Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima

NN 49/2018 (30.5.2018.), Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima

Ministarstvo zdravstva

976

Na temelju članka 26. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10), na prijedlog Hrvatskog Crvenog križa, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠTENJA ZNAKA CRVENOG KRIŽA U HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU I NJEGOVIM USTROJSTVENIM OBLICIMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu kao nacionalnom društvu i njegovim ustrojstvenim oblicima – općinskim, gradskim i županijskim društvima Crvenog križa (dalje u tekstu: Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici) kao znaka raspoznavanja i znaka zaštite u miru i oružanom sukobu, za obilježavanje pripadnosti osoba, izgled iskaznica, način isticanja znaka na objektima, predmetima, vozilima i opremi u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa.

(2) Grafička rješenja iz članka 8. stavka 2., 3. i 7. ovoga Pravilnika (Prilog I. – Vodoravni logo Hrvatskog Crvenog križa, Prilog II. – Kružni logo Hrvatskog Crvenog križa, Prilog V. – Služba spašavanja života na vodi), članka 9. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika (Prilog III. – Vodoravni logo gradskih društava Crvenog križa, Prilog IV. – Kružni logo gradskih društava Crvenog križa), članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika (Prilog VI. – Sadržaj i oblik iskaznice za stalno – privremeno osoblje Hrvatskog Crvenog križa) te članka 22. stavka 3. ovoga Pravilnika (Prilog VII. – Stilizirani znak Crvenog križa u promotivne svrhe) sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Znak crvenog križa je heraldički znak crvenog križa na bijeloj podlozi, koji je uobličen premetanjem saveznih boja Švicarske Konfederacije.

(2) Znak Hrvatskog Crvenog križa kao nacionalnog društva je križ jednakih krakova crvene boje, koji se grafički izražava s pet jednakih kvadrata, na bijeloj podlozi s natpisom Hrvatski Crveni križ.

(3) Znak kojeg koriste ustrojstveni oblici sadrži znak Hrvatskog Crvenog križa i naziv ustrojstvenog oblika Hrvatskog Crvenog križa (u daljnjem tekstu: znak društva Hrvatskog Crvenog križa). Ustrojstveni oblici Hrvatskog Crvenog križa koriste nazive, puni i skraćeni, u skladu sa svojim statutom.

(4) Znak crvenog kristala, odnosno »znak Trećeg protokola« (Dopunski protokol Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. godine o dodatnom znaku raspoznavanja – Protokol III) je znak koji se sastoji od crvenog okvira u obliku kvadrata na bijeloj podlozi postavljenog na jedan svoj vrh.

(5) Kada se znakovi iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka koriste kao znakovi zaštite i kao znakovi raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti, oni moraju biti grafički čisti i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Crvena boja križa proizlazi iz boje koja se dobije od 100% žute i 100% magente (485 pantone).

Članak 3.

Sve odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na znak crvenog križa kao znaka zaštite istovjetno primjenjuju se i na znak crvenog kristala kada se on koristi kao znak zaštite, a u skladu s propisima kojima se uređuje takva upotreba.

Članak 4.

(1) Hrvatski Crveni križ – nacionalno društvo i njegova statutarna tijela, ovlašteni su u svim prilikama koristiti znak Hrvatskog Crvenog križa kao znak raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti nacionalnom društvu.

(2) Ustrojstveni oblici Hrvatskog Crvenog križa ovlašteni su u svim prilikama koristiti znak društva Hrvatskog Crvenog križa kao znak raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti nacionalnom društvu.

(3) Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici koriste znak iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka za obilježavanje pripadnosti osoba, materijala, objekata, opreme i prijevoznih sredstava za vrijeme kada izvršavaju javne ovlasti i obavljaju djelatnosti i aktivnosti utvrđene propisima.

Članak 5.

(1) Članovi, volonteri i zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika imaju pravo koristiti znak crvenog križa na bijeloj podlozi kao znak raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Objekti, oprema, materijal i prijevozna sredstva Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika mogu biti označeni znakom crvenog križa na bijeloj podlozi kao znakom raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno, umjesto znaka crvenog križa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao znak raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti može se koristiti znak crvenog kristala na bijeloj podlozi ili znak crvenog kristala na bijeloj podlozi unutar kojeg se u sredini, na bijeloj podlozi, nalazi znak crvenog križa utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 6.

(1) Članovi ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika kada obavljaju zadatke sanitetskog osoblja koje radi na pronalaženju, prikupljanju, prenošenju i njezi bolesnika te na sprečavanju širenja bolesti, koriste znak crvenog križa kao znak zaštite u skladu s posebnim propisom koji donosi ministar zdravstva na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

(2) Objekti, oprema, materijal i prijevozna sredstva Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika mogu biti označeni znakom crvenog križa kao znakom zaštite, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje takva upotreba.

(3) Iznimno, umjesto znaka crvenog križa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao znak zaštite može se koristiti znak crvenog kristala.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka nose službenu odjeću Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika sukladno odredbama ovoga Pravilnika i posebnog propisa o službenoj odjeći i oznakama Hrvatskog Crvenog križa i ustrojstvenih oblika, a iskaznice i traku sa znakom crvenog križa kao znakom zaštite dobivaju od nadležnog tijela vlasti Republike Hrvatske, u skladu s posebnim propisom koji donosi ministar zdravstva na temelju članka 25. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 7.

(1) Prilikom korištenja znaka crvenog križa, Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici moraju voditi računa o različitosti njegovog korištenja kao znaka zaštite, od korištenja kao znaka raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti.

(2) Za vrijeme oružanog sukoba, znak crvenog križa koristi se kao znak zaštite te je u tom slučaju najveće moguće veličine.

(3) Kad se koristi kao znak raspoznavanja, znak crvenog križa obilježava pripadnost osobe ili predmeta nekoj od sastavnica Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je u tom slučaju manjih dimenzija.

(4) Kada Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici za vrijeme oružanog sukoba obavljaju neke od svojih djelatnosti i znak crvenog križa koriste kao znak raspoznavanja, odnosno obilježavanja pripadnosti, on mora biti manjih dimenzija u odnosu na znak zaštite, a zabranjeno ga je stavljati na traku oko lijeve ruke.

Članak 8.

(1) Znak Hrvatskog Crvenog križa iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika oblikuje se kao logo vodoravnog ili kružnog oblika.

(2) Vodoravni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi i tekst »Hrvatski Crveni križ«. Tekst je pisan velikim slovima, tipom slova Helvetica. Visina slova jednaka je visini jedne stranice kvadrata. Tekst se nalazi u ravnini s desne strane vodoravno postavljenih krakova, a razmak do početnog slova je širina jedne stranice kvadrata.

(3) Kružni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi, dvije koncentrične kružnice i tekst »Hrvatski Crveni križ«. Crveni križ nalazi se u sredini, unutar dviju kružnica. Polumjer unutarnje kružnice jednak je širini dvije stranice kvadrata, a polumjer vanjske kružnice jednak je širini tri stranice kvadrata. Tekst je pisan velikim slovima, tipom slova Helvetica, a slovo »Ž« prekida vanjsku kružnicu na jednom mjestu. Tekst zauzima 2/3 prostora između kružnica i nalazi se u gornjem dijelu.

(4) Tekst »Hrvatski Crveni križ« u znaku Hrvatskog Crvenog križa može biti ispisan, za potrebe korištenja u međunarodnim aktivnostima i na jednom od službenih jezika Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (engleski, francuski, španjolski i arapski jezik).

(5) Kod vodoravnog loga tekst može biti ispisan samo na jednom jeziku, a kod kružnog loga na hrvatskom jeziku i jednom od službenih jezika Međunarodnog pokreta ili samo na jednom od službenih jezika Međunarodnog pokreta.

(6) Kod kružnog loga, u slučaju korištenja natpisa na dva jezika, svaki natpis može zauzimati polovicu površine između kružnica, s time da se natpis na hrvatskom jeziku nalazi u gornjem dijelu.

(7) Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa može odobriti korištenje prilagođenog znaka Hrvatskog Crvenog križa, za potrebe pojedinih službi Hrvatskog Crvenog križa (npr. Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa).

Članak 9.

(1) Znak društva Hrvatskog Crvenog križa koji koriste ustrojstveni oblici (županijska, gradska i općinska društva Crvenog križa) oblikuje se kao logo vodoravnog ili kružnog oblika.

(2) Vodoravni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi, tekst »Hrvatski Crveni križ« i puni naziv ustrojstvenog oblika. Tekst je pisan u dva odnosno tri reda, velikim slovima, tipom slova Helvetica. Tekst je smješten u visini dva okomito postavljena kraka i nalazi se s desne strane vodoravno postavljenih krakova, a razmak do početnog slova je širina jedne stranice kvadrata.

(3) Kružni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi oko kojega se nalaze dvije koncentrične kružnice i natpis između kružnica: u gornjem dijelu »Hrvatski Crveni križ«, te u donjem dijelu naziv ustrojstvenog oblika. Tekst je pisan velikim slovima, tipom slova Helvetica. Naziv ustrojstvenog oblika može biti ispisan i u skraćenom obliku.

Članak 10.

(1) Zastava crvenog križa je bijele boje pravokutnog oblika, u omjeru 1:2 ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini.

(2) Zastava Hrvatskog Crvenog križa je bijele boje pravokutnog oblika, u omjeru 1:2 ili kvadratnog oblika sa znakom Hrvatskog Crvenog križa u sredini.

(3) Zastava društva Hrvatskog Crvenog križa je bijele boje pravokutnog oblika, u omjeru 1:2 ili kvadratnog oblika sa znakom društva Hrvatskog Crvenog križa u sredini.

(4) Znakovi crvenog križa na zastavama razmjerni su veličini zastave.

Članak 11.

(1) Pravo isticanja Zastave crvenog križa kada se ona koristi u svrhu zaštite, ima Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje takva upotreba.

(2) Pravo isticanja zastave Hrvatskog Crvenog križa, kada se koriste u svrhu obilježavanja pripadnosti, imaju Hrvatski Crveni križ odnosno njegovi ustrojstveni oblici u svim prigodama.

Članak 12.

Kada Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici za vrijeme oružanog sukoba stavljaju na raspolaganje svoje ekipe prve pomoći kao sanitetsko osoblje, sanitetskim službama Oružanih snaga Republike Hrvatske ili civilnim bolnicama i sanitetskim jedinicama, Ministarstvu zdravstva, odnosno Ministarstvu obrane, dostavit će popis članova ekipa koji imaju pravo koristiti znak crvenog križa kao znak zaštite sa fotografijom i podacima potrebnim za izdavanje iskaznice i trake sa znakom crvenog križa u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje takva upotreba.

Članak 13.

(1) Znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa, utvrđen ovim Pravilnikom, izrađuje se u obliku značke (plastika, metal i slično), naljepnice (plastične, papirnate, tekstilne i slično) i tiska (na tekstilu, na papiru ili na drugoj podlozi).

(2) Kada se znak iz stavka 1. ovoga članka tiska u crnoj boji (faks poruke, elektronička pošta, novine i sl.), tiska se u 60%-tnom rasteru crne boje.

(3) Za obilježavanje pripadnosti osoba Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima, znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa može se nositi na majici, košulji, prsluku i jakni na gornjem dijelu desnog rukava uz rame, na lijevoj strani prsnog koša ili/i na leđima, na hlačama na džepu lijeve nogavice ili na desnoj nogavici iznad koljena i na kapi naprijed ili sa strane.

Članak 14.

(1) Znak crvenog križa u obliku značke mogu nositi u svako doba osobe koje time žele pokazati da podržavaju načela i rad Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika te Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

(2) Značka na kojoj je znak crvenog križa može biti različitog oblika i boje, ali crveni križ mora uvijek biti na bijeloj podlozi.

(3) Značka se može nositi na kapi, reveru, kravati, ovratniku ili na drugom primjerenom mjestu.

Članak 15.

(1) Članovi ekipa Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika nose znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa na službenoj odjeći sukladno propisima o službenoj odjeći i oznakama Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika. Službena odjeća nosi se samo za vrijeme obavljanja aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika. Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici mogu imati i službenu odjeću.

(2) Članovi ekipa Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika koji nemaju službenu odjeću, nose znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa na način opisan u članku 13. ovoga Pravilnika.

(3) Kada članovi ekipa Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika kao predstavnici Hrvatskog Crvenog križa – nacionalnog društva obavljaju poslove izvan granica Republike Hrvatske, samostalno ili s drugim nacionalnim društvom Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca, obavezni su jasno istaknuti znak Hrvatskog Crvenog križa utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 16.

(1) U vrijeme mira, prilikom manifestacija, obilježavanja »Tjedna Crvenog križa«, »Tjedna borbe protiv tuberkuloze« i »Tjedna solidarnosti«, akcije »Solidarnost na djelu«, vježbi i smotri, u akcijama prikupljanja i raspodjele materijalnih dobara, u akcijama otklanjanja posljedica elementarnih i drugih nesreća te drugih manifestacija, sudionici mogu uz odobrenje Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika nositi znak crvenog križa i na bijeloj traci oko lijeve ruke kao znak raspoznavanja odnosno obilježavanja pripadnosti.

(2) Pravo na korištenje znaka na način iz stavka 1. ovoga članka prestaje završetkom manifestacije ili akcije.

(3) U vrijeme oružanog sukoba korištenje znaka na način propisan u stavku 1. ovoga članka nije dozvoljeno.

Članak 17.

(1) Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici izdaju iskaznice na kojima se nalazi znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa.

(2) Iskaznice se izdaju kao članske iskaznice za članove Hrvatskog Crvenog križa i članove ustrojstvenih oblika sukladno statutu.

(3) Sadržaj i oblik članskih iskaznica propisuje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

(4) Osobe koje za Hrvatski Crveni križ i ustrojstvene oblike obavljaju određene poslove u svojstvu zaposlenika (stalno osoblje) ili u svojstvu volontera (privremeno osoblje) imaju iskaznice na kojima se nalazi znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa.

(5) O izdanim iskaznicama Hrvatski Crveni križ vodi evidenciju.

Članak 18.

(1) Znakom Hrvatskog Crvenog križa, odnosno znakom društva Hrvatskog Crvenog križa, obilježavaju se i objekti (u vlasništvu ili najmu) koje Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici koriste za svoje djelatnosti. Znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa postavlja se na prednju stranu objekta u blizini ulaznih vrata.

(2) Ukoliko se koristi samo dio objekta, jedna ili više prostorija u objektu, znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa postavlja se uz ili na ulazna vrata toga dijela objekta, kako bi bilo vidljivo da Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici koriste samo taj dio objekta.

(3) Objekti u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa i ustrojstvenih oblika dani u zakup ne smiju biti obilježeni znakom Hrvatskog Crvenog križa odnosno znakom društva Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 19.

Prijevozna sredstva Hrvatskog Crvenog križa i ustrojstvenih oblika u vrijeme mira obilježavaju se znakom Hrvatskog Crvenog križa, odnosno znakom društva Hrvatskog Crvenog križa, na sljedeći način:

– na prednjoj strani vozila kao naljepnica, otisak boje ili zastavica

– na bočnim stranama vozila kao naljepnica ili otisak boje

– na stražnjoj strani vozila kao naljepnica ili otisak boje.

Članak 20.

(1) Prijevozna sredstva koja se stavljaju na raspolaganje Hrvatskom Crvenom križu i ustrojstvenim oblicima u vrijeme mira za potrebe njegovog djelovanja u otklanjanju posljedica elementarnih i drugih nesreća i raspodjeli humanitarne pomoći, mogu biti obilježena znakom Hrvatskog Crvenog križa odnosno znakom društva Hrvatskog Crvenog križa za vrijeme dok traje potreba za njihovim korištenjem. Nakon prestanka potrebe vlasnik prijevoznog sredstva dužan je ukloniti znak.

(2) Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici vode evidenciju prijevoznih sredstava koja su obilježena znakom Hrvatskog Crvenog križa odnosno znakom društva Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 21.

Kada na teritoriju Republike Hrvatske nacionalna društva drugih država, samostalno ili kao dio sanitetske službe oružanih snaga upotrebljavaju, u skladu sa svojim nacionalnim propisima, znak crvenog polumjeseca ili znak crvenog kristala, kao znak raspoznavanja odnosno obilježavanja pripadnosti ili kao znak zaštite, odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na upotrebu znakova crvenog polumjeseca i crvenog kristala.

Članak 22.

(1) Znak crvenog križa, znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa može se koristiti na tiskovinama, zahvalnicama, diplomama, plaketama, priznanjima, prigodnim materijalima povodom obilježavanja obljetnica Hrvatskog Crvenog križa, predmetima, plakatima, kao i u svrhu promidžbenih aktivnosti.

(2) U slučaju potrebe korištenja znaka crvenog križa za označavanje opreme, edukacijskih materijala, publikacija i drugog u funkciji osiguranja zdravlja ljudi, korištenje znaka odobrava Hrvatski Crveni križ i o tome vodi evidenciju.

(3) Prilikom korištenja znakova za potrebe navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka mora se voditi računa o nepovredivosti propisanog izgleda znaka, te isti koristiti na način kojim se neće umanjiti snaga i dostojanstvo znaka.

Članak 23.

(1) Znak Hrvatskog Crvenog križa odnosno znak društva Hrvatskog Crvenog križa može se koristiti na pismenima u obliku memoranduma, na omotnicama, paketima ili omotima te na pošiljkama pomoći koje Hrvatski Crveni križ i ustrojstveni oblici šalju korisnicima u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

(2) Uz znak Hrvatskog Crvenog križa izuzetno, kod upućivanja humanitarne pomoći, može se staviti i znak odnosno naziv donatora.

Članak 24.

(1) Iznimno, u vrijeme mira, može se odobriti korištenje znaka crvenog križa za vozila koja su namijenjena prijevozu ozlijeđenih i bolesnih i za obilježavanje stanica za pomoć isključivo namijenjenih pružanju besplatne njege ozlijeđenima i bolesnima.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje Hrvatski Crveni križ.

Članak 25.

Promicanje značenja i upotrebe znaka crvenog križa je dio programa promicanja međunarodnog humanitarnog prava i temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kojeg provodi Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici.

Članak 26.

Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici nadziru poštivanje pravila koja se odnose na korištenje znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala i poduzimaju mjere za sprječavanje zlouporabe istih.

Članak 27.

(1) Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici na području svog djelovanja prate upotrebu znaka Hrvatskog Crvenog križa, znaka društva Hrvatskog Crvenog križa i znaka crvenog križa i upozoravaju na zloupotrebu ili pogrešnu upotrebu znaka.

(2) Ako niti nakon upozorenja ne prestane zloupotreba znakova iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatski Crveni križ će pokrenuti postupak u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-06/136

Urbroj: 534-02-1-2 /4-18-6

Zagreb, 7. svibnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

Vodoravni logo Hrvatskog Crvenog križa

PRILOG II.

Kružni logo Hrvatskog Crvenog križa

PRILOG III.

Vodoravni logo gradskih društava Crvenog križa

PRILOG IV.

Kružni logo gradskih društava Crvenog križa

PRILOG V.

Služba spašavanja života na vodi

PRILOG VI.

Sadržaj i oblik iskaznice

prednja stranastražnja strana

Uzorak iskaznice (veličina: 74 mmx105 mm)

PRILOG VII.

Stilizirani znak Crvenog križa u promotivne svrhe