjene i uporabe građevine nije protivna ovom Zakonu, provedbenim propisima i planovima donesenim na temelju ovoga Zakona,

3. kao potvrda za nezakonito izgrađenu zgradu koja se nalazi na području koje je odgovarajućim prostornim planom određeno kao planirani ili istraženi koridor ili površina vodnih građevina, na koju upućuju propisi o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, ako njezino postojanje nije protivno ovom Zakonu, provedbenim propisima i planovima donesenim na temelju ovoga Zakona,

4. ako je u slučaju iz članka 97. stavka 5. ovoga Zakona elaborat vađenja – izvedeno stanje sukladan izdanim vodopravnim uvjetima,

5. ako je elaborat o izvedenim vodoistražnim radovima sukladan izdanim vodopravnim uvjetima,

6. ako je snimka izvedenog stanja za druge radove koji utječu ili mogu utjecati na ciljeve iz članka 4. stavka 2. i članka 40. ovoga Zakona u skladu s propisom iz članka 142. ovoga Zakona sukladna izdanim vodopravnim uvjetima i

7. u drugim slučajevima određenim propisom iz članka 142. ovoga Zakona.

Vodopravnu potvrdu izdaju Hrvatske vode.

Vodopravna potvrda neće se izdati:

1. ako ne postoji zahtijevana sukladnost odnosno neprotivnost iz stavka 1. ovoga članka,

2. za korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture u postupku davanja tog prava prema propisima o poljoprivrednom zemljištu i

3. za istraživanje mineralnih sirovina iz neobnovljivih ležišta iz članka 97. stavka 4. i članka 98. ovoga Zakona prije izdavanja rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina prema propisima o rudarstvu.

O neizdavanju vodopravne potvrde u slučajevima iz stavka 3. točke 1. ovoga članka koja se odnosi na stavak 1. točke 1. i 2. ovoga članka stranci se dostavlja obrazloženi akt iz propisa o prostornom uređenju i propisima o gradnji.

O neizdavanju vodopravne potvrde u slučajevima iz stavka 3. točke 1. ovoga članka koja se odnosi na stavak 1. točku 3. ovoga članka stranci se dostavlja obavijest s razlozima neizdavanja potvrde.

O neizdavanju vodopravne potvrde u slučajevima iz stavka 3. točke 1. ovoga članka koja se odnosi na stavak 1. točku 4. ovoga članka donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje vodopravne potvrde.

O neizdavanju vodopravne potvrde u slučajevima iz stavka 3. točaka 2. i 3. ovoga članka stranci se dostavlja obavijest da izdavanje vodopravne potvrde nije potrebno.«.

Članak 60.

Naslov iznad članka 150. i članak 150. brišu se.

Članak 61.

Članak 153. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda nije potrebna:

1. za ispuštanje oborinskih voda,

2. kada se prema odredbama ovoga Zakona izdaje mišljenje na uvjete okolišne dozvole i

3. za sanitarne otpadne vode do 50 ES koje se putem individualnog sustava odvodnje ispuštaju u prirodni prijamnik, osim u posebnim slučajevima ispuštanja sanitarnih otpadnih voda od 10 do 50 ES u prirodni prijamnik u zaštićenom području u skladu s propisom iz članka 142. ovoga Zakona.«.

Članak 62.

U naslovu iznad članka 155. iza riječi: »uvozu« stavlja se zarez te se dodaje riječ: »unosu«.

U članku 155. iza riječi: »uvoz« stavlja se zarez te se dodaje riječ: »unos«.

Članak 63.

U članku 158. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, vodopravna dozvola za korištenje voda izdaje se i kada se voda iz građevina za javnu vodoopskrbu koristi za drugu javnu namjenu koja je određena odlukom iz članka 84. stavka 3. ovoga Zakona iz istog vodnog tijela. U takvom slučaju smatra se da korisnik druge javne namjene ima vlastiti vodozahvat na istom vodnom tijelu odnosno na mjestu akumuliranja ili skladištenja ako se voda isporučena iz građevina za javnu vodoopskrbu akumulira ili skladišti prije korištenja. Korisnik druge namjene i isporučitelj vodne usluge prethodno sklapaju ugovor o isporuci vode po cijeni određenoj na način kako se određuje cijena iz članka 208. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 64.

Naslov iznad članka 159. i članak 159. brišu se.

Članak 65.

Naslov iznad članka 160. i članak 160. brišu se.

Članak 66.

Iza članka 160. dodaju se članci 160.a i 160.b s naslovima iznad njih koji glase:

»Preispitivanje i usklađenje vodopravnih dozvola

Članak 160.a

Izvršna ili pravomoćna vodopravna dozvola se po službenoj dužnosti preispituje najviše jednom u razdoblju važenja Plana upravljanja vodnim područjima:

– radi usklađenja s Planom upravljanja vodnim područjima,

– ako bitne promjene u najboljoj raspoloživoj tehnici (NRT), kako je uređena propisima o zaštiti okoliša, omogućuju značajno smanjenje emisija u vode i vodni okoliš, bez nametanja većih troškova, i

– radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih provedbenih propisa, posebnim propisom ili propisom Europske unije koji se izravno primjenjuju u zakonodavstvu Republike Hrvatske.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka vodopravna dozvola može se bez pristanka stanke ukinuti ili izmijeniti.

Korisnik vodopravne dozvole dužan je Hrvatskim vodama staviti na uvid svu dokumentaciju i podatke potrebne za primjenu ovoga članka.

Ako je vodopravna dozvola koja se preispituje po stavku 1. ovoga članka sukladna novom Planu upravljanja vodnim područjima, o tome Hrvatske vode izdaju obavijest o sukladnosti.

Ukidanje i izmjena vodopravne dozvole

Članak 160.b

Zakonita vodopravna dozvola ukinut će se na zahtjev korisnika vodopravne dozvole ili po službenoj dužnosti zbog odnosno radi:

– prestanka korisnika ili oduzimanja poslovne sposobnosti korisniku,

– pogoršanja stanja vodnoga tijela koje onemogućuje korištenje prava iz vodopravne dozvole,

– potpunog nekorištenja prava iz vodopravne dozvole ili djelomičnog nekorištenja u velikoj mjeri, u skladu s propisom iz članka 142. ovoga Zakona,

– neispunjenja drugih obveza iz vodopravne dozvole određenih u skladu s propisom iz članka 142. ovoga Zakona koje se ne može otkloniti izmjenom vodopravne dozvole,

– izdavanja nove vodopravne dozvole na istoj lokaciji i

– izdavanja okolišne dozvole prema posebnim propisima o zaštiti okoliša na istoj lokaciji.

Zakonita vodopravna dozvola izmijenit će se na zahtjev korisnika vodopravne dozvole ili po službenoj dužnosti zbog odnosno radi:

– promjene osobe korisnika ili naziva korisnika,

– produljenja roka važenja,

– pogoršanja stanja vodnoga tijela koje bitno ograničava korištenje prava iz vodopravne dozvole,

– djelomičnog nekorištenja prava iz vodopravne dozvole u manjoj mjeri određenoj propisom iz članka 142. ovoga Zakona,

– izmjene trase građenja vodne građevine zbog nemogućnosti izvođenja ili radi bitno povoljnijeg ili bržeg rješavanja imovinskopravnih odnosa i

– neispunjenja drugih obveza iz vodopravne dozvole određenih u skladu s propisom iz članka 142. ovoga Zakona koje se može otkloniti izmjenom vodopravne dozvole.«.

Članak 67.

U nazivu odjeljka 6. iznad naslova članka 161. iza riječi: »priključenja« dodaju se riječi: »i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja«.

U naslovu iznad članka 161. iza riječi: »priključenja« dodaju se riječi: »na komunalne vodne građevine«.

U članku 161. stavku 1. riječi: »interni vodovi« zamjenjuju se riječima: »interni vodovodni i odvodni sustavi«, a iza riječi: »komunalne vodne građevine« dodaju se riječi: »te uvjeti za ugradnju i održavanje vodomjera i mjerača protoka otpadnih voda«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Posebni uvjeti priključenja izdaju se kada propisi o prostornom uređenju i propisi o gradnji upućuju na izdavanje posebnih uvjeta prema posebnom zakonu.«.

Članak 68.

Naziv odjeljka 7. iznad naslova članka 162. briše se.

Naslov iznad članka 162. mijenja se i glasi: »Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine«.

U članku 162. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Potvrdom o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja potvrđuje se, na način određen propisima o gradnji, da je glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole ili drugoga akta kojim se dopušta građenje sukladan posebnim uvjetima priključenja.«.

U stavku 2. iza riječi: »izdaje« dodaje se riječ: »javni«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječ: »Isporučitelj« zamjenjuje se riječima: »Javni isporučitelj«.

Članak 69.

Iza članka 162. dodaje se članak 162.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Posebni uvjeti priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje

Članak 162.a

Jedinica lokalne samouprave izdaje posebne uvjete priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda u postupcima ishođenja lokacijske dozvole ili građevinske dozvole koja se izdaje bez lokacijske dozvole koji se vode prema propisima o prostornom uređenju i gradnji.

Izdavatelj posebnih uvjeta priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje izdaje i potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja. Na izdavanje potvrde primjenjuju se odredbe članka 162. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 70.

Iza naziva poglavlja XI. Koncesije dodaje se članak 162.b s naslovom iznad njega koji glase:

»Vrste koncesija u vodnom gospodarstvu

Članak 162.b

U području vodnoga gospodarstva izdaju se koncesije za:

– gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra iz članka 163. ovoga Zakona i

– usluge i radove iz članka 171. ovoga Zakona.«.

Članak 71.

Članak 163. mijenja se i glasi:

»Koncesija za korištenje voda potrebna je za:

1. korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije,

2. zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000,00 m3 godišnje,

3. zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda, osim u slučaju iz točke 4. ovoga stavka,

4. zahvaćanje voda za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i geotermalne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom obliku, osim u slučaju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona, ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i

5. eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim.

Kada se koncesija iz stavka 1. ovoga članka ne može ostvariti bez prava građenja na javnom vodnom dobru, na to se građenje primjenjuju odredbe članka 16. ovoga Zakona.

Pravo gospodarskog korištenja kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ostvaruje se prema propisima o poljoprivrednom zemljištu.«.

Članak 72.

U članku 164. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, koncesija iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona potrebna je pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini udjeličar, dioničar ili osnivač s isključivim pravom odlučivanja.«.

U stavku 3. riječ: »slučajevima« zamjenjuje se riječju: »slučaju«, a riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 73.

U članku 164.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koncesija iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona izdaje se na zahtjev pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska jedini udjeličar, dioničar ili osnivač s isključivim pravom odlučivanja.«.

U stavku 4. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Članak 74.

U članku 165. stavku 5. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Mišljenje iz stavaka 4. i 5. ovoga članka pribavlja Ministarstvo.«.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 7., dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Odredbe stavaka 1. do 5. ovoga članka primjenjuju se i na davanje koncesije na zahtjev, osim što:

– se ne izrađuje dokumentacija za nadmetanje i

– mišljenja tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima pribavlja Ministarstvo.«.

Članak 75.

U članku 167. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučajevima iz članka 160.a stavka 1. ovoga Zakona.

Obavijest iz članka 160.a stavka 4. ovoga Zakona izdaje se na koncesijske uvjete ako su sukladni novom Planu upravljanja vodnim područjima.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 76.

U članku 168. stavku 2. riječi: »prema postupku obračuna i naplate naknade za korištenje voda sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »sukladno propisu iz članka 170. ovoga Zakona«.

Članak 77.

Naziv odjeljka 2. iznad naslova članka 171. mijenja se i glasi: »2. Koncesije za usluge i radove«.

Naslov iznad članka 171. mijenja se i glasi: »Koncesija za usluge i radove«.

Članak 171. mijenja se i glasi:

»Koncesija za usluge i radove ne daje se za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe.

Koncesija za usluge i radove ne daje se za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka:

– pravna osoba može koncesijom steći pravo pružanja usluge pročišćavanja otpadnih voda i/ili pravo izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda i

– pravna ili fizička osoba može koncesijom steći pravo pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja.

Pravna ili fizička osoba može koncesijom steći pravo pružanja usluge javnoga navodnjavanja i/ili pravo izvođenja radova u djelatnosti javnoga navodnjavanja.«.

Članak 78.

U naslovu iznad članka 173. riječ: »javne« na oba mjesta briše se.

U članku 173. stavcima 1., 2. i 5. riječ: »javne« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koncesija za pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja daje se na razdoblje od tri do pet godina.«.

Članak 79.

U članku 175. točki 2. riječi: »točaka 4. i 6.« zamjenjuju se riječima: »točaka 3. i 4.«.

U točki 3. riječi: »točaka 2., 3., 5. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 2. i 5.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Postupak davanja koncesije iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, osim donošenja odluke o davanju koncesije, provodi Ministarstvo.«.

Članak 80.

U članku 177. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Odluku o davanju koncesije iz članka 175. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i ugovor o koncesiji Ministarstvo dostavlja ministarstvu nadležnom za financije, radi upisa u registar koncesija koji se vodi na temelju Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17.) te Hrvatskim vodama radi upisa u očevidnik koncesija koji se vodi prema odredbama ovoga Zakona.

Obveze davatelja koncesije iz članka 79. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17.) izvršava Ministarstvo i za koncesije na koje upućuje članak 175. stavak 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 81.

Naslov iznad članka 178. i članak 178. brišu se.

Članak 82.

U članku 180. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Naknada za koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona dijeli se između Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave na čijem se području ostvaruje pravo crpljenja voda sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

U stavku 3. riječi: »točke 2. do 5. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 2., 3. i 5.«.

Članak 83.

U članku 192. stavku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. donosi provedbene planove, metodologije i druge akte koje prema provedbenim propisima donose Hrvatske vode,«.

Dosadašnje točke 5. – 8. postaju točke 6. – 9.

Članak 84.

U članku 202. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, isporučitelj vodnih usluga može obavljati i dopunske djelatnosti:

1. uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe,

2. izvođenja priključaka iz članka 212. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ovjeravanja vodomjera i pripreme vodomjera za ovjeravanje,

4. proizvodnje energije u procesu obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, uključujući i prodaju ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa,

5. isporuke vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju,

6. isporuke obrađenog mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, uključujući i prodaju, i

7. gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa.«.

Članak 85.

U članku 205. stavku 3. riječi: »septičkih i« brišu se, a iza riječi: »sabirnih jama« dodaju se riječi: »i mulja iz malih sanitarnih uređaja«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Osnovica cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja je količina ispražnjene i odvezene otpadne vode, koja se, ako je to troškovno opravdano, može uvećati do zapremine vozila za pražnjenje, a cijena može sadržavati i druge troškovno opravdane sastavnice (npr. broj prijeđenih kilometara i dr.). Iznimno od ovog, za korisnike priključene na građevine za javnu vodoopskrbu osnovica cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja može biti količina isporučene vode za ljudsku potrošnju, a cijena može biti naplaćena u obliku cijene vodne usluge javne odvodnje sa ili bez pročišćavanja otpadnih voda, pod pretpostavkom da se tokom kalendarske godine cjelokupna količina otpadne vode iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja isprazni i odveze u odgovarajućim vremenskim razmacima.«.

Članak 86.

U članku 208. stavku 1. iza riječi: »javne vodoopskrbe« zarez i riječi: »a ako takvih korisnika nema obvezan je odrediti cijenu vodne usluge sukladno načelima iz članka 197. stavka 5. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 87.

U članku 215. stavku 2. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

» – uvjetima prihvata sadržaja iz individualnih sustava odvodnje u sustav javne odvodnje,«.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 8. i 9.

Članak 88.

Članak 218. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz državnoga proračuna.«.

Članak 89.

U članku 220. točki 3. riječi: »upravljanje detaljnim građevinama« zamjenjuju se riječima: »održavanje detaljnih građevina«, a riječi: »vodnim građevinama« zamjenjuju se riječju: »građevina«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Djelatnosti iz stavka 1. podstavaka 2. i 4. ovoga članka su usluge od općeg gospodarskog interesa.«.

Članak 90.

U članku 224. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona kojima se uređuju cijene vodnih usluga te opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga obavljaju inspektori ministarstva nadležnog za gospodarstvo, osim u dijelu nadzora koji prema ovom Zakonu obavlja Vijeće za vodne usluge.«.

Članak 91.

U članku 226. stavku 2. riječi: »izdani objedinjeni uvjeti zaštite okoliša ili je te uvjete« zamjenjuju se riječima: »izdane okolišne dozvole ili je te okolišne dozvole«.

Članak 92.

U naslovu iznad članka 231. riječi: »usmenog rješenja« zamjenjuju se riječima: »rješenja u slučaju neposredne opasnosti«.

U članku 231. stavku 1. riječi: »može donijeti usmeno rješenje« zamjenjuju se riječima: »dužan je donijeti rješenje, koje može biti i usmeno,«.

U točki 3. na kraju rečenice briše se točka te se dodaje riječ: »ili«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ako postoji opasnost od odrona ili klizišta koje pogoršava vodni režim.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Za rješenjem naložene zahvate koji mogu imati utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže potrebno je naknadno provesti postupak propisan posebnim propisima o zaštiti prirode.«.

Članak 93.

U članku 239. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznos novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se u korist proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem je području počinjena povreda ovoga Zakona ili drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona odnosno u korist državnog proračuna ako je povredu ovoga Zakona ili drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona počinila jedinica lokalne samouprave ili javni isporučitelj vodnih usluga.«.

Članak 94.

U članku 241. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. izvodi zahvat u prostoru iz članka 16.a stavaka 1. i 2. ovoga Zakona na javnom vodnom dobru bez prethodne suglasnosti Hrvatskih voda,«.

Dosadašnje točke 3. – 14. postaju točke 4. – 15.

Dosadašnje točke 15. i 16. brišu se.

Dosadašnje točke 17. – 32. postaju točke 16. – 31.

Dosadašnje točke 33. i 34. brišu se.

Dosadašnja točka 35. postaje točka 32.

Dosadašnja točka 36. briše se.

Dosadašnje točke 37. – 40. postaju točke 33. – 36.

Članak 95.

U članku 242. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. u svojstvu upravitelja višenamjenskom akumulacijom ne ispunjava obvezu trpljenja korištenja višenamjenske akumulacije od strane drugih nositelja prava korištenja za druge namjene iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 2. – 5. postaju točke 3. – 6.

Dosadašnja točka 6., koja postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»7. nema, ne koristi ili ne održava uređaj za mjerenje protoka vode ili uređaj za automatsko uzimanje uzoraka ili ga ne učini dostupnim vodnom nadzoru prema članku 65. stavku 4. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 7., koja postaje točka 8., dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. se ne pridržava tehničkih zahtjeva za projektiranje, građenje, održavanje ili kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda ili ako u propisanim rokovima ne uskladi stanje već izgrađene građevine za odvodnju otpadnih voda s tehničkim zahtjevima prema članku 68. stavku 2. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 10., riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

Dosadašnje točke 9. i 10. brišu se.

Iza dosadašnje točke 8., koja je postala točka 10., dodaju se nove točke 11. i 12. koje glase:

»11. ne postupa po članku 68.a stavku 1. ovoga Zakona,

12. ne postupa po članku 68.a stavku 2. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 11. – 14. postaju točke 13. – 16.

Dosadašnja točka 15. briše se.

Iza dosadašnje točke 14., koja je postala točka 16., dodaju se nove točke 17. i 18. koje glase:

»17. se ne pridržava tehničkih zahtjeva za projektiranje, građenje, održavanje ili kontrolu tehničke ispravnosti građevina za vodoopskrbu prema članku 88.a stavku 2. ovoga Zakona,

18. ne postupa po članku 88.a stavku 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 16. – 30. postaju točke 19. – 33.

Članak 96.

U članku 243. stavku 1. iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:

»2. ne poduzima obvezne mjere propisane akcijskim programom donesenim na temelju članka 50. stavka 4. ovoga Zakona,

3. ne omogući Hrvatskim vodama mjerenje protoka vode te uzorkovanje i ispitivanje sastava ispuštenih otpadnih voda prema članku 65. stavku 5. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 2. – 14. postaju točke 4. – 16.

Izmjena izraza

Članak 97.

U cijelom tekstu Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) riječi: »Agencija za zaštitu okoliša« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »građevine javne odvodnje« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »građevine za javnu odvodnju« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »građevine javne vodoopskrbe« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »građevine za javnu vodoopskrbu« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »mineralne i termalne vode« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »mineralne i geotermalne vode« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »mineralne, termalne i termomineralne vode« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »mineralne i geotermalne vode« u odgovarajućem broju i padežu, riječ: »prijemnik« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječju: »prijamnik« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »prirodne mineralne, termalne« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »mineralne i geotermalne vode« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »prostorni metar« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »kubni metar« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »regulacijsko-zaštitne vodne građevine« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »regulacijske i zaštitne vodne građevine« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »okolišna dozvola« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »tehnološke otpadne vode« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »industrijske otpadne vode« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »voda namijenjena ljudskoj potrošnji« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »voda za ljudsku potrošnju« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »vodna cjelina« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »vodno tijelo« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »vodoistražni i drugi hidrogeološki radovi« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »vodoistražne i hidrogeološke usluge« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »radovi održavanja voda« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »usluge održavanja voda« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »radovi održavanja« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »usluge održavanja« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »radovi lomljenja leda« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »usluge lomljenja leda« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »zemljišnoknjižni sud« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »općinski sud« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski propisi Vlade Republike Hrvatske

Članak 98.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske uskladit će s odredbama ovoga Zakona Uredbu o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13., 151/14., 78/15. i 61/16.).

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske uskladit će s odredbama ovoga Zakona Uredbu o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/10., 46/12., 51/13. i 120/14.).

Provedbeni propisi ministra

Članak 99.

U roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će uskladiti s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (»Narodne novine«, br. 74/13. i 53/16.).

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

1. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/13., 43/14., 27/15. i 3/16.),

2. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, br. 78/10., 79/13. i 9/14.) i

3. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, br. 83/10., 126/12. i 112/14.).

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će donijeti:

1. Pravilnik iz članka 54.b stavka 6. koji je dodan člankom 21. ovoga Zakona,

2. Pravilnik iz članka 68. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 26. ovoga Zakona i

3. Pravilnik iz članka 88.a stavka 2. koji je dodan člankom 35. ovoga Zakona.

Prestanak važenja provedbenog propisa

Članak 100.

Do stupanja na snagu provedbenog propisa iz članka 68. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 26. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 3/11.).

Prijenos vodnih građevina za proizvodnju električne energije, pravo građenja i upravljanja

Članak 101.

Zemljište na kojem su do stupanja na snagu ovoga Zakona izgrađene vodne građevine za proizvodnju električne energije upisuju se u zemljišne knjige kao javno vodno dobro ako ispunjava pretpostavke iz članka 11. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), kao i članka 11. stavaka 4. i 5. koji su dodani člankom 4. ovoga Zakona i/ili članka 109. stavka 2. točke 2. koja je izmijenjena člankom 44. ovoga Zakona, bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama i neovisno o tome tko je upisan kao njihov vlasnik.

Na zemljišnim česticama iz stavka 1. ovoga članka, na kojem su do stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska elektroprivreda d. d. ili njezini pravni prednici izgradili vodne građevine za proizvodnju električne energije, osniva se pravo građenja vodnih građevina za proizvodnju električne energije, osim akumulacija, dovodnih i odvodnih kanala te dovodnih i odvodnih tunela, u korist Hrvatske elektroprivrede d.d., bez naknade na rok od 99 godina od stupanja na snagu ovoga Zakona. Ovaj pravni promet ne smatra se isporukom dobara ili usluga u smislu poreznih propisa. Pravo građenja je prenosivo uz suglasnost Ministarstva.

Dok traje pravo građenja iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska elektroprivreda d.d. upravlja javnim vodnim dobrom na kojem su izgrađene vodne građevine za proizvodnju električne energije te akumulacijama, dovodnim i odvodnim kanalima, dovodnim i odvodnim tunelima, u ime Republike Hrvatske.

Nad zemljištem izvan čestica iz stavka 1. ovoga članka, na kojem su do stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska elektroprivreda d.d. ili njezini pravni prednici izgradili vodne građevine za proizvodnju električne energije, osim zemljišta na kojem su izgrađeni dovodni i odvodni kanali te dovodni i odvodni tuneli, utvrđuje se pravo vlasništva Hrvatske elektroprivrede d.d.

U svrhu provedbe stavaka 1. do 4. ovoga članka Hrvatska elektroprivreda d.d. pribavlja odgovarajući parcelacijski elaborat koji mora uskladiti s Hrvatskim vodama.

Tabularnu ispravu za upis prava građenja i prava vlasništva nad građevinom iz ovoga članka u zemljišnu knjigu izdaje županijsko državno odvjetništvo, na temelju parcelacijskog elaborata iz stavka 5. ovoga članka i potvrde iz članka 25.a koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona.

Upis vodnih građevina izgrađenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 102.

Regulacijske i zaštitne vodne građevine izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i pojas zemljišta u širini od 6 do 20 metara od vanjske nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda) te građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i pojas zemljišta u širini od 5 metara od vanjskoga ruba te građevine, koje su evidentirane u katastru upisuju se u zemljišne knjige u vlasništvo Republike Hrvatske sukladno članku 13. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama i neovisno o tome tko je upisan kao njihov vlasnik.

Upis iz stavka 1. ovoga članka provest će općinski sud po službenoj dužnosti, na temelju potvrde iz članka 25.a koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona i prijavnog lista s geodetskim elaboratom izvedenog stanja, koje općinskom sudu dostavlja tijelo nadležno za katastar.

Članak 103.

Nekretnine iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona koje nisu evidentirane u katastru evidentiraju se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja i potvrde iz članka 25.a koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona i rješenja o upisu nekretnina iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona u zemljišnu knjigu, na način uređen u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi iz stavka 1. ovoga članka općinskom sudu po službenoj dužnosti dostavlja tijelo nadležno za katastar na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata izvedenog stanja, a koji pribavljaju i tijelu nadležnom za katastar dostavljaju Hrvatske vode.

Rješenje o upisu nekretnina iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona u zemljišnu knjigu općinski sud dostavlja po službenoj dužnosti tijelu nadležnom za katastar, radi evidentiranja u katastru.

Članak 104.

Na evidentiranje u katastru i upise iz članaka 102. i 103. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, a kojima je propisana parcelacija građevinskog zemljišta i evidentiranje građevina u katastru, niti odredbe zakona kojim se uređuje katastar nekretnina te odredbe drugih zakona i propisa koje su protivne člancima 102. i 103. ovoga Zakona.

Članak 105.

Odredbe članaka 102., 103. i 104. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevine za navodnjavanje, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i pojas zemljišta u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine, a kao vlasnik upisuje se jedinica područne (regionalne) samouprave. Geodetski elaborat izvedenog stanja pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odredbe članaka 102., 103. i 104. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na komunalne vodne građevine, koje nisu vodovi, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona te pojas zemljišta koji služi njihovoj redovitoj uporabi, a kao vlasnik upisuje se javni isporučitelj vodnih usluga. Geodetski elaborat izvedenog stanja pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja javni isporučitelj vodne usluge.

Odredbe članaka 102., 103. i 104. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na komunalne vodne građevine, koje su vodovi, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona te pojas podzemljišta koji služi njihovoj redovitoj uporabi, a kao korisnik služnosti upisuje se javni isporučitelj vodnih usluga. Umjesto geodetskog elaborata izvedenog stanja, upis služnosti se obavlja na temelju nacrta služnosti (geodetska situacija s ucrtanom trasom služnosti) koji pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja javni isporučitelj vodne usluge.

Upravljanje građevinama za navodnjavanje

Članak 106.

Iznimno od odredbe članka 24. stavka 3. koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona, u razdoblju od pet godina od stupanja na snagu ovoga Zakona, građevinama za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i mješovitim vodnim građevinama iz članka 25. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), upravlja pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) na temelju programa iz članka 26. stavka 3. koji je dodan člankom 12. ovoga Zakona i do visine sredstava naknade za navodnjavanje osiguranih na temelju zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva. Na to se upravljanje, na odgovarajući način, primjenjuju odredbe članka 24. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona.

Program iz članka 26. stavka 3. koji je dodan člankom 12. ovoga Zakona skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave predlaže pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.).

Jedinica područne (regionalne) samouprave ovlaštena je preuzeti na upravljanje građevine za navodnjavanje, počevši od 1. siječnja svake iduće godine unutar roka iz stavka 1. ovoga članka, na temelju akta koji je u obvezi dostaviti pravnoj osobi iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) najmanje 60 dana unaprijed.

U razdoblju iz stavka 1. ovoga članka smatra se da pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) ispunjava uvjete za obavljanje posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama iz članka 221. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) u dijelu koji se odnosi na upravljanje vodnim građevinama iz stavka 1. ovoga članka.

Upravni postupci

Članak 107.

Upravni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, po odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), dovršit će se po odredbama toga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

Usklađenje odluka o odvodnji otpadnih voda

Članak 108.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti odluku o odvodnji otpadnih voda s odredbama ovoga Zakona.

Obračun i naplata naknade za koncesiju za koncesije koje nisu obuhvaćene člankom 163. Zakona

Članak 109.

Za koncesije za koje su sklopljeni ugovori o koncesiji na temelju članka 143. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95. i 150/05.) ili članka 163. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), a koje nisu obuhvaćene člankom 168. stavkom 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), obračun i naplatu naknade za koncesiju obavljaju Hrvatske vode prema postupku obračuna i naplate naknade za korištenje voda sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva, do prestanka važenja tih ugovora po bilo kojoj osnovi.

Rok za postizanje ciljeva zaštite voda

Članak 110.

Ciljevi dobrog stanja površinskih voda, dobrog ekološkog potencijala i dobrog kemijskog stanja površinskih voda, dobrog stanja podzemnih voda te suglasnost sa svim standardima i ciljevima primjenjivim na zaštićena područja postižu se do roka iz članka 4. stavka 1. točaka (a) (ii) i (iii), (b) (ii) i (c) Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22. 12. 2000.), sukladno pretpostavkama iz tih odredbi, osim ako su rokovi za postizanje ciljeva zaštite voda produženi sukladno odredbi propisa iz članka 41. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.).

Uknjižba javnoga vodnoga dobra

Članak 111.

Općinski sud će, na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva i na temelju rješenja iz članka 10. stavaka 1. i 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), uknjižiti kao javno vodno dobro, u vlasništvu Republike Hrvatske, sve zemljišne čestice iz članka 11. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), kao i članka 11. stavaka 4. i 5. koji su dodani člankom 4. ovoga Zakona i/ili članka 109. stavka 2. točke 2. koja je izmijenjena člankom 44. ovoga Zakona, bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama i neovisno o tome tko je upisan kao njihov vlasnik.

Primjena odredbi o okolišnoj dozvoli na rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Članak 112.

Odredbe koje se u ovom Zakonu odnose na okolišnu dozvolu primjenjuju se i na rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša dok je na snazi.

Stupanje na snagu

Članak 113.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/169

Zagreb, 10. svibnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.