Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

NN 46/2018 (18.5.2018.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

MINISTARSTVO OBRANE

895

Nakon izvršenoga usklađivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 39, od 27. travnja 2018. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena (»Narodne novine«, br. 39/18) točka VII. treba glasiti:

»U točki XVII. stavku 3. iza riječi: »na djelatne vojne osobe za vrijeme« dodaju se riječi: »sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, za vrijeme dežurstva, straže, rada u terenskim uvjetima, vojnih vježbi, osim vojne vježbe iz stavka 2. ove točke,«.

Klasa: 023-03/18-03/1

Urbroj: 512-01-18-442

Zagreb, 10. svibnja 2018.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.