Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete

NN 49/2018 (30.5.2018.), Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete

Ministarstvo unutarnjih poslova

967

Na temelju članka 106. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine« br. 110/15), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU I UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG DJELATNIKA, PIROTEHNIČARA, VODITELJA RADILIŠTA I DJELATNIKA KONTROLE KVALITETE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program stručnog osposobljavanja, tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati ustanove za stručno osposobljavanje (u daljnjem tekstu: ustanova), način osposobljavanja, polaganje stručnog ispita te obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu za osobe koje obavljanju poslova pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta, pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornika za kontrolu kvalitete.

II. OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 2.

(1) Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta, pirotehničara za kontrolu kvalitete i nadzornika za kontrolu kvalitete obavlja Policijska akademija.

(2) Ukoliko u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nema stručnih osoba za provedbu Programa osposobljavanja, Policijska akademija može, radi osiguranja potrebne razine stručnosti, pojedine zadaće povjeriti osobama koje nisu zaposlenici Ministarstva, a koje su stručnjaci za pojedina područja iz Programa osposobljavanja i ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o protuminskom djelovanju i ovim Pravilnikom.

(3) Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu obavljati i ustanove kojima je, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje stručnog osposobljavanja.

(4) Osposobljavanje iz članka 1. ovoga Pravilnika obavlja se prema Programu osposobljavanja koji je tiskan u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Za obavljanje poslova osposobljavanja, ustanova mora:

– posjedovati odgovarajući prostor, odnosno učionicu opremljenu za održavanje teorijskog dijela nastave i poligon za održavanje praktičnog dijela nastave,

– posjedovati eksplozivne tvari i druga sredstva i opremu potrebnu za održavanje osposobljavanja.

Članak 4.

(1) Praktični dio osposobljavanja i ispita obavlja se na poligonima Ministarstva, Ministarstva obrane te poligonima u vlasništvu ustanova za koji je odobrenje za korištenje izdalo Ministarstvo.

(2) Poligon za održavanje praktičnog dijela osposobljavanja i ispita mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– oko poligona mora biti postavljena ograda najmanje visine 180 cm,

– poligon mora biti udaljen najmanje 300 m od javnih prometnica, stambenih i poslovnih građevina, objekata u kojima se čuvaju ili koriste zapaljive tekućine i plinovi, skladišta eksplozivnih tvari, osim skladišta eksplozivnih tvari izgrađenog za potrebe poligona, koje mora biti udaljeno najmanje 100 m od mjesta korištenja eksplozivnih tvari za potrebe ispitivanja,

– uporabna dozvola ili odobrenje Ministarstva za skladište eksplozivnih tvari ukoliko je izgrađeno u sklopu poligona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, podnosi se Ministarstvu, uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovog članka, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja zemljišta na kojem će se izgraditi poligon i dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 5.

Osobe koje obavljaju poslove osposobljavanja moraju:

– za programske cjeline koje obuhvaćaju eksplozivne tvari i prvu pomoć – imati najmanje diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke te najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva

– za programske cjeline koje obuhvaćaju propise koji uređuju protuminsko djelovanje – imati najmanje diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva

– za rukovanje eksplozivnim tvarima za potrebe osposobljavanja – imati najmanje srednju stručnu spremu, položen stručni ispit za pirotehničara, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva te dozvolu za miniranje pri razminiranju izdanu prema posebnim propisima.

III. RAZINE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 6.

(1) Stručno osposobljavanje obuhvaća:

– osposobljavanje za pomoćnog djelatnika

– osposobljavanje za pirotehničara

– osposobljavanje za voditelja radilišta

– osposobljavanje za obavljanje poslova kontrole kvalitete.

(2) Stručnom osposobljavanju može pristupiti samo punoljetna osoba.

(3) Prije započinjanja stručnog osposobljavanja, osoba koja namjerava pristupiti osposobljavanju (u daljnjem tekstu: pristupnik) mora Policijskoj akademiji ili ovlaštenoj pravnoj osobi za osposobljavane, dostaviti:

– uvjerenje o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti, sukladno odredbi članka 101. stavka 2. podstavka 5. Zakona o protuminskom djelovanju,

– policu osiguranja za slučaj smrti ili ozljede nastale prilikom osposobljavanja u iznosima propisanim sukladno članku 123. stavku 1. Zakona o protuminskom djelovanju.

– dokaz o uplati troškova osposobljavanja.

(4) Osoba koja želi pristupiti stručnom osposobljavanju za voditelja radilišta ili obavljanje poslova kontrole kvalitete, mora prethodno položiti stručni ispit za pirotehničara.

Članak 7.

(1) Osposobljavanje pristupnika za pomoćnog djelatnika sastoji se samo od teorijskog dijela i traje 40 nastavnih sati.

(2) Osposobljavanje pristupnika za pirotehničara traje 273 nastavna sata, od čega je 133 sata teorijski dio, a 140 sati praktični dio.

(3) Osposobljavanje pristupnika za voditelja radilišta traje 40 sati, od čega je 26 sati teorijski dio, a 14 praktični dio.

(4) Osposobljavanje pristupnika za kontrolu kvalitete traje 40 sati, od čega je 32 sata teorijski dio, a 8 sati praktični dio.

(5) Pravna osoba je dužna, prije početka stručnog osposobljavanja, pisanim putem izvijestiti Ministarstvo o mjestu i vremenu održavanja osposobljavanja i dostaviti podatke o pristupnicima.

IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 8.

(1) Stručnom ispitu pristupnik može pristupiti samo nakon završene izobrazbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osobama koje su položile ispit za pirotehničara, voditelja radilišta ili obavljanje poslova kontrole kvalitete na temelju propisa kojim se uređuje osposobljavanje djelatnih vojnih osoba, nisu obvezne polagati ispit sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(3) Osobama koje su završile program specijalizacije iz protueksplozijske zaštite, završeni program specijalizacije se priznaje kao stručni ispit za pirotehničara, a ukoliko imaju i najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima uklanjanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kao službenici protueksplozijske zaštite Ministarstva, mogu obavljati poslove pirotehničara, voditelja radilišta i kontrole kvalitete ako ispunjavaju uvjete iz članka 101. Zakona o protuminskom djelovanju.

(4) Stručni ispit polaže se u prostorima i na poligonima Ministarstva, pred Ispitnim povjerenstvom koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), a sastoji se od predsjednika i četiri člana te njihovih zamjenika.

(5) Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva iz stavka 4. ovog članka imenuju se iz redova Ministarstva. Predsjednik i zamjenik predsjednika te članovi i njihovi zamjenici imenuju se iz redova osoba koje provode osposobljavanje.

(6) Rješenjem o imenovanju članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će programske cjeline ispitivati predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici.

(7) Administrativne poslove Ispitnog povjerenstva obavlja tajnik Ispitnog povjerenstva, zaposlenik Policijske akademije.

Članak 9.

(1) Zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik podnosi Policijskoj akademiji.

(2) Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži:

– ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i OIB,

– dokaz o završenom teorijskom i praktičnom dijelu osposobljavanja,

– uvjerenje o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti, sukladno odredbama članka 101. stavka 2. podstavka 5. Zakona o protuminskom djelovanju,

– potvrdu o razini završenog osposobljavanja sukladno članku 7. i 8. ovog Pravilnika,

– dokaz o uplaćenoj pristojbi za polaganje ispita.

(3) Policijska akademija donosi rješenje o polaganju stručnog ispita.

(4) Pristupnik može iz opravdanih razloga, odgoditi ili odustati od stručnog ispita, ali o tome mora obavijestiti Policijsku akademiju najmanje 3 dana prije roka održavanja ispita.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka troškovi provedbe stručnog ispita se ne naplaćuju ili se uplaćeni troškovi mogu smatrati uplatom za jedan od sljedećih ispitnih rokova.

(6) Ukoliko pristupnik ne obavijesti ispitno povjerenstvo o odgodi ili odustajanju od ispita, odnosno ako ga odgodi ili odustane iz neopravdanih razloga, smatra se da pristupnik nije položio ispit.

Članak 10.

(1) Teorijski dio stručnog ispita sastoji se od pisane i usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema.

(2) Praktični dio stručnog ispita obuhvaća provjeru osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, onesposobljavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i streljiva.

Članak 11.

(1) O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik za svakog pristupnika posebno, a u zapisnik se unosi:

1. sastav ispitnog povjerenstva

2. osnovni podaci o pristupniku

3. datum, vrijeme i mjesto održavanja ispita

4. program po kojem pristupnik polaže ispit

5. pitanja postavljena pristupniku iz svakog područja

6. odluka ispitnog povjerenstva o uspjehu pristupnika na ispitu.

(2) Zapisnik vodi tajnik ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 12.

(1) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje (rezultate) na teorijskom dijelu ispita i obavio sve zadane zadatke uz potrebnu razinu sigurnosti u samostalnom radu na praktičnom dijelu ispita.

(3) Pristupnik koji nije položio teorijski dio stručnog ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela stručnog ispita.

(4) Pristupnik koji nije zadovoljio na praktičnom dijelu stručnog ispita mora ponovno polagati stručni ispit u cijelosti.

(5) Pristupnik koji nije položio stručni ispit za pirotehničara, može pristupiti ponovnom polaganju najranije 30 dana od dana prethodnog polaganja, a pristupnik koji nije položio stručni ispit za pomoćnog djelatnika, voditelja radilišta i obavljanje kontrole kvalitete najmanje 15 dana od dana prethodnog polaganja.

Članak 13.

(1) Pristupniku koji je položio stručni ispit Ispitno povjerenstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i obavljanje kontrole kvalitete.

(2) Obrasci uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu, koja se određuje po pristupniku, posebnim rješenjem ministra unutarnjih poslova.

Članak 15.

Policijska akademija i pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje dužne su voditi evidenciju o polaznicima osposobljavanja i polaganju stručnog ispita te trajno čuvati slijedeću dokumentaciju:

– popis pristupnika sa osobnim podacima,

– evidencije o održanim programima osposobljavanja i o prisutnosti polaznika na nastavi,

– zapisnik o polaganju stručnog ispita,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Pirotehničarima za kontrolu kvalitete i nadzornicima za kontrolu kvalitete, koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničke nadglednike i pirotehničke nadzornike sukladno odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 153/05, 63/07 i 152/08) i Pravilniku o izobrazbi i stručnom djelatnika u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 42/07, 88/11 i 73/13), priznaje se stečena razina izobrazbe za kontrolu kvalitete sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Osobama koje posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika, pirotehničara i voditelja radilišta stečeno sukladno odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 153/05, 63/07 i 152/08) i Pravilniku o izobrazbi i stručnom djelatnika u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 42/07, 88/11 i 73/13), priznaje se razina stečenog osposobljavanja za pomoćnog djelatnika, pirotehničara i voditelja radilišta sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 42/07, 88/11 i 73/13).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/4

Urbroj: 511-01-152-18-17

Zagreb, 17. svibnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM
osposobljavanja za pomoćne djelatnike

1. Eksplozivne tvari2
2. Sredstva za paljenje2
3. Protupješačke mine2
4. Protuoklopne mine2
5. Specijalni upaljači2
6. Streljivo2
7. Zrakoplovni projektili2
8. Metode i tehnike razminiranja10
9. Organizacija radilišta razminiranja3
10. Zakon o protuminskom djelovanju2
11. Način obavljanja poslova razminiranja3
12. Prva pomoć8
UKUPNO:40 sati

PROGRAM
osposobljavanja za pirotehničare

TEORIJSKI DIO – 133 sata
1. Eksplozivne tvari10
2. Sredstva za paljenje5
3. Protupješačke mine5
4. Protuoklopne mine5
5. Specijalni upaljači8
6. Sustavi izrada minskih polja i grupa mina3
7. Sustavi razminiranja minskih polja i grupa mina4
8. Mjere pirotehničke sigurnosti i zaštite na radu4
9. Streljivo18
10. Zrakoplovni projektili8
11. Mine iznenađenja8
12. Održavanje i skladištenje eksplozivnih sredstava4
13. Onesposobljavanje i uništavanje eksplozivnih sredstava4
14. Ručna detekcija mina8
15. Uporaba strojeva za razminiranje6
16. Uporaba pasa za pronalaženje MES-a3
17. Način obavljanja poslova razminiranja5
18. Organizacija radilišta6
19. Zakon o protuminskom djelovanju3
20. Prva pomoć8
21. Prevencija stresa u razminiranju8

PRAKTIČNI DIO – 140 sati
1. Pojedinačno paljenje eksplozivnih naboja i izrada mreža za paljenje16
2. Razminiranje protupješačkih mina16
(vježbovna sredstva)
3. Razminiranje protupješačkih mina (bojeva sredstva)8
4. Razminiranje protuoklopnih mina (vježbovna sredstva)16
5. Razminiranje protuoklopnih mina (bojeva sredstva)8
6. Uklanjanje mina iznenađenja12
7. Uništavanje eksplozivnih tvari i sredstava8
8. Organizacija pretraživanja terena40
9. Zrakoplovni projektili8
10. Prva pomoć8
UKUPNO:273 sata

PROGRAM
osposobljavanja za voditelja radilišta

TEORIJSKI DIO – 26 sati
1. Mjere pirotehničke sigurnosti2
2. Zakon o protuminskom djelovanju2
3. Minsko eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva
4. Organizacija radilišta4
5. Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja i vođenje dokumentacije5
6. Osnove topografije6
7. Oprema i sredstva u razminiranju3


PRAKTIČNI DIO – 14 sati
1. Vježba – organizacija radilišta8
2. Uništavanje i uklanjanje MES-a, NUS-a (vježbovna sredstva)6
UKUPNO:40 sati

PROGRAM
osposobljavanja za obavljanje poslova kontrole kvalitete

TEORIJSKI DIO – 32 sata
1. Mjere pirotehničke sigurnosti2
2. Zakon o protuminskom djelovanju2
3. Minsko eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva7
4. Organizacija radilišta5
5. Pravilnik o načinu obavljanja poslova i vođenje dokumentacije5
6. Osnove topografije i GIS5
7. Kontrola kvalitete2
8. Oprema i sredstva u razminiranju4

PRAKTIČNI DIO – 8 sati
1. Vježba – organizacija radilišta i kontrola kvalitete8
UKUPNO:40 sati

PRILOG 2.