Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 46/2018 (18.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Ministarstvo unutarnjih poslova

879

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak l.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« broj 43/13, 77/13, 155/13, 1/15, 33/16 i 86/17) u članku l. iza riječi: »zamjene« dodaje se zarez i riječ: »ukidanja«.

Članak 2.

U članku 10. stavku l. točki l . riječ: »službene« zamjenjuje se riječju: »profesionalne«

U stavku 2. riječi: »ili drugim posebnim mjerama« brišu se.

U stavku 3. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »šest«.

U stavku 5. riječi: »skenirane isprave iz stavka 1. točke l. i 2.« zamjenjuju se riječima: »skeniranu ispravu iz stavka 1. točke 1.«.

Članak 3.

U članku 19. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Ako je vozačka dozvola iz stavka 4. ovoga članka bila izdana s kraćim rokom važenja radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom i taj je rok protekao, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci.«.

Članak 4.

U članku 20. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Evidencija iz stavka 4. ovoga članka sadrži i podatke o rješenju kojim se ukida i oduzima vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova na temelju odredbi zakona kojim se ureduje sigurnost prometa na cestama.«

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Vozač je dužan nevažeću vozačku dozvolu, umjesto koje je izdana nova vozačka dozvola, fizički poništiti rezanjem elektroničkog nosača podataka.«.

Članak 6.

U članku 23.a stavak 2. briše se.

Članak 7.

Članak 24. briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/40

Urbroj: 511-01-152-18-2

Zagreb, 10. svibnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.