Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

NN 47/2018 (23.5.2018.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

899

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/2015 i 47/2017), (u daljnjemu tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.726 učenika u 2.209 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.276 učenika u 2.080 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 11.123 učenika u 473 razredna odjela ili 24,57 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.733 učenika u 817 razrednih odjela ili 41,38 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.237 učenika u 327 razrednih odjela ili 15,98 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.863 učenika u 215 razrednih odjela ili 10,74 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 959 učenika u 40 razrednih odjela ili 2,12 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 163 učenika u 9 razrednih odjela ili 0,36 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 867 učenika u 112 razrednih odjela ili 1,91 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.331 učenik u 87 razrednih odjela ili 2,94 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 861 učenik u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.589 učenika u 92 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, ureda državne uprave, upravnih odjela nadležnih za obrazovanje u županijama, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnog postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav25. 5. 2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH13. 6. 2018.
Početak prijava obrazovnih programa26. 6. 2018
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere2. 7. 2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata3. 7. – 6. 7. 2018.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)26. 6. 2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu25. 5. – 26. 6. 2018.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis6. – 7. 7. 2018.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete9. 7. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2018.
Objava konačnih ljestvica poretka13. 7. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13. – 19. 7. 2018.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok20. 7. 2018.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok11. 8. 2018.


Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH23. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2018.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata23. 8. 2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29. 8. 2018.
Objava konačnih ljestvica poretka30. 8. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

31. 8. 2018.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka1. 9. 2018.

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe25. 5. – 9. 6. 2018.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH25. 5. – 9. 6. 2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu25. 5. – 15. 6. 2018.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ25. 5. – 15. 6. 2018.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata15. 6. 2018.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav18. – 19. 6. 2018.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 6. 2018.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa23. 6. 2018.

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. i 17. 8. 2018.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. i 17. 8. 2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. i 17. 8. 2018.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ16. i 17. 8. 2018.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17. 8. 2018.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav20. 8. 2018.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 8. 2018.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2018

Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

XIII.

Opis postupakaDatum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u25. – 31. 5. 2018.
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima1. 6. 2018.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti4. – 12. 6. 2018.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste13. 6. 2018.
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste13. – 19. 6. 2018.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport20. 6. 2018.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma20. – 23. 6. 2018.


POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanog datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove odluke,

– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2018./2019. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministrice znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministrica) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednom odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministrice povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednom odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednom odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uz zahtjev za povećanje broja učenika u razrednom odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednom odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od 6 učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministrica može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem razrednih odjela te broja upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOGA ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od 3. do 7. rujna 2018. godine.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove odluke odlučuje ministrica.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/18-06/00019

Urbroj: 533-05-18-0004

Zagreb, 18. svibnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA I. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici


I. Zagrebačka županija

Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839331,003
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839331,004
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,003
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,004
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,003
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,003
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)6,0020
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0025
Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38A10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,31A8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,31A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B13
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00222
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Naftno-rudarski tehničar 4 g.05050441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,50A5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50A5
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35B9
Elektromonter IG 3 g.04110330,35B9
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,31B8
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)32010441,0026
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)11,00270
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00126
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0052
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0052
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,54A14
Slastičar 3 g.09253330,23A6
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)5,00130
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)3,0072
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0018
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)3,0030
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0024
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50B13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50B13
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)7,00176
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A13
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,31B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,31B8
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00130
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g.06072443,0078
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)5,00120
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Autolimar – JMO 3 g.01405330,31C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38C10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,31C8
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50D5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50D5
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E13
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50G13
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,50G13
Konobar – JMO 3 g.07135330,50H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50H13
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)8,00192
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0023
Scenski plesač 4 g.31050441,0012
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)4,0047
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0028
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091441,0028
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051441,0028
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)3,0084
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Mesar IG 3 g.09140331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,67A16
Mehaničar alatnih strojeva IG 3 g.01200330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33C8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33C8
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00172
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50A12
Konobar – JMO 3 g.07135330,33B8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33B8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33B8
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)8,00192
Ukupno I. Zagrebačka županija95,002112


II. Krapinsko-zagorska županija

Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0022
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.13550121,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50A12
Tesar 3 g.13323330,25A6
Zidar 3 g.13313330,25A6
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33B8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,67B16
Cvjećar IG 3 g.08140330,50C12
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,25C6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,29D7
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,29D7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,42D10
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50G11
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50G11
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)9,00206
Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0022
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0022
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,25C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50C12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,25C6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,58D14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,42D10
Ukupno Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)5,00114
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270332,0048
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0022
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,42A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,58A14
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,58B14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,42B10
Frizer – JMO 3 g.25035330,45C10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,55C12
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00278
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33B8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33B8
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00116
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502)1,0015
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0022
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0022
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,006
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,38A10
Slastičar 3 g.09253330,38A10
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501)6,00122
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)4,0096
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501)8,00174
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0012
Grafički tehničar 4 g.21010441,0022
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0022
Web dizajner 4 g.21122441,0022
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)5,00102
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501)5,00114
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija63,001367


III. Sisačko-moslavačka županija

Srednja škola Glina (03-025-501)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30K6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40K8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30K6
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501)4,0080
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Krojač 3 g.22213330,50A10
Stolar 3 g.12113330,50A10
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0080
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)5,00100
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210331,0020
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,50A10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50A10
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502)6,00120
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)1,0010
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0020
Bravar 3 g.01413330,50A10
Stolar 3 g.12113330,50A10
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501)5,00100
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829331,006
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A10
Mesar IG 3 g.09140330,50A10
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00106
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0060
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00100
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0013
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)2,0033
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,75A18
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,25A6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,25B6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,38B9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,38B9
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25C6
Bravar – JMO 3 g.01415330,25C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50C12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75D18
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,25D6
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)4,0096
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)7,00154
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A10
Nautičar unutarnje plovidbe 4 g.16020440,30B6
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020440,70B14
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30C6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,30C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,40C8
Krojač – JMO 3 g.22215330,30D6
Krovopokrivač – JMO 3 g.13335330,30D6
Zidar – JMO 3 g.13315330,40D8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,30E6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,30E6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,40E8
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20F2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30G3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,40G4
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,30G3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00160
Tehnička škola Sisak (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Ukupno Tehnička škola Sisak (03-076-506)5,00104
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,30A6
Kuhar 3 g.07123330,40A8
Slastičar 3 g.09253330,30A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40B8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,60B12
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija70,001387


IV. Karlovačka županija

Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Medijski tehničar 4 g.21112441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Krojač – JMO 3 g.22215330,30C6
Puškar – JMO 3 g.01455330,70C14
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501)3,0066
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,30B3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30B3
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,40B4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)2,0020
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0044
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)4,0088
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010443,0078
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00154
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513)2,0050
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507)3,0076
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33A8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33A8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,27B6
Pediker – JMO 3 g.25025330,36B8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,36B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25C6
Mesar – JMO 3 g.09245330,38C9
Pekar – JMO 3 g.09215330,38C9
Frizer – JMO 3 g.25035330,75E18
Zidar – JMO 3 g.13315330,25E6
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50F5
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,50F5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)7,00152
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0022
Cvjećar IG 3 g.08140330,40A8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30A6
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,30A6
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)4,0082
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Meteorološki tehničar 4 g.33030441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Stolar – JMO 3 g.12111330,70A14
Tapetar – JMO 3 g.26025330,30A6
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)4,0084
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Alatničar 3 g.01343330,30B6
Strojobravar 3 g.01353330,35B7
Tokar 3 g.01313330,35B7
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50C12
Limar – JMO 3 g.01395330,25C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,50E10
Elektromehaničar 3 g.04233330,50E10
Bravar 3 g.01413330,30F6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,40F8
Vodoinstalater 3 g.01383330,30F6
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00192
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Konobar 3 g.07133331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Kuhar 3 g.07123331,60D32
Slastičar 3 g.09253330,40D8
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)5,00100
Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)5,00100
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33D8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33D8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33D8
Frizer – JMO 3 g.25035330,58E14
Stolar – JMO 3 g.12111330,42E10
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)5,00108
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B6
Bravar – JMO 3 g.01415330,33B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33B6
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0078
Ukupno IV. Karlovačka županija63,001350
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.01510221,007
Parketar 2 g.12510221,007
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)2,0014
Srednja škola Ivanec (05-031-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Ukupno Srednja škola Ivanec (05-031-501)7,00156
Srednja škola Ludbreg (05-087-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Pekar – JMO 3 g.09215330,30A6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40A8
Tokar – JMO 3 g.01315330,30A6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60B6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
Ukupno Srednja škola Ludbreg (05-087-501)6,00110
Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,005
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,58B14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,42B10
Ukupno Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)6,0094
Srednja škola Novi Marof (05-087-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Elektroinstalater 3 g.04213331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Novi Marof (05-087-502)4,0084
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,009
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0018
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)3,0027
Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00144
Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Zavarivač 2 g.02600221,0020
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,58A14
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,42A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,50B12
Tokar – JMO 3 g.01315330,50B12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,31C8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,38C10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,31C8
Ukupno Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)13,00310
Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0048
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)4,0088
Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)11,00238
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210331,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Geološki tehničar 4 g.05010440,50A12
Rudarski tehničar 4 g.05030440,50A12
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33B8
Zidar 3 g.13313330,33B8
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)9,00212
Medicinska škola Varaždin (05-086-505)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32210441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola Varaždin (05-086-505)5,00112
Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0072
Ukupno Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00192
Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.28030441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,75A18
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,25A6
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,33B3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33B3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,33B3
Stolar – JMO 3 g.12111330,75C18
Tapetar – JMO 3 g.26025330,25C6
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,25D6
Galanterist – JMO 3 g.23135330,38D9
Krojač – JMO 3 g.22215330,38D9
Mesar – JMO 3 g.09245330,33E8
Pekar – JMO 3 g.09215330,67E16
Ukupno Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)10,00217
Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,006
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0022
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0022
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0042
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,67E16
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33E8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25F6
Limar – JMO 3 g.01395330,25F6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,50F12
Ukupno Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)10,00208
Ukupno V. Varaždinska županija104,002206


VI. Koprivničko-križevačka županija

Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0042
Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0021
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,43D9
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,29D6
Stolar – JMO 3 g.12111330,29D6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,38E8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,29E6
Strojobravar 3 g.01353330,33E7
Frizer – JMO 3 g.25035330,57F12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,43F9
Konobar – JMO 3 g.07135330,33H7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,67H14
Ukupno Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00178
Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010444,0084
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0021
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00147
Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0021
Pekar (prilagođeni program) pril. 4 g.09129431,005
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Autolimar 3 g.01403330,33A7
Automehaničar 3 g.01423330,33A7
Strojobravar 3 g.01353330,33A7
Elektroinstalater 3 g.04213330,33B7
Elektromehaničar 3 g.04233330,33B7
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33B7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33C7
Plinoinstalater 3 g.01373330,33C7
Vodoinstalater 3 g.01383330,33C7
Konobar 3 g.07133330,33D7
Kuhar 3 g.07123330,67D14
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,33E7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E7
Stolar 3 g.12113330,33E7
Mesar IG 3 g.09140330,33F7
Pekar 3 g.09213330,33F7
Slastičar 3 g.09253330,33F7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50G5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50G5
Ukupno Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)10,00183
Srednja škola Koprivnica (06-037-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0021
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0021
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0021
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0021
Prodavač IG 3 g.06092331,0021
Rukovatelj prehrambenim strojevima IG 3 g.09150331,0021
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0021
Upravni referent 4 g.06040441,0021
Ukupno Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00210
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)2,0037
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0063
Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0030
Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)
Agrotehničar 4 g.33062441,0021
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0021
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0021
Mljekar 3 g.09160330,29A6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,71A15
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,71B15
Vrtlar IG 3 g.08130330,29B6
Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00105
Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)
Komercijalist 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)06030441,0021
Prodavač IG 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)06092331,0021
Tehničar cestovnog prometa 4 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)14020441,0021
Tesar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)13323331,0020
Zidar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)13313331,0020
Automehaničar – JMO 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)01425330,38C8
Krojač – JMO 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)22215330,29C6
Strojobravar – JMO 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)01355330,33C7
Konobar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07133330,43K9
Kuhar 3 g. (Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci)07123330,57K12
Ukupno Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)7,00145
Ukupno VI. Koprivničko-križevačka županija57,001140


VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0096
Gimnazija Bjelovar (07-004-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Bjelovar (07-004-502)5,00120
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0025
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Prodavač IG 3 g.06092332,0048
Ukupno Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)4,0096
Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0026
Ukupno Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)4,00104
Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0024
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,0010
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Limar – JMO 3 g.01395330,33A8
Tokar – JMO 3 g.01315330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35B7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35B7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,30B6
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50C12
Zavarivač 2 g.02600220,50C12
Ukupno Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00126
Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Ukupno Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,0096
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133331,0026
Kuhar 3 g.07123331,0026
Pekar IG 3 g.09120331,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50A5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50A5
Ukupno Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)7,00148
Srednja škola Čazma (07-011-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45A10
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,27A6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,27A6
Ukupno Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0090
Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0024
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)6,00136
Gimnazija Daruvar (07-012-502)
Opća gimnazija 4 g.32010442,63A56
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC40,38A8
Ukupno Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0064
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Tehnička škola Daruvar (07-012-501)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,23A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,38A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,70B16
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,30B30
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50C5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50C5
Ukupno Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00174
Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)
Frizer 3 g.25033331,0024
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33A8
Stolar 3 g.12113330,33A8
Ukupno Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)7,00164
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,54A14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50B10
Ukupno Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0090
Ukupno VII. Bjelovarsko-bilogorska županija71,001559


VIII. Primorsko-goranska županija

Pomorska škola Bakar (08-275-501)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0048
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Bakar (08-275-501)4,0096
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,004
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Vodoinstalater 3 g.01383330,25A6
Ukupno Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)5,00100
Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,007
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)2,0027
Srednja škola Delnice (08-013-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Ukupno Srednja škola Delnice (08-013-501)4,0088
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Instalater-monter IG 3 g.01150330,50A10
Konobar 3 g.07133330,50B10
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Ukupno Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)5,00112
Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)
Bravar – JMO 3 g.01415330,40S2
Stolar – JMO 3 g.12111330,20S1
Tokar – JMO 3 g.01315330,40S2
Konobar 3 g.07133330,50U2
Kuhar 3 g.07123330,50U2
Ukupno Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)2,009
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,002
Pomorski nautičar 4 g.16090440,50A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,50A10
Konobar 3 g.07133330,38B9
Kuhar 3 g.07123330,38B9
Prodavač IG 3 g.06092330,25B6
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)32010441,0020
Ukupno Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)6,00106
Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,50A10
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,50A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,70B14
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110330,30B6
Ukupno Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0060
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Ukupno Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)3,0072
Obrtnička škola Opatija (08-058-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035332,50A60
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Opatija (08-058-503)4,0096
Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123332,50A60
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Ukupno Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)5,00120
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Automehaničar 3 g.01423330,36A8
Konobar 3 g.07133330,27A6
Kuhar 3 g.07123330,36A8
Ukupno Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0062
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,33A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,67A4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,29B2
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,43B3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,29B2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,50C2
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,25C1
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,25C1
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)3,0017
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,006
Ukupno Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)9,00162
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Elektroničar IG 3 g.04140331,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Ukupno Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0096
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00120
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0040
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)3,0064
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)
Cvjećar – posebni odjel IG 4 g.081403-Y31,0020
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,50A12
Zidar – JMO 3 g.13315330,50A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33B8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,42B10
Vrtlar IG 3 g.08130330,25B6
Ukupno Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)3,0068
Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.30010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)4,0096
Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)7,00168
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112440,50A12
Web dizajner 4 g.21122440,50A12
Fotograf 3 g.21243330,33B8
Grafičar dorade 3 g.21233330,33B8
Grafičar tiska 3 g.21223330,33B8
Ukupno Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)5,00120
Prometna škola Rijeka (08-071-517)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110333,0072
Ukupno Prometna škola Rijeka (08-071-517)5,00116
Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)5,00120
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)6,00144
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)5,00120
Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0020
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0020
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT41,0015
Ukupno Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)4,0075
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75A18
Instalater-monter IG 3 g.01150330,25A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,42B10
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,42C10
Zavarivač 2 g.02600220,58C14
Ukupno Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)3,0072
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,25B6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50B12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25B6
Ukupno Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)2,0044
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0040
Ukupno Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)2,0040
Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,50A12
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,50A12
Ukupno Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)3,0072
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Krojač 3 g.22213330,42D10
Prodavač IG 3 g.06092331,58D38
Ukupno Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)4,0096
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija130,002806


IX. Ličko-senjska županija

Gimnazija Gospić (09-026-504)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Gospić (09-026-504)3,0072
Strukovna škola Gospić (09-026-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
Bravar 3 g.01413330,33A8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Ukupno Strukovna škola Gospić (09-026-503)7,00166
Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,27A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,46A12
Slastičar – JMO 3 g.07145330,27A7
Ukupno Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)3,0076
Srednja škola Otočac (09-061-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Autoelektričar 3 g.04223330,27A6
Automehaničar 3 g.01423330,36A8
Elektromehaničar 3 g.04233330,36A8
Ukupno Srednja škola Otočac (09-061-501)6,00122
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Ukupno Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)3,0060
Ukupno IX. Ličko-senjska županija22,00496
X. Virovitičko-podravska županija
Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,30A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,30A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,40B8
Cvjećar IG 3 g.08140330,30B6
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,30B6
Ukupno Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)4,0082
Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,40C8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,60C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,30D6
Konobar – JMO 3 g.07135330,30D6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40D8
Ukupno Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)5,00100
Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,30A6
Kuhar 3 g.07123330,70A14
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,30B6
Pekar – JMO 3 g.09215330,30B6
Frizer – JMO 3 g.25035330,40D8
Krojač – JMO 3 g.22215330,30D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30D6
Konobar – JMO 3 g.07135330,40E8
Mesar – JMO 3 g.09245330,30E6
Stolar – JMO 3 g.12111330,30E6
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50F2
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50F2
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)6,00104
Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Ukupno Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00104
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0086
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0014
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0014
Ukupno Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0028
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,70A14
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,30A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30B6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50C10
Stolar – JMO 3 g.12111330,50C10
Cvjećar IG 3 g.08140330,50D10
Vrtlar IG 3 g.08130330,50D10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50E5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50E5
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00110
Strukovna škola Virovitica (10-089-504)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Ukupno Strukovna škola Virovitica (10-089-504)7,00140
Tehnička škola Virovitica (10-089-502)
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Ukupno Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00104
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija44,00858


XI. Požeško-slavonska županija

Srednja škola Pakrac (11-064-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Fasader – JMO 3 g.13345330,35A7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,35A7
Zidar – JMO 3 g.13315330,30A6
Ukupno Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00120
Ekonomska škola, Požega (11-077-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola, Požega (11-077-502)6,00120
Gimnazija Požega (11-077-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Požega (11-077-501)5,00100
Glazbena škola Požega (11-077-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Obrtnička škola Požega (11-077-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50E10
Kuhar 3 g.07123330,50E10
Krojač – JMO 3 g.22215330,35G7
Stolar – JMO 3 g.12111330,65G13
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,35J7
Tesar – JMO 3 g.13325330,30J6
Zidar – JMO 3 g.13315330,35J7
Konobar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07133330,50B10
Kuhar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07123330,50B10
Ukupno Obrtnička škola Požega (11-077-505)7,00140
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50C10
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,50C10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50E10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50E10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50S5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50S5
Ukupno Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)6,00110
Tehnička škola Požega (11-077-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za elektroenergetiku 4 g.04020441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,50C10
Tokar – JMO 3 g.01315330,50C10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,40D8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60D12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30G6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35G7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35G7
Ukupno Tehnička škola Požega (11-077-504)8,00160
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija40,00792


XII. Brodsko-posavska županija

Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0040
Ukupno Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)4,0080
Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0080
Ukupno Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)4,0080
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A10
Krojač 3 g.22213330,33B8
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,33B8
Stolar 3 g.12113330,33B8
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C5
Ukupno Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)7,00134
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)7,00140
Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010445,00100
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)9,00180
Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0017
Ukupno Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0017
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
Bravar – JMO 3 g.01415331,0020
Pomoćni limar – TES 3 g.01829331,007
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Zavarivač 2 g.02600221,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,50E30
Obrađivač lima IG 3 g.01140330,50E10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,40F8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,60F12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,40G8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30G6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30G6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30H6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40H8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,30H6
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,30I6
Elektromonter IG 3 g.04110330,40I8
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,30I6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,40J8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60J12
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)12,00227
Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)
Konobar – JMO 3 g.07135331,0020
Krojač – JMO 3 g.22215331,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125332,0040
Stolar – JMO 3 g.12111330,50B10
Tapetar – JMO 3 g.26025330,50B10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50C10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50C10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,50D10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50D10
Frizer – JMO 3 g.25035331,50E30
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,00F10
Ukupno Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)10,00190
Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0020
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0020
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0020
Ukupno Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)4,0080
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50D10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50D10
Ukupno Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)8,00160
Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Ukupno Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)7,00140
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija73,001428


XIII. Zadarska županija

Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,59C10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,41C7
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50S8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50S8
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)5,0099
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Konobar 3 g.07133330,40C8
Kuhar 3 g.07123330,60C12
Brodograditelj IG 3 g.02180330,42E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,58E14
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)5,00107
Srednja škola Gračac (13-027-527)
Ekonomist 4 g.06072441,0012
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0012
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A6
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A6
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527)3,0042
Srednja škola Obrovac (13-055-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0014
Opća gimnazija 4 g.32010441,0014
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A7
Prodavač – JMO 3 g.06115330,50A7
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0021
Konobar 3 g.07133330,43A6
Kuhar 3 g.07123330,57A8
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)2,0035
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)
Ekonomist 4 g.06072443,0063
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0021
Prodavač IG 3 g.06092331,0021
Upravni referent 4 g.06040441,0021
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)7,00147
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0042
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0084
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0084
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)5,00105
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0063
Opća gimnazija 4 g.32010443,0063
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)6,00126
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)2,0048
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0042
Konobar 3 g.07133331,0024
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,006
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0042
Kuhar 3 g.07123331,53A36
Slastičar 3 g.09253330,47A11
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)9,00167
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0042
Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32210441,0021
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)3,0063
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)
Kozmetičar 4 g.25020441,0021
Frizer – JMO 3 g.25035331,48C31
Pediker – JMO 3 g.25025330,52C11
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0063
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50D5
Cvjećar IG 3 g.08140330,25E6
Mesar IG 3 g.09140330,33E8
Pekar IG 3 g.09120330,42E10
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)5,0094
Pomorska škola Zadar (13-107-506)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0044
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0044
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,0088
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0021
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0021
Medijski tehničar 4 g.21112440,52B11
Web dizajner 4 g.21122440,48B10
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)3,0063
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0021
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485331,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0021
Autolimar – JMO 3 g.01405330,38A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,62A13
Elektromonter IG 3 g.04110330,52B11
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,48B10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,38C8
Stolar – JMO 3 g.12111330,62C13
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)8,00168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A41,0021
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0042
Šivač odjeće 2 g.22510121,0021
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)4,0084
Tehnička škola Zadar (13-107-512)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,50B12
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,50B12
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512)5,00120
Ukupno XIII. Zadarska županija86,001745


XIV. Osječko-baranjska županija

Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Konobar 3 g.07133330,36A10
Kuhar 3 g.07123330,64A18
Frizer – JMO 3 g.25035330,50B10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50B10
Ukupno Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)6,00128
Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)2,0040
Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Bravar 3 g.01413330,50A10
Ukupno Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)6,00120
Srednja škola Dalj (14-411-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ukupno Srednja škola Dalj (14-411-501)3,0060
Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,25A6
Strojobravar 3 g.01353330,25A6
Ukupno Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00108
Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Komercijalist 4 g.06030442,0044
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)6,00128
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010443,0063
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)5,00105
Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,67B14
Kuhar – JMO 3 g.07125331,33B28
Autoelektričar 3 g.04223330,27C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,45C10
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,27C6
Automehaničar 3 g.01423330,73D16
Strojobravar 3 g.01353330,27D6
Fotograf 3 g.26013330,30E6
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,40E8
Zidar 3 g.13313330,30E6
Mesar IG 3 g.09140330,30F6
Pekar IG 3 g.09120330,30F6
Stolar 3 g.12113330,40F8
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)10,00214
Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819331,005
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Bačvar 3 g.12163330,33A8
Stolar 3 g.12113330,33A8
Strojobravar 3 g.01353330,33A8
Ukupno Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)3,0049
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,42A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,29A7
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,29A7
Konobar 3 g.07133330,50B12
Slastičar 3 g.09253330,50B12
Frizer – JMO 3 g.25035330,42C10
Pekar – JMO 3 g.09215330,29C7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,29C7
Ukupno Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)13,00308
Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)
Ekonomist 4 g.06072444,00104
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0026
Upravni referent 4 g.06040442,0052
Ukupno Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)7,00182
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Ukupno Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)7,00168
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0014
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0040
Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,58D14
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,42D10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E8
Tesar 3 g.13323330,33E8
Zidar 3 g.13313330,33E8
Ukupno Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)6,00144
I. gimnazija Osijek (14-060-503)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno I. gimnazija Osijek (14-060-503)6,00144
II. gimnazija Osijek (14-060-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030445,00130
Ukupno II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00130
III. gimnazija Osijek (14-060-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020445,00130
Ukupno III. gimnazija Osijek (14-060-505)5,00130
Medicinska škola Osijek (14-060-506)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0078
Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32210441,0026
Ukupno Medicinska škola Osijek (14-060-506)5,00130
Obrtnička škola Osijek (14-060-513)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0020
Frizer – JMO 3 g.25035331,67A40
Krojač – JMO 3 g.22215330,33A8
Pediker – JMO 3 g.25025330,50B12
Stolar – JMO 3 g.12111330,50B12
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,38C9
Mesar – JMO 3 g.09245330,29C7
Pekar – JMO 3 g.09215330,33C8
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,30D3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,30D3
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,40D4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30E3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30E3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,40E4
Ukupno Obrtnička škola Osijek (14-060-513)8,00136
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)3,0072
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41,007
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31,007
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41,007
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.060923-MM31,007
Ukupno Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)5,0035
Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)
Automehaničar 3 g.01423331,0024
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar 3 g.01403330,50A12
Bravar 3 g.01413330,25A6
Limar 3 g.01393330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Ukupno Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010044,0096
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0096
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0026
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020441,0026
Kozmetičar 4 g.25020441,0026
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0026
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0052
Ukupno Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)6,00156
Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)
Komercijalist 4 g.06030443,0060
Prodavač IG 3 g.06092333,0060
Ukupno Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)6,00120
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133332,0052
Kuhar 3 g.07123333,0078
Slastičar 3 g.09253331,0026
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0052
Ukupno Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)9,00234
Srednja škola Valpovo (14-085-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0022
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Komercijalist – novi strukovni kurikulum 4 g.06080441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prodavač IG 3 g.06092331,0022
Cvjećar IG 3 g.08140330,23A6
Strojobravar 3 g.01353330,54A14
Tokar 3 g.01313330,23A6
Ukupno Srednja škola Valpovo (14-085-501)8,00180
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija158,003525


XV. Šibensko-kninska županija

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Elektrotehničar 4 g. (radionice)04010441,0020
Elektromehaničar 3 g. (radionice)04233330,50A10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. (radionice)08160330,50A10
Ukupno Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)4,0080
Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Automehaničar 3 g.01423330,30C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,35C7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35C7
Frizer 3 g.25033330,30D6
Konobar 3 g.07133330,35D7
Kuhar 3 g.07123330,35D7
Ukupno Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)4,0080
Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,005
Ukupno Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)5,0085
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)1,0010
Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,008
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0080
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)6,00144
Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)2,0022
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)
Brodski električar 4 g.04223441,0022
Vodoinstalater (prilagođeni program) pril. 3 g.01389431,005
Autolimar – JMO 3 g.01405330,27B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,36B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36B8
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,64C14
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,36C8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,36D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,27D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,36D8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)5,0093
Medicinska škola Šibenik (15-081-504)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Ukupno Medicinska škola Šibenik (15-081-504)3,0072
Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)
Pomorski nautičar 4 g.16090441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Ukupno Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0086
Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0022
Cvjećar (prilagođeni program) pril. 4 g.08149431,006
Kozmetičar 4 g.25020441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,75A18
Stolar – JMO 3 g.12111330,25A6
Ukupno Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)5,0094
Tehnička škola Šibenik (15-081-507)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0024
Ukupno Tehnička škola Šibenik (15-081-507)4,0096
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Konobar 3 g.07133331,50I33
Kuhar 3 g.07123331,50I33
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0090
Ukupno XV. Šibensko-kninska županija51,001032


XVI. Vukovarsko-srijemska županija

Srednja škola Ilok (16-426-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120331,0020
Ukupno Srednja škola Ilok (16-426-501)5,00100
Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0020
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Ukupno Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)3,0060
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)
Ekonomist 4 g.06072444,0096
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Prodavač IG 3 g.06092332,0044
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)8,00188
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)7,00168
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)2,0035
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050442,0048
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Mesar IG 3 g.09140330,33D7
Mlinar IG 3 g.09110330,33D7
Pekar IG 3 g.09120330,33D7
Cvjećar IG 3 g.08140330,33F7
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,33F7
Vrtlar IG 3 g.08130330,33F7
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50G5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50G5
Ukupno Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)8,00172
Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,008
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,008
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33A8
Krojač – JMO 3 g.22215330,33A8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33A8
Konobar 3 g.07133330,67B16
Slastičar 3 g.09253330,33B8
Ukupno Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)9,00184
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0024
Automehaničar 3 g.01423330,58H14
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,42H10
Bravar 3 g.01413330,50I12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50I12
Autoelektričar 3 g.04223330,50J12
Elektroinstalater 3 g.04213330,50J12
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33K8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33K8
Zidar 3 g.13313330,33K8
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00240
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)4,0096
Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS41,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS41,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS41,0024
Ukupno Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)6,00144
Gimnazija Vukovar (16-096-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS41,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS41,0024
Ukupno Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00144
Strukovna škola Vukovar (16-096-504)
Kuhar (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071233-MS31,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Prodavač (nastava na srpskom jeziku) IG 3 g.060923-MS31,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50A12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50A12
Konobar 3 g.07133330,31B8
Kuhar 3 g.07123330,46B12
Slastičar 3 g.09253330,23B6
Frizer – JMO 3 g.25035330,33C8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33C8
Mesar – JMO 3 g.09245330,33C8
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,30D6
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS30,40D8
Mesar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.092453-MS30,30D6
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS40,40E8
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070204-MS40,60E12
Konobar (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071333-MS30,60F12
Slastičar (nastava na srpskom jeziku) 3 g.092533-MS30,40F8
Ukupno Strukovna škola Vukovar (16-096-504)10,00201
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS41,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS41,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS41,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS41,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A8
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,33B8
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,33B8
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,33B8
Ukupno Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)10,00240
Gimnazija Županja (16-111-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Županja (16-111-502)4,0096
Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,58A14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,42A10
Bravar 3 g.01413330,50B12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B12
Elektroinstalater 3 g.04213330,50C12
Elektromehaničar 3 g.04233330,50C12
Frizer – JMO 3 g.25035330,50D12
Pediker – JMO 3 g.25025330,50D12
Konobar – JMO 3 g.07135330,42E10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,58E14
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,40G4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30G3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30G3
Konobar 3 g. (Drenovci)07133330,50F12
Kuhar 3 g. (Drenovci)07123330,50F12
Ukupno Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)11,00250
Tehnička škola Županja (16-111-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Ukupno Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0052
Ukupno XVI. Vukovarsko-srijemska županija105,002370


XVII. Splitsko-dalmatinska županija

Srednja škola Bol (17-444-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Kuhar 3 g.07123330,50A10
Ukupno Srednja škola Bol (17-444-501)3,0060
Srednja škola Hvar (17-029-501)
Kuhar 3 g.07123331,007
Opća gimnazija 4 g.32010441,0014
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0012
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)33040441,0010
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)07010441,0014
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)32010441,0020
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,50A7
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,50A7
Ukupno Srednja škola Hvar (17-029-501)7,0091
Ekonomska škola Imotski (17-030-503)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska škola Imotski (17-030-503)4,0088
Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)5,00110
Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0015
Ukupno Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)3,0025
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Frizer – JMO 3 g.25035330,69L18
Prodavač – JMO 3 g.06115330,31L8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40M8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,30M6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30M6
Konobar – JMO 3 g.07135330,23N6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,77N20
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30O6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40O8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30O6
Ukupno Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)6,00120
Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Ukupno Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)3,0066
Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Agrotehničar 4 g.33062440,50A12
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,50A12
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50B12
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33C8
Mesar IG 3 g.09140330,33C8
Pekar IG 3 g.09120330,33C8
Ukupno Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)7,00154
Glazbena škola Makarska (17-047-503)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,003
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,50K12
Kuhar 3 g.07123330,50K12
Automehaničar 3 g.01423330,27S6
Frizer 3 g.25033330,45S10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,27S6
Ukupno Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)5,0093
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0044
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)5,00112
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,005
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0022
Frizer – JMO 3 g.25035330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,42A10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,25B6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75B18
Ukupno Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)7,00141
Klesarska škola Pučišća (17-445-501)
Klesar – JMO 3 g.13375331,0022
Klesarski tehničar 4 g.13082441,0022
Ukupno Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0044
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)3,0072
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Konobar 3 g.07133331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50F12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50F12
Ukupno Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)8,00192
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,55B12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,32D7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32D7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,45H10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,55H12
Ukupno Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)7,00154
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829331,005
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,005
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)3,0015
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,002
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)1,002
Ekonomsko-birotehnička škola u Splitu Split (17-126-511)
Ekonomist 4 g.06072445,00120
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040443,0072
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola u Splitu Split (17-126-511)10,00240
Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)
Elektrotehničar 4 g.04010442,0048
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0041
Ukupno Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)5,0065
Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)5,00120
I. gimnazija Split (17-126-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030444,0096
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0048
Ukupno I. gimnazija Split (17-126-505)6,00144
II. gimnazija Split (17-126-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030446,00144
Ukupno II. gimnazija Split (17-126-506)6,00144
III. gimnazija Split (17-126-507)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00144
Ukupno III. gimnazija Split (17-126-507)6,00144
Industrijska škola Split (17-126-516)
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,50A12
Instalater – monter IG 3 g.01150330,50A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B12
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,50B12
Ukupno Industrijska škola Split (17-126-516)2,0048
IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Ukupno IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)6,00144
Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)
Komercijalist 4 g.06030444,0096
Prodavač IG 3 g.06092333,0066
Ukupno Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)7,00162
Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0024
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50A12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50A36
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50B12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33C8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33C8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33C8
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50D5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50D5
Ukupno Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)9,00202
Obrtnička škola Split (17-126-504)
Frizer – JMO 3 g.25035333,0072
Kozmetičar – novi strukovni kurikulum 4 g.26010441,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Pediker – JMO 3 g.25025331,0024
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0024
Fotograf – JMO 3 g.26015330,42A10
Galanterist – JMO 3 g.23135330,29A7
Krojač – JMO 3 g.22215330,29A7
Ukupno Obrtnička škola Split (17-126-504)8,00192
Pomorska škola Split (17-126-518)
Pomorski nautičar 4 g.16090443,0072
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.33010441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Ukupno Pomorska škola Split (17-126-518)7,00168
Prirodoslovna tehnička škola – Split (17-126-501)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0048
Ukupno Prirodoslovna tehnička škola – Split (17-126-501)5,00120
Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020442,0044
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110333,0066
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010442,0044
Ukupno Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)8,00178
Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0048
Ukupno Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)2,0048
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)
Gimnazija održivog razvoja-eksperimentalni program 4 g.32101141,0024
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0048
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,50A12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,50A12
Medijski tehničar 4 g.21112440,50B12
Web dizajner 4 g.21122440,50B12
Fasader – JMO 3 g.13345330,25C6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33C8
Zidar – JMO 3 g.13315330,42C10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,42D10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33D8
Grafičar dorade 3 g.21233330,25E6
Grafičar pripreme 3 g.21213330,42E10
Grafičar tiska 3 g.21223330,33E8
Ukupno Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)9,00216
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532443,0072
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)4,0096
Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,67A40
Slastičar 3 g.09253330,33A8
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,40B4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60B6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)8,00178
V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00144
Zdravstvena škola Split (17-126-521)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Zdravstvena škola Split (17-126-521)7,00172
Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33A8
Ukupno Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)3,0072
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Konobar 3 g.07133330,50C12
Kuhar 3 g.07123331,50C36
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50G12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50G12
Ukupno Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)7,00168
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0096
Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,007
Kuhar – JMO 3 g.07125331,007
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,007
Ukupno Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)3,0021
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Kuhar 3 g.07123331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Automehaničar 3 g.01423330,36A8
Konobar 3 g.07133330,36A8
Mesar IG 3 g.09140330,27A6
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)4,0086
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija233,005055


XVIII. Istarska županija

Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,45B10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,55B12
Frizer – JMO 3 g.25035330,50C11
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50C11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50D11
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50D11
Ukupno Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)5,00110
Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje
(18-006-502)
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41,0012
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041424-MT41,007
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41,0012
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,63A10
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,38A6
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,50C6
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,50C6
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje (18-006-502)5,0059
Srednja škola Buzet (18-007-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,33A8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33A8
Ukupno Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,42A10
Instalater-monter IG 3 g.01150330,58A14
Konobar 3 g.07133330,50B10
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Ukupno Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00136
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00168
Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)5,00120
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0048
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)4,0096
Ekonomska škola Pula (18-069-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Ukupno Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Gimnazija Pula (18-069-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Pula (18-069-502)7,00168
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0026
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,25A6
Instalater – monter IG 3 g.01150330,42B10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,25B6
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33B8
Elektroinstalater 3 g.04213330,33C8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33C8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33C8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)3,0072
Medicinska škola Pula (18-069-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Primalja – asistentica/asistent 4 g.24130441,0024
Ukupno Medicinska škola Pula (18-069-507)3,0072
Strukovna škola Pula (18-069-509)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,25C30
Mesar – JMO 3 g.09245330,25C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,25C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,25C6
Ukupno Strukovna škola Pula (18-069-509)4,0096
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0028
Ukupno Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60A6
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni voćar – vinogradar – vinar – TES 3 g.08829330,20B2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
Ukupno Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,75A42
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)8,00192
Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,0010
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT31,007
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041424-MT41,0010
CNC operater/CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,50E6
Elektroničar (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.041403-MT30,50E6
Ukupno Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)6,0069
Tehnička škola Pula (18-069-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00120
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Ukupno Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)4,0096
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,25B6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25B6
Konobar 3 g.07133330,33D8
Kuhar 3 g.07123330,42D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Ukupno Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,0010
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0010
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0010
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT31,0010
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,50A10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,50A10
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)5,0060
Ukupno XVIII. Istarska županija94,002024


XIX. Dubrovačko-neretvanska županija

Srednja škola Blato (19-511-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A6
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33A6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A6
Ukupno Srednja škola Blato (19-511-501)3,0058
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)5,00100
Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00132
Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0022
Medicinski kozmetičar 4 g.24080441,0022
Ukupno Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0044
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0022
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0022
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,36D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,36D8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,27D6
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)4,0076
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0044
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0044
Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00110
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0066
Kuhar 3 g.07123332,0044
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,68A15
Slastičar 3 g.09253330,32A7
Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)9,00186
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Slikarski dizajner 4 g.30090441,0020
Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)3,0054
Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0016
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Konobar 3 g.07133330,33D6
Kuhar 3 g.07123330,33D6
Slastičar 3 g.09253330,33D6
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,50E6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50E6
Ukupno Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)5,0090
Gimnazija Metković (19-049-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Metković (19-049-502)4,0088
Srednja škola Metković (19-049-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,35A7
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35A7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,30A6
Ukupno Srednja škola Metković (19-049-501)10,00185
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)2,0040
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Konobar 3 g.07133330,40A8
Kuhar 3 g.07123330,60A12
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,50B30
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50B10
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)6,00120
Srednja škola Vela Luka (19-038-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,32A7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,32A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,36A8
Ukupno Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0057
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija67,001340


XX. Međimurska županija

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100641,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)8,00178
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00168
Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,006
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25A6
Vrtlar IG 3 g.08130330,25A6
Frizer – JMO 3 g.25035330,40B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,30B6
Pediker – JMO 3 g.25025330,30B6
Krojač – JMO 3 g.22215330,42C10
Obućar – JMO 3 g.23115330,58C14
Pismoslikar 3 g.26043330,27D6
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,73D38
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50E3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50E3
Ukupno Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)9,00168
Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0022
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819331,006
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,006
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0022
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A11
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A11
Medijski tehničar 4 g.21112440,50D11
Web dizajner 4 g.21122440,50D11
Fasader – JMO 3 g.13345330,42E10
Tesar – JMO 3 g.13325330,29E7
Zidar – JMO 3 g.13315330,29E7
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,29F7
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,38F9
Stolar – JMO 3 g.12111330,33F8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50G12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50G12
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,29H7
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,42H10
Vodoinstalater 3 g.01383330,29H7
Ukupno Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)10,00196
Tehnička škola Čakovec (20-010-503)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33A8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,67B16
Tokar – JMO 3 g.01315330,33B8
Bravar – JMO 3 g.01415331,50C36
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,50C12
Ukupno Tehnička škola Čakovec (20-010-503)10,00240
Srednja škola Prelog (20-527-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Konobar 3 g.07133330,48A10
Kuhar 3 g.07123331,52A32
Mesar IG 3 g.09140330,27B6
Pekar IG 3 g.09120330,27B6
Slastičar 3 g.09253330,45B10
Ukupno Srednja škola Prelog (20-527-501)7,00138
Ukupno XX. Međimurska županija51,001088
XXI. Grad Zagreb
GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)5,00130
Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0031
Ukupno Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)3,0043
Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)5,00130
Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159431,005
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,0010
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,005
Slastičar (prilagođeni program) pril. 4 g.07149431,0010
Autolimar (prilagođeni program) pril. 4 g.01409430,60A6
Bravar (prilagođeni program) pril. 4 g.01419430,40A4
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,10B1
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,10B1
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,80B8
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)6,0050
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)
Ekonomist (prilagođeni program) pril. 4 g.06019441,0010
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program (prilagođeni program) pril. 4 g.21039441,0010
Opća gimnazija 4 g.32010441,005
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,0010
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,0010
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,0010
Galanterist (prilagođeni program) pril. 4 g.23139430,40A4
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159430,30A3
Obućar (prilagođeni program) pril. 4 g.23119430,30A3
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,40B4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30B3
Pomoćni obućar – TES 3 g.23819330,30B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)8,0075
Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ukupno Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)5,00130
Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0024
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0024
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0024
Stolar – JMO 3 g.12111331,50A36
Tapetar – JMO 3 g.26025330,50A12
Ukupno Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)6,00144
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115334,0096
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235331,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50A12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50A36
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,50B36
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,50B12
Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)10,00240
Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0026
Elektrotehničar 4 g.04010442,0052
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)8,00208
Geodetska škola Zagreb (21-114-532)
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444,00104
Ukupno Geodetska škola Zagreb (21-114-532)4,00104
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0028
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0056
Ukupno Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)7,00196
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Ukupno Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)4,00112
Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0025
Ukupno Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)3,0035
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0047
Ukupno Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)4,0065
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0025
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000444,0060
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)6,0085
Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,008
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0027
Ukupno Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)2,0035
Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0042
Ukupno Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)3,0042
Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)
Opća gimnazija 4 g.32010447,00182
Ukupno Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)7,00182
Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120443,0072
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Ukupno Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)5,00120
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446,00168
Turistička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100741,0028
Ukupno Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)7,00196
I. gimnazija Zagreb (21-114-501)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0028
Ukupno I. gimnazija Zagreb (21-114-501)5,00140
I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)
Elektrotehničar 4 g.04010448,00208
Strojarski tehničar 4 g.01010442,0052
Ukupno I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)10,00260
II. gimnazija Zagreb (21-114-502)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno II. gimnazija Zagreb (21-114-502)6,00156
III. gimnazija Zagreb (21-114-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Ukupno III. gimnazija Zagreb (21-114-503)6,00156
Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)
Automehaničar – JMO 3 g.01425332,0052
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Alatničar IG 3 g.01120330,50A13
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,50A13
Bravar – JMO 3 g.01415330,38B10
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,31B8
Tokar – JMO 3 g.01315330,31B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,38C10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,62C42
Ukupno Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)7,00182
IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Jezična gimnazija (dvojezična nastava – engleski jezik) 4 g.320304-JE41,0026
Jezična gimnazija (dvojezična nastava – francuski jezik) 4 g.320304-JF40,50A13
Jezična gimnazija (dvojezična nastava – njemački jezik) 4 g.320304-JN40,50A13
Ukupno IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)5,00130
IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Ukupno IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)5,00120
Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N41,0026
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K45,00130
Ukupno Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)6,00156
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,0024
Fasader – JMO 3 g.13345330,50B11
Staklar – JMO 3 g.27115330,50B11
Autolakirer 3 g.26053330,33C8
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33C8
Pismoslikar 3 g.26043330,33C8
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,25D6
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,25D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50D12
Dimnjačar 3 g.26073330,33E8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E8
Zidar 3 g.13313330,33E8
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,50F12
Podopolagač IG 3 g.13160330,25F6
Tesar 3 g.13323330,25F6
Ukupno Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)6,00142
Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)
Fotograf – JMO 3 g.26015331,0026
Frizer – JMO 3 g.25035336,00156
Kozmetičar – JMO 3 g.25015332,0052
Pediker – JMO 3 g.25025331,0026
Ukupno Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)10,00260
Poljoprivredna škola Zagreb (21-114-542)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0024
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0024
Poljoprivredni tehničar – vrtlar 4 g.08030441,0024
Cvjećar IG 3 g.08140330,50E12
Vrtlar IG 3 g.08130330,50E12
Ukupno Poljoprivredna škola Zagreb (21-114-542)5,00120
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Tehničar za telekomunikacije 4 g.04050442,0052
Ukupno Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)4,00104
Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)
Prehrambeni tehničar 4 g.09052442,0048
Tehničar nutricionist 4 g.09030442,0048
Mesar – JMO 3 g.09245330,50E12
Pekar – JMO 3 g.09215330,50E12
Mesar IG 3 g.09140330,50F12
Pekar IG 3 g.09120330,50F12
Ukupno Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)6,00144
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0026
Geološki tehničar 4 g.05010441,0026
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0026
Kozmetičar 4 g.25020442,0052
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080443,0078
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S41,0024
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32081441,0026
Ukupno Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)10,00258
Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)
Ekonomist 4 g.060724410,00260
Ukupno Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)10,00260
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,008
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,63A5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,38A3
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,38B3
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,63B5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,65C23
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,35C3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,50D4
Pomoćni limar – TES 3 g.01829330,50D4
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50E4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50E4
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,50F3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50F3
Ukupno Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)9,0072
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532442,0052
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0052
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)7,00182
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)3,0078
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A46,00156
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)6,00156
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020443,0028
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.31000122,0020
Ukupno Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)5,0048
Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020444,00104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,00104
Ukupno Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)9,00234
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,50E12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50E12
Grafičar dorade 3 g.21233330,50F12
Grafičar tiska 3 g.21223330,50F12
Ukupno Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)6,00144
Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010441,0010
Plesač narodnih plesova 4 g.31030441,0010
Ukupno Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)2,0020
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,004
Ukupno Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)5,00108
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Ukupno Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)4,00104
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0078
Ukupno Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)3,0078
Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0024
Modni stilist 4 g.30130441,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Galanterist 3 g.23133330,33A8
Postolar (Obućar) 3 g.23113330,33A8
Tekstilac IG 3 g.22160330,33A8
Kemijski čistač – JMO 3 g.22235330,33B8
Krojač – JMO 3 g.22215330,67B16
Tekstilni tehničar 4 g.22010440,50C12
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020440,50C12
Ukupno Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)6,00144
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375331,0022
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Limar – JMO 3 g.01395330,23A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,77A20
Bravar – JMO 3 g.01415330,23B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,77B20
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363331,48C34
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,52C12
Ukupno Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)6,00146
Škola za primalje Zagreb (21-114-522)
Primalja-asistentica/asistent 4 g.24130442,0056
Ukupno Škola za primalje Zagreb (21-114-522)2,0056
Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Ukupno Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)4,0088
Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0052
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162446,00156
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)10,00260
Tehnička škola Zagreb (21-114-550)
Tehničar vuče – strojovođa 4 g.19020441,0026
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0026
Tehnička gimnazija – eksperimentalni program 4 g.32100541,0026
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110331,0026
Ukupno Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00156
Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ukupno Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)5,00130
Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)
Komercijalist 4 g.06030442,0052
Prodavač IG 3 g.06092337,00182
Ukupno Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)9,00234
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)
Konobar 3 g.07133333,0078
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123335,50A143
Slastičar 3 g.09253331,50A39
Ukupno Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)11,00286
Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)31050442,0024
Ukupno Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)2,0024
Upravna škola Zagreb (21-114-556)
Administrator 2 g.06510221,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050442,0052
Upravni referent 4 g.06040443,0078
Ukupno Upravna škola Zagreb (21-114-556)6,00150
V. gimnazija Zagreb (21-114-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447,00182
Ukupno V. gimnazija Zagreb (21-114-505)7,00182
Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)
Veterinarski tehničar 4 g.10010444,00104
Ukupno Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)4,00104
VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)6,00156
X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0026
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0078
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32101441,0026
Ukupno X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)10,00260
XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)4,00104
XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)5,00130
XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)5,00130
XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)
IBMYP program 2 g.32050242,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448,00224
Ukupno XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)10,00264
XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030444,00104
Ukupno XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)5,00130
XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)4,00104
Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0028
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0028
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0056
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0028
Medicinski kozmetičar 4 g.24080441,0028
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0028
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0028
Ukupno Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)8,00224
Ukupno XXI. Grad Zagreb403,009596
Ukupno2080,0045276II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0016
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)3,0064
Ukupno V. Varaždinska županija3,0064
VIII. Primorsko-goranska županija
Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S42,0048
Ukupno Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)3,0074
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0074X. Virovitičko-podravska županija

Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Ukupno Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)1,0022
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija1,0022XI. Požeško-slavonska županija

Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Ukupno Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)2,0044
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija2,0044


XII. Brodsko-posavska županija

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)3,0060
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija3,0060


XIII. Zadarska županija

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0048
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)2,0048
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0048


XIV. Osječko-baranjska županija

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)2,0052
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0052


XVII. Splitsko-dalmatinska županija

Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Ukupno Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)2,0048
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)2,0052
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija4,00100
XVIII. Istarska županija
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)2,0052
Ukupno XVIII. Istarska županija2,0052


XIX. Dubrovačko-neretvanska županija

Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)1,0026
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0026


XX. Međimurska županija

Srednja škola Čakovec (20-010-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,0010
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00106
Ukupno XX. Međimurska županija5,00106


XXI. Grad Zagreb

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0025
Ukupno Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)1,0025
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)
Klasična gimnazija 4 g.32040444,00104
Ukupno Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)4,00104
Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)1,0024
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Ukupno Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)3,0060
Ukupno XXI. Grad Zagreb9,00213
Ukupno37,00861
III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici


V. Varaždinska županija

Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0020
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)2,0040
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0030
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0030
Ukupno V. Varaždinska županija4,0070


VIII. Primorsko-goranska županija

Glazbena škola Mirković Opatija (08-290-002)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Mirković Opatija (08-290-002)2,0022
Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)1,0024
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0046XIII. Zadarska županija

Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)2,0040
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0040
XIV. Osječko-baranjska županija
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0026
Ukupno Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)1,0026
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija1,0026


XVII. Splitsko-dalmatinska županija

Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)
Eksperimentalni program – gimnazijski program 4 g.32100942,0040
Ukupno Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)2,0040
Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Ukupno Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)2,0040
Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci Split (17-126-534)
Jezična gimnazija 4 g.32030440,88A14
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S40,12A2
Ukupno Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci Split (17-126-534)1,0016
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)3,0060
Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135330,33A6
Kuhar – JMO 3 g.07125331,34A28
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33A6
Ukupno Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)4,0080
Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0020
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0020
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Ukupno Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)3,0060
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija15,00296XVIII. Istarska županija

Privatna gimnazija Juraj Dobrila, s pravom javnosti Pula (18-069-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Juraj Dobrila, s pravom javnosti Pula (18-069-515)1,0020
Ukupno XVIII. Istarska županija1,0020XIX. Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)1,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0024


XXI. Grad Zagreb

Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)5,00110
Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)3,0072
Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)2,0040
Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)2,0020
Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0060
Ukupno Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)5,00100
Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)1,0015
Glazbena škola Vanja Kos Zagreb (21-114-629)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000223,0031
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0032
Ukupno Glazbena škola Vanja Kos Zagreb (21-114-629)5,0063
LINIGRA privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)3,0060
Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,005
Klasična gimnazija 4 g.32040440,005
Komercijalist 4 g.06030441,005
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Upravni referent 4 g.06040441,005
Ukupno Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)4,0035
Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)1,0020
Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0040
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)4,0080
Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Web-dizajner 4 g.21122441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)4,0080
Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5010
Konobar 3 g.07133330,256
Kuhar 3 g.07123330,5010
Mesar IG 3 g.09140331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pekar IG 3 g.09120331,0020
Slastičar 3 g.09253330,256
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,5010
Ukupno Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)5,00102
Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000224,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000449,0080
Ukupno Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)13,00108
Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0044
Ukupno Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)2,0044
Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0015
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S41,0015
Ukupno Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)2,0030
Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)
Umjetnička gimnazija 4 g.32070442,0048
Ukupno Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)2,0048
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)2,0040
Ukupno XXI. Grad Zagreb65,001067
Ukupno92,001589