Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN 46/2018 (18.5.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

883

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (»Narodne novine« br. 22/15, 93/15 i 57/17) članak 3. mijenja se i glasi:

(1) Sredstva OKFŠ-a za radove iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, raspoređuju se razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost) osigurava se 1 % sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.

(3) Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30 % sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.

(4) Za opremanje i osposobljavanje vatrogasnih zajednica osigurava se 20 % sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, od čega je 5 % za vatrogasne zajednice sukladno posebnom propisu iz područja vatrogastva, a preostalih 15 % za vatrogasne zajednice s područja Republike Hrvatske.

(5) Sredstva iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka izdvajaju se iz ukupnih sredstava OKFŠ-a, a raspoređuje ih ministarstvo nadležno za šumarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Sredstva za namjenu iz stavka 2., 3. ili 4. ovoga članka koja nisu utrošena ili ugovorena te su prenesena iz prethodnih godina u tekuću, Ministarstvo može rasporediti prema utvrđenim potrebama i za druge namjene iz ovoga članka.

(7) Aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka provodit će Ministarstvo u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (u daljnjem tekstu: HVZ) temeljem Programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica koji predlaže HVZ, a odobrava Ministarstvo.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/38
Urbroj: 525-11/18-1
Zagreb, 10. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.