Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 49/2018 (30.5.2018.), Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

971

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.4.1. »RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA«, IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provođenje tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.4.1.), u okviru podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti«, mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Zakonodavstvo

Članak 2.

Tip operacije 6.4.1. provodit će se u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (OJ L 193, 1. 7. 2014, p. 1-75, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 24. 12. 2013., p. 1 – 8).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »projekt« skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

2. »tip operacije« – skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3. »natječaj« javno objavljeni poziv na podnošenje Zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4. » korisnik« poljoprivredno gospodarstvo koje je podnijelo Zahtjev za potporu i koje je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

5. »nositelj nepoljoprivredne djelatnosti« – nositelj/član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva koji će provoditi ulaganje za koje podnosi Zahtjev za potporu

6. »prihvatljivi troškovi« – su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

7. »neprihvatljivi troškovi« – su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

8. »lista prihvatljivih troškova« – je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar Mjere/Podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

9. »Prilog I. Ugovora« – prilog I Ugovora o Europskoj uniji odnosno popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi osim proizvoda ribarstva i akvakulture

10. »građenje« kako je definirano u propisima kojima se uređuje područje gradnje, izuzev održavanja građevine

11. »rekonstrukcija« kako je definirano u propisima kojima se uređuje građenje

12. »poduzeće« kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

13. »gospodarska djelatnost« – djelatnost poduzetnika koja se sastoji u nuđenju robe i usluga na tržištu

14. »mikro i mala poduzeća« – poduzeća definirana Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

15. »partnerska poduzeća« – poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana poduzeća, a među kojima postoji veza kako je definirano u članku 3. stavku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

16. »povezana poduzeća« – poduzeća među kojima postoji jedna od veza kako je definirano u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

17. »poduzetnik u teškoćama« – za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske Unije

18. »javna potpora« – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

19. »intenzitet potpore« – udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

20. »fiskalna godina« – obračunsko razdoblje od 12 uzastopnih mjeseci, a započinje 1.siječnja

21. »nepravilnost« povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2., stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

22. »sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

23. »AGRONET sustav« – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

24. »standardni ekonomski rezultat« (engl. Standard Output – u daljnjem tekstu: SO) – predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze

25. »ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva« – zbroj vrijednosti svih proizvodnji dobiven množenjem SO svake pojedine proizvodnje s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje

26. »ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva« – ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima

27. »ruralno područje« – definirano je kao cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek)

28. »nepoljoprivredni proizvodi« – proizvodi koji nisu navedeni na popisu iz Priloga I. Ugovora

29. »potpora male vrijednosti (de minimis potpora)« – potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

30. »jednostavna nabava« – nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014.

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Članak 4.

(1) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b) u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora

c) pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura

d) biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014

e) kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana

f) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

g) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu

h) ne smije biti poduzetnik u teškoćama

i) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

j) fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

– ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija

– ako je organizacijski oblik korisnika obrt socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti

k) imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

(2) Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. točaka a), b), c), e), f), h), i), j) i k) te dodatno:

a) kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti

b) ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, tada nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

c) ako je organizacijski oblik korisnika obrt, tada vlasnik/suvlasnik obrta/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

d) ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba, tada odgovorna osoba u toj pravnoj osobi/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a) za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni

f) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

g) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani sukladno članku 3. stavku 1. točke 18. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 6.

(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela

b) korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta u skladu s uvjetima koji će biti propisani natječajem

c) korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

1. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

2. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

d) provedba ulaganja i ostvarenje definiranog cilja moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava

e) provedbu ulaganja korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava

f) projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva

g) prihvatljivi sektori iz članka 13. ovoga Pravilnika moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalnom razvojnom strategijom lokalne akcijske grupe na tom području

h) djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

i) u sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora

j) provođenje ulaganja ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu

k) korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

l) projekt nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

(2) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.

(3) Svi podaci navedeni u Zahtjevu za potporu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 7.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

g) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

h) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

i) provedba na području Republike Hrvatske

j) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u Ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 8.

Prihvatljivi troškovi su:

a) opći troškovi

b) nematerijalni troškovi i

c) materijalni troškovi.

Opći troškovi

Članak 9.

(1) Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

(2) Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)

b) troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Nematerijalni troškovi

Članak 10.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente i licence

c) zaštita autorskih prava

d) registracija i održavanje žigova i

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Materijalni troškovi

Članak 11.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnost su:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata

b) kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

c) računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine

(2) Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz natječaj i sadržavat će dozvoljene materijalne troškove.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 12.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi i gospodarska vozila

e) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

f) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

g) troškovi vlastitog rada

h) operativni troškovi

j) troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

k) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

l) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

m) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i

n) plaćanje u gotovini.

Prihvatljivi sektori

Članak 13.

Prihvatljivi sektori su:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

– usluge u društvenim djelatnostima

– intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Broj projekata po korisniku

Članak 14.

(1) Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja, a koji se odnosi samo na jedan prihvatljiv sektor.

(2) Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, istodobno vlasnik obrta i/ili odgovorna osoba u pravnoj osobi, Zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih.

(3) U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

(4) Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 6.4.1. tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(5) Korisnici/nositelji diversificirane djelatnosti u tipu operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« mogu podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. nakon izvršene konačne isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.2.1.

Visina potpore

Članak 15.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih ulaganja navedenih u Zahtjevu za potporu.

(2) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama

(4) Najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

(5) Tečaj po kojem se radi preračun iz eura u kune propisan je Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura. Sukladno članku 34. i članku 40. predmetne Uredbe preračun eura u kune obavlja se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava.

(6) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

(7) Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše u dvije rate.

Kriteriji odabira

Članak 16.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA

Članak 17.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja,

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju,

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju,

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju,

e) pokazatelje provedbe projekta,

f) visinu i intenzitet potpore,

g) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za potporu,

h) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za isplatu,

i) popis priloga i obrazaca,

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr po potrebi se objavljuju i drugi dokumenti u vezi s Natječajem poput uputa, predložaka, vodiča za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 18.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 17. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 17. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 19.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja,

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 17. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 20.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore na temelju objavljenih natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem Zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore provodi se kroz dvije faze:

a) I. faza (predodabir) postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje prvog dijela Zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih Zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela Zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

iv. izdavanje Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu i

v. ugovaranje

b) II. faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje drugog dijela Zahtjeva za potporu

ii. administrativnu kontrolu drugog dijela Zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave, provjeru opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta i

iii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Odjeljak A
I. faza postupka dodjele potpore

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu

Članak 23.

(1) Nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja izrađuje rang listu Zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, određivanje prednosti će biti propisano natječajem, a prednost može biti povezana s pojedinim sektorom, pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje Zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela Zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang-lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u Zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu Zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom prvog dijela Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li Zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te Zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole prvog dijela Zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune/obrazloženja/ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka kao i rokovi za dostavu istih bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom prvog dijela Zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u Zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon I faze postupka dodjele potpore

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja će nakon provedenih radnji iz članaka 23. i 24. ovoga Pravilnika donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima temeljem akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točke b) ili c) ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu.

Ugovor o financiranju

Članak 26.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Predložak Ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio Ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 27. ovoga Pravilnika.

Odjeljak B
II. faza postupka dodjele potpore

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela Zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela Zahtjeva za potporu

Članak 27.

(1) Nakon sklapanja Ugovora o financiranju korisnik u roku propisanom natječajem te provedenog postupka nabave podnosi drugi dio Zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave, kontrole opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta sukladno uvjetima propisanim u natječaju.

(2) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio Zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti Ugovor o financiranju.

(3) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(4) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova, postupka nabave te ekonomske održivosti projekta. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova.

(5) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta temeljem kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(6) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja Ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti Zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(7) Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavne nabave moraju biti obavljeni u skladu s «Uputom za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave« koju Agencija za plaćanja objavljuje na svojoj web stranici www.apprrr.hr i sastavni su dio natječaja.

(8) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(9) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju prvog dijela Zahtjeva za potporu donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela Zahtjeva za potporu.

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama sukladno članku 17. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka za svaki negativno ocijenjen drugi dio Zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjen drugi dio Zahtjeva za potporu.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos javne potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz Ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik dužan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima je sastavni dio natječaja, a kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Odustajanje korisnika

Članak 29.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od Zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše Ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese Zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava dužan je putem AGRONET-a podnijeti Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b. ovoga članka.

(3) Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 30.

(1) Korisnik je u obvezi u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava u AGRONET-u popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta.

(2) Korisnik može dostaviti Zahtjev za isplatu predujma u roku od devet mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava.

(3) Korisnik je u obvezi dostaviti Zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora

(4) Razdoblje provedbe projekta je najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

(5) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja Zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(6) Prihvatljivi su samo oni opći troškovi koji su povezani s ulaganjem, nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(7) O svakom produženju trajanja provedbe projekta Agencija za plaćanja odlučuje individualno te o tome donosi Odluku.

(8) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika

(9) U slučaju da se u fazi praćenja projekta utvrdi da korisnik ne ostvaruje razinu pokazatelja po pitanju doprinosa stvaranju novih – zadržavanju postojećih radnih mjesta planiranih u Zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Isplata potpore

Članak 31.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a Zahtjev za isplatu podnosi se jednokratno ili u dvije rate.

(3) Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava javne potpore, uz dostavu garancije banke plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(4) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno Odlukom o dodjeli sredstava.

(5) Ako korisnik u Zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Prilikom podnošenja svakog Zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(7) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(8) Dio administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(9) Posjetom ulaganju mogu biti izrečene aktivnosti koje je korisnik dužan ispraviti prije donošenja Odluke o isplati za što će Agencija korisniku ostaviti primjeren rok.

(10) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o isplati predujma

c) Odluku o jamstvu

d) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu

e) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma

(11) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku iz stavka 10. ovoga članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(12) U rok od 90 dana iz stavka 11. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za prigovore.

Kontrola na terenu

Članak 32.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se sljedeće: ulaganje je stvarno provedeno, prijavljeni izdaci su stvarno nastali, radovi su izvršeni, materijali utrošeni, obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/Ugovorom o financiranju, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, ulaganje je u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), korisnik/ulaganje je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani Ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 33.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora iz članka 34. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Izjavljivanje prigovora

Članak 34.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od pet dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Potpore male vrijednosti – de minimis potpore

Članak 36.

Ukupan iznos javne potpore po pojedinom korisniku koji provodi gospodarsku djelatnost za projekte unutar tipa operacije 6.4.1., a koje spadaju u kategorije potpore u skladu s odredbama članka 109. UFEU određen je Uredbom (EU) br. 1407/2013 i ne smije prelaziti definirane gornje granice tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

DIO ČETVRTI

POGLAVLJE I.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« unutar Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 120/15).

Stupanje na snagu

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/45

Urbroj: 525-08/0453-18-5

Zagreb, 21. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.