Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

NN 46/2018 (18.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. I HRVATSKI AUTOKLUB

891

Na temelju članka 273. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-01-72-769377-93 od 5. kolovoza 1993., Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub donose

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA RADA I JEDINSTVENIM ELEMENTIMA VREDNOVANJA REZULTATA RADA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, broj 33/09) u članku 3. stavku 1. točke 6. – 10. mijenjaju se i glase:

»6. poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, godišnja naknada za uporabu javnih cesta, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.), i naplata propisanih obveza,

7. produženje važenja prometne dozvole,

8. registracija vozila,

9. izdavanje registarskih, pokusnih i izvoznih pločica,

10. zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole te zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice,«

Iza točke 10. dodaju se nove točke 11. i 12. koje glase:

»11.odjava vozila, poništenje registracije odnosno produženja važenja prometne dozvole, ukidanje registracije vozila,

12. izdavanje potvrda iz evidencije registriranih i označenih vozila,«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 13.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točke 1. – 5. i 8. mijenjaju se i glase:

»1. kontrola stanja objekata, poslovnih i drugih prostorija te funkcionalnosti uređaja i opreme koja je u funkciji tehničkih pregleda,

2. kontrola nad radom nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila u odnosu na primjenu i poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata koji reguliraju tehničke preglede vozila, registraciju vozila, kao i posjedovanje dopuštenja (licencije), odnosno potvrde o uspješno obavljenoj provjeri stručnosti.

3. kontrola zakonitosti i kvalitete obavljanja tehničkih pregleda vozila te propisanih procedura i dokumentacije prilikom obavljanja registracijskih postupaka,

4. kontrola pravilnosti naplate naknada za tehnički pregled i registraciju vozila te kontrola zakonitosti postupanja s financijskim sredstvima koja se s naslova javne ovlasti prikupljaju u stanicama (godišnja naknada za uporabu javnih cesta, posebna naknada za okoliš, godišnji porez na cestovna motorna vozila, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.) te kontrola poštivanja ugovorenih rokova uplate prikupljenih sredstava od propisanih naknada,

5. kontrola postupanja s financijskim sredstvima koja s naslova javne ovlasti predstavljaju prihod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica u odnosu na propisanu namjensku raspodjelu, kao i postupanja s financijskim sredstvima koja pripadaju nacionalnom programu za sigurnost prometa na cestama (Ministarstvu unutarnjih poslova) i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,«

»8. kontrola vođenja propisane dokumentacije i evidencije u stanicama, te kontrola dostave podataka nadležnim državnim tijelima i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. tablica se mijenja i glasi:

POSLOVI I RADNI ZADACIKoeficijent
složenosti
(uvjeti rada)
Osnovni
broj bodova
1.Voditelj stanice2,0502.973
2.Voditelj smjene u stanici1,8852.733
3.Voditelj administrativnih poslova1,8572.693
4.Nadzornik tehničke ispravnosti vozila1,7452.530
5.Referent za poslove registracije vozila1,6902,451
6.Automehaničar u stanici1,6802.436
7.Pomoćni poslovi (dostava i čišćenje)1,0001.450

Članak 4.

U članku 18. stavku 2. riječi u zagradi »(registracijski list, prometna dozvola, knjižica vozila, naljepnica i drugi propisani obrasci)« brišu se.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. riječi »produljenje valjanosti« zamjenjuju se riječima »produženje važenja«, a iza riječi »pogon« dodaje se zarez i riječi »porez na cestovna motorna vozila, upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila i dr.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

I/5, broj: 1721-1/18

Zagreb, 4. svibnja 2018.

CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d.

Predsjednik Uprave

Davorin Pavlović, dipl. ing., v. r.

Broj: 640-02/2018-2/2018-3

Zagreb, 7. svibnja 2018.

HRVATSKI AUTOKLUB

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.