Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

NN 49/2018 (30.5.2018.), Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

975

Na temelju članka 50. točke 5. i 7. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA ŠTETNOG ORGANIZMA CORYTHUCHA ARCUATA (SAY, 1832) – HRASTOVA MREŽASTA STJENICA

Članak 1.

U Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica (»Narodne novine«, broj 52/17), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi sprječavanja širenja štetnog organizma, privremeno se na rok od dvije godine ograničava premještanje na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno svako prenošenje ili prevoženje drva koje je u cijelosti zadržalo svoju prirodnu oblu površinu s korom te sadnog materijala vrsta iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe.«.

U članku 6. stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-07/17-01/04

Urbroj: 525-11/1160-18-18

Zagreb, 15. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.