Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 48/2018 (25.5.2018.), Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

926

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 94. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2018. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuje se:

– struktura cjenika nestandardnih usluga operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava, operatora sustava skladišta plina, operatora terminala za ukapljeni prirodni plin i opskrbljivača u obvezi javne usluge,

– način, elementi i kriteriji za izračun cijene nestandardnih usluga,

– način izračuna prosječne cijene radnog sata,

– broj radnik-sati potrebnih za izvršenje pojedine nestandardne usluge,

– donošenje, objava i primjena cjenika nestandardnih usluga.

(2) Prilozi 1. do 5. sastavni su dio ove Metodologije.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati:

– operator transportnog sustava,

– operator distribucijskog sustava,

– operator sustava skladišta plina,

– operator terminala za ukapljeni prirodni plin,

– opskrbljivač u obvezi javne usluge i

– zajamčeni opskrbljivač.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

broj radnik-sati – umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje pojedine nestandardne usluge i broja radnih sati koji je svakom od radnika potreban za izvršenje pojedine nestandardne usluge,

cjenik nestandardnih usluga – popis nestandardnih usluga koji za pojedinu uslugu sadrži naziv i cijenu usluge, a utvrđuje se posebno za operatora transportnog sustava, operatora sustava skladišta plina, operatora distribucijskog sustava, operatora terminala za ukapljeni prirodni plin i opskrbljivača u obvezi javne usluge,

godina T-1 – godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja,

korisnik nestandardne usluge – pravna ili fizička osoba kojoj je na njezin zahtjev ili zbog njezinog postupanja, odnosno propuštanja postupanja pružena nestandardna usluga,

nestandardna usluga – usluga koja nije sadržana u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki, te se plaća prema cjeniku nestandardnih usluga,

prosječna cijena radnog sata – cijena utvrđena prema ovoj Metodologiji posebno za operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava, operatora sustava skladišta plina, operatora terminala za ukapljeni prirodni plin i opskrbljivača u obvezi javne usluge,

pružatelj nestandardne usluge – operator transportnog sustava, operator sustava skladišta plina, operator distribucijskog sustava, operator terminala za ukapljeni prirodni plin, opskrbljivač u obvezi javne usluge ili zajamčeni opskrbljivač,

račun za nestandardnu uslugu – račun pružatelja nestandardne usluge koji sadrži popis nestandardnih usluga pruženih korisniku nestandardne usluge, elemente na osnovu kojih je utvrđena cijena pojedine nestandardne usluge, te po potrebi popis i cijene usluga za koje je pružatelj nestandardne usluge angažirao drugu ovlaštenu pravnu ili fizičku osobu,

regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

regulacijska godina T+4 – zadnja godina regulacijskog razdoblja,

regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se utvrđuje cjenik nestandardnih usluga.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Zajamčeni opskrbljivač dužan je kod opskrbe krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu, a koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge primjenjivati cjenik nestandardnih usluga tog opskrbljivača.

Članak 5.

Regulacijsko razdoblje je razdoblje od pet godina, a započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+4.

III. CIJENA NESTANDARDNIH USLUGA

Članak 6.

U godini T-1 utvrđuje se cijena nestandardnih usluga za sve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 7.

Cijena za svaku od nestandardnih usluga računa se kao umnožak broja radnik-sati utvrđenog u Prilozima 1. do 5. ove Metodologije za sve pružatelje nestandardnih usluga i prosječne cijene radnog sata utvrđene od strane Agencije prema članku 9. ove Metodologije za regulacijsko razdoblje.

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 7. ove Metodologije, za nestandardne usluge za koje nije moguće odrediti broj radnik-sati prije pružanja usluge, cijena nestandardne usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova, a što se u Prilozima 1. do 4. ove Metodologije označava oznakom »PI« umjesto broja radnik-sati.

(2) Trošak rada iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i prosječne cijene radnog sata, pri čemu broj radnik-sati određuje pružatelj nestandardne usluge kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje nestandardne usluge.

(3) Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5%.

Članak 9.

(1) Prosječna cijena radnog sata utvrđuje se u godini T-1 za sve godine regulacijskog razdoblja, posebno za svakog pružatelja nestandardnih usluga.

(2) Prosječna cijena radnog sata operatora distribucijskog sustava za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCODS RR prosječna cijena radnog sata operatora distribucijskog sustava za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOODSj T-2 trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora distribucijskog sustava za godinu koja prethodi godini T-1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) [Kn],

GFT-2 godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BRODSj T-2 broj radnika zaposlenih kod operatora distribucijskog sustava na dan 31. prosinca godine T‑2,

CPIRR planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijsko razdoblje koji je usklađen sa zadnjim dostupnim planskim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske, dok će se za dugoročno razdoblje za koje iznos nije dostupan indeks potrošačkih cijena planirati u istom iznosu prema zadnjoj dostupnoj godini iz odgovarajućeg planskog dokumenata, kroz sve godine regulacijskog razdoblja, i

m broj jednak broju operatora distribucijskog sustava na dan 31. prosinca godine T-2.

(3) Prosječna cijena radnog sata operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCOTS RR prosječna cijena radnog sata operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOOTST-2 trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora transportnog sustava u godini T-2 [Kn],

GFT-2 godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BROTST-2 broj radnika zaposlenih kod operatora transportnog sustava na dan 31. prosinca godine T‑2,

CPIRR planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijsko razdoblje koji je usklađen sa zadnjim dostupnim planskim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske, dok će se za dugoročno razdoblje za koje iznos nije dostupan indeks potrošačkih cijena planirati u istom iznosu prema zadnjoj dostupnoj godini iz odgovarajućeg planskog dokumenata, kroz sve godine regulacijskog razdoblja.

(4) Prosječna cijena radnog sata operatora sustava skladišta plina za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCOSSP RR prosječna cijena radnog sata operatora sustava skladišta plina za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOOSSPT-2 trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora sustava skladišta plina u godini T-2 [Kn],

GFT-2 godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BROSSPT-2 broj radnika zaposlenih kod operatora sustava skladišta plina na dan 31. prosinca godine T‑2,

CPIRR planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijsko razdoblje koji je usklađen sa zadnjim dostupnim planskim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske, dok će se za dugoročno razdoblje za koje iznos nije dostupan indeks potrošačkih cijena planirati u istom iznosu prema zadnjoj dostupnoj godini iz odgovarajućeg planskog dokumenata, kroz sve godine regulacijskog razdoblja.

(5) Prosječna cijena radnog sata operatora terminala za ukapljeni prirodni plin za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCOTUPP RR prosječna cijena radnog sata operatora terminala za ukapljeni prirodni plin za regulacijsko razdoblje [Kn/h],

TOOTUPPT-2 trošak osiguravanja radnih uvjeta operatora terminala za ukapljeni prirodni plin u godini T-2 [Kn],

GFT-2 godišnji fond radnih sati ne uključujući sate praznika za godinu T-2 [h],

BROTUPPT-2 broj radnika zaposlenih kod operatora terminala za ukapljeni prirodni plin na dan 31. prosinca godine T‑2,

CPIRR planirani prosječni indeks potrošačkih cijena za regulacijsko razdoblje koji je usklađen sa zadnjim dostupnim planskim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske, dok će se za dugoročno razdoblje za koje iznos nije dostupan indeks potrošačkih cijena planirati u istom iznosu prema zadnjoj dostupnoj godini iz odgovarajućeg planskog dokumenata, kroz sve godine regulacijskog razdoblja.

(6) Prosječna cijena radnog sata opskrbljivača u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje identična je prosječnoj cijeni radnog sata operatora distribucijskog sustava utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka za isto regulacijsko razdoblje.

(7) Utvrđene prosječne cijene iz stavaka 2. do 5. ovoga članka zaokružuju se na cijele desetine na način, da se iznos do i uključivo 5,00 kuna zaokruži na nižu desetinu, a iznos veći od 5,00 kuna na višu desetinu.

Članak 10.

(1) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora distribucijskog sustava (TOODST-2) utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(2) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora transportnog sustava (TOOTST-2) utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(3) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora sustava skladišta plina (TOOSSPT-2) utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(4) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za godinu T-2 za operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (TOOTUPPT-2) utvrđuje se na temelju opravdanih troškova za godinu T-2 prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja i amortizacija reguliranih sredstava.

(5) Tablice iz stavaka 1. do 4. ovoga članka dostavljaju se Agenciji u postupku podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki.

(6) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za energetske subjekte iz stavaka 1. do 4. ovoga članka utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

(7) Broj radnika zaposlenih kod energetskih subjekata iz stavaka 1. do 4. ovoga članka na dan 31. prosinca godine T-2 utvrđuje se prema ispunjenoj tablici iz priloga koji čini sastavni dio odgovarajuće metodologije iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, a u kojoj su navedeni ukupni operativni troškovi poslovanja.

Članak 11.

(1) Cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav iz Priloga 1. točke 1. ove Metodologije se, za slučaj građevine ili dijela građevine s dva i više obračunskih mjernih mjesta na istom priključku, određuje za svako obračunsko mjerno mjesto prema formuli:

gdje je:

CESOMM – cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za pojedino obračunsko mjerno mjesto u građevini ili dijelu građevine,

CESO cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za jedno obračunsko mjerno mjesto odgovarajućeg priključnog kapaciteta iz Priloga 1. točke 1. ove Metodologije,

PCODS RR prosječna cijena radnog sata utvrđena prema članku 9. stavku 2. ove Metodologije,

BROMM ukupan broj obračunskih mjernih mjesta u građevini ili dijelu građevine.

(2) U slučaju da korisnik nestandardne usluge traži pružanje nestandardne usluge iz Priloga 1. točke 17. ove Metodologije u roku kraćem od dva radna dana ili subotom, nedjeljom, praznikom ili blagdanom, cijena usluge se povećava za 50%.

(3) Cijena nestandardne usluge iz Priloga 1. točke 22. ove Metodologije odnosi se na do uključivo tri trošila, a za svakih sljedećih tri trošila cijena se povećava za 10%.

Članak 12.

(1) Trošak nestandardne usluge iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije snosi korisnik transportnog sustava koji zakupljuje prekidivi kapacitet na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u smjeru iz Hrvatske prema Mađarskoj.

(2) Cijena nestandardne usluge iz stavka 1. ovoga članka računa se kao umnožak zadnje potvrđene nominacije korisnika transportnog sustava iskazane u MWh i jedinične naknade za nestandardnu uslugu iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije.

(3) Razlika između ostvarenih prihoda od pružanja nestandardne usluge iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije svim korisnicima, prema stavku 2. ovoga članka, i ostvarenih troškova za uslugu upravljanja tlakom na hrvatsko-mađarskoj interkonekciji korištenjem kompresorske stanice kojom upravlja mađarski operator transportnog sustava FGSZ, utvrđuje se konačnim obračunom.

(4) Utvrđena razlika iz stavka 3. ovoga članka obračunava se i naplaćuje, odnosno odobrava korisniku transportnog sustava, razmjerno transportiranoj količini tog korisnika u razdoblju na koje se odnosi konačni obračun.

(5) Operator transportnog sustava dužan je provesti konačni obračun iz stavka 3. ovoga članka najkasnije do 20. siječnja svake godine za prethodnu godinu i isti dostaviti Agenciji.

(6) Uz konačni obračun iz stavka 3. ovoga članka, operator transportnog sustava dužan je Agenciji dostaviti izvješće o stvarnim troškovima za uslugu upravljanja tlakom na hrvatsko-mađarskoj interkonekciji korištenjem kompresorske stanice kojom upravlja mađarski operator transportnog sustava FGSZ, ispostavljene račune za usluge iz ovoga stavka, te potvrđene nominacije korisnika transportnog sustava iskazane u MWh.

(7) Agencija ima pravo naložiti ispravak konačnog obračuna iz stavka 3. ovoga članka do 15. veljače svake godine za prethodnu godinu.

(8) Operator transportnog sustava dužan je ispostaviti račun ili odobrenje prema konačnom obračunu iz stavka 3. ovoga članka, svim korisnicima nestandardne usluge iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije do 1. ožujka svake godine za prethodnu godinu.

(9) Izvanredni konačni obračun između ostvarenih prihoda i troškova operatora transportnog sustava može se provesti tijekom razdoblja pružanja nestandardne usluge iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije, i to na prijedlog operatora transportnog sustava ili prema nalogu Agencije.

(10) Izvanredni obračun iz stavka 9. ovoga članka provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje utječu na pružanje nestandardne usluge iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije, a koje operator transportnog sustava nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

IV. DONOŠENJE, OBJAVA I PRIMJENA CJENIKA NESTANDARDNIH USLUGA

Članak 13.

(1) Agencija će prosječne cijene radnog sata utvrditi prema članku 9. stavku 2. do 6. ove Metodologije za svako regulacijsko razdoblje.

(2) Na temelju broja radnik-sati iz Priloga 1. do 5. ove Metodologije i prosječne cijene radnog sata iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku kojom se utvrđuje cjenik nestandardnih usluga za sve pružatelje nestandardnih usluga.

(3) Odluku iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka primjene cjenika nestandardnih usluga utvrđenog odlukom.

Članak 14.

(1) Pružatelj nestandardne usluge dužan je naplatiti nestandardne usluge koje su stvarno pružene, a ukupni iznos prilikom ispostavljanja računa za nestandardnu uslugu obračunati prema cjeniku nestandardnih usluga važećem u trenutku pružanja nestandardne usluge sukladno odluci Agencije iz članka 13. stavka 2. ove Metodologije.

(2) Pružatelj nestandardne usluge dužan je prilikom ispostavljanja računa korisniku nestandardne usluge, na jasan i razumljiv način, navesti sve pružene nestandardne usluge prema cjeniku nestandardnih usluga, a za nestandardne usluge iz članka 8., 11. i 12. ove Metodologije specificirati sve elemente na osnovu kojih je cijena usluge izračunata.

(3) Kod nestandardnih usluga koje uvjetuju angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, pružatelj nestandardne usluge u račun upisuje iznos koji naplaćuje druga ovlaštena pravna ili fizička osoba, a računu pružatelja nestandardnih usluga se prilaže račun ispostavljen od strane druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

(4) Pružatelj nestandardne usluge dužan je prije pružanja jedne ili više nestandardnih usluga, na zahtjev korisnika nestandardne usluge, istog pisanim putem informirati o uslugama koje mu je potrebno pružiti, te očekivanoj ukupnoj cijeni.

(5) Pružatelj nestandardne usluge dužan je informirati korisnika usluge da li je za pružanje nestandardne usluge potrebno angažiranje drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, te kolika je očekivana cijena njihovih usluga.

V. NADZOR

Članak 15.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Iznimno od članka 5. ove Metodologije, prvo regulacijsko razdoblje za operatora terminala za ukapljeni prirodni plin započinje danom stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina prema odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, a završava 31. prosinca 2021.

(2) Iznimno od članka 10. stavka 4. i 6. ove Metodologije, trošak osiguravanja radnih uvjeta za prvo regulacijsko razdoblje za operatora terminala za ukapljeni prirodni plin Agencija će utvrditi na temelju planiranih opravdanih ukupnih operativnih troškova poslovanja i amortizacije reguliranih sredstava nakon utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina.

Članak 17.

Pružanje nestandardne usluge iz Priloga 2. točke 25. ove Metodologije vremenski je ograničeno na razdoblje do 1. travnja 2019.

Članak 18.

Cjenici nestandardnih usluga za drugo regulacijsko razdoblje doneseni na temelju Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 158/13, 91/16, 116/16 i 132/17) ostaju na snazi do stupanja na snagu odluke iz članka 13. stavka 2. ove Metodologije.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 158/13, 91/16, 116/16 i 132/17).

Članak 20.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2018.

Klasa: 310-03/18-25/08
Urbroj: 371-01-18-2
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati
1.Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: 
a.do 100 kWh/h2,00
b.od 101 do 400 kWh/h4,00
c.od 401 do 4.000 kWh/h11,00
d.preko 4.000 kWh/h14,00
2.Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavuPI
3.Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava3,00
4.Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustavaPI
5.Obilježavanje trase plinovodaPI
6.Ucrtavanje položaja elemenata distribucijskog sustava na podloge formata: 
a.do B31,00
b.B2 i većeg3,00
c.u digitalnom formatu1,00
7.Priključenje samostalne uporabne cjeline na postojeću plinsku instalaciju koja je u uporabi u građevini priključenoj na distribucijski sustavPI
8.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: 
a.plinomjer s mijehom do G-61,00
b.plinomjer s mijehom od G-10 do G-252,00
c.plinomjer s mijehom od G-40 do G-656,00
d.plinomjer s mijehom G-100 i više8,00
e.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
do G-25
4,00
f.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-40 do G-65
6,00
g.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-100 do G-250
8,00
h.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-400 do G-650
10,00
i.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-1000 do G-2500
16,00
j.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
G-4000 i više
20,00
k.mehanički korektor6,00
l.elektronski korektor6,00
9.Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme:
a.regulator tlaka na niskotlačnom dijelu distribucijskog sustava (NT regulator tlaka) do DN250,50
b.regulator tlaka na srednjetlačnom dijelu distribucijskog sustava (ST regulator tlaka) do DN251,00
c.plinski filter uz ST regulator tlaka do DN251,00
d.ostala oprema nazivnog promjera do DN 250,25
e.ostala oprema nazivnog promjera DN 32 i višePI
10.Montaža ili demontaža pretplatnog plinomjera s mijehom do G-62,00
11.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija, uključujući i modul za daljinsko očitanjePI
12.Izmještanje obračunskog mjernog mjesta:
a.U slučaju neovlaštene potrošnje plinaPI
b.Na zahtjev krajnjeg kupcaPI
13.Izmještanje elemenata plinskog distribucijskog sustavaPI
14.Popravak elemenata distribucijskog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je krajnji kupac mogao spriječitiPI
15.Stavljanje izvan funkcije plinskog priključkaPI
16.Obustava isporuke plina:
a.Bez demontaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava1,00
b.S demontažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustavaPI
c.Uporaba usluge fizičke zaštitePI
17.Nastavak isporuke plina nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke plina za koju je odgovoran opskrbljivač plinom ili krajnji kupac:
a.Bez montaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustavaPI
b.S montažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustavaPI
18.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev opskrbljivača plinom ili krajnjeg kupca1,00
19.Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev
19.1.Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev krajnjeg kupca:
a.fizičkim pristupom obračunskom mjernom mjestu0,10
b.uporabom radio-modula za daljinsko očitanje0,08
c.daljinskim očitanjem s udaljene lokacije0,05
19.2.Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev opskrbljivača plinomPI
19.3.Mjesečna naknada za svakodnevnu dostava elektroničkom poštom svih zabilježenih satnih očitanja s jednog obračunskog mjernog mjesta sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava5,00
19.4.Mjesečna naknada za stalni pristup podacima o zabilježenim satnim očitanjima s jednog obračunskog mjernog mjesta u slučaju da operator distribucijskog sustava raspolaže odgovarajućom informacijskom platformom1,00
20.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstvaPI
21.Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje
21.1.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s:
a.1 obračunskim mjernim mjestom0,40
b.2 do 4 obračunska mjerna mjesta0,50
c.5 do 10 obračunskih mjernih mjesta0,80
d.11 do 20 obračunskih mjernih mjesta1,00
e.21 do 30 obračunskih mjernih mjesta1,40
f.31 do 50 obračunskih mjernih mjesta1,60
g.51 do 100 obračunskih mjernih mjesta2,00
h.101 do 200 obračunskih mjernih mjesta3,00
i.više od 200 obračunskih mjernih mjesta4,00
21.2.Ispitivanje nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s:
a.1 obračunskim mjernim mjestom0,50
b.2 do 4 obračunska mjerna mjesta0,60
c.5 do 10 obračunskih mjernih mjesta0,80
d.11 do 20 obračunskih mjernih mjesta1,00
e.21 do 30 obračunskih mjernih mjesta1,50
f.31 do 50 obračunskih mjernih mjesta2,00
g.51 do 100 obračunskih mjernih mjesta3,00
h.101 do 200 obračunskih mjernih mjesta4,00
i.više od 200 obračunskih mjernih mjesta6,00
21.3.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje)0,60
21.4.Ispitivanje nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje)1,00
22.Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini javne namjene ili dijelu građevine javne namjene, te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost
22.1.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta:
a.do 60 kWh/h2,00
b.od 61 do 100 kWh/h4,00
c.od 101 do 400 kWh/h8,00
d.od 401 do 4.000 kWh/h12,00
e.preko 4.000 kWh/h16,00
22.2.Ispitivanje nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
a.do 60 kWh/h3,00
b.od 61 do 100 kWh/h5,00
c.od 101 do 400 kWh/h9,00
d.od 401 do 4.000 kWh/h14,00
e.preko 4.000 kWh/h18,00
22.3.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeće instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ili na zahtjev korisnika građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
a.do 60 kWh/h4,00
b.od 61 do 100 kWh/h7,00
c.od 101 do 400 kWh/h12,00
d.od 401 do 4.000 kWh/h18,00
epreko 4.000 kWh/h22,00
23.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na rok od dvije godine5,00
24.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na distribucijski sustav na rok od dvije godine5,00
25.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje plinskih instalacija na rok od dvije godine5,00
26.Pripremno završno vrijeme1,00PRILOG 2.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-
-SATI OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati
1.Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: 
a.do 40.000 kWh/h2,00
b.od 40.001 do 200.000 kWh/h4,00
c.preko 200.000 kWh/h14,00
2.Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u transportnom sustavuPI
3.Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava2,00
4.Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu transportnog sustavaPI
5.Ucrtavanje položaja elemenata transportnog sustava na podloge formata: 
a.do B31,00
b.B2 i većeg3,00
c.u digitalnom formatu1,00
6.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: 
a.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
do G-65
2,00
b.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-100 do G-250
4,00
c.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-400 do G-650
6,00
d.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
od G-1000 do G-2500
12,00
e.turbinski plinomjer i plinomjer s rotacijskim klipom
G-4000 i više
16,00
f.mehanički korektor6,00
g.elektronski korektor6,00
7.Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: 
a.regulacijska oprema do DN500,50
b.regulacijska oprema od DN65 do DN801,00
c.regulacijska oprema DN100 i više1,00
d.ostala oprema nazivnog promjera DN 25 i višePI
8.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija, uključujući i modul za daljinsko očitanjePI
9.Izmještanje obračunskog mjernog mjesta u slučaju neovlaštene potrošnje plinaPI
10.Izmještanje elemenata plinskog transportnog sustavaPI
11.Popravak elemenata transportnog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je krajnji kupac mogao spriječitiPI
12.Stavljanje izvan funkcije plinskog priključkaPI
13.Privremeno odvajanje od transportnog sustava radi izvođenja planiranih radova održavanja, rekonstrukcije ili razvoja povezanog plinskog sustava, građevina ili postrojenja2,00
14.Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom: 
a.bez uporabe modula za daljinsko očitanje0,10
b.uporabom modula za daljinsko očitanje s GPRS sustavom0,08
15.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstvaPI
16.Privremena promjena izlaznog tlaka na zahtjev operatora distribucijskog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav2,00
17.Uklanjanje tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoća2,00
18.Nadzor uklanjanja tekućih tehnoloških nečistoća iz uređaja za izdvajanje tekućih tehnoloških nečistoćaPI
19.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na transportni sustav na rok od dvije godine5,00
20.Pripremno-završno vrijeme1,00
21.Evidentiranje trgovine za prodavatelja na sekundarnom tržištu2,00
22.Evidentiranje trgovine za kupca na sekundarnom tržištu3,00
23.Naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava4,00
24.Mjesečna naknada za pristup aplikaciji za kupca na sekundarnom tržištu koji nije korisnik transportnog sustava4,00
25.Jedinična naknada za korištenje prekidivog kapaciteta smanjene prekidivosti na interkonekciji Hrvatska-Mađarska, kn/MWh1,7175


PRILOG 3.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA
I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA
SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati
1.Prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili po isteku ili raskidu ugovora100,00
2.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstvaPI
3.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava skladišta plinaPI
4.Izdavanje skladišnice (založnice i/ili priznanice)13,00
5.Mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMIT-a3,00
6.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada prodavatelja2,00
7.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada kupca2,00
8.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina prodavatelju plina2,00
9.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina kupcu plina2,00
10.Pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina50,00
11.Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju4,00

PRILOG 4.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati
1.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja2,00
2.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada kupca2,00
3.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala prodavatelju UPP-a2,00
4.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala kupcu UPP-a2,00
5.Pristup ETSSAS-u i otvaranje bilančnog računa kupcu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala50,00
6.Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala4,00
7.Prodaja UPP-a ili prirodnog plina u otvorenom postupku100,00
8.Pražnjenje spremnika FSRU-aPI


PRILOG 5.

POPIS NESTANDARDNIH USLUGA I BROJ RADNIK-SATI OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE USLUGE

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati
1.Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca0,10
2.Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu: 
2.1.na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu0,10
2.2.na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava0,15
3.Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu0,10