Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila

NN 46/2018 (18.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. I HRVATSKI AUTOKLUB

890

Na temelju članka 273. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-01-72-769377-93 od 5. kolovoza 1993., Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub donose

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, broj 33/09) u članku 4. stavku 1. točki c) riječi »te najmanje dužine kanala za pregled donjeg postroja 8 m (ako nije postavljena dizalica za podizanje cijelog vozila),« brišu se.

U stavku 1. točki e) riječ »može« zamjenjuje se riječju »mora«.

U stavku 1. iza točke g) dodaje se točka h) koja glasi:

»h) najmanja dužina kanala za pregled donjeg postroja lakih vozila (vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase) iznosi 8 m (osim ako nije postavljena dizalica za podizanje cijelog vozila), dok najmanja dužina kanala za pregled donjeg postroja teških vozila (vozila s više od 3,5 tone najveće dopuštene mase) iznosi 15 m.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza riječi »nadzornike« dodaju se riječi »tehničke ispravnosti vozila«.

U stavku 2. točki a) iza riječi »nadzornike« dodaju se riječi »tehničke ispravnosti vozila«.

U stavku 2. točka f) mijenja se i glasi:

»f) prostor za trajnu arhivu mora biti izveden kao zasebna prostorija, veličine dovoljne za pohranu očekivanog broja predmeta, opremljena prikladnom opremom. Ova prostorija mora biti zaštićena od provale (pojačana vrata, prozori sa zaštitnom rešetkom ili alarmni sustav i sl.). Prostorija u kojoj se čuvaju obrasci prometnih dozvola registarskih, izvoznih i pokusnih pločica također mora biti zaštićena od provale, odnosno mora biti izvedena na način da se isti zaštite od bilo kojeg oblika uništenja.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki c) riječi »u skladu s projektnom dokumentacijom,« brišu se.

U stavku 1. točki d) riječi »projektnom dokumentacijom« zamjenjuju se riječima »potrebama stanice«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Stanica mora biti opremljena dovoljnim brojem telekomunikacijskih linija za potrebe telefonije i povezivanja s jedinstvenim informatičkim sustavom za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila, sustavom pričuvne veze za potrebe povezivanja s jedinstvenim informatičkim sustavom za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila koji ne ovisi o fiksnim telekomunikacijskim linijama, priključkom električne energije dostatne snage, te ostalom infrastrukturom kao što je sustav opskrbe vodom, odvodnjom i slično.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. riječ »žigove« zamjenjuje se riječju »pečate«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

I/5, broj: 1720-1/18

Zagreb, 4. svibnja 2018.

CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d.

Predsjednik Uprave

Davorin Pavlović, dipl. ing., v. r.

Broj: 640-02/2018-2/2018-4

Zagreb, 7. svibnja 2018.

HRVATSKI AUTOKLUB

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.