Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 46/2018 (18.5.2018.), Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

882


Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 8, PODMJERE 8.6 POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE I PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 8 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma« (u daljnjem tekstu: mjera 8), podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« (u daljnjem tekstu: podmjera 8.6) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se provodi u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014) i njenim izmjenama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29. 12. 2017., str. 15 – 49).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar mjere/podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

7) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

8) pridobivanje drva je proces proizvodnje drvnih sortimenata koji uključuje sječu i izradu, privlačenje, izvoženje, iznošenje i daljinski prijevoz drva te proizvodnju drvne biomase

9) šumskouzgojni radovi su radovi kojima se njeguju, obnavljaju, osnivaju i rekonstruiraju šume

10) predindustrijska prerada drva je prerada koju obavljaju obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti prerade drva, a obuhvaća cijepanje, piljenje, blanjanje, sušenje te preradu drvene biomase u pelete i brikete

11) marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda su ulaganja u promidžbu i informiranje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima, uslugama i dobrima od šuma, kojima se olakšava pronalaženje puta prema krajnjim korisnicima

12) građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, osim održavanja građevine

13) rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

14) opremanje objekta/građevine kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

15) poduzeće kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1 – 75),

16) mikro, mala i srednja poduzeća su poduzeća definirana u članku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

17) poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije u skladu s odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

18) kraj ulaganja je dan podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

19) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

20) intenzitet potpore izražen je kao postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja

21) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima (u skladu s Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995 o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, članak 1., stavak 2.) (SL L 312, 18. 12. 1995.)

22) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji. (u skladu s člankom 2. stavak (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015.) (SL L 293, 8. 7. 2015.)

23) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

24) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

25) državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), a koja je regulirana Zakonom o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14 i 69/17).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi (EU) br. 702/2014.

Tipovi operacija

Članak 4.

U okviru podmjere 8.6 potpora se dodjeljuje za tipove operacija:

a) 8.6.1 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.1),

b) 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.2) i

c) 8.6.3 »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.3).

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Prihvatljivi korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su:

a) šumoposjednici

b) udruge šumoposjednika i

c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2

Članak 6.

Prihvatljivi korisnici potpore su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljivi korisnici u okviru tipa operacije 8.6.3

Članak 7.

Prihvatljivi korisnici potpore su:

a) šumoposjednici

b) udruge šumoposjednika

c) mikro, mala i srednja poduzeća i

d) jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 8.

(1) Korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Ako je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

(3) Ako je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(4) Ako je korisnik obrt, mikro, malo ili srednje poduzeće mora biti u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1 moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije ako upotreba predmeta ulaganja zahtjeva tu obavezu.

(6) Iznimno, ako je korisnik projekta udruga šumoposjednika, najmanje jedan član udruge mora biti licenciran izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

(7) Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2 moraju biti registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda.

(8) Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru podmjere 8.6.

(9) Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

Isključenje korisnika

Članak 9.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

d) je u sukobu interesa s isporučiteljima robe, izvođačima radova, odnosno pružateljima usluga

e) je poduzetnik u teškoćama

f) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući EU fondove), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

g) su svi isti prihvatljivi troškovi u cijelosti sufinancirani iz drugih izvora javne potpore.

POGLAVLJE III.
ULAGANJA

Opći uvjeti prihvatljivosti ulaganja

Članak 10.

(1) U slučaju kada ulaganja uključuju opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora dostaviti ovjeren ugovor o koncesiji/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje deset godina, računajući od trenutka kada je podnio zahtjev za potporu.

(2) U slučaju kada ulaganja uključuju izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata, korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati pravo vlasništva ili pravo građenja.

(3) Ako se radi o ulaganju za koje je prema posebnim propisima potrebna ocjena o potrebi procjene i/ili procjena utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s Direktivom 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća, korisnik je obvezan prije podnošenja zahtjeva za potporu provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode. Projekti koji će imati značajan negativni utjecaj na okoliš, neće biti financirani sredstvima javne potpore osim ako su poduzete korektivne mjere propisane od strane nadležnog tijela.

(4) Ulaganja čiji je vijek trajanja kraći od pet godine te nemaju više uporabnu vrijednost, korisnik je i dalje u obvezi imati u fizičkom obliku ili imati vidljivi materijalni dokaz o rashodovanju u periodu od pet godina od datuma konačne isplate.

(5) Prihvatljiva su ona ulaganja koja ostvaruju minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti), a koji su propisani natječajem.

Uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2

Članak 11.

(1) Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje.

(2) U slučaju da korisnik kao ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine koji će biti definirani u prilogu natječaja.

Uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3

Članak 12.

Predmet marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma mora biti proizvod i/ili usluga šuma s popisa drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma koji će biti prilog natječaja.

Broj projekata po korisniku

Članak 13.

(1) Korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja.

(2) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

(3) Jednom korisniku unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju unutar istog tipa operacije, odnosno jedna Odluka o dodjeli sredstava.

(4) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(5) Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
TROŠKOVI

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 14.

(1) Uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) troškovi su prihvatljivi u skladu s listom prihvatljivih troškova

b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

g) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

h) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

i) provedba na području Republike Hrvatske i

j) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Troškovi koji su dodani izmjenom Programa prihvatljivi su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenom Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Vrste troškova

Članak 15.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) prihvatljivi opći troškovi

b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i

c) prihvatljivi materijalni troškovi.

(2) Prihvatljivi materijalni troškovi razlikuju se ovisno o tipu operacije.

Opći troškovi

Članak 16.

(1) Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

(2) Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog/tehnološkog/idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Nematerijalni troškovi

Članak 17.

Prihvatljivi su nematerijalni troškovi samo u okviru tipa operacije 8.6.2 i to:

a) kupnja računalnih programa i

b) razvoj računalnih programa.

Materijalni troškovi u tipu operacije 8.6.1

Članak 18.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva

b) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva

c) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase

d) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva

e) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i

f) izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

(2) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka će biti određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Materijalni troškovi u tipu operacije 8.6.2

Članak 19.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva

b) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa

c) instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva i

d) izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda.

(2) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka će biti određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Materijalni troškovi u tipu operacije 8.6.3

Članak 20.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora

b) zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama

c) kupnja i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma

d) izrada i distribucija promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma

e) kupnja novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda.

(2) Najmanje 90 % prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalne troškove.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka bit će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Financijski leasing

Članak 21.

(1) Prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine i to samo rate leasinga koje su plaćene do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(2) Kod višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu posljednji zahtjev za isplatu može se podnijeti najkasnije pet godina od realizacije financijskog leasinga, ali ne kasnije od 1. rujna 2023. godine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Uvjeti prihvatljivosti rabljene opreme

Članak 22.

(1) Kupnja rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme u skladu s listom prihvatljivih troškova u okviru tipa operacije 8.6.1 i tipa operacije 8.6.2 prihvatljiva je za ulaganja pod sljedećim uvjetima:

a) strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine

b) prodavatelj strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti izjavu o porijeklu te izjavu da kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima

c) strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati normama i standardima

d) cijena strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene novih strojeva, alata, uređaja i opreme sličnih karakteristika.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 23.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

e) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

f) troškovi vlastitog rada

g) operativni troškovi

h) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova koji su prihvatljivi ako su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine

i) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

j) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika i

k) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka.

POGLAVLJE II.
POTPORA

Visina potpore

Članak 24.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

(2) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem.

(3) U okviru tipa operacije 8.6.1 najniža vrijednost potpore je 5.000 EUR, a najviša vrijednost potpore je 700.000 EUR.

(4) U okviru tipa operacije 8.6.2 najniža vrijednost potpore je 10.000 EUR, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 EUR.

(5) U okviru tipa operacije 8.6.3 najniža vrijednost potpore je 5.000 EUR, a najviša vrijednost potpore je 30.000 EUR.

(6) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju eura koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o ostvarivanju prava na potporu ili Odluka o dodjeli sredstava, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18-58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html

(7) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

Intenzitet potpore

Članak 25.

(1) Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

Kriteriji odabira

Članak 26.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 27.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanje).

(2) Natječaj se može ograničiti po vrsti i/ili veličini korisnika te visini i intenzitetu potpore.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

e) pokazatelje provedbe projekta

f) visinu i intenzitet potpore

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

h) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

i) popis priloga i obrazaca i

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 28.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 27. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 27. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 29.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 27. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 30.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom

g) načelo povjerljivosti dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 31.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciji za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore provodi se kroz dvije faze:

a) I. faza (predodabir) postupka dodjele potpore uključuje slijedeće:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

iv. izdavanje Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava i

v. ugovaranje

b) II. faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu za korisnike s kojima je sklopljen ugovor o financiranju

ii. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave te provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i

iii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

I. Faza postupka dodjele potpore

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 32.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze u skladu s odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 33.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu prema kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova prednost će biti propisana natječajem, a prednost može biti povezana s pojedinom aktivnosti, pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 34.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang-listi formiranoj temeljem broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu.

(2) Rang-lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, obrazloženja i ispravke. Način i rokovi dostave dopuna, obrazloženja, ispravaka bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 33. i 34.ovoga Pravilnika donosi sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela temeljem akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točke b) ili c) ovoga članka ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu.

Ugovor o financiranju

Članak 36.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik ili ovlaštena osoba korisnika.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 37. ovoga Pravilnika.

II. Faza postupka dodjele potpore

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 37.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik u roku propisanim natječajem te nakon provedenog postupka nabave podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave, kontrole opravdanosti dostavljenih troškova u skladu s uvjetima propisanim u natječaju.

(2) Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se jednokratno, a način, uvjeti i rokovi podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu biti će propisani natječajem.

(3) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti ugovor o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, obrazloženja i ispravke. Način i rokovi dostave dopuna, obrazloženja i ispravaka bit će propisani natječajem.

(5) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i postupka nabave. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(6) Agencija za plaćanja može u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta na temelju kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(8) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(9) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem.

(10) Postupci nabave za korisnike koji nisu obveznici javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova moraju biti obavljeni u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr i sastavni je dio natječaja.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zaprimanja posljednje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu izdati sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu niti se uračunava razdoblje od izjavljivanja prigovora kada je podnesen prigovor na prethodno izdanu odluku do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama u skladu s člankom 27. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka za sve pravovaljane i potpune zahtjeve za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u drugoj fazi.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka za sve zahtjeve za potporu za koje je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) najviši odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od najvišeg procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik u obvezi, popunjenu i potpisanu, dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika bit će sastavni dio natječaja.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka.

Odustajanje korisnika

Članak 39.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava isti je obvezan putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje.

(3) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 40.

(1) Korisnik je u obvezi u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti Izvješće o napretku provedbe projekta koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(2) Korisnik je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu predujma u roku od devet mjeseci, a zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora.

(3) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

(4) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, opći troškovi su prihvatljivi ako su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(6) Troškovi financijskog leasinga u slučaju višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu prihvatljivi su u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika.

(7) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(8) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u Odluci o dodjeli sredstava.

(9) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(10) Nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina osigurati da predmet ulaganja za koji je ostvario potporu bude u funkciji.

Isplata potpore

Članak 41.

(1) Isplata potpore vrši se u skladu s odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u najviše tri rate.

(3) Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava javne potpore, uz dostavu garancije banke plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(4) Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10 % odobrenih sredstava javne potpore.

(5) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(7) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(8) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(9) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o isplati predujma

c) Odluku o jamstvu

d) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

e) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(10) Agencija za plaćanja izdati će akt iz stavka 9. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(11) U rok od 90 dana iz stavka 10. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva.

Kontrola na terenu

Članak 42.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: ulaganje je stvarno provedeno, prijavljeni izdaci su stvarno nastali, radovi su izvršeni, materijali utrošeni, obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, ulaganje je u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), korisnik/ulaganje je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati i Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 43.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdanog dijela isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 44.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu.

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanje najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanje na AGRONET-u i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanje korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanje s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanje.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanje je obvezna u roku od pet dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćane zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke na AGRONET-u i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 45.

(1) Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Državne potpore

Članak 46.

(1) Pravila u vezi s državnim potporama primjenjiva su samo na korisnike koji provode gospodarsku djelatnost.

(2) Svaka potpora za prihvatljive projekte unutar podmjere 8.6 koja ispunjava sve primjenjive odredbe utvrđene u Uredbi (EU) br. 702/2014, za kategorije potpora navedene u članku 41. Uredbe (EU) br. 702/2014, izuzima se od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3) Na zbrajanje, objavljivanje i informacije o državnim potporama dodijeljenim u skladu s ovim Pravilnikom u cijelosti se primjenjuju odredbe članka 8. i članka 9. Uredba Komisije (EU) br. 702/2014.

DIO ČETVRTI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Članak 47.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 45/16) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 45/16).

Stupanje na snagu

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/15

Urbroj: 525-08/1696-18-2

Zagreb, 3. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.