Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

NN 48/2018 (25.5.2018.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

924

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 94. stavka 1. podstavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2018. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– model regulacije energetske djelatnosti skladištenja plina,

– formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: dozvoljeni prihod),

– postupak revizije dozvoljenog prihoda,

– raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,

– koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta sustava skladišta plina,

– obračun naknade za korištenje sustava skladišta plina za korisnika sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: korisnik),

– značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa,

– postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati operator sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: operator).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

godina T-1 – godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja,

prosječna tarifa – kvocijent planiranog dozvoljenog prihoda i planiranog ukupnog ugovorenog radnog volumena u pojedinoj godini regulatornog računa,

referentna kamatna stopa – prosječna kamatna stopa kreditnih institucija na dugoročne kunske kredite odgovarajućeg iznosa, s valutnom klauzulom u eurima, odobrene nefinancijskim društvima u Republici Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci, prema podacima Hrvatske narodne banke,

regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki, tijekom kojega se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za izračun dozvoljenog prihoda,

regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

regulacijska godina T prva godina regulacijskog razdoblja,

regulacijska godina T+4 – zadnja godina regulacijskog razdoblja,

regulatorni račun – zaseban model poticajne regulacije energetske djelatnosti skladištenja plina čijom primjenom se operatoru, koji planira značajna ulaganja u razvoj sustava skladišta plina, pod određenim uvjetima, u dužem vremenskom razdoblju omogućuje odgovarajući povrat na razumno uložena sredstva,

regulirana sredstva – sredstva koja se koriste isključivo za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja plina.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Ova Metodologija zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda.

Članak 5.

Regulacijsko razdoblje je razdoblje od pet godina, a započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+4.

Članak 6.

Tijekom regulacijskog razdoblja nepromjenjivi su sljedeći elementi:

– nominalna vrijednost ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (u daljnjem tekstu: WACC) i

– koeficijent učinkovitosti (X).

Podjela ostvarenih ušteda

Članak 7.

(1) Ostvarene uštede predstavljaju razliku između dozvoljenog iznosa operativnih troškova i ostvarenog iznosa operativnih troškova u godini na temelju koje se utvrđuje bazni iznos opravdanih operativnih troškova poslovanja.

(2) Podjela ostvarenih ušteda iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da operator zadržava 50% ostvarenih ušteda.

III. DOZVOLJENI PRIHOD

PLANIRANI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 8.

U godini T-1 utvrđuje se planirani dozvoljeni prihod za svaku godinu regulacijskog razdoblja.

Članak 9.

(1) Planirani dozvoljeni prihod treba pokriti opravdane troškove poslovanja koji se ostvaruju pri obavljanju energetske djelatnosti skladištenja plina i osigurati prinos od reguliranih sredstava.

(2) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

DPPt
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
OPEXPt
planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (kn),
APt
planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
PVδt
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini t (kn),
PNUPt
planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn),
POSTPt
planirani ostali poslovni prihodi koji se ne odnose na osnovno poslovanje operatora sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: planirani ostali poslovni prihodi), u regulacijskoj godini t (kn).

(3) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema Tablici 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani operativni troškovi poslovanja

Članak 10.

(1) Operativni troškovi poslovanja (u daljnjem tekstu: OPEX) predstavljaju sve opravdane troškove poslovanja vezane za energetsku djelatnost skladištenja plina i ne uključuju trošak amortizacije.

(2) OPEX se sastoji od opravdanog iznosa materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, ostalih troškova poslovanja i ostalih poslovnih rashoda.

(3) OPEX uključuje i troškove nabave plina potrebnog za:

– nadopunu plinskog jastuka, tj. održavanje osnovne mase plina u sustavu skladišta plina,

– pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju i

– pogonsku potrošnju.

(4) Dozvoljena količina plina za nadopunu plinskog jastuka i za pokriće pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju iznosi najviše do 0,5% od ukupne količine plina na ulazima u sustav skladišta plina utvrđene temeljem izmjerenih podataka o utisnutim količinama plina tijekom jednog ciklusa utiskivanja podzemnog skladišta plina.

(5) OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje Agencija smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja plina.

(6) Neopravdani troškovi iz stavka 5. ovoga članka su kako slijedi:

– trošak nabave plina za nadopunu plinskog jastuka i za pokriće pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju, u iznosu koji prelazi umnožak dozvoljene količine plina za nadopunu plinskog jastuka i za pokriće pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju iz stavka 4. ovoga članka i opravdane nabavne cijene plina,

– vrijednosno usklađenje, u iznosu koji prelazi 1% od ukupnih poslovnih prihoda operatora,

– usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi reprezentacije, interne reprezentacije i promidžbe, u cjelokupnom iznosu

– prigodne nagrade i godišnje nagrade članovima uprave, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi premija životnog osiguranja, u cjelokupnom iznosu,

– rezerviranja, u cjelokupnom iznosu,

– darovanja (donacije), u cjelokupnom iznosu,

– kazne, penali, naknade štete i troškovi iz ugovora, u cjelokupnom iznosu i

– rashodi – otpisi materijalne i nematerijalne imovine, ukoliko se ista imovina zamjenjuje novom imovinom koja se unosi u regulirana sredstva.

(7) Planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

OPEXPT
planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini koja prethodi godini T-1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) (kn),
CPIPT-1
planirani indeks potrošačkih cijena za godinu T-1,
XT-1
koeficijent učinkovitosti u godini T-1,
CPIPT
planirani indeks potrošačkih cijena za regulacijsku godinu T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(8) Dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 izračunava se prema formuli:

OPEXDOZT-2 = min [OPEXT-2, OPEXT-2 – 0,5 × (OPEXT-2 – OPEXOSST-2)]

gdje je:

OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn),
OPEXT-2
prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-2 (kn),
OPEXOSST-2
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn).

(9) Pri utvrđivanju dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a u godini T-2, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz stavka 6. ovoga članka, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojima je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora sustava skladišta plina u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(10) Ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 utvrđuje se prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(11) Planirani iznos OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

OPEXPT+i-1
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
OPEXPT+i-2
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-2 (kn),
CPIPT+i-1
planirani indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

Planirana amortizacija

Članak 11.

(1) Obračun amortizacije reguliranih sredstava provodi se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku uporabe sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije postrojenja i opreme iznosi najmanje 20 godina.

(3) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, bušotine i poslovne zgrade, iznosi najmanje 35 godina.

(4) Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine koja na zadnji dan regulacijske godine t-1 ima neto knjigovodstvenu vrijednost sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima.

(5) Iznos planirane amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t utvrđuje se za regulirana sredstva koja Agencija smatra opravdanima te ne uključuje amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a iskazuje se u Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani prinos od reguliranih sredstava

Članak 12.

(1) Planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

2) Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
ROPt-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t-1 (kn),
ROPt
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).

Članak 13.

(1) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t izračunava se na temelju projekcije bilance operatora za regulacijske godine T-1 do T+4 i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, a prema formuli:

gdje je:

ROPT+i-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn),
ROPT+i-2
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
IPT+i-1
planirana vrijednost novih investicija u sustav skladišta plina koje će biti stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
APT+i-1
planirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),
SbespPT+i-1
planirana vrijednost bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ORPT+i-1
planirana vrijednost otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).

(2) U regulirana sredstva uključuju se investicije u okviru plana razvoja sustava skladišta plina, pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju sustava skladišta plina trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

(3) Vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T-2 utvrđuje se na temelju bilance operatora i uključuje:

– opravdanu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji skladištenja plina,

– opravdanu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji skladištenja plina,

– umanjenje za bespovratno dobivena sredstva kojima se financira razvoj sustava skladišta plina.

(4) Opravdana vrijednost dugotrajne materijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kao opravdana neto knjigovodstvena vrijednost sljedećih stavki:

– zemljišta,

– građevinskih objekata, plinovoda, bušotina i poslovnih zgrada,

– postrojenja i opreme,

– alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava te

– ostale imovine.

(5) Opravdana vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kao opravdana neto knjigovodstvena vrijednost koncesija, patenata, licenci, računalnih programa i ostalih sličnih prava.

(6) Opravdanu vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka Agencija može utvrditi na temelju analize ekonomske efikasnosti postojeće imovine operatora, kao i usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora sustava skladišta plina u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(7) U slučaju da je operator proveo revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ili u slučaju provedene statusne promjene, kao što je spajanje, pripajanje ili preuzimanje, pri kojoj je operator stekao novu imovinu, opravdana neto knjigovodstvena vrijednost revalorizirane ili stečene dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se najviše do razine neto knjigovodstvene vrijednosti iste imovine prije provedenog postupka revalorizacije ili provedene statusne promjene.

Članak 14.

(1) Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje izračunava se prema formuli:

gdje je:

WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
E/(E+D)
udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
rd
stopa povrata na dužnički kapital (%),
D/(E+D)
udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
P
stopa poreza na dobit (%).

(2) Kao ciljani udio u strukturi kapitala za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka propisuje se udio vlasničkog kapitala u iznosu od 50% i udio dužničkog kapitala u iznosu od 50%.

(3) Stopa povrata na vlasnički kapital utvrđuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugotrajnih ulaganja (CAPM model), prema formuli:

gdje je:

re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
rf
nerizična stopa povrata (%),
rm-rf
premija za tržišni rizik (%),
β
koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog port­felja.


(4) Nerizična stopa povrata (rf) utvrđuje se na temelju prosječne nominalne kamatne stope zadnje tri emisije obveznica s dospijećem od deset ili više godina izdanih od strane Republike Hrvatske.

(5) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (β) odražava stupanj rizika investiranja u energetsku djelatnost skladištenja plina u odnosu na rizik investiranja na tržištu, a utvrđuje se usporednom analizom koeficijenata varijabilnosti prinosa dionica operatora plinske infrastrukture primijenjenih u regulatornim mehanizmima europskih zemalja, na temelju javno dostupnih podataka.

(6) Premija na tržišni rizik (rm-rf) odražava dodatni prinos investitora iznad nerizične stope povrata za preuzimanje rizika investiranja na tržištu kapitala, a utvrđuje se usporednom analizom premija za tržišni rizik, na temelju javno dostupnih podataka iz mjerodavnih međunarodnih studija i baza podataka.

(7) Stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi na investicijske kredite koje koristi operator za financiranje reguliranih sredstava, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava, odnosno najviše do iznosa referentne kamatne stope.

(8) Ukoliko operator za financiranje reguliranih sredstava ne koristi investicijske kredite, stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je referentnoj kamatnoj stopi.

(9) Elementi za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje utvrđuju se prema Tablici 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

IZRAVNATI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 15.

(1) Izravnati dozvoljeni prihodi utvrđuju se na temelju planiranih dozvoljenih prihoda utvrđenih sukladno članku 9. ove Metodologije.

(2) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se na način da je neto sadašnja vrijednost izravnatih dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti planiranih dozvoljenih prihoda za isto razdoblje, pri čemu je za prvu godinu regulacijskog razdoblja izravnati dozvoljeni prihod jednak planiranom dozvoljenom prihodu.

(3) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se prema formuli:

uz uvjet da:

DPPT+i-1
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
DPαPT+i-1
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
DPPT
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T(kn),
DPαPT
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T (kn),
DPαPT+i-2
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-2 (kn),
α
koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom.


REVIZIJA DOZVOLJENOG PRIHODA

Redovna revizija

Članak 16.

(1) U regulacijskoj godini T+4 Agencija provodi redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i za prethodne godine regulacijskog razdoblja.

(2) U sklopu redovne revizije dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je provesti reviziju sljedećih stavki:

– planiranog OPEX-a,

– planirane amortizacije,

– planiranog prinosa na regulirana sredstva, pri čemu se iznos WACC-a ne revidira,

– planiranih prihoda od nestandardnih usluga i

– planiranih ostalih poslovnih prihoda.

(3) Po izvršenoj reviziji dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja koja se raspodjeljuje na sljedeće regulacijsko razdoblje.

Revizija OPEX-a

Članak 17.

(1) U regulacijskoj godini T+4 poznati su ostvareni indeksi potrošačkih cijena (CPI) za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, kao i ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1.

(2) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (OPEXT) izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
CPIT
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(3) Revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 izračunava se prema formuli:

OPEXDOZT-1 = min [OPEXT-1, OPEXT-1-0,5 × (OPEXT-1-OPEXOSST-1)]

gdje je:

OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
OPEXT-1
planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 (kn),
OPEXOSST-1
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1 (kn).

(4) Planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 iz stavka 3. ovoga članka predstavlja prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 koji se korigira za ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T-1, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(5) Pri utvrđivanju revidiranog baznog iznosa dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz članka 10. stavka 6. ove Metodologije, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora sustava skladišta plina u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(6) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT+i-1
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
OPEXT+i-2
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-2 (kn),
CPIT+i-1
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

Revizija amortizacije

Članak 18.

Revidirani iznos amortizacije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja jednak je ostvarenoj amortizaciji reguliranih sredstava koje Agencija smatra opravdanima, umanjenoj za ostvarenu amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Revizija prinosa od reguliranih sredstava

Članak 19.

(1) Revidirani iznos prinosa na regulirana sredstva za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

(2) Revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn).

(3) Revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t jednaka je stvarnoj vrijednosti reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t koje Agencija smatra opravdanima, a utvrđuje se na temelju bilance operatora i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, prema formuli:

gdje je:

ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
IT+i-1
revidirana vrijednost novih investicija u skladišni sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),
SbespT+i-1
revidirani iznos bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ORT+i-1
revidirani iznos otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).

Revizija dozvoljenog prihoda

Članak 20.

Revidirani dozvoljeni prihodi za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja utvrđuju se u godini T+4, na temelju revidiranih iznosa OPEX-a, amortizacije i prinosa na regulirana sredstva, prema formuli:

gdje je:

DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
OPEXT+i-1
revidirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).
PNU, T+i-1
ostvareni prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
POST, T+i-1
ostvareni ostali poslovni prihodi, u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).


Utvrđivanje ostvarenog prihoda

Članak 21.

(1) U godini T+4 utvrđuju se ukupno ostvareni prihodi operatora od obavljanja energetske djelatnosti skladištenja plina u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, i to temeljem ispostavljenih računa korisnicima.

(2) Ukupno ostvareni prihodi iz stavka 1. ovoga članka uključuju i prihode od aukcijskih premija.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda

Članak 22.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja provodi se u godini T+4 i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (kn),
DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

2. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
PT+i-1
ostvareni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

3. Utvrđuje se razlika između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja te se dijeli na jednake dijelove, prema formuli:

gdje je:

Δnpv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (kn),
NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

4. Razlika između ostvarenih prihoda i revidiranih dozvoljenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koja se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za godine narednog regulacijskog razdoblja, izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koji se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za regulacijsku godinu T+i-1 narednog regulacijskog razdoblja (kn),
Δnpv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

Izvanredna revizija

Članak 23.

(1) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda za tekuće regulacijsko razdoblje može se provesti tijekom regulacijskog razdoblja, i to na zahtjev operatora ili prema procjeni Agencije.

(2) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje su značajno utjecale na uvjete obavljanja energetske djelatnosti skladištenja plina, a koje operator nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(3) U okviru izvanredne revizije moguće je revidirati sve elemente koji se koriste u izračunu dozvoljenog prihoda i u izračunu iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za tekuće regulacijsko razdoblje.

IV. RASPODJELA DOZVOLJENOG PRIHODA

Članak 24.

U godini T-1 provodi se raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđuje se iznos tarifnih stavki za sve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 25.

Dozvoljeni prihod raspodjeljuje se na dio koji se ostvaruje iz tarifne stavke za standardni paket skladišnog kapaciteta i na dio koji se ostvaruje iz tarifne stavke za pojedinačne usluge, prema formulama:

gdje je:

DPSBU
ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za standardni paket skladišnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn),
DPαPt
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
DPPOJ
ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifnih stavki za pojedinačne usluge u regulacijskoj godini t (kn).

Članak 26.

Ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifnih stavki za pojedinačne usluge u regulacijskoj godini t (DPPOJ) dijeli se na dio koji se ostvaruje od pojedinačnih stalnih usluga i dio koji se ostvaruje od pojedinačnih prekidivih usluga, prema formulama:

DPSTAL = 0,5 × DPPOJ i DPPREK = 0,5 × DPPOJ

gdje je:

DPPOJ
ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifnih stavki za pojedinačne usluge u regulacijskoj godini t (kn),
DPSTAL
dozvoljeni prihod temeljem tarifnih stavki za pojedinačne stalne usluge u regulacijskoj godini t (kn),
DPPREK
dozvoljeni prihod temeljem tarifnih stavki za pojedinačne prekidive usluge u regulacijskoj godini t (kn).

V. TARIFNE STAVKE

Članak 27.

Iznos tarifnih stavki za skladištenje plina utvrđuje se za regulacijsku godinu t.

Članak 28.

(1) Tarifna stavka za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini:

TSBU
tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta (kn/SBU).

(2) Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj razini:

TS,UTIS
tarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja (kn/kWh/dan),
TS,POV
tarifna stavka za stalni kapacitet povlačenja (kn/kWh/dan) i
TS,RV
tarifna stavka za stalni radni volumen (kn/kWh).

(3) Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj razini:

TP,UTIS
tarifna stavka za prekidivi nenomonirani kapacitet utiskivanja (kn/kWh/dan) i
TP,POV
tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja (kn/kWh/dan).

(4) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

Tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeMjerna jedinica
Tarifna stavka za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj raziniTSBUTarifna stavka za standardni paket skladišnog kapacitetakn/SBU
Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj raziniTS,UTISTarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanjakn/kWh/dan
TS,POVTarifna stavka za stalni kapacitet povlačenjakn/kWh/dan
TS,RVTarifna stavka za stalni radni volumenkn/kWh
Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj raziniTP,UTISTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanjakn/kWh/dan
TP,POVTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenjakn/kWh/dan

(5) Iznosi tarifnih stavki iz stavka 4. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna istih, zaokružuju se na četiri decimale, osim tarifne stavke za standardni paket skladišnog kapaciteta koja se zaokružuje na dvije decimale.

VI. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI

Tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini

Članak 29.

Iznos tarifne stavke za skladištenje plina za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TSBU
tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn/SBU),
DPSBU
dozvoljeni prihod od standardnih paketa skladišnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn),
nSBU
planirani broj ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika u regulacijskoj godini t.

Tarifne stavke za pojedinačne usluge

Članak 30.

(1) Iznos tarifne stavke za skladištenje plina za ugovoreni stalni kapacitet utiskivanja na godišnjoj razini izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TS,UTIS
tarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja na godišnjoj razini u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kP
koeficijent utjecaja planiranog prihoda od pojedinačnih stalnih usluga na godišnjoj razini u regulacijskoj godini t na ukupni planirani prihod od pojedinačnih stalnih usluga u regulacijskoj godini t,
DPSTAL
dozvoljeni prihod od pojedinačnih stalnih usluga u regulacijskoj godini t (kn),
KAPS,UTIS,g
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta utiskivanja na godišnjoj razini svih korisnika u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
KAPS,POV,g
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta povlačenja na godišnjoj razini svih korisnika u regulacijskoj godini t (kWh/dan).

(2) Iznos tarifne stavke za skladištenje plina za ugovoreni stalni kapacitet povlačenja na godišnjoj razini izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

TS,POV = 0,8 × TS,UTIS

gdje je:

TS,POV
tarifna stavka za stalni kapacitet povlačenja na godišnjoj razini u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TS,UTIS
tarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja na godišnjoj razini u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan).

(3) Iznos tarifne stavke za skladištenje plina za ugovoreni stalni radni volumen na godišnjoj razini izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TS,RV
tarifna stavka za stalni radni volumen u regulacijskoj godini t (kn/kWh),
kP
koeficijent utjecaja planiranog prihoda od pojedinačnih stalnih usluga na godišnjoj razini u regulacijskoj godini t na ukupni planirani prihod od pojedinačnih stalnih usluga u regulacijskoj godini t,
DPSTAL
dozvoljeni prihod od pojedinačnih stalnih usluga u regulacijskoj godini t (kn),
KAPS,RV,g
ukupni planirani ugovoreni stalni radni volumen na godišnjoj razini u regulacijskoj godini t (kWh).

(4) Iznos tarifne stavke za skladištenje plina za ugovoreni prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja na dnevnoj razini izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TP,UTIS
tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja na dnevnoj razini u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
DPPREK
dozvoljeni prihod od pojedinačnih prekidivih usluga u regulacijskoj godini t (kn),
KAPP,UTIS,d
suma planiranih prekidivih nenominiranih kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini svih korisnika u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
KAPP,POV,d
suma planiranih prekidivih nenominiranih kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini svih korisnika u regulacijskoj godini t (kWh/dan).


(5) Iznos tarifne stavke za skladištenje plina za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TP,POV
tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TP,UTIS
tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja na dnevnoj razini u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan).

Koeficijenti za korištenje pojedinačnih stalnih usluga na mjesečnoj razini

Članak 31.

Koeficijenti za korištenje pojedinačnih stalnih usluga na mjesečnoj razini (KS,M) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za mjesečni kapacitet) prikazani su u sljedećoj tablici:

Mjesec u kojem se koristi pojedinačna stalna uslugaKoeficijent za mjesečni kapacitet utiskivanja
(KS, M, UTIS)
Koeficijent za mjesečni kapacitet povlačenja (KS, M, POV)Koeficijent za mjesečni radni volumen
KS, M, RV)
siječanj0,100,150,10
veljača0,100,150,10
ožujak0,100,150,10
travanj0,150,100,15
svibanj0,150,100,15
lipanj0,150,100,15
srpanj0,150,100,15
kolovoz0,150,100,15
rujan0,150,100,15
listopad0,150,100,15
studeni0,150,100,15
prosinac0,100,150,10

Koeficijenti za korištenje pojedinačnih stalnih usluga na dnevnoj razini

Članak 32.

Koeficijenti za korištenje pojedinačnih stalnih usluga na dnevnoj razini (KS,D) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za dnevni kapacitet) jednaki su za sve dane tijekom pojedinog mjeseca i prikazani su u sljedećoj tablici:

Mjesec u kojem se koristi pojedinačna stalna usluga na dnevnoj raziniKoeficijent za dnevni kapacitet utiskivanja (KS, D, UTIS)Koeficijent za dnevni kapacitet povlačenja (KS, D, POV)Koeficijent za dnevni radni volumen
(KS, D, RV)
siječanj0,0100,0150,010
veljača0,0100,0150,010
ožujak0,0100,0150,010
travanj0,0150,0100,015
svibanj0,0150,0100,015
lipanj0,0150,0100,015
srpanj0,0150,0100,015
kolovoz0,0150,0100,015
rujan0,0150,0100,015
listopad0,0150,0100,015
studeni0,0150,0100,015
prosinac0,0100,0150,010

VII. NAKNADA ZA KORIŠTENJE SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 33.

(1) Iznos mjesečne naknade za korištenje sustava skladišta plina za pojedinog korisnika u regulacijskoj godini t utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

N
iznos mjesečne naknade za korištenje sustava skladišta plina (kn),
NSBU
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta (kn),
NPOJ
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih usluga (kn).

(2) Iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NSBU
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta (kn),
TSBU
iznos tarifne stavke za standardni paket skladišnog kapaciteta (kn/SBU),
nSBU
broj ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini za pojedinog korisnika u regulacijskoj godini t.

(3) Iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih usluga za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NPOJ
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih usluga (kn),
NSTAL
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih stalnih usluga (kn),
NPREK
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih prekidivih usluga (kn),

(4) Iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih stalnih usluga za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NSTAL
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih stalnih usluga (kn),
TS,UTIS
iznos tarifne stavke za stalni kapacitet utiskivanja (kn/kWh/dan),
kapS,UTIS,g
suma ugovorenih stalnih kapaciteta utiskivanja, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
TS,POV
iznos tarifne stavke za stalni kapacitet povlačenja (kn/kWh/dan),
kapS,POV,g
suma ugovorenih stalnih kapaciteta povlačenja, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
TS,RV
iznos tarifne stavke za stalni radni volumen, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh),
kapS,RV,g
ukupno ugovoreni stalni radni volumen, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh),
kapS,UTIS,m
suma ugovorenih stalnih kapaciteta utiskivanja, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KS,M,UTIS
koeficijent za mjesečni kapacitet utiskivanja,
kapS,POV,m
suma ugovorenih stalnih kapaciteta povlačenja, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KS,M,POV
koeficijent za mjesečni kapacitet povlačenja,
kapS,RV,m
ukupno ugovoreni stalni radni volumen, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh),
KS,M,RV
koeficijent za mjesečni radni volumen,
kapS,UTIS,d
suma ugovorenih stalnih kapaciteta utiskivanja, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kapS,POV,d
suma ugovorenih stalnih kapaciteta povlačenja, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kapS,RV,d
ukupno ugovoreni stalni radni volumen, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh),
KS,D,UTIS
koeficijent za dnevni kapacitet utiskivanja,
KS,D,POV
koeficijent za dnevni kapacitet povlačenja,
KS,D,RV
koeficijent za dnevni radni volumen,
d
plinski dan u mjesecu,
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu.

(5) Iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih prekidivih usluga za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NPREK
iznos mjesečne naknade za korištenje ugovorenih pojedinačnih prekidivih usluga (kn),
TP,UTIS
iznos tarifne stavke za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja (kn/kWh/dan),
kapP,UTIS,d
suma ostvarenih prekidivih nenominiranih kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
TP,POV
iznos tarifne stavke za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja (kn/kWh/dan),
kapP,POV,d
suma ostvarenih prekidivih nenominiranih kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
d
plinski dan u mjesecu,
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu.

Obračun naknade za korištenje sustava skladišta plina

Članak 34.

(1) Operator je dužan obračunati naknadu za korištenje sustava skladišta plina za svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini mjesec i za to ispostaviti korisniku račun.

(2) Obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

(3) Obračun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i korekcije naknade za korištenje sustava skladišta plina, pri čemu iste moraju biti razvidno utvrđene i prikazane u obračunu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Korekcije iz stavka 3. ovoga članka moraju se izvršiti najkasnije tri mjeseca od ispostavljenog obračuna i računa iz stavka 1. ovog članka.

(5) Za obračun iz stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji su tijekom mjeseca prenijeli ugovor o skladištenju na novog korisnika, naknada za korištenje sustava skladišta plina dijeli se na korisnike proporcionalno broju plinskih dana u kojima je svaki od njih koristio ugovorenu uslugu u tom mjesecu.

(6) U slučaju da operator svojom krivnjom ne osigura redovan pogon sustava skladišta plina te korisniku ne pruži uslugu skladištenja plina za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini ili za ugovorenu stalnu pojedinačnu uslugu na godišnjoj i/ili mjesečnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje 24 uzastopna sata, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet sustava skladišta plina na godišnjoj i/ili mjesečnoj razini umanjen proporcionalno broju plinskih dana prekida u ukupnom broju plinskih dana u tom mjesecu.

(7) U slučaju da operator svojom krivnjom ne osigura redovan pogon sustava skladišta plina te korisniku ne pruži uslugu skladištenja plina za ugovoreni stalni kapacitet utiskivanja i povlačenja na dnevnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje jedan sat, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet sustava skladišta plina na dnevnoj razini umanjen proporcionalno broju sati prekida u tom plinskom danu.

VIII. REGULATORNI RAČUN

Članak 35.

(1) Regulatorni račun je model regulacije energetske djelatnosti skladištenja plina kojim se operatoru, koji planira značajna ulaganja u razvoj sustava skladišta plina, u kasnijim godinama regulatornog računa omogućava nadoknada prihoda koji su u početnim godinama regulatornog računa ostvareni u iznosu manjem od dozvoljenih prihoda koji bi proizašli primjenom ove Metodologije.

(2) Regulatorni račun odobrava se na način da operator ostvaruje kumulativno jednake dozvoljene prihode kao i bez primjene regulatornog računa, ali različitom vremenskom dinamikom.

Značajke regulatornog računa

Članak 36.

Regulatorni račun zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljene cijene.

Članak 37.

Razdoblje za koje se uspostavlja regulatorni račun ne može biti kraće od dva regulacijska razdoblja.

Uspostava regulatornog računa

Članak 38.

(1) Regulatorni račun odobrava Agencija odlukom o uspostavi regulatornog računa za skladištenje plina, a po zahtjevu operatora ili samostalno.

(2) Preduvjeti za uspostavu regulatornog računa su sljedeći:

– operator planira ulaganja u iznosu koji značajno povećava knjigovodstvenu vrijednost reguliranih sredstava u narednom regulacijskom razdoblju i

– iznosi tarifnih stavki bez primjene regulatornog računa u godinama narednog regulacijskog razdoblja rezultiraju cijenom usluge operatora koja je nekonkurentna za razvoj sustava skladišta plina.

(3) Osim kriterija navedenih u stavku 2. ovoga članka, Agencija može koristiti i druge kriterije za utvrđivanje kvalificiranosti operatora za uspostavu regulatornog računa.

Izračun tarifnih stavki u modelu regulatornog računa

Članak 39.

(1) Projekcija regulatornog računa provodi se u godini koja prethodi prvoj godini regulatornog računa i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuju se planirani dozvoljeni prihodi za sve godine regulatornog računa, primjenom odredbi članaka 9. do 14. ove Metodologije (u daljnjem tekstu: nerevidirani prihodi).

2. Iznimno od točke 1. ovoga stavka, za izračun nerevidiranih prihoda za sve godine regulatornog računa mogu se primijeniti i dodatni kriteriji od onih propisanih člancima 9. do 14. ove Metodologije, ukoliko isto Agencija smatra opravdanim, a uzimajući u obzir specifičnosti poslovanja pojedinog operatora za kojeg se uspostavlja regulatorni račun.

3. Izračunava se neto sadašnja vrijednost nerevidiranih prihoda za razdoblje regulatornog računa, svedenih na vrijednost s početka prve godine regulatornog računa, prema formuli:

gdje je:

NPVNRP
neto sadašnja vrijednost nerevidiranih prihoda (kn),
DPnrev,T+i-1
nerevidirani prihod za godinu regulatornog računa T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za razdoblje regulatornog računa,
n
broj godina regulatornog računa.

4. Utvrđuje se prosječna tarifa za prvu godinu regulatornog računa (u daljnjem tekstu: inicijalna tarifa), i to kao najveća moguća prosječna tarifa koja je konkurentna za razvoj sustava skladišta plina.

5. Izračunava se maksimalno dozvoljena prosječna tarifa (u daljnjem tekstu: maksimalna tarifa) za sve godine regulatornog računa, na način da se inicijalna tarifa uvećava za planirani indeks potrošačkih cijena koji je usklađen sa zadnjim dostupnim planskim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske, dok će se za dugoročno razdoblje za koje iznos nije dostupan indeks potrošačkih cijena planirati u istom iznosu prema zadnjoj dostupnoj godini iz odgovarajućeg planskog dokumenata, kroz sve godine regulatornog računa.

6. Izračunava se revidirana prosječna tarifa (u daljnjem tekstu: revidirana tarifa) za sve godine regulatornog računa, na način da se inicijalna tarifa uvećava za koeficijent izravnavanja, što je prikazano sljedećim formulama:

gdje je:

Trev,T+i-1
revidirana tarifa za godinu regulatornog računa T+i-1 (kn/kWh),
α
koeficijent izravnavanja,
Trev,T
revidirana tarifa za prvu godinu regulatornog računa (kn/kWh),
TIN
inicijalna tarifa (kn/kWh).

7. Koeficijent izravnavanja iz točke 6. ovoga stavka utvrđuje se iterativnim postupkom, i to na način da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– revidirana tarifa je u svim godinama regulatornog računa manja ili jednaka maksimalnoj tarifi,

– neto sadašnja vrijednost prihoda koji proizlaze iz umnoška revidirane tarife i planiranog ukupnog godišnjeg ugovorenog radnog volumena za sve godine regulatornog računa (u daljnjem tekstu: revidirani prihodi) jednaka je neto sadašnjoj vrijednosti nerevidiranih prihoda, što je prikazano sljedećim formulama:

gdje je:

NPVRP
neto sadašnja vrijednost revidiranih prihoda (kn),
NPVNRP
neto sadašnja vrijednost nerevidiranih prihoda (kn),
Quk,T+i-1
planirani ukupni godišnji ugovoreni radni volumen za godinu regulatornog računa T+i-1 (kWh),
Trev, T+i-1
revidirana tarifa za godinu regulatornog računa T+i-1 (kn/kWh),
WACC
iznos WACC-a za razdoblje regulatornog računa,
n
broj godina regulatornog računa.


8. U slučaju da je revidirana tarifa iz točke 6. i 7. ovoga članka, uz preduvjet jednakih neto sadašnjih vrijednosti revidiranih prihoda i nerevidiranih prihoda, veća od maksimalne tarife iz točke 5. ovoga članka, kao revidirana tarifa utvrđuje se maksimalna tarifa, pri čemu je neto sadašnja vrijednost revidiranih prihoda manja od neto sadašnje vrijednosti nerevidiranih prihoda.

(2) Svi novčani iznosi koji se koriste u postupku izračuna iznosa tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se u tekućim cijenama.

(3) Na temelju iznosa revidirane tarife i revidiranih prihoda utvrđuju se iznosi tarifnih stavki, pri čemu ukupni planirani prihod operatora od obavljanja energetske djelatnosti skladištenja plina zasebno za svaku godinu regulatornog računa, na temelju iznosa tarifnih stavki i planiranog korištenja kapaciteta sustava skladišta plina, ne smije prelaziti iznos revidiranog prihoda za odgovarajuću godinu regulatornog računa.

Članak 40.

(1) Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ove Metodologije, izračun planirane amortizacije reguliranih sredstava za izračun planiranih dozvoljenih prihoda za godine regulatornog računa iz članka 39. stavka 1. točke 1. ove Metodologije moguće je vršiti linearnom metodom ili progresivnom metodom, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Pri obračunu amortizacije reguliranih sredstava progresivnom metodom iz stavka 1. ovoga članka godišnja stopa amortizacije za svako pojedino regulirano sredstvo izračunava se prema formuli:

gdje je:

aPi
stopa amortizacije reguliranog sredstva u pojedinoj godini vijeka uporabe reguliranog sredstva primjenom progresivne metode (%),
i
redni broj godine uporabe reguliranog sredstva,
n
očekivani vijek uporabe reguliranog sredstva.

Revizija regulatornog računa

Članak 41.

(1) Revizija regulatornog računa provodi se u regulacijskoj godini T+4 svakog regulacijskog razdoblja tijekom razdoblja regulatornog računa.

(2) Revizija regulatornog računa iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da se izvrši ponovna projekcija regulatornog računa prema postupku iz članka 39. ove Metodologije, uz prilagodbu izračuna kako slijedi:

– za protekle godine regulatornog računa, kao ulazni parametri za izračune iz članka 39. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Metodologije, umjesto nerevidiranih prihoda koriste se ostvareni prihodi,

– za preostale godine regulatornog računa, kao ulazni parametri za izračune iz članka 39. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Metodologije, koriste se nerevidirani prihodi korišteni u prethodnoj projekciji regulatornog računa, ili iznimno, izmijenjeni iznosi nerevidiranih prihoda ukoliko ih Agencija smatra opravdanima, pri čemu te izmjene moraju biti detaljno obrazložene od strane operatora,

– za izračun maksimalne tarife iz članka 39. stavka 1. točke 5. ove Metodologije, kao ulazni parametar za protekle godine regulatornog računa, umjesto planiranog indeksa potrošačkih cijena koristi se ostvareni indeks potrošačkih cijena za svaku proteklu godinu prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dok se za preostale godine regulatornog računa koristi indeks potrošačkih cijena usklađen sa zadnjim dostupnim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske,

– za izračun revidirane tarife iz članka 39. stavka 1. točke 6. ove Metodologije, kao inicijalna tarifa koja se uvećava za koeficijent izravnavanja koristi se prosječna tarifa ostvarena u godini T+4, pri čemu se koeficijent izravnavanja utvrđuje iterativnim postupkom uz zadovoljenje uvjeta iz članka 39. stavka 1. točke 7. ove Metodologije.

(3) U slučaju neispunjenja pretpostavki i procjena poslovanja na kojima se temeljila prethodna projekcija regulatornog računa te ukoliko isto rezultira s nemogućnosti zadovoljenja uvjeta jednakih neto sadašnjih vrijednosti revidiranih prihoda i nerevidiranih prihoda za cjelokupno razdoblje regulatornog računa, uz obavezno zadovoljenje uvjeta da je revidirana tarifa u svim godinama regulatornog računa manja ili jednaka maksimalnoj tarifi, operator može podnijeti zahtjev za zatvaranje regulatornog računa.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, odluku o zahtjevu za zatvaranje regulatornog računa donosi Agencija.

IX. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, ODNOSNO PROMJENU IZNOSA TARIFNIH STAVKI I DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 42.

Operator je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina najkasnije do 30. travnja u godini T-1 i dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– razvidan i detaljan izračun planiranih dozvoljenih prihoda i izravnatih dozvoljenih prihoda za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja za godinu T-2, Tablicu 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava, Tablicu 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije,

– razvidnu i detaljnu raspodjelu dozvoljenih prihoda i izračun iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Tarifne stavke za skladištenje plina, Tablicu 2. Planirani ugovoreni standardni paketi skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirane ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj i mjesečnoj razini i Tablicu 4. Planirane pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj razini iz Priloga 2. ove Metodologije,

– plan poslovanja koji obuhvaća sve godine regulacijskog razdoblja, a koji uključuje financijske izvještaje, plan investicija i plan otplate kredita i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 43.

(1) Zahtjev za uspostavu regulatornog računa operator podnosi u sklopu zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina iz članka 42. ove Metodologije.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan dostaviti sljedeće:

– podatke i dokumentaciju iz članka 42. ove Metodologije,

– razvidan i detaljan izračun tarifnih stavki za sve godine regulatornog računa, uz primjenu odredbi članaka 9. do 14. i članaka 36. do 40. ove Metodologije,

– projekcije financijskih izvješća za energetsku djelatnost skladištenja plina za sve godine regulatornog računa,

– plan razvoja sustava skladišta plina u naturalnim i financijskim pokazateljima za sve godine regulatornog računa i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 44.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 30. travnja, operator je dužan Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– ispunjenu Tablicu 2. Planirani ugovoreni standardni paketi skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirane ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj i mjesečnoj razini i Tablicu 4. Planirane pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj razini iz Priloga 2. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih naknada za korištenje sustava skladišta plina za sve korisnike, razrađenu po korisnicima te po vrstama pruženih usluga, za svaki mjesec prethodne godine i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 45.

Za provođenje redovne revizije dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja operator je dužan, uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za naredno regulacijsko razdoblje iz članka 42. ove Metodologije, Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– podatke i dokumentaciju iz članka 42. i 44. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja,

– izračun utvrđivanja razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda iz članka 22. ove Metodologije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja,

– podatke i dokumentaciju iz članka 42. i 43. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja i planiranim podacima za preostale godine regulatornog računa, u slučaju operatora za kojega je uspostavljen regulatorni račun.

Članak 46.

Svi podaci i dokumentacija iz članaka 42. do 45. ove Metodologije koje operator dostavlja Agenciji trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe.

Članak 47.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za sve godine regulacijskog razdoblja Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijskog razdoblja.

Članak 48.

Ukoliko Agencija ne odredi iznos tarifnih stavki za skladištenje plina do početka regulacijskog razdoblja, do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke iz zadnje godine prethodnog regulacijskog razdoblja.

X. NADZOR

Članak 49.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina iz članka 42. ove Metodologije operator je prvi puta dužan podnijeti najkasnije do 1. ožujka 2021., za regulacijsko razdoblje koje započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2026.

Članak 51.

Iznimno od članka 42. ove Metodologije, novi operator koji je ishodio dozvolu Agencije može podnijeti zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina i tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki za godine regulacijskog razdoblja utvrđuju primjenom odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

Članak 52.

Iznimno od članka 44. ove Metodologije, podatke i dokumentaciju s ostvarenim podacima za 2017. godinu operator je dužan dostaviti Agenciji najkasnije do 30. lipnja 2018.

Članak 53.

Do dana stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina prema odredbama ove Metodologije primjenjuju se važeće tarifne stavke prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 122/16).

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 22/14).

Članak 55.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2018.

Klasa: 310-03/18-25/06

Urbroj: 371-01-18-2

Zagreb, 22. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja

R.b.Stavke

Iznos

(kn)

1.MATERIJALNI TROŠKOVI
1.1.Troškovi sirovina i materijala – za proizvodnju dobara i usluga (specificirati)
1.2.Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje (specificirati)
1.3.Troškovi istraživanja i razvoja
1.4.Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma
1.5.Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje (specificirati)
1.6.Potrošena energija (1.6.1.+ 1.6.2.+ 1.6.3.+ 1.6.4.)
1.6.1.Električna energija
1.6.2.Plin, para, briketi i drva
1.6.3.Trošak goriva
1.6.4.Ostali troškovi energije (specificirati)
1.7.Ostali materijalni troškovi (specificirati)
UKUPNO 1.
2.TROŠKOVI NABAVE PLINA
2.1.1.Plin za nadopunu plinskog jastuka, pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju (kWh)
2.1.2.Nabavna cijena plina (kn/kWh)
2.1.Trošak nabave plina za održavanje osnovne mase plina u skladišnom prostoru, pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju (kn) (2.1.1. x 2.1.2.)
2.2.1.Plin za pogonsku potrošnju (kWh)
2.2.2.Nabavna cijena plina (kn/kWh)
2.2.Trošak nabave plina za pogonsku potrošnju (kn) (2.2.1. x 2.2.2.)
UKUPNO 2.
3.OSTALI VANJSKI TROŠKOVI – TROŠKOVI USLUGA
3.1.Troškovi telefona, prijevoza i sl.
3.2.Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga
3.3.Usluge održavanja i zaštite – servisne usluge (3.3.1.+ 3.3.2.+ 3.3.3.+ 3.3.4.+ 3.3.5.+ 3.3.6.+ 3.3.7.)
3.3.1.Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
3.3.2.Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
3.3.3.Usluge čišćenja i pranja
3.3.4.Usluge održavanja softvera i web-stranica
3.3.5.Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša
3.3.6.Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba
3.3.7.Ostale servisne usluge i usluge osoba (specificirati)
3.4.Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
3.5.Usluge zakupa – lizinga (3.5.1.+ 3.5.2.+ 3.5.3.+ 3.5.4.)
3.5.1.Zakupnine najamnine nekretnina
3.5.2.Zakupnine opreme
3.5.3.Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme
3.5.4.Troškovi ostalih usluga najmova (specificirati)
3.6.Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova (specificirati)
3.7.Intelektualne i osobne usluge (3.7.1.+ 3.7.2.+ 3.7.3.+ 3.7.4.+ 3.7.5.+ 3.7.6.+ 3.7.7.)
3.7.1.Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, konzultanata)
3.7.2.Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.
3.7.3.Konzultantske i savjetničke usluge
3.7.4.Knjigovodstvene usluge
3.7.5.Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
3.7.6.Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata
3.7.7.Ostale usluge (specificirati)
3.8.Troškovi komunalnih i sličnih usluga
3.9.Usluge reprezentacije – ugošćivanja i posredovanja
3.10.Troškovi ostalih vanjskih usluga (specificirati)
UKUPNO 3.
4.TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE
4.1.Neto plaće i naknade
4.2.Troškovi poreza i prireza
4.3.Troškovi doprinosa iz plaće
4.4.Doprinosi na plaće
Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)
UKUPNO 4.
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
5.1.Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
5.2.Nadoknade troškova, darovi i potpore (5.2.1.+ 5.2.2.+ 5.2.3.+ 5.2.4.+ 5.2.5.+ 5.2.6.+ 5.2.7.+ 5.2.8.)
5.2.1.Troškovi prijevoza na posao i s posla
5.2.2.Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privat. automobila u poslovne svrhe)
5.2.3.Stipendije, nagrade učenicima i studentima
5.2.4.Otpremnine
5.2.5.Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)
5.2.6.Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres, jub. nagrade i sl.)
5.2.7.Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.
5.2.8.Ostali troškovi zaposlenika (specificirati)
5.3.Troškovi članova uprave (specificirati)
5.4.Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)
5.5.Premije osiguranja (5.5.1.+ 5.5.2.+ 5.5.3.+ 5.5.4.)
5.5.1.Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
5.5.2.Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)
5.5.3.Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)
5.5.4.Premije za ostale oblike osiguranja (specificirati)
5.6.Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
5.7.Članarine, nadoknade i slična davanja
5.8.Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (specificirati)
5.9.Troškovi prava korištenja (osim najmova) (5.9.1.+ 5.9.2.)
5.9.1.Troškovi koncesije
5.9.2.Ostali troškovi prava korištenja (specificirati)
5.10.Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (specificirati)
UKUPNO 5.
6.VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE
6.1.Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine
6.2.Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (specificirati)
6.3.Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja
6.4.Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl.
6.5.Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja (specificirati)
6.6.Vrijednosno usklađenje zaliha
6.7.Vrijednosno usklađenje danih predujmova
UKUPNO 6.
7.REZERVIRANJA
7.1.Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku
7.2.Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima
7.3.Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine
7.4.Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća
7.5.Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove – obveze
7.6.Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima
7.7.Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika (specificirati)
UKUPNO 7.
8.OSTALI POSLOVNI RASHODI
8.1.Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka
8.2.Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja
8.3.Rashodi – otpisi nematerijalne i materijalne imovine (specificirati)
8.4.Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora
8.5.Ostali poslovni rashodi (specificirati)
UKUPNO 8.
UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)Tablica 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
OPEX (kn)
Indeks potrošačkih cijena – CPI (%)
Koeficijent učinkovitosti – X (%)

Tablica 3. Regulirana sredstva

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
Prosječni iznos reguliranih sredstava – ROpros (kn)--
Regulirana sredstva na kraju regulacijske godine – RO (kn)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Nove investicije u sustav skladišta plina koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini – I (kn)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Amortizacija A (kn)
Bespovratno dobivena sredstva – Sbesp (kn)
Otuđena i rashodovana sredstava – OR (kn)


Tablica 4. Amortizacija reguliranih sredstava*

Regulacijska godina __________
R.b.Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost

(kn)

Godišnja stopa amortizacije (%)

Iznos godišnje amortizacije

(kn)

Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12. regulacijske godine (kn)
1.Materijalna imovina
1.1.Građevinski objekti
1.2.Postrojenja i oprema
1.3.Alati
1.4.Ostalo
2.Nematerijalna imovina
UKUPNO (1.+2.)-

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi reguliranih sredstava amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu reguliranih sredstava, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.

Tablica 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a

R.b.Elementi WACC-aIznos
1.Stopa povrata na vlasnički kapital – re (%) (1.1.+ 1.2.x 1.3.)
1.1.Nerizična stopa povrata – rf (%)
1.2.Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja – β
1.3.Premija za tržišni rizik – rm – rf (%)
2.Udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – E/(E+D) (%)50
3.Stopa povrata na dužnički kapital – rd (%)
4.Udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – D/(E+D) (%)50
5.Stopa poreza na dobit – P (%)

Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje – WACC (%)

(1./(1-5.) x 2. + 3.x 4.)Tablica 6. Dozvoljeni prihod

R.b.Godina regulacijskog razdobljaTT+1T+2T+3T+4
1.Operativni troškovi poslovanja – OPEX (kn)
2.Amortizacija reguliranih sredstava – A (kn)
3.Prinos od reguliranih sredstava – PRO (kn)
4.Dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama – PVδ (kn)
5a.Prihodi od nestandardnih usluga – PNU (kn)
5b.Ostali poslovni prihodi – POST (kn)

Dozvoljeni prihod – DP (kn)

(1.+ 2.+ 3.+ 4. – (5a.+ 5b))

Izravnati dozvoljeni prihod – DPα (kn)

PRILOG 2.

Tablica 1. Tarifne stavke za skladištenje plina

Tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
Tarifna stavka za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj raziniTSBUTarifna stavka za standardni paket skladišnog kapacitetakn/SBU
Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj raziniTS,UTISTarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanjakn/kWh/dan
TS,POVTarifna stavka za stalni kapacitet povlačenjakn/kWh/dan
TS,RVTarifna stavka za stalni radni volumenkn/kWh
Tarifna stavka za ugovorene pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj raziniTP,UTISTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanjakn/kWh/dan
TP,POVTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenjakn/kWh/dan


Tablica 2.     Planirani ugovoreni standardni paketi skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini

UslugaOznakaTT+1T+2T+3T+4
Standardni paket skladišnog kapacitetanSBU

Tablica 3.     Planirane ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj razini

UslugaOznakaTT+1T+2T+3T+4
Kapacitet utiskivanja (kWh/dan)KAPS,UTIS,g
Kapacitet povlačenja (kWh/dan)KAPS,POV,g
Radni volumen (kWh)KAPS,RV,g

Tablica 4.     Planirane ugovorene pojedinačne stalne usluge na mjesečnoj razini*

UslugaOznakaSuma planiranih ugovorenih pojedinačnih stalnih usluga na mjesečnoj razini
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Kapacitet utiskivanja (kWh/dan)KAPS,UTIS,m
Kapacitet povlačenja (kWh/dan)KAPS,POV,m
Radni volumen (kWh)KAPS,RV,m

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

Tablica 5.     Planirane pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj razini

UslugaOznakaTT+1T+2T+3T+4
Prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja (kWh/dan)KAPP,UTIS,d
Prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja (kWh/dan)KAPP,POV,d