Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 48/2018 (25.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

928

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 38. stavka 8. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14 i 29/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 72/14) mijenja se točka 1. tako da glasi:

» 1. ispunjava li kandidat uvjete propisane člankom 38. stavak 1. točkama 3., 4., 5., 6. 7., 8. i 9. Zakona,«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva, mijenja se točka 14. tako da glasi:

»14. popis osoba koje su, u smislu članka 3. točke 31. Zakona, suradnici podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva sa opisom suradničkog odnosa odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo,«.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 15.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-04/02
Urbroj: 326-01-660-663-18-1
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.