Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

NN 48/2018 (25.5.2018.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

929

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 24. stavka 3. i članka 28. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14 i 29/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (»Narodne novine«, broj 72/14) mijenja se članak 5. stavak 2. tako da se u točki 11. iza riječi »zakona« briše točka i stavlja zarez i dodaje točka 12. koja glasi:

»12. popis osoba, koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 30. Zakona, suradnici namjeravanog stjecatelja, sa opisom suradničkog odnosa odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo.«,

a u stavku 3. točki 9. iza riječi »zakona« briše se točka i stavlja zarez i dodaje točka 10. koja glasi:

»10. popis osoba, koje su u smislu članka 3. točke 30. Zakona, suradnici namjeravanog stjecatelja, sa opisom suradničkog odnosa odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-04/01
Urbroj: 326-01-660-663-18-1
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.