Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

NN 47/2018 (23.5.2018.), Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

901

Na temelju odredbe članka 14. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine« br. 44/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. svibnja 2018. godine donijela

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU O NEUSPJELIM NAMIRAMA I O INTERNALIZIRANOJ NAMIRI

Svrha Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje:

1. izvješćivanje o neuspjelim namirama iz članka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 koje obuhvaća postupak podnošenja redovnih izvješća od strane središnjih depozitorija vrijednosnih papira s obzirom na broj i pojedinosti o neuspjelim namirama i sve ostale relevantne informacije, uključujući mjere koje predviđaju središnji depozitoriji vrijednosnih papira i njihovi sudionici za poboljšanje učinkovitosti namire,

2. izvješćivanje o internaliziranim namirama iz članka 9. Uredbe (EU) br. 909/2014 koje obuhvaća postupak podnošenja izvješća o zbirnom volumenu i vrijednosti svih transakcija vrijednosnim papirima koje internalizatori namire namiruju izvan sustava za namiru vrijednosnih papira.

Pojmovi

Članak 2.

1. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) Uredba (EU) br. 909/2014 je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL, L 257, 28. 8. 2014.).

(b) Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine«, br. 44/16).

(c) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/391 je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/391 od 11. studenog 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje sadržaj izvješćivanja o internaliziranim namirama (Tekst značajan za EGP) (SL, L 65, 10. 3. 2017.).

(d) Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/393 je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/393 od 11. studenog 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu predložaka i postupaka za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranim namirama u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 65, 10. 3. 2017.).

(e) regulatorni tehnički standardi su regulatorni tehnički standardi o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu discipline namire, doneseni temeljem članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(f) Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05, 12/12) i Zakonom.

(g) HNB je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08, 54/13), Zakonom i drugim zakonima.

(h) ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ(EU).

(i) središnji depozitorij vrijednosnih papira (CSD) je pravna osoba koja upravlja sustavom za namiru vrijednosnih papira iz odjeljka A točke 3. Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014 i pruža barem jednu drugu osnovnu uslugu navedenu u odjeljku A Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014.

(j) internalizator namire je svaka institucija, uključujući onu koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ili Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU, koja provodi naloge za prijenos za račun klijenata ili za svoj vlastiti račun izvan sustava za namiru vrijednosnih papira.

2. Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 909/2014, Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/391, Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2017/393 i regulatornim tehničkim standardima.

Izvješćivanje o neuspjelim namirama

Članak 3.

1. Središnji depozitorij vrijednosnih papira na mjesečnoj osnovi izvješćuje Hanfu o broju i pojedinostima neuspjelih namira transakcija financijskim instrumentima iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, u roku od 5 radnih dana od isteka mjeseca za koji se izvještava.

2. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća podatke navedene u Prilogu I. regulatornih tehničkih standarda, a dostavlja se Hanfi na adresu elektroničke pošte passport.posttrading@hanfa.hr.

3. Do 20. siječnja tekuće kalendarske godine, središnji depozitorij vrijednosnih papira dostavlja godišnje izvješće Hanfi za prethodnu kalendarsku godinu, s podacima navedenim u Prilogu II. regulatornih tehničkih standarda, na adresu elektroničke pošte passport.posttrading@hanfa.hr.

4. Središnji depozitorij vrijednosnih papira, za sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja, javno i bez naknade objavljuje na svojoj mrežnoj stranici podatke navedene u Prilogu III. regulatornih tehničkih standarda.

5. Hanfa izvješća iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, izravno i bez preinaka, bez odgode, a najkasnije u roku od 3 radna dana od zaprimanja, prosljeđuje ESMA-i dostavljanjem na adresu elektroničke pošte settlement-fails@esma.europa.eu. Hanfa po potrebi izvješća dostavlja i HNB-u.

6. Središnji depozitorij vrijednosnih papira bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od suspenzije, izvješćuje Hanfu o suspenzijama sudionika koji stalno i sustavno ne izvršavaju isporuku financijskih instrumenata u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Uredbe (EU) br. 909/2014, na način da izvješće o suspenziji dostavlja Hanfi na adresu elektroničke pošte passport.posttrading@hanfa.hr. Hanfa bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od zaprimanja izvješća o istome obavještava HNB.

Izvješćivanje o internaliziranim namirama

Članak 4.

1. Internalizatori namire na tromjesečnoj osnovi izvješćuju Hanfu o zbirnom volumenu i vrijednosti svih transakcija vrijednosnim papirima koje namiruju izvan sustava za namiru vrijednosnih papira, u roku od 10 radnih dana od isteka svakog tromjesečja kalendarske godine.

2. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća podatke navedene u članku 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/391.

3. Izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Hanfi na adresu elektroničke pošte csdr@hanfa.hr, u formatu predloška iz Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/393, ispunjenog u skladu s uputama iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/393.

4. Hanfa bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja svakog izvješća iz stavka 1. ovoga članka, izvješće prenosi ESMA-i elektroničkim putem kroz ESMA-inu platformu za izvješćivanje, koristeći se formatom predloška iz Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/393.

5. Hanfa u roku od 30 radnih dana od kraja svakog tromjesečja kalendarske godine obavještava ESMA-u elektroničkim putem kroz ESMA-inu platformu za izvješćivanje o svim potencijalnim rizicima koji proizlaze iz djelatnosti internalizirane namire, koristeći se predloškom iz Priloga III. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/393, ispunjenog u skladu s uputama iz Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/393.

Dostava izvještaja Hanfi

Članak 5.

1. Izvješća iz članka 3. stavaka 2. i 3. te članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavljaju se u strojno čitljivom obliku i potpisuju se naprednim elektroničkim potpisom.

2. Izvješća iz članka 3. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika potpisuje Uprava središnjeg depozitorija vrijednosnih papira ili fizička osoba koja je u tu svrhu opunomoćena od strane Uprave središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, a izvješće iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika potpisuje Uprava internalizatora namire ili fizička osoba koja je u tu svrhu opunomoćena od strane Uprave internalizatora namire. U slučaju da središnji depozitorij vrijednosnih papira ili internalizator namire ovlasti drugu fizičku osobu za potpisivanje izvješća, dužan je Hanfi dostaviti punomoć u obliku papirnatog dokumenta, kao i bez odgode prijaviti promjenu opunomoćenika za potpisivanje.

3. Potpisnik izvješća iz stavka 2. ovoga članka smatra se odgovornom osobom središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, odnosno internalizatora namire, koja u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka dostavljenih u izvješću.

4. Hanfa je ovlaštena od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira i internalizatora namire zatražiti bilo kakve dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka.

Vođenje evidencije o izvješćima

Članak 6.

1. Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je voditi evidenciju o svim izvješćima iz članka 3. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika te ih čuvati u razdoblju od 10 godina.

2. Internalizator namire dužan je voditi evidenciju o svim izvješćima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika te ih čuvati u razdoblju od 10 godina.

3. Hanfa vodi evidenciju o svakom izvješću zaprimljenom u skladu s člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika te ih čuva u razdoblju od 10 godina.

Stupanje na snagu

Članak 7.

1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2. Članak 3. ovoga Pravilnika počinje s primjenom dvije godine nakon stupanja na snagu regulatornih tehničkih standarda.

3. Članak 4. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 10. ožujka 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-01/02

Urbroj: 326-01-770-771-18-1

Zagreb, 16. svibnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.