Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

NN 47/2018 (23.5.2018.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

Ministarstvo poljoprivrede

897

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2018. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini (»Narodne novine«, br. 10/18) u Dijelu II. točka 1. stavak 4. podstavak b) iza riječi Sinj dodaju se riječi », naselje Korita« i sada glasi:

»na području Splitsko-dalmatinske županije: naselje Ježević (općina Vrlika), naselje Glavice (općina Sinj), naselje Korita i naselje Otok (općina Otok),«

II.

U Dijelu II. članak 2. stavak 7. riječ »6.« zamjenjuje se riječju »5.« i sada glasi:

»Troškove provođenja mjera iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ove točke snosi posjednik životinje. Troškovi provođenja mjera iz stavka 6. ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.«

U Dijelu II. točka 3. stavak 1. iza riječi »divljač« dodaju se riječi »iz uzgoja« i sada glasi:

»Sva perad u ekstenzivnim uzgojima, te nojevi, golubovi i pernata divljač iz uzgoja, mora biti cijepljena protiv newcastleske bolesti dva puta godišnje cjepivom proizvedenim od soja La Sota, jednim od sljedećih postupaka primjene: pitkom vodom, okulonazalno ili raspršivanjem u skladu s uputom proizvođača cjepiva.«

U Dijelu II. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Bolest plavog jezika

(1) Goveda, ovce i koze moraju biti cijepljeni protiv virusa bolesti plavog jezika serotipa 4 na čitavom području Republike Hrvatske.

(2) Cijepljenje životinja iz stavka 1. ove točke mora biti provedeno najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

(3) Nakon 30. lipnja 2018. godine cijepljenje se provodi na zahtjev posjednika.

(4) Cijepiti se mogu samo zdrave životinje, sukladno uputi proizvođača, na način da se:

a) goveda, ovce i koze koje su cijepljene u 2017. godini, moraju cijepiti jednokratno, u roku propisanim stavkom 2. ove točke,

b) ovce i koze koje se u 2018. godini cijepe prvi puta, moraju cijepiti jednokratno, u roku propisanom stavkom 2. ove točke, i

c) goveda koja se u 2018. godini cijepe prvi put, moraju cijepiti dvokratno, u roku propisanom stavkom 2. ove točke.

(5) Troškovi provođenja mjera iz stavka 2. ove točke u cijelosti se podmiruju iz državnog proračuna, dok troškove provođenja cijepljenja iz stavka 3. ove točke snosi posjednik, osim ukoliko se radi o nadocijepljivanju goveda koje je prvi puta cijepljeno do 30. lipnja 2018. godine.«

III.

U Dijelu III. dodaje se točka 1. i sada glasi:

»1. Bolesti pčela«

U Dijelu III. podtočka 1.1. stavak 1. riječi »15. svibnja« zamjenjuju se riječima »1. lipnja« i sada glasi:

»Na svim pčelinjacima u krugu polumjera 3 km od mjesta izbijanja američke gnjiloće u 2017. godini, ovlašteni veterinar mora klinički pregledati sve pčelinje zajednice, u razdoblju od 1. ožujka do 1. lipnja 2018. godine, ovisno o vremenskim uvjetima.«

U Dijelu III. podtočka 1.2. stavak 1. riječi » u 2018. godini« brišu se i sada glasi:

»Kontrola i suzbijanje varooze provodi se sukladno Programu kontrole i suzbijanja varooze (klasa: 322-02/17-01/117).«

U Dijelu III. točka 3. podtočka 3.2. u stavku 2., alineja četvrta riječ »Varaždinska« se briše.

U Dijelu III. točka 3. podtočka 3.2. u stavku 4. dodaje se podstavak (c) i sada glasi:

»za sve pasmine kopitara uzorkovane izvan rokova određenih u stavku 2. ove podtočke, troškove uzorkovanja i dostavu uzoraka iz stavka 1. ove podtočke snosi posjednik kopitara.«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.1. stavak 1. riječi »31. ožujka« zamjenjuju se riječima » 1. lipnja« i sada glasi:

»(1) U stadima goveda koja nemaju status stado službeno slobodno od bruceloze goveda, potrebno je bez odlaganja, a najkasnije do 1. lipnja 2018. godine provesti potrebna pretraživanja kada je primjenjivo, te dodijeliti status sukladno odredbama Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 5/16) te Programa nadziranja bruceloze goveda u 2018. godini (klasa: 322-02/17-01/124).«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.2. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»(1) U stadima ovaca i/ili koza koja još nemaju status stado službeno slobodno od bruceloze ovaca i koza, potrebno je bez odlaganja, a najkasnije do 1. lipnja 2018. godine provesti potrebna testiranja kako bi stada ostvarila uvjete za status.«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.4. stavak 1. riječi »31. ožujka« zamjenjuju se riječima » 1. lipnja« i sada glasi:

»(1) U svim stadima goveda koja nemaju status stado službeno slobodno od tuberkuloze goveda, na području cijele Republike Hrvatske, potrebno je bez odlaganja, a najkasnije do 1. lipnja 2018. godine provesti potrebno testiranje sukladno Dodatku A. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 5/16) te nakon što stado zadovolji uvjete, bez odlaganja dodijeliti status.«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.4. stavak 7. iza riječi »godini« dodaju se riječi »(Klasa: 322-02/18-01/24)« i sada glasi:

»(7) Goveda iz stada koje nema status u odnosu na tuberkulozu goveda ne mogu se premještati dok stado ne ostvari zdravstveni status, osim u okolnostima koje su navedene u Programu kontrole i iskorjenjivanja tuberkuloze goveda u Republici Hrvatskoj u 2018. godini (klasa: 322-02/18-01/24).«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.5. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»(1) Sva rasplodna goveda starija od 24 mjeseca na svim gospodarstvima sa statusom stada goveda službeno slobodnog od enzootske leukoze goveda u Osječko-baranjskoj županiji potrebno je pretražiti u skladu s Dodatkom D Poglavljem II Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16).«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.5. stavak 2. riječi »31. ožujka« zamjenjuju se riječima »1. lipnja« i sada glasi:

»(2) Na svim gospodarstvima koja nemaju status stada službeno slobodnog od enzootske leukoze goveda, na području cijele Republike Hrvatske, potrebno je sva rasplodna goveda starija od 24 mjeseca, najkasnije do 1. lipnja 2018. godine, pretražiti u skladu s Dodatkom D Poglavljem II Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16), kako bi ostvarila uvjete za dodjelu statusa.«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.9. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.9. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Obavezna je žurna prijava svih znakova bolesti goveda koje mogu ukazivati na bolest kvrgave kože veterinaru.«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.9. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Na području Dubrovačko-neretvanske županije prije premještanja goveda obavezan je klinički pregled 24 sata prije premještanja.«

U Dijelu III. točka 4. podtočka 4.14. se briše.

U Dijelu III. točka 5. podtočka 5.7. se briše.

U Dijelu III. točka 6. podtočka 6.3. stavak 8. riječi »izdavanja nalaza« zamjenjuju se riječju »uzorkovanja« i sada glasi:

»(8) Promet jaja namijenjenih javnoj potrošnji, peradi za klanje te peradi koja se uzgaja radi daljnje prodaje, dozvoljen je ako potječu od jata slobodnih od salmonela (S. Enteritidis ili S. Typhimurium), a što se dokazuje nalazom o zdravstvenom statusu jata, izdanom od službenog laboratorija, na osnovi službeno dostavljenih uzoraka, koji vrijedi 21 dan od dana uzorkovanja. Iznimno, valjanost nalaza za perad iz jata navedenih u stavku 1. do 5. ove podtočke propisana je odredbama važećeg nacionalnog programa.«

IV.

U Dijelu VI. točka 1. stavak 1. iza riječi »uginule« dodaju se riječi »stradale u prometu« i sada glasi:

»(1) Radi ranog otkrivanja afričke svinjske kuge (ASK) u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule, stradale u prometu ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja KSK, službeni laboratorij mora pretražiti i na ASK.«

U Dijelu VI. točka 1. stavak 2. riječ »5%« zamjenjuje se riječju »15%« i sada glasi:

»(2) Radi otkrivanja ASK u divljih svinja određuje se pretraživanje 15% uzoraka podrijetlom od divljih svinja dostavljenih u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2018./2019. godini (klasa: 322-02/17-01/135). Uzorke koje je potrebno pretražiti određuje Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.«

U Dijelu VI. točka 7. stavak 5. mijenja se i sada glasi:

»U svrhu isključivanja sumnje na bjesnoću u divljih životinja ovlaštena veterinarska organizacija dužna je svaku lešinu divlje životinje nađenu uginulu, stradalu u prometu ili bolesnu, dostaviti na laboratorijsko pretraživanje.«

U Dijelu VI. točka 7. dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U Dijelu VI. točka 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za dostavljenu lešinu divlje životinje (divlja svinja, lisica, čagalj, vuk, kuna, jazavac) lovoovlašteniku ili fizičkoj osobi će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.«

V.

U Dijelu IX. stavak 2. mijenja se i glasi:

a) Provoditelji mjera propisanih ovom Naredbom dužni su napraviti plan njihovog provođenja te isti dostaviti nadležnoj ispostavi veterinarskog ureda, najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere.

b) Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane dostavljati kvartalna izvješća o broju klinički pregledanih i cijepljenih životinja te uzetih uzoraka prema životinjama i gospodarstvima i procijenjenom postotku provedbe za sljedeće bolesti: bedrenica, bjesnoća, Newcastleska bolest, bolesti pčela, bolesti riba, bolest kvrgave kože, infekciozna anemija kopitara, leptospiroza, arteritis, klasična svinjska kuga, bolest Aujeszkoga, influenca ptica, salmoneloze peradi, nametničke bolesti: ehinokokoza, cisticerkoza i trihineloza te broj uzoraka dostavljenih zbog pobačaja i broj dostavljenih lešina divljih životinja.

(c) Tražene podatke potrebno je dostaviti na obrascima u skladu s posebnim propisom.

VI.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/17-01/116

Urbroj: 525-10/0246-18-6

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.