Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN 48/2018 (25.5.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

914

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 40/17), u članku 23. stavku 2. iza riječi: »Zagrebu« briše se zarez, a riječi: »te se ustrojava Područna jedinica sa samostalnim izvršiteljem u Splitu« brišu se.

Članak 2.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije obavlja poslove i izrađuje prijedloge strategija, zakona i drugih propisa u skladu s propisima EU u području izravnih plaćanja, državne potpore i zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, te obavlja poslove i uređuje sva ostala horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; izvršava i koordinira poslove programiranja mjera uređenja organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF); u području potpora izrađuje propise i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi i nacionalne okvire potpora kroz posebni propis o poljoprivredi i državnoj potpori u poljoprivredi; sudjeluje u praćenju EU i nacionalnog zakonodavstva vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi te predlaže mjere, usklađuje domaće poljoprivredno zakonodavstvo s onim u EU u području izravnih plaćanja, državnih potpora i poljoprivrednog knjigovodstva; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prati njezine učinke te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, izrađuje prijedloge propisa iz područja nepoštenih trgovačkih praksi; nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi s pitanjima iz područja agroekologije, vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive mjere zajedničke agrarne politike EU; obavlja poslove na uređivanju sustava i izradi propisa u područja zootehnike; provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe droga; odobrava uzgoj konoplje, provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje RH u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta i davanja posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima; obavlja poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; u području prehrambene industrije prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; priprema propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u aktivnostima vezano uz restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih sektora poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije; obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelokrugu poljoprivredne inspekcije; vodi i rješava upravne postupke prvog stupnja u okviru svoga djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije; u području ekološke i integrirane proizvodnje prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata, koordinira provedbu primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, izrađuje analize vezane uz poljoprivredu, sudjeluje u radu odbora i stručnih skupina u okviru Vijeća EU i Europske komisije, izvještava institucije Europske komisije u skladu s posebnim propisima iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, ustrojavaju se:

7.1. Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije

7.2. Sektor za potpore i okolišno prihvatljivu poljoprivredu

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi

7.4. Sektor za poljoprivredno zemljište.«.

Članak 3.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije izrađuje prijedloge strategija, zakona i drugih propisa u skladu s propisima EU u području zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjere organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, posebno u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana, voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, maslina i maslinovog ulja, vina, aromatiziranih proizvoda od vina, duhana, prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non – Annex I proizvoda); obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i ostala horizontalna pitanja organizacije tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu s propisima EU; izvršava i koordinira poslove programiranja mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) iz djelokruga Sektora; izrađuje prijedloge propisa iz područja zabrane nepoštenih trgovačkih praksi; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i prehrambenu industriju; predlaže i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe droga; odobrava uzgoj konoplje; prati stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, bilinogojstvu i stočarstvu te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; u prvom stupnju rješava priznavanju proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija te o privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana i operativnog programa, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području, upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, upisu u Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, upisu u Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, Upisnik ovlaštenih skladištara za žitarice i industrijsko bilje, odobrenju objekta za proizvodnju i/ili prodaju vina i voćnih vina, odobrenju objekta za proizvodnju vinskog i voćnog octa, upisu u Upisnik destilatera, ovlaštenju laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize, ovlaštenju za provođenje organoleptičkog ocjenjivanja, označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, registraciji jakih alkoholnih pića, pravu uporabe registrirane oznake za jaka alkoholna pića, registraciji oznake izvornosti za vina, pravu unosa grožđa iz pograničnog područja te pravu njegove prerade u vino na teritoriju RH, priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće zemlje, ovlaštenju centra za umjetno osjemenjivanje za provedbu osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih trupova, svinjskih trupova, ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih trupova, svinjskih trupova i ovčjih trupova te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; u području prehrambene industrije prati stanje u proizvodnji hrane, vina, aromatiziranih proizvoda od vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda, te prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non – Annex I proizvoda); priprema propise iz svoga djelokruga; analizira gospodarski položaj pojedinih sektora poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije; provodi usklađenje akata iz djelokruga sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi sustava potpore u poljoprivredi; sudjeluje u pripremi drugih propisa i općih akata; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerene na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje; koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; provodi propise kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, stočarstva, poljoprivrednog zemljišta, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenje i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; sudjeluje u radu odbora i stručnih skupina u okviru Vijeća EU i Europske komisije, izvještava institucije Europske komisije u skladu s posebnim propisima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Služba za bilinogojstvo izrađuje prijedloge strategija, zakona i drugih propisa u skladu sa propisima EU u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te predlaže i provodi mjere vezane uz organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana, voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i slično, rezanog cvijeća i ukrasnog lišća; obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu s propisima EU; provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe droga; odobrava uzgoj konoplje; predlaže strategije, akcijske i operativne programe iz svoga djelokruga rada te planira njihovu provedbu i predlaže odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja pojedinog područja i sektora; priprema nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima; programira mjere i koordinira provedbu mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i korištenja potpora iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) u sektorima biljne proizvodnje; sudjeluje pri izradi i provedbi propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na bilinogojstvo; provodi propise kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda; obavlja poslove iz područja suzbijanja zlouporabe droga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija i privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana i operativnog programa, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području, upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, te odobrenju za uzgoj konoplje; sudjeluje u radu međunarodnih institucija, u radu odbora i stručnih skupina u okviru Vijeća EU i Europske komisije te izvještava institucije Europske komisije u skladu s posebnim propisima iz svog djelokruga; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za bilinogojstvo, ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za uređenje tržišta ratarskog bilja

7.1.1.2. Odjel za uređenje tržišta hortikulturnog bilja.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 57. i članak 57. mijenjaju se i glase:

»7.1.1.1. Odjel za uređenje tržišta ratarskog bilja

Članak 57.

Odjel za uređenje tržišta ratarskog bilja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uređenje tržišta žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje; izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa u području javnih intervencija pšenice, ječma i kukuruza, potpore za privatno skladištenje bijelog šećera, potpore za proizvođačke organizacije u sektoru hmelja, tržišnih standarda u sektoru hmelja, sporazuma u sektoru šećera, ugovornih odnosa u sektoru žitarica, riže, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje; predlaže i provodi mjere uređenja tržišta u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje; programira mjere i koordinira provedbu mjera uređenja tržišta i korištenja potpora iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF); vodi upravne postupke u prvom stupnju i rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija, privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana, odobravanju operativnog programa, upisu u upisnik proizvođačkih organizacija; prati primjenu zakona i drugih propisa te daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; sudjeluje u izradi i provedbi propisa o izravnim plaćanjima, državnoj potpori i ruralnom razvoju u svom djelokrugu; prati stanje u ratarskoj proizvodnji i predlaže i provodi mjere vezane uz uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje; izrađuje periodička izvješća i analize te strateške dokumente iz djelokruga; izrađuje stručna mišljenja, odgovore i druge podneske; uređuje proizvodnju industrijske konoplje u dijelu propisa o suzbijanju zlouporabe droga; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svog djelokruga i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u svom djelokrugu i sudjeluje u izradi propisa EU i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava institucije EK u skladu s posebnim propisima iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 58. i članak 58. mijenjaju se i glase:

»7.1.1.2. Odjel za uređenje tržišta hortikulturnog bilja

Članak 58.

Odjel za uređenje tržišta hortikulturnog bilja izrađuje prijedloge propisa u skladu sa propisima Europske unije u području uređenja tržišta voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća; izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa u području potpore za opskrbu voćem i povrćem u obrazovnim ustanovama, potpore za besplatnu distribuciju humanitarnim ustanovama, potpore za proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća, tržišnih standarda u sektoru voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana i živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća; programira mjere i koordinira provedbu mjera uređenja tržišta i korištenja potpora iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) u sektoru voća i povrća, prerađevina od voća i povrća i banana te predlaže i provodi mjere uređenja tržišta u sektorima živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i slično, rezanog cvijeća i ukrasnog lišća i ostalih proizvoda; vodi upravne postupke u prvom stupnju i rješava o priznavanju proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija, privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana, odobravanju operativnog programa i upisu u upisnik proizvođačkih organizacija; upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području susjednih država; sudjeluje u radu međunarodnih institucija; prati primjenu zakona i drugih propisa te daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; sudjeluje u izradi i provedbi propisa o izravnim plaćanjima, državnoj potpori i ruralnom razvoju u svom djelokrugu; prati stanje u hortikulturnoj proizvodnji i predlaže i provodi mjere vezane uz uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda u svom djelokrugu; izrađuje periodička izvješća i analize te strateške dokumente iz djelokruga; izrađuje stručna mišljenja, odgovore i druge podneske; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svog djelokruga i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u svom djelokrugu i sudjeluje u izradi propisa EU i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava institucije Europske komisije u skladu s posebnim propisima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za stočarstvo izrađuje prijedloge propisa i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu koji se odnosi na stočarske proizvode te u području koje se odnosi zootehniku, uzgoj i trgovanje uzgojno valjanim životinjama kao i njihovim genetskim materijalom; sudjeluje u izradi nacionalnih i europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu na nacionalnoj razini izrađuje i predlaže provedbene propise; obavlja poslove temeljem propisa o zootehnici te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama kao i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje i prati provođenje uzgojnih programa te ovlašćuje i prati rad uzgojnih organizacija i rad tijela koja se bave uzgojem na provedbi uzgojnih programa te implementaciju novih tehnika u uzgoju uzgojno valjanih životinja; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda, odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, pčelarskih proizvoda, mesa peradi i jaja te iz područja uređenja ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međugranske organizacije u području stočarske proizvodnje; prati provedbu uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu, uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja; koordinira radom banke gena domaćih životinja; predlaže propise i prati provedbu vezano uz sustav evidentiranja pčela i pčelinjaka; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda, odnosno proizvoda govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, pčelarstva i ostalih stočarskih proizvoda; predlaže i provodi mjere organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu stočarskih proizvoda, posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, pčelarstva, peradarske proizvodnje odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa te obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz sektora stočarske proizvodnje u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru stočarske proizvodnje koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; predlaže i nadzire provedbu mjera vezanih uz uzgoj uzgojno valjanim životinjama; prati sustav razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izrađuje propise iz područja razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; uređuje i surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih zahvata na domaćim životinjama; aktivno sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije sukladno posebnom propisu vezanom uz organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda po pitanjima stočarske proizvodnje, o uzgoju uzgojno valjanim životinjama; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na sektor stočarske proizvodnje i uzgoj domaćih životinja; predlaže i nadzire mjere te aktivnosti usmjerene na potporu razvoju stočarske proizvodnje i uzgoja domaćih životinja; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti te unaprjeđivanje reprodukcije domaćih životinja; prati i provodi međunarodne projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja,, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Odjel za zootehniku obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te područja uzgoja i trgovanja uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje i prati provođenje uzgojnih programa, rad uzgojnih organizacija te tijela koja se bave uzgojem na provedbi uzgojnih programa i implementaciju novih tehnika u uzgoju valjanih životinja; prati provedbu uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu, uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja; koordinira radom banke gena domaćih životinja, predlaže i provodi mjere vezane uz uzgoj uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; prati stanje u području stočarske proizvodnje s naglaskom na uzgoj i trgovinu uzgojno valjanim životinjama kao i njihovim genetskim materijalom na temelju podataka i analiza ustanove specijalizirane za razvoj stočarstva; prati stanje na tržištu proizvoda peradarstva, pčelarstva; predlaže mjere organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu stočarskih proizvoda peradarstva i pčelarstva odnosno mesa peradi i jaja; izrađuje propise iz područja stavljanja na tržište proizvoda životinjskog porijekla mesa peradi i jaja: izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; donosi propise i prati provedbu vezano uz sustav evidentiranja pčela i pčelinjaka; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije sukladno posebnom propisu o uzgoju uzgojno valjanim životinjama prati i provodi međunarodne projekte iz djelokruga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te uređuje i surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, pravnim osobama po pitanju edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih zahvata na domaćim životinjama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 9.

U članku 61. iza riječi: »svinjogojstva« briše se zarez i riječi: »peradarstva, pčelarstva«, iza riječi: »kozarstva,« brišu se riječi: »peradarstva i pčelarstva« te iza riječi: »goveđeg mesa,« brišu se riječi: »mesa peradi i jaja«.

Članak 10.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima duhana, maslinovog ulja i sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non – Annex I proizvodi) vina, aromatiziranih proizvoda od vina i alkoholnih pića, izrađuje prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom, zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom, sustav uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje te posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište; prati; izvršava i koordinira poslove programiranja mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF) u područjima iz djelokruga Službe; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; vodi upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u RH; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; predlaže i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane uz uređenje tržišta duhana, vina, alkoholnih pića, maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja te propise za fizikalno-kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; prati stanje u području vinogradarstva i vinarstva, aromatiziranih proizvoda od vina i alkoholnih pića, analizira gospodarski položaj područja, izrađuje periodična izvješća i sektorske analize, daje ocjene stanja i predlaže mjere; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga vinarstva, voćnih vina, aromatiziranih proizvoda od vina i alkoholnih pića te za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje Nacionalni program pomoći sektoru vina kojim programira mjere potpore te primjenu i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF); izvršava i koordinira poslove programiranja mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF) u ostalim područjima iz djelokruga Odjela; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz RH te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina; vodi upisnik destilatera; odobrava objekte za proizvodnju vinskog i voćnog octa; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i provedbi projekata iz svoga djelokruga; provodi propise kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; u prvom stupnju rješava o: upisu u Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, Upisnik ovlaštenih skladištara za žitarice i industrijsko bilje, odobrenju objekta za proizvodnju i/ili prodaju vina i voćnih vina te za proizvodnju vinskog i voćnog octa, o upisu u Upisnik destilatera, ovlaštenju laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize, ovlaštenju za provođenje organoleptičkog ocjenjivanja, označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, registraciji jakih alkoholnih pića, pravu uporabe registrirane oznake za jaka alkoholna pića, registraciji oznake izvornosti za vina, pravu unosa grožđa iz pograničnog područja te pravu njegove prerade u vino na teritoriju RH, upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela te upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; ovlašćivanju kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; analizira stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U stavku 2. točka »7.1.3.3. Odjel za ekološku integriranu proizvodnju« briše se.

Članak 11.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda; izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u području duhana, maslinovog ulja i sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non – Annex I proizvodi), izrađuje prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom, zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom, sustav uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje te posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište; prati; izvršava i koordinira poslove programiranja mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF) u područjima iz djelokruga Odjela; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; vodi i upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u RH; vodi postupke izdavanja ovlaštenja skladištarima i koordinira u poslovima Sigurnosnog (indemnity) fonda; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna;; izrađuje i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane uz uređenje tržišta duhana i tržišta maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja te propise za fizikalno-kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; u prvom stupnju rješava o: upisu u Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja i Upisnik ovlaštenih skladištara za žitarice i industrijsko bilje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 12.

U članku 64. iza riječi: »destilatera;« brišu se riječi: »prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića« i dodaju se riječi: »prati stanje u području vinogradarstva i vinarstva, aromatiziranih proizvoda od vina i alkoholnih pića, analizira gospodarski položaj sektora, izrađuje periodična izvješća i sektorske analize, daje ocjene stanja i predlaže mjere; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga vinarstva, aromatiziranih proizvoda od vina i alkoholnih pića te za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje Nacionalni program pomoći sektoru vina kojim programira mjere potpore te primjenu i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF); izvršava i koordinira poslove programiranja mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda te primjenu mjera i korištenje financijskih sredstva Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF) u ostalim područjima iz djelokruga Odjela;«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. brišu se.

Članak 14.

Naslov iznad članka 66. i članak 66. mijenjaju se i glase:

»7.2. Sektor za potpore i okolišno prihvatljivu poljoprivredu

Članak 66.

Sektor za potpore i okolišno prihvatljivu poljoprivredu koordinira i sudjeluje u kreiranju nacionalnog modela izravnih potpora u poljoprivredi sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU; koordinira i sudjeluje u izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravne potpore u poljoprivredi te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; planira proračunska sredstva za provedbu izravnih potpora te iznos i strukturu nacionalne omotnice za izravne potpore; brine o usklađenosti izravnih potpora u poljoprivredi s ostalim mjerama potpore pojedinim područjima, osobito izravnim plaćanjima; priprema prijedloge za unaprjeđenje izravnih potpora, prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja u poljoprivredi, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna RH i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi; prati EU i nacionalno zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi; sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede; uređuje područje biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; uređuje pitanja višestruke sukladnosti i dobre poljoprivredne i okolišne prakse za zaštitu tla, vode, zraka te dobrobiti životinja; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja zaštite vode od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla u implementaciji Nitratne direktive; uređuje pitanje sustava obrane od tuče; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda u poljoprivredi te predlaže mjere pomoći poljoprivrednicima; predlaže strategije, akcijske i operativne programe iz svoga djelokruga rada te planira i prati njihovu provedbu; predlaže odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja pojedinog područja i sektora; koordinira izradu nacrta prijedloga propisa iz svoga djelokruga i usklađenje s međunarodnim standardima i propisima EU; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela i međunarodnih institucija po pitanju zaštite tla, vode i zraka u okviru svog djelokruga; prati stanje ekološke poljoprivrede i integrirane proizvodnje; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju te vodi upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela u ekološkoj proizvodnji; prati upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala;; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke poljoprivrede; sudjeluje u pripremi drugih propisa i općih akata koji se odnose na ekološku poljoprivredu; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerene na potporu razvitka okolišno prihvatljive poljoprivredne proizvodnje; koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke poljoprivrede i integrirane proizvodnje te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za potpore i okolišno prihvatljivu poljoprivredu, ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

7.2.2. Služba za okolišno prihvatljivu poljoprivredu.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 70. i članak 70. mijenjaju se i glase:

»7.2.2. Služba za okolišno prihvatljivu poljoprivredu

Članak 70.

Služba za okolišno prihvatljivu poljoprivredu uređuje područje biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; uređuje pitanja višestruke sukladnosti i dobre poljoprivredne i okolišne prakse za zaštitu tla, vode, zraka te dobrobiti životinja; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja zaštite vode od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla u implementaciji Nitratne direktive; uređuje pitanje sustava obrane od tuče; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda u poljoprivredi te predlaže mjere pomoći poljoprivrednicima; predlaže strategije, akcijske i operativne programe iz svoga djelokruga te planira i prati njihovu provedbu; predlaže odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja pojedinog područja i sektora; koordinira izradu nacrta prijedloga propisa iz svoga djelokruga i usklađenje s međunarodnim standardima i propisima EU; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela i međunarodnih institucija po pitanju zaštite tla, vode i zraka u okviru svog djelokruga; koordinira i sudjeluje u izradi propisa iz područja ekološke poljoprivrede; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju te vodi upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela u ekološkoj proizvodnji; prati upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; koordinira i vodi stručne i upravne poslove vezane uz sustav kontrole ekološke proizvodnje; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala te bazu certifikata u ekološkoj proizvodnji; nadzora i analize stanja iz područja ekološke proizvodnje; koordinira izradu sektorskih analiza i stručnih podloga iz područja ekološke poljoprivrede; surađuje u radu radnih tijela Vijeća EU i Europske komisije te provodi obveze i zadaće prema Europskoj komisiji koje proizlaze iz pravne stečevine EU za područje ekološke proizvodnje; surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju po pitanju prijenosa informacija o provedenim nadzorima i isplati potpora za ekološku proizvodnju; surađuje s proizvođačima, domaćim i međunarodnim organizacijama, nadležnim tijelima za područje ekološke proizvodnje u zemljama EU, drugim tijelima državne uprave, komorama, znanstvenim i stručnim institucijama po pitanju ekološke proizvodnje; vodi poslove upravnog nadzora nad radom kontrolnih tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji; prati programe kreditiranja u poljoprivredi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za okolišno prihvatljivu poljoprivredu, ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za biotehniku i agroekologiju

7.2.2.2. Odjel za ekološku poljoprivredu.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 71. i članak 71. mijenjaju se i glase:

»7.2.2.1. Odjel za biotehniku i agroekologiju

Članak 71.

Odjel za biotehniku i agroekologiju obavlja poslove vezano uz područje stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla i upisa gnojiva, prati stanje u području ishrane bilja; uređuje pitanja dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; sudjeluje u izradi europskog zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje na tržište proizvoda za ishranu bilja; uređuje pravila višestruke sukladnosti; uređuje dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu za zaštitu tla, voda, zraka te dobrobiti životinja; uređuje mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla u okviru provedbe Nitratne direktive; uređuje pitanje sustava obrane od tuče; sudjeluje u vođenju Registra šteta od elementarnih nepogoda u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu te predlaže mjere pomoći poljoprivrednim proizvođačima Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda; priprema nacrte zakona i propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima EU; sudjeluje u radu radnih tijela Europske komisije djelokruga Odjela; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela po pitanju zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite prirode, kružnog gospodarenja, bio-goriva, zelene gradnje te uređuje obveze poljoprivrednika vezano uz provedbu tih pitanja; uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; prati stanje u području biotehnike i agroekologije te povezanost agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja iz nadležnosti; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija u svom djelokrugu; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke vezano uz Upisnik gnojiva te ovlaštenje laboratorija za provedbu ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i izdaje rješenja u prvom stupnju te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 72. i članak 72. mijenjaju se i glase:

»7.2.2.2. Odjel za ekološku poljoprivredu

Članak 72.

Odjel za ekološku poljoprivredu obavlja poslove vezano uz izradu i provedbu propisa iz područja ekološke poljoprivrede; prati stanje o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vodi bazu certifikata u ekološkoj proizvodnji; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju te vodi upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela u ekološkoj proizvodnji; prati upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; obavlja poslove stručne analize i tumačenja primjene proizvodnih pravila u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji; obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose se na učinkovito djelovanje kontrolnog sustava u ekološkoj proizvodnji; vodi postupke ovlašćivanja uvoznika ekoloških proizvoda kao i ostale postupke predviđene u EU sustavu TRACES; izrađuje sektorske analize i podloge za potrebe programiranja i izrade Programa ruralnog razvoja (PRR) te po potrebi i revizije PRR-a iz djelokruga rada Odjela; vodi administrativnu komunikaciju u EU elektroničkom sustavu za prijavu neregularnosti OFIS; izrađuje stručne podloge, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge vezane uz djelokrug rada; sudjeluje u radu radnih tijela Vijeća EU i Europske komisije te provodi obveze i zadaće prema Europskoj komisiji koje proizlaze iz pravne stečevine EU za područje ekološke proizvodnje; surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju po pitanju prijenosa informacija o provedenim nadzorima i isplati potpora za ekološku proizvodnju; surađuje s proizvođačima, domaćim i međunarodnim organizacijama, nadležnim tijelima za područje ekološke proizvodnje u zemljama EU, drugim tijelima državne uprave, komorama, znanstvenim i stručnim institucijama po pitanju ekološke proizvodnje; vodi poslove upravnog nadzora za područje ekološke poljoprivrede; vodi upravni postupak i u prvom stupnju rješava o upisu u upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela i o ovlašćivanju kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju, a u drugom stupnju rješava o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i upisu u upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; prati programe kreditiranja u poljoprivredi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 18.

Iza članka 82. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 82.a, 82.b, 82.c, 82.d, 82.e, 82.f, 82.g, 82.h, 82.i, 82.j i 82.k koji glase:

»7.4. Sektor za poljoprivredno zemljište

Članak 82.a

Sektor za poljoprivredno zemljište obavlja i sudjeluje u cjelokupnoj provedbi raspolaganja vezanih uz davanje u zakup ribnjaka u vlasništvu države, davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom, zamjene poljoprivrednog zemljišta, prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje provode jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u postupcima izdavanja suglasnosti radi naknade za neamortiziranu vrijednost trajnih nasada koji su uvećali vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; sudjeluje u izradi suglasnosti i podloga potrebnih za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja u korist RH; sudjeluje u izradi suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; brine o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države koje su upisane kao društveno vlasništvo; koordinira i sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; sudjeluje u provedbi, kontroli i praćenju raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima prava prvokupa prodanog poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, osobito propisa koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje, okrupnjavanje i zaštitu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u izradi strateško-planskih dokumenata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; surađuje u izradi propisa, dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta te u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; sudjeluje u izradi mišljenja na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; sudjeluje u izradi suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i za promjenu načina uporabe katastarske čestice; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu u postupku rješavanja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u vođenju evidencije ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u praćenju i kontroliranju plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; sudjeluje u vođenju evidencije o ostvarenim prihodima od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i gospodarenja zemljišnim fondom kao i rashodima za stjecanje poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za poljoprivredno zemljište, ustrojavaju se:

7.4.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

7.4.2. Služba za imovinskopravne odnose i raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem

7.4.3. Služba za politiku i zaštitu poljoprivrednog zemljišta.

7.4.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 82.b

Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države dodjeljuje u zakup ribnjake u vlasništvu države; dodjeljuje na korištenje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države izravnom pogodbom; obavlja poslove zamjene poljoprivrednog zemljišta i prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta te aneksa istih; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje provode jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira programe raspolaganja koje su izradile jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; izrađuje suglasnosti na anekse ugovora o zakupu u postupcima prijenosa prava i obveza iz ugovora i kod izmjena gospodarskih programa; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o raspisivanju javnih natječaja i odluke o zakupu zajedničkih pašnjaka; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te daje suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja kao i suglasnost o izboru najpovoljnije ponude za prodaju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, ustrojavaju se:

7.4.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

7.4.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

7.4.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 82.c

Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države obavlja poslove vezane uz davanje u zakup ribnjaka u vlasništvu države, davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom, zamjene poljoprivrednog zemljišta, prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta te aneksa istih iz djelokruga Odjela; izrađuje izmjene ugovora po oblicima raspolaganja koji su sklopljeni po prijašnjim zakonima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Članak 82.d

Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje provode jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira programe raspolaganja koje su izradile jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; izrađuje suglasnosti na anekse ugovora o zakupu u postupcima prijenosa prava i obveza iz ugovora i kod izmjena gospodarskih programa; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o raspisivanju javnih natječaja i odluke o zakupu zajedničkih pašnjaka; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te daje suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja kao i suglasnost o izboru najpovoljnije ponude za prodaju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.2. Služba za imovinskopravne odnose i raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem

Članak 82.e

Služba za imovinskopravne odnose i raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem vodi postupke izdavanja suglasnosti radi naknade za neamortiziranu vrijednost trajnih nasada koji su uvećali vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; sudjeluje u izradi suglasnosti i podloga potrebnih za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja u korist RH; izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; brine o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države koje su upisane kao društveno vlasništvo; koordinira i sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba te izrađuje odluke i ugovore; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; sudjeluje u kontroli i praćenju raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te koordinira cjelokupnim postupkom; sudjeluje u postupcima prava prvokupa prodanog poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za imovinskopravne odnose i raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem, ustrojavaju se:

7.4.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose i infrastrukturu

7.4.2.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište.

7.4.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose i infrastrukturu

Članak 82.f

Odjel za imovinskopravne odnose i infrastrukturu vodi postupke vezano uz izdavanje suglasnosti radi naknade za neamortiziranu vrijednost trajnih nasada koji su uvećali vrijednost poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; sudjeluje u izradi suglasnosti i podloga potrebnih za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja u korist RH; izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; brine o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države koje su upisane kao društveno vlasništvo; koordinira i sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba te izrađuje odluke i ugovore; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; izrađuje odluke i ugovore o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.2.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište

Članak 82.g

Odjel za privatno poljoprivredno zemljište provodi, kontrolira i prati raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem; vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te koordinira cjelokupnim postupkom; sudjeluje u postupcima prava prvokupa prodanog poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.3. Služba za politiku i zaštitu poljoprivrednog zemljišta

Članak 82.h

Služba za politiku i zaštitu poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, osobito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje, okrupnjavanje i zaštitu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; surađuje u izradi propisa, dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta te u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i upravnom tijelu Grada Zagreba stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta;izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, posebno u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu u postupku rješavanja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u upisima i praćenju svih ugovora po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, njihovih gospodarskih programa, zapisnika o uvođenju u posjed i aneksa istih; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka; pokreće postupak povrata neispravno uplaćenih sredstava i postupak za preknjiženje; izdaje brisovna očitovanja; vodi evidenciju o ostvarenim prihodima od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i gospodarenja zemljišnim fondom kao i rashodima za stjecanje poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za politiku i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, ustrojavaju se:

7.4.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

7.4.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond

7.4.3.3. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate.

7.4.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

Članak 82.i

Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, osobito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond

Članak 82.j

Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta te u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i upravnom tijelu Grada Zagreba stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta;izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu u postupku rješavanja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.4.3.3. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate

Članak 82.k

Odjel za registar evidencije ugovora i naplate vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u upisima i praćenju svih ugovora po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, njihovih gospodarskih programa, zapisnika o uvođenju u posjed i aneksa istih; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka; pokreće postupak povrata neispravno uplaćenih sredstava i pokreće postupak za preknjiženje; vodi evidenciju o ostvarenim prihodima od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i gospodarenja zemljišnim fondom kao i rashodima za stjecanje poljoprivrednog zemljišta; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 19.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Uprava za ruralni razvoj kao Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) odgovorno je za provedbu PRR-a, politiku ruralnog razvoja i koordinaciju provedbu te politike; koordinira i usklađuje politiku ruralnog razvoja s potporama iz drugih instrumenata zajedničke poljoprivredne politike i europskim strukturnim i investicijskim fondovima; koordinira i sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata, propisa i drugih akata u području ruralnog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji mjera ruralnog razvoja; surađuje s Europskom komisijom u području ruralnog razvoja i sudjeluje u radu tijela europskih institucija na aktivnostima iz svoga djelokruga; obavlja poslove tajništva Odbora za praćenje PRR-a te Mreže za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Mreža); informira javnost o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja PRR-a; upravlja sredstvima tehničke pomoći; uspostavlja sustav upravljanja i kontrole PRR-a radi osiguravanja učinkovitog i transparentnog korištenja financijskih sredstava; provodi i koordinira aktivnosti financijskog upravljanja i kontrole te je nadležno za unaprjeđenje sustava provedbe PRR-a; priprema okvir i uspostavlja sustav za korištenje i provedbu financijskih instrumenata PRR-a; daje pravna i stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela za PRR; koordinira izradu stručnih tumačenja, podloga i stajališta o pitanjima iz djelokruga Ministarstva kao Upravljačkog tijela za PRR; obavlja poslove zastupanja Ministarstva kao Upravljačkog tijela u upravnim sporovima i izvršavanju sudskih odluka te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»8.1. Sektor za prigovore i pravna pitanja programa ruralnog razvoja«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 84. i članak 84. mijenjaju se i glase:

»8.1. Sektor za prigovore i pravna pitanja programa ruralnog razvoja

Članak 84.

Sektor za prigovore i pravna pitanja programa ruralnog razvoja razmatra prigovore korisnika u skladu Uredbom (EU) 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006; izrađuje prijedloge akata u vezi s prigovorima i tužbama koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te priprema prijedloge izvješća i odgovora Europskoj komisiji; na zahtjev Europske komisije ispituje žalbe korisnika koje su podnesene Europskoj Komisiji i obavješćuju ju o rezultatima tih ispitivanja; priprema godišnji plan zakonodavne aktivnosti na razini Uprave i prati izvršenje istog; daje pravna i stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela za PRR; u djelokrugu Uprave koordinira izradu stručnih tumačenja, podloga i stajališta o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela za PRR; obavlja poslove zastupanja Ministarstva kao Upravljačkog tijela u upravnim sporovima i izvršavanju sudskih odluka; vodi evidenciju ugovora i sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za prigovore i pravna pitanja programa ruralnog razvoja, ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za rješavanje prigovora

8.1.2. Služba za pravna pitanja programa ruralnog razvoja.«.

Članak 21.

Iza članka 84. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 84.a i 84.b koji glase:

»8.1.1. Služba za rješavanje prigovora

Članak 84.a

Služba za rješavanje prigovora razmatra prigovore korisnika u skladu s Uredbom (EU) 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006; izrađuje prijedloge akata u vezi s prigovorima i tužbama koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te priprema prijedloge izvješća i odgovora Europskoj komisiji; na zahtjev Europske komisije ispituje žalbe korisnika koje su podnesene Europskoj Komisiji i obavješćuje ju o rezultatima tih ispitivanja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2. Služba za pravna pitanja programa ruralnog razvoja

Članak 84.b

Služba za pravna pitanja programa ruralnog razvoja priprema godišnji plan zakonodavne aktivnosti na razini Uprave i prati izvršenje istog; daje pravna i stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela za PRR; u djelokrugu Uprave koordinira izradu stručnih tumačenja, podloga i stajališta o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela za PRR; obavlja poslove zastupanja Ministarstva kao Upravljačkog tijela u upravnim sporovima i izvršavanju sudskih odluka; vodi evidenciju ugovora i sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 22.

U članku 185. stavku 1. iza riječi: »zakonu o poljoprivredi;« dodaju se riječi: »izrade strateških podloga i analiza za potrebu programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«.

Članak 23.

U članku 186. stavku 1. iza riječi: »Europske komisije;« dodaju se riječi: »te izrade strateških podloga i analiza za potrebu programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«.

Članak 24.

U članku 187. stavku 1. iza riječi: »prikupljenih podataka« briše se zarez i dodaju se riječi: »za potrebu programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede,«.

Članak 25.

U članku 188. iza riječi: »nacionalne potrebe« dodaje se zarez i riječi: »uključujući i podloge za programiranje europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede, kao i za«, a riječ: »i« ispred riječi: »potrebe Europske komisije« briše se.

Članak 26.

U članku 189. iza riječi: »prikupljenih podataka« briše se zarez i dodaju se riječi: »za potrebu programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede,«.

Članak 27.

U članku 190. stavku 1. iza riječi: »odgovarajuće podloge;« dodaju se riječi: »izrađuje analitičke podloge te analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i drugim državama za potrebu programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«, a riječi: »analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama« brišu se.

Članak 28.

U članku 191. iza riječi: »podloge za potrebe« dodaju se riječi: »programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede te«.

Članak 29.

U članku 192. iza riječi: »odgovarajuće podloge;« dodaju se riječi: »izrađuje analitičke podloge te analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama za potrebe programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«, a riječi: »analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama;« brišu se.

Članak 30.

U članku 193. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz članstvo RH u EU, prvenstveno u izradi nacionalnih stajališta iz nadležnosti Ministarstva i sudjelovanju predstavnika Ministarstva u radu tijela Vijeća EU i Europske komisije; koordinira poslove vezane uz preuzimanje i provedbu zakonodavstva EU općenito u području poljoprivrede i specifično za potrebe programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede; koordinira provedbu postupaka vezanih uz povredu prava EU; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje RH u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede; organizira sudjelovanje Ministarstva na međunarodnim manifestacijama; sudjeluje u izradi stajališta koja se odnose na trgovinsku politiku EU u područjima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove obrade i notifikacije sredstava iz EU proračuna isplaćenih kroz strukturne fondove u području poljoprivrede, a za potrebe praćenja ispunjavanja obveza iz WTO sporazuma o poljoprivredi; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); analizira poljoprivredne politike koje se predlažu na razini međunarodnih organizacija te provedbu poljoprivrednih politika u Hrvatskoj i u drugim državama; koordinira programe pomoći namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 31.

U članku 194. stavku 1. iza riječi: »zakonodavstva EU« briše se točka sa zarezom i dodaju se riječi: »općenito u području poljoprivrede i specifično za potrebe programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«.

Članak 32.

U članku 195. riječi: »izrađuje podloge i organizira sjednice EU kolegija radi potvrđivanja stajališta RH na razini Ministarstva,« zamjenjuju se riječima: »izrađuje strateške analize i podloge za potrebe programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede i organizira sjednice EU kolegija radi potvrđivanja stajališta RH na razini Ministarstva,«.

Članak 33.

U članku 196. iza riječi: »procesa preuzimanja i provedbe pravne stečevine EU« briše se točka sa zarezom i dodaju se riječi: »uključujući potrebe provedbe europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«.

Članak 34.

U članku 197. stavku 1. iza riječi: »ribarstva;« dodaju se riječi: »obavlja poslove obrade i notifikacije sredstava iz EU proračuna isplaćenih kroz strukturne fondove u području poljoprivrede, za potrebe praćenja ispunjavanja obveza iz WTO sporazuma o poljoprivredi;«, a iza riječi: »odgovarajuće podloge« briše se točka sa zarezom i dodaju se riječi: »za potrebe programiranja strukturnih fondova u području poljoprivrede;«.

Članak 35.

U članku 198. iza riječi: »međunarodnih organizacija;« dodaju se riječi: »analizira prijedloge Europske komisije koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge za potrebe programiranja europskih strukturnih fondova u području poljoprivrede;«.

Članak 36.

U članku 199. iza riječi: »analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama;« dodaju se riječi: »obavlja poslove obrade i notifikacije sredstava iz EU proračuna isplaćenih kroz strukturne fondove u području poljoprivrede, a za potreba praćenja ispunjavanja obveza iz WTO sporazuma o poljoprivredi;«.

Članak 37.

U članku 217. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Odjelu za kontrolu na terenu, ustrojavaju se sljedeće područne jedinice sa samostalnim izvršiteljima:

Područna jedinica Zadar, s mjestom rada u Zadru (samostalni izvršitelj)

Područja jedinica Pula, s mjestom rada u Puli (samostalni izvršitelj)

Područna jedinica Split, s mjestom rada u Splitu (samostalni izvršitelj).«.

Članak 38.

U članku 224. stavku 3. točki 13.4.1.1. riječi: »Područna jedinica Čakovec« zamjenjuju se riječima: »Područna jedinica Osijek«.

Članak 39.

U naslovu iznad članka 225. i članku 225. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »Čakovec« zamjenjuje se riječju: »Osijek«.

U stavku 3. riječ: »Osijeku,« zamjenjuje se riječju: »Čakovcu,«.

Članak 40.

U članku 226. stavku 3. iza riječi: »Novalji« briše se riječ: »i«, dodaje se zarez te se iza riječi: »Rijeci« dodaju riječi: »i Poreču«.

Članak 41.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede.

Novi okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede sadržan je u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede.

Članak 42.

Ministar poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/36
Urbroj: 50301-25/27-18-2
Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Broj
1. KABINET MINISTRA13
2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMIRANJE1
2.1. Odjel za odnose s javnošću4
2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja3
UKUPNO8
3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE1
3.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5
3.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond3
UKUPNO9
4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU1
4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova6
4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane4
UKUPNO11
5. GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
5.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima1
5.1.1.1. Odjel za službeničke odnose5
5.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje4
5.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra2
5.1.1.3. Odjel za izobrazbu3
5.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
5.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje4
5.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice10
5.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane4
5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu3
5.2. Sektor za pravne poslove1
5.2.1. Služba za normativne poslove1
5.2.1.1. Odjel za izradu propisa3
5.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa i strateško planiranje3
5.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke1
5.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove4
5.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke3
5.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom1
5.3.1. Služba za informacijske sustave1
5.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava4
5.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima3
5.3.2. Služba za upravljanje imovinom1
5.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove9
5.3.2.2. Odjel za vozni park8
UKUPNO83
6. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i računovodstvene poslove1
6.1.1. Služba za financijske poslove1
6.1.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna3
6.1.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole4
6.1.1.3. Odjel za praćenje programa potpora i ovjeravanje mjera u ribarstvu5
6.1.2. Služba za računovodstvene poslove1
6.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje5
6.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine5
6.2. Sektor za javnu nabavu i provođenje programa Općekorisnih funkcija šuma1
6.2.1. Služba za javnu nabavu1
6.2.1.1. Odjel za provedbu postupka javne nabave4
6.2.1.2. Odjel za praćenje izvršavanja javne nabave4
6.2.2. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma5
UKUPNO41
7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1. Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije1
7.1.1. Služba za bilinogojstvo1
7.1.1.1. Odjel za uređenje tržišta ratarskog bilja4
7.1.1.2. Odjel za uređenje tržišta hortikulturnog bilja4
7.1.2. Služba za stočarstvo1
7.1.2.1. Odjel za zootehniku5
7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište5
7.1.3. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju1
7.1.3.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji5
7.1.3.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića5
7.2. Sektor za potpore i okolišno prihvatljivu poljoprivredu1
7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi1
7.2.1.1. Odjel za izravne potpore u poljoprivredi5
7.2.1.2. Odjel za državne potpore u poljoprivredi5
7.2.2. Služba za okolišno prihvatljivu poljoprivredu1
7.2.2.1. Odjel za biotehniku i agroekologiju4
7.2.2.2. Odjel za ekološku poljoprivredu4
7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.3.1. Služba nadzora poljoprivrede i potpora1
7.3.1.1. Odjel nadzora poljoprivredne politike, potpora i uređenja tržišta5
7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i stočarstva5
7.3.1.3. Odjel nadzora vinarstva3
7.3.2. Služba za provedbu službenih kontrola hrane1
7.3.2.1. Odjel nadzora poljoprivredne proizvodnje5
7.3.2.2. Odjel nadzora kakvoće hrane4
7.3.3. Služba inspekcija u područnim jedinicama1
7.3.3.1. Odjel – područna jedinica Zagreb1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Sveti Ivan Zelina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)9
7.3.3.2. Odjel – područna jedinica Varaždin1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Ludbreg (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelji)2
7.3.3.3. Odjel – područna jedinica Osijek1
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Našice (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Slatina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)1
7.3.3.4. Odjel – područna jedinica Rijeka1
Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Crikvenica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pazin (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Pula (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Umag (samostalni izvršitelj)1
7.3.3.5. Odjel – područna jedinica Split1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Imotski (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)3
7.4. Sektor za poljoprivredno zemljište1
7.4.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.4.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države6
7.4.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države7
7.4.2. Služba za imovinskopravne odnose i raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem1
7.4.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose i infrastrukturu6
7.4.2.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište5
7.4.3. Služba za politiku i zaštitu poljoprivrednog zemljišta1
7.4.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta4
7.4.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond6
7.4.3.3. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate4
UKUPNO246
8. UPRAVA ZA RURALNI RAZVOJ
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1. Sektor za prigovore i pravna pitanja programa ruralnog razvoja1
8.1.1. Služba za rješavanje prigovora7
8.1.2. Služba za pravna pitanja programa ruralnog razvoja6
8.2. Sektor za provedbu programa ruralnog razvoja1
8.2.1. Služba za razvoj lokalne zajednice1
8.2.1.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu4
8.2.1.2. Odjel za LEADER i ruralnu mrežu4
8.2.2. Služba za investicijske potpore u poljoprivredi1
8.2.2.1. Odjel za diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti5
8.2.2.2. Odjel za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede5
8.2.2.3. Odjel za inovacije, udruženja i umrežavanje5
8.2.3. Služba za održivo gospodarenje zemljištem i potpore šumarstvu1
8.2.3.1. Odjel za održivo gospodarenje zemljištem5
8.2.3.2. Odjel za potporu šumarstvu, upravljanje rizicima i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda5
8.3. Sektor za horizontalna pitanja provedbe programa ruralnog razvoja1
8.3.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje1
8.3.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu5
8.3.1.2. Odjel za financijske instrumente5
8.3.2. Služba za promotivne aktivnosti i tehničku pomoć1
8.3.2.1. Odjel za promotivne aktivnosti5
8.3.2.2. Odjel za tehničku pomoć4
UKUPNO74
9. UPRAVA ZA HRANU I FITOSANITARNU POLITIKU
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1. Sektor za hranu1
9.1.1. Služba za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane1
9.1.1.1. Odjel za informiranje o hrani3
9.1.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i standarde kvalitete hrane4
9.1.1.3 Odjel za sprječavanje otpada od hrane4
9.1.2. Služba za oznake1
9.1.2.1. Odjel za oznake kvalitete hrane4
9.1.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije3
9.2. Sektor fitosanitarne politike1
9.2.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal1
9.2.1.1. Odjel za biljno zdravstvo6
9.2.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal4
9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav)1
9.2.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja5
9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida5
9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije1
9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije u središnjici8
9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama1
9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Stara Gradiška (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)3
9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek1
Ispostava Bajakovo (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Županja (samostalni izvršitelji)2
9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka1
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)3
9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split1
Ispostava Karasovići (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Nova Sela (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)2
UKUPNO99
10. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1. Sektor za zaštitu zdravlja životinja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju i zaštitu životinja1
10.1.1.1. Odjel za zdravlje životinja, krizno planiranje i provedbu mjera5
10.1.1.2. Odjel za zaštitu životinja3
10.1.2. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.2.1. Odjel za organizaciju veterinarske službe i označavanje životinja4
10.1.2.2. Odjel za provedbu propisa u veterinarstvu, pravne i financijske poslove5
10.1.2.3. Odjel za SVIS3
10.2. Sektor za sigurnost hrane1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.1. Služba za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom1
10.2.1.1. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla5
10.2.1.2. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla3
10.2.1.3. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF)3
10.2.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje1
10.2.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua3
10.2.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla4
10.3. Sektor inspekcijskog nadzora1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1. Služba veterinarske inspekcije1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)1
10.3.1.2. Odjel – veterinarski ured Karlovac1
Ispostava Duga Resa (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelji)2
10.3.1.3. Odjel – veterinarski ured Pula1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Labin (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krk (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Pazin(samostalni izvršitelj)1
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)1
10.3.1.4. Odjel – veterinarski ured Sisak1
Ispostava Glina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.5. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod1
Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelji)4
10.3.1.6. Odjel – veterinarski ured Split1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Imotski (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Metković (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)9
10.3.1.7. Odjel – veterinarski ured Šibenik1
Ispostava Biograd na Moru (samostalni izvršitelj)3
Ispostava Drniš (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Pag (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.8. Odjel – veterinarski ured Varaždin1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)7
Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.9. Odjel – veterinarski ured Virovitica1
Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Slatina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)1
10.3.1.10. Odjel – veterinarski ured Vukovar1
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Našice (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Županja (samostalni izvršitelji)2
10.3.1.11. Odjel – veterinarski ured Zagreb1
Ispostava Grad Zagreb (samostalni izvršitelji)12
Ispostava Samobor (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zaprešić (samostalni izvršitelji)5
10.3.1.12. Odjel – veterinarski ured Zagreb – istok1
Ispostava Dugo Selo (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Sveti Ivan Zelina (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.13. Odjel za inspekciju, planiranje i koordinaciju službenih kontrola13
10.3.2. Služba granične veterinarske inspekcije1
10.3.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije sjever1
Ispostava granična veterinarska postaja luka Rijeka (samostalni izvršitelji)6
Ispostava granična veterinarska postaja luka Ploče (samostalni izvršitelji)4
Ispostava granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb (samostalni izvršitelji)5
10.3.2.2. Odjel granične veterinarske inspekcije jug1
Ispostava granična veterinarska postaja Bajakovo (samostalni izvršitelji)7
Ispostava granična veterinarska postaja Karasovići (samostalni izvršitelji)3
Ispostava granična veterinarska postaja Nova Sela (samostalni izvršitelji)3
Ispostava granična veterinarska postaja Stara Gradiška (samostalni izvršitelji)5
10.3.3. Služba za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije1
Neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.3.1. Odjel za promet s državama članicama EU i upravljanje TRACES sustavom4
10.3.3.2. Odjel za promet s državama koje nisu članice EU i procedure izvoza4
UKUPNO301
11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1. Sektor šumarstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama1
11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma5
11.1.1.2. Odjel za raspolaganje šumama i šumskim zemljištima5
11.1.1.3. Odjel za privatne šume3
11.1.1.4. Odjel za pravne poslove u šumarstvu3
11.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu1
11.1.2.1. Odjel za EU fondove i projekte u šumarstvu3
11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu4
11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa4
11.2. Sektor lovstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači6
11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva5
11.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.3.1. Služba za preradu drva5
11.3.2. Služba za proizvodnju namještaja6
11.4. Sektor šumarske i lovne inspekcije1
11.4.1. Služba šumarske inspekcije1
11.4.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije4
11.4.1.2. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Kutina1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)1
11.4.1.3. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Zagreb1
Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
11.4.2. Služba lovne inspekcije1
11.4.2.1. Odjel državne lovne inspekcije4
11.4.2.2. Odjel – Područna jedinica lovne inspekcije Koprivnica1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)1
11.4.2.3. Odjel – Područna jedinica lovne inspekcije Karlovac1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)1
UKUPNO106
12. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1. Sektor za poljoprivrednu politiku1
12.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave1
12.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi8
12.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)5
12.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize1
12.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi5
12.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika4
12.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju1
12.2.1. Služba za EU poslove1
12.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju5
12.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći4
12.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose1
12.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju4
12.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose3
UKUPNO45
13. UPRAVA RIBARSTVA
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom1
13.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom1
13.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
13.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
13.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik1
13.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split1
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelji u Puli2
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Senju1
Samostalni izvršitelji u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
Samostalni izvršitelj u Zadru1
13.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov3
13.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu1
13.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu1
13.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu6
13.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu3
13.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu1
13.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu10
13.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu9
13.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu1
13.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu4
13.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu8
Područna jedinica Zadar (samostalni izvršitelj)1
Područna jedinica Pula (samostalni izvršitelj)1
Područna jedinica Split (samostalni izvršitelj)1
13.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom1
13.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik1
13.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb1
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
13.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)1
13.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
13.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu1
13.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever1
13.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Osijek1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)4
13.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula4
Ispostava Novalja (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelji)2
13.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split1
13.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split6
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)2
Ispostava Vis (samostalni izvršitelji)3
13.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar5
Samostalni izvršitelji u Šibeniku4
13.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima1
13.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar7
13.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima5
UKUPNO153
Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede1189