Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini

NN 48/2018 (25.5.2018.), Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

920

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U DIJELOVIMA RIBOLOVNOG MORA U 2018. GODINI

I.

Ovom Naredbom određuje se zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora, kako slijedi:

– u dijelu ribolovne zone C na području unutar 6 Nm oko otoka Blitvenice (Područje na karti u Prilogu 1.) u razdoblju od 28. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 28. lipnja 2018. godine u 24:00 sata.

II.

Ova Naredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/409
Urbroj: 525-13/1282-18-1
Zagreb, 10. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.