Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 48/2018 (25.5.2018.), Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

918

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OSNOVNE ODREDBE

Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: mjera 7) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320-469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. prosinca 2013., str. 487-548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547-607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48-73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, str. 1-17, 31. srpnja 2014.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, str. 18-68, 31. srpnja 2014.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar mjere/podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

7) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

8) partner je svaki subjekt koji zajedno s korisnikom sudjeluje u provedbi projekta

9) javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave

10) javna ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno posebnim propisima, a koja obavlja djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako ih ne obavlja radi stjecanja dobiti

11) građenje je građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, izuzev održavanja građevine

12) rekonstrukcija je rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

13) opremanje je nabava te postavljanje i/ili ugradnja opreme u novu ili postojeću građevinu koja je navedena u listi prihvatljivih troškova

14) nerazvrstana cesta je nerazvrstana cesta kako je definirano u propisima kojima se uređuju ceste

15) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

16) intenzitet potpore je udio potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

17) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2, stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

18) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (u skladu s člankom 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. srpnja 2015.)

19) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

20) pokazatelji provedbe projekta su kvantitativno iskazani podaci o provedbi projekta kojima se mjeri ostvarenje cilja projekta (u daljnjem tekstu: pokazatelji)

21) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013.

Podmjere i tipovi operacija

Članak 3.

U okviru mjere 7 potpora se dodjeljuje za sljedeće podmjere i tipove operacija:

a) podmjera 7.1 »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« (u daljnjem tekstu: podmjera 7.1)

– tip operacije 7.1.1 »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.1.1)

b) podmjera 7.2 »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« (u daljnjem tekstu: podmjera 7.2)

– tip operacije 7.2.1 »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda« (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.1)

– tip operacije 7.2.2 »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2)

c) podmjera 7.4 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« (u daljnjem tekstu: podmjera 7.4)

– tip operacije 7.4.1 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.4.1).

POGLAVLJE II.
OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Korisnik je u zahtjevu za potporu/zahtjevu za isplatu obvezan dati izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove u okviru podmjere za koju je podnio zahtjev za potporu. Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove.

(3) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

(4) Uvjet prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. korisnik mora zadržati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 5.

(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) mora zadovoljiti uvjet veličine naselja, kako je ovim Pravilnikom definirano za pojedini tip operacije

c) nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela predviđene su korektivne mjere

d) aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove iz članka 9. ovoga Pravilnika, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja)

e) aktivnosti građenja vezane uz projekt u podmjeri 7.2 i podmjeri 7.4 mogu započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu vrijednost započetih aktivnosti građenja ne prelazi 10 % ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt, no takvi troškovi nisu prihvatljivi

f) fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika

g) ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti) koji će biti propisan natječajem.

(2) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje opće uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Isključenje korisnika

Članak 6.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka 5 (pet) godina od konačne isplate, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III. članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

c) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

e) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

f) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

g) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani sredstvima Europske unije

h) ukupna vrijednost projekta prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta kako je propisano člankom 33. ovoga Pravilnika.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 7.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) troškovi su prihvatljivi u skladu s listom prihvatljivih troškova

b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

g) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

h) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

i) provedba na području Republike Hrvatske i

j) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Prihvatljivi troškovi

Članak 8.

(1) Vrste prihvatljivih troškova su:

a) prihvatljivi opći troškovi

b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i

c) prihvatljivi materijalni troškovi.

(2) Prihvatljivi materijalni troškovi razlikuju se ovisno o tipu operacije te su propisani u člancima 16., 21., 26. i 31. ovoga Pravilnika, a bit će detaljno definirani listom prihvatljivih troškova koja je sastavni dio natječaja.

Opći troškovi

Članak 9.

(1) Prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i slično.

(2) Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesen zahtjev za potporu za podmjere 7.2 i 7.4, a koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(3) Opći troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

a) troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

b) troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Nematerijalni troškovi

Članak 10.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi u mjeri 7 su kupnja ili razvoj računalnih programa.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 11.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) rabljeni strojevi i oprema

e) vozila

f) kupnja, zakup i najam nekretnina

g) održavanje građevine i opreme za održavanje građevine

h) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

i) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

j) troškovi vezani uz ugovor o zakupu ili najmu, kao što su zakupnina i najamnina, troškovi refinanciranja kamata, režijski i operativni troškovi, troškovi osiguranja

k) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

l) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova

m) plaćanje u gotovini

n) troškovi vlastitog rada

o) operativni troškovi

p) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika i

r) troškovi započetih aktivnosti građenja.

POGLAVLJE III.
PODMJERA 7.1.

Tip operacije 7.1.1

Prihvatljivi korisnici

Članak 12.

Korisnici tipa operacije 7.1.1 su:

a) općine i

b) gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

Broj projekata po korisniku

Članak 13.

(1) Jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.1.1 tijekom jednog natječaja, za jedan od prihvatljivih projekata iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 7.1.1 tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti zahtjev za potporu s najranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Sljedeći zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.1.1 korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

(4) S jednim korisnikom unutar jednog natječaja može se sklopiti samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jednom korisniku može biti izdana samo jedna Odluka o dodjeli sredstava.

(5) Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 7.1.1 po korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

Prihvatljivi projekti

Članak 14.

(1) Prihvatljivi projekti su:

1. izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada

2. izrada ili izmjena i dopuna strateškog razvojnog programa općine ili grada i

3. izrada ili izmjena i dopuna strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

(2) Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta iz stavka 1. točke 3. ovoga članka prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora:

1. poljoprivreda

2. ribarstvo

3. šumarstvo

4. industrija

5. turizam

6. trgovina

7. promet

8. obrtništvo

9. građevinarstvo

10. informatika i

11. energija.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 15.

(1) Za pokretanje izrade/izmjene/dopune dokumenta iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika potrebno je odobrenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

(2) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje uvjet prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Prihvatljivi troškovi

Članak 16.

Prihvatljivi troškovi moraju biti izravno povezani s izradom/izmjenom/dopunom dokumenata za razvoj jedinica lokalne samouprave iz članka 14. ovoga Pravilnika, kao što su:

a) troškovi stručnjaka

b) troškovi javnih rasprava i

c) dizajn i umnožavanje dokumenata i slično.

PODMJERA 7.2.

Tip operacije 7.2.1

Prihvatljivi korisnici

Članak 17.

Korisnici tipa operacije 7.2.1 su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Broj projekata po korisniku

Članak 18.

(1) Tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.2.1 korisnik može podnijeti po jedan zahtjev za potporu za svaku jedinicu lokalne samouprave na čijem području korisnik pruža usluge javne vodoopskrbe/odvodnje.

(2) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 7.2.1 po istoj jedinici lokalne samouprave tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Sljedeći zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.2.1 za projekt na području iste jedinice lokalne samouprave korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

(4) Za područje jedne jedinice lokalne samouprave s jednim korisnikom može se sklopiti samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jednom korisniku može biti izdana samo jedna Odluka o dodjeli sredstava.

(5) Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 7.2.1 po korisniku u programskom razdoblju 2014.-2020. nije ograničen.

Prihvatljivi projekti

Članak 19.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i/ili opremanje javnog sustava za:

1. vodoopskrbu

2. odvodnju i/ili

3. pročišćavanje otpadnih voda.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 20.

(1) Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu/odvodnju/pročišćavanje otpadnih voda prihvatljivo je u naselju s najviše 2.000 stanovnika.

(2) Ako se više naselja povezuje javnim sustavom za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sva naselja moraju ispuniti uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se javni sustav za vodoopskrbu/ odvodnju/pročišćavanje otpadnih voda priključi na postojeći sustav koji se nalazi u naselju s više od 2.000 stanovnika.

(4) Unutar jednog projekta prihvatljivo je građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje jednog javnog sustava za vodoopskrbu/odvodnju/pročišćavanje otpadnih voda koji čini jednu tehničko-tehnološku cjelinu.

(5) Jedan projekt može se provoditi na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave na čijem području korisnik pruža usluge javne vodoopskrbe/odvodnje.

(6) Prihvatljivo je da jedan javni sustav za vodoopskrbu/odvodnju/pročišćavanje otpadnih voda može imati jednu ili više građevinskih dozvola pod uvjetom da ne prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta za tip operacije 7.2.1 iz članka 33. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

(8) Ulaganje mora biti u skladu s strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

(9) Projekt mora imati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo, a građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje mora glasiti na korisnika.

(10) Ulaganje u javni sustav vodoopskrbe (sa ili bez odvodnje) doprinosi osiguranju zdravstvene ispravnosti vode za piće, a ulaganje u javni sustav odvodnje (sa ili bez vodoopskrbe) doprinosi poboljšanju stanja vode.

(11) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Prihvatljivi troškovi

Članak 21.

Prihvatljivi troškovi su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) javnog sustava za vodoopskrbu/odvodnju/pročišćavanje otpadnih voda

b) kupnja i ugradnja opreme za sustav vodoopskrbe/odvodnje/pročišćavanja otpadnih voda uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti

c) opći troškovi u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Tip operacije 7.2.2

Prihvatljivi korisnici

Članak 22.

Korisnici tipa operacije 7.2.2 su jedinice lokalne samouprave.

Broj projekata po korisniku

Članak 23.

(1) Jedan korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.2.2 tijekom jednog natječaja.

(2) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 7.2.2 tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Sljedeći zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.2.2 korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

(4) S jednim korisnikom unutar jednog natječaja može se sklopiti samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jednom korisniku može biti izdana samo jedna Odluka o dodjeli sredstava.

(5) Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 7.2.2 po korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

Prihvatljivi projekti

Članak 24.

Prihvatljiv projekt je građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 25.

(1) Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika.

(2) Ako se više naselja povezuje nerazvrstanom cestom svako naselje mora ispuniti uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Unutar jednog projekta prihvatljivo je građenje i/ili rekonstrukcija jedne nerazvrstane ceste, koja čini jednu funkcionalnu cjelinu odnosno jednu građevinu.

(4) Nerazvrstana cesta i osnovni podaci o nerazvrstanoj cesti (naziv, dužina, katastarske čestice) trebaju biti sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama/Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama grada ili općine u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ili najkasnije do dana podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a u skladu sa važećim Zakonom o cestama, uključujući sve njegove izmjene i dopune.

(5) Projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

(6) Ulaganje mora biti u skladu s strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

(7) Projekt mora imati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo, a građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje mora glasiti na korisnika.

(8) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Prihvatljivi troškovi

Članak 26.

Prihvatljivi troškovi su:

a) građenje nerazvrstane ceste (izgradnja ili rekonstrukcija ceste, prometni znakovi, pješačke zone, rasvjeta, postaje javnog gradskog prijevoza, uključujući mostove, nogostupe i javnu rasvjetu i slično)

b) opći troškovi u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

PODMJERA 7.4.

Tip operacije 7.4.1

Prihvatljivi korisnici

Članak 27.

Korisnici tipa operacije 7.4.1 su:

a) jedinice lokalne samouprave

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Broj projekata po korisniku

Članak 28.

(1) Jedan korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 7.4.1 tijekom jednog natječaja, za različitu vrstu prihvatljivih projekata iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1 potpora se može dodijeliti za najviše dva zahtjeva za potporu za različitu vrstu prihvatljivog projekta s područja jedne jedinice lokalne samouprave. Ako se podnese više od dva zahtjeva za potporu za projekte s područja jedne jedinice lokalne samouprave tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1, u obzir će se uzeti dva zahtjeva za potporu za različitu vrstu prihvatljivih projekata s najranijim vremenom podnošenja, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Za jednu vrstu prihvatljivog projekta s jednim korisnikom unutar jednog natječaja može biti sklopljen najviše jedan ugovor o financiranju, odnosno jednom korisniku može se izdati samo jedna Odluka o dodjeli sredstava.

(4) Sljedeći zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.4.1 korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

(5) Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 7.4.1 po korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

Prihvatljivi projekti

Članak 29.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:

1. vatrogasnog doma i spremišta

2. društvenog doma/kulturnog centra

3. planinarskog doma i skloništa

4. turističkog informativnog centra

5. dječjeg igrališta

6. sportske građevine

7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)

8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima

9. biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste)

10. tematskog puta i parka

11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

12. javne zelene površine (park i slično)

13. pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste)

14. pješačke zone

15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)

16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

17. tržnice i

18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 30.

(1) Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje projekta iz članka 29. ovoga Pravilnika je prihvatljivo u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa, projekt iz članka 29. točaka 8., 9., 10. i 13. ovoga Pravilnika mogu provoditi na području više jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u sastavu lokalne akcijske grupe odabrane unutar Programa.

(3) Ako se građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje projekta iz članka 29. ovoga Pravilnika nalazi na području više naselja svako naselje mora ispuniti uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Unutar jednog zahtjeva za potporu prihvatljivo je građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje jednog projekta iz članka 29. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima kada je građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje projekata iz članka 29. točaka 1., 2., 4. i/ili 11. ovoga Pravilnika unutar jedne građevine odnosno jednog glavnog projekta i kada je građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje iz članka 29. točaka 9., 10., 12., 13., 14. i/ili 18. ovoga Pravilnika unutar jedne građevine odnosno jednog glavnog projekta.

(5) Projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

(6) Ulaganje mora biti u skladu s strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave ili lokalnom razvojnom strategijom lokalne akcijske grupe i prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.

(7) Projekt mora imati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo, a građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje mora glasiti na korisnika.

(8) Projekti iz članka 29. ovoga Pravilnika su namijenjeni javnoj upotrebi/korištenju (u edukativnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom i socijalnom smislu) i moraju biti javno dostupni različitim pojedincima i interesnim skupinama.

(9) Korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja ili isti mora dokazati pravni interes.

(10) Korisnici ne smiju nakon podnošenja zahtjeva za potporu upravljanje i održavanje prenijeti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim korisnika iz članka 27. točke a) ovoga Pravilnika koji upravljanje i održavanje može prenijeti samo na trgovačko društvo koje osniva korisnik, javnu ustanovu koju osniva korisnik ili na javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili službu/vlastiti pogon koju osniva korisnik.

(11) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Prihvatljivi troškovi

Članak 31.

Prihvatljivi troškovi su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina iz članka 29. ovoga Pravilnika

b) kupnja opreme za građevine iz članka 29. ovoga Pravilnika

c) opći troškovi u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte
u tipu operacije 7.4.1

Članak 32.

(1) Zajedničkim projektom u tipu operacije 7.4.1 smatraju se ulaganja provedena od strane dva ili više partnera s područja dvije ili više jedinica lokalne samouprave uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta, pod uvjetom da:

a) predmet i rezultat zajedničkog projekta koji nastane provedbom zajedničkog projekta koriste svi partneri zajedničkog projekta

b) nositelj zajedničkog projekta mora biti korisnik kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 7. i člankom 27. ovoga Pravilnika

c) partneri sklapaju Partnerski sporazum u kojem definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije i financiranja zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta

d) se projekt provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehničko-tehnološku cjelinu, te se nalazi na području jedne od jedinica lokalne samouprave.

(2) Partnerski sporazum iz stavka 1. točke c) ovoga članka mora biti sklopljen na rok od najmanje 5 (pet) godina od datuma konačne isplate, te isti mora sadržavati podatke od strane svih partnera o uvjetima zajedničkog korištenja i održavanja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta. Način i uvjeti sklapanja Partnerskog sporazuma bit će propisani natječajem.

(3) Svi partneri zajedničkog projekta moraju ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti korisnika propisane u člancima 4. i 5., te u člancima od 27. do 32. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da partner u zajedničkom projektu ne udovoljava uvjetima prihvatljivosti zajedničkog projekta navedenim u stavcima od 1. do 3. ovoga članka, projekt se neće smatrati zajedničkim projektom te kao takav neće niti biti sufinanciran.

(5) Uvjete prihvatljivosti zajedničkog projekta iz stavaka od 1. do 4. ovoga članka korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije koja će biti propisana natječajem.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
POTPORA

Visina potpore i ukupna vrijednost projekta

Članak 33.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

(2) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem.

(3) Za podmjeru 7.1, tip operacije 7.1.1 najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 70.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(4) Za podmjeru 7.2, tipove operacije 7.2.1 i 7.2.2 najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(5) Za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1 najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 15.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(6) Za zajedničke projekte unutar podmjere 7.4, tip operacije 7.4.1 najniža vrijednost potpore iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost potpore iznosi 2.000.000 EUR. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 45.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(7) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu ili Odluka o dodjeli sredstava, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18. – 58.). Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj bit će objavljena u natječaju.

(8) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

Intenzitet potpore

Članak 34.

(1) Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podmjere 7.1 i 7.2, tipove operacije 7.1.1, 7.2.1 i 7.2.2.

(2) Intenzitet potpore za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1 ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17) te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., i II. i III. i IV. skupinu.

(3) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

Kriteriji odabira

Članak 35.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 36.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po vrsti projekta, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore te predmetu zajedničkog projekta.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) popis prihvatljivih korisnika

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

e) pokazatelje provedbe projekta

f) visinu i intenzitet potpore

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

h) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

i) popis priloga i obrazaca

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 37.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 36. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 36. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 36. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 39.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 40.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore na temelju objavljenih natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore provodi se kroz dvije faze:

a) I. faza (predodabir) postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

iv. izdavanje Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu ili Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, i

v. ugovaranje

b) II. faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

vi. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu od strane korisnika s kojima je sklopljen ugovor

vii. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave te provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i

viii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

ODJELJAK A
I. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 41.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze u skladu s odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 42.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu u skladu s kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 43.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang-listi formiranoj temeljem broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu.

(2) Rang-lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang-listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, obrazloženja i ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni procijenjeni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore

Članak 44.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 42. i 43. ovoga Pravilnika donosi sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je izvršena administrativna kontrola zahtjeva za potporu te koji je ostvario minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira.

(3) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima temeljem akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije izvršena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga raspoloživih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točke b) ili c) ovoga članka ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu.

Ugovor o financiranju

Članak 45.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 46. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK B
II. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 46.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju te provedenog postupka nabave, korisnik u roku propisanom natječajem podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave te kontrole opravdanosti dostavljenih troškova u skladu s uvjetima propisanim u natječaju.

(2) Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način te prema uvjetima i rokovima propisanim natječajem.

(3) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja raskinuti ugovor o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, obrazloženja i ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(5) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i postupka nabave. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(6) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta temeljem kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(8) Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavne nabave provode se na način propisan natječajem.

(9) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 47.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu niti se uračunava razdoblje od izjavljivanja prigovora kada je podnesen prigovor na prethodno izdanu odluku do donošenja odluke povjerenstva po prigovoru.

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama u skladu s člankom 36. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka za svaki drugi dio zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaki drugi dio zahtjeva za potporu koji ispunjava uvjete propisane natječajem i ovim Pravilnikom.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik obvezan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima je sastavni dio natječaja, a kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Odustajanje korisnika

Članak 48.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku

b) ugovor o financiranju potpiše neovlaštena osoba i/ili

c) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava obvezan je putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke c. ovoga članka.

(3) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 49.

(1) Korisnik je u obvezi svaka 3 mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u AGRONET-u.

(2) Razdoblje provedbe projekta je najviše 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjele sredstava, te završava danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Iznimno, u tipu operacije 7.2.1 razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci. U iznimnim slučajevima Upravljačko tijelo može donijeti odluku o produljenju razdoblja provedbe projekata.

(3) Korisnik mora osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(4) Korisnik je obvezan osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi uključujući njegovo održavanje i upravljanje najmanje 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate sredstava.

(5) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, opći troškovi i troškovi kupnje zemljišta/objekata prihvatljivi su najranije od 1. siječnja 2014. godine.

(7) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(8) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu Odluke o dodjeli sredstava.

(9) Ako se u tipu operacije 7.4.1 utvrdi da projekt u razdoblju od 5 (pet) godina nakon završetka projekta ostvaruje neto prihod, korisniku će se umanjiti iznos potpore u skladu s odredbama propisanim natječajem.

(10) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(11) Mogućnosti realokacije sredstava unutar i između stavki ulaganja bit će definirani ugovorom o financiranju.

(12) Informiranje je sastavni dio projekta. Korisnik mora, po završetku projekta, informirati javnost u skladu s uputama koje će biti sastavni dio natječaja kako bi i posjetitelji bili upoznati s činjenicom da je ulaganje sufinancirano kroz sustav EU potpora.

Ostvarenje pokazatelja

Članak 50.

(1) Korisnik mora ostvariti pokazatelje provedbe projekta kako je naveo u zahtjevu za potporu.

(2) U slučaju da korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) U slučaju ostvarenja najmanje 80 % zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari manje od 80 % zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja može korisniku odrediti financijsku korekciju u skladu s uputama iz stavka 2. ovoga članka.

Isplata potpore

Članak 51.

(1) Isplata potpore vrši se u skladu s odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Korisnik je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu predujma u roku od 9 mjeseci, a zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

(3) Korisnik je obvezan prije podnošenja prvog zahtjeva za isplatu provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene odnosno postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa iz podmjere 7.1 na okoliš u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

(4) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama i to:

a) jednokratno za projekte s odobrenim iznosom potpore do 100.000,00 kuna i

b) do 3 rate za sve ostale projekte.

(5) U podmjerama 7.2 i 7.4 moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma ili zadužnice u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma ako je korisnik jedinica lokalne samouprave.

(6) Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10 % odobrenih sredstava potpore.

(7) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu u skladu s člankom 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(8) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(9) Prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za podmjeru 7.1 predstavničko tijelo mora usvojiti dokument iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika, za koji se traži potpora.

(10) Prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za tip operacije 7.2.2, predmet ulaganja mora biti naznačen u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama grada ili općine.

(11) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(12) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(13) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o isplati predujma

c) Odluku o jamstvu

d) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

e) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(14) Agencija za plaćanja će donijeti Odluke iz stavka 13. ovoga članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(15) U rok od 90 dana iz stavka 14. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima iz članka 54. ovoga Pravilnika.

Kontrola na terenu

Članak 52.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se je li ulaganje stvarno provedeno, jesu li prijavljeni izdaci stvarno nastali, jesu li radovi izvršeni, jesu li materijali utrošeni, jesu li obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, je li zahtjev za isplatu u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, je li ulaganje u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), je li korisnik/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, je li došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 53.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za prigovore iz članka 54. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 54.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

DIO ČETVRTI
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 55.

(1) Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Državne potpore

Članak 56.

Sva plaćanja, troškovi i aktivnosti koji su odobreni za provedbu temeljem ovoga Pravilnika spojivi su s unutarnjim tržištem Europske unije i ne predstavljaju državnu potporu.

DIO PETI
PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazna i završne odredbe

Članak 57.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 22/15) i Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 71/16, 15/217, 17/17 i 27/17), dovršit će se po odredbama tih pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 71/16,15/17, 17/17 i 27/17).

Stupanje na snagu

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/02
Urbroj: 525-08/1714-18-14
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.