Pravila o organizaciji tržišta plina

NN 50/2018 (1.6.2018.), Pravila o organizaciji tržišta plina

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

1007

Na temelju članka 89. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« 18/2018; dalje u tekstu Zakon) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 310-34/18-06/70, urbroj: 371-01-18-3) od 29. svibnja 2018. (dalje u tekstu: Agencija), HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (dalje u tekstu: operator tržišta plina) donosi

PRAVILA

O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuje se način organiziranja i djelovanja tržišta plina.

(2) Ovim Pravilima uređuju se:

– postupci, načela i standardi za organiziranje i djelovanje tržišta plina prema modelu bilančnih skupina;

– organiziranje bilančnih skupina, njihova odgovornost te vođenje registra voditelja bilančnih skupina i njihovih neposrednih članova;

– ugovorni odnosi operatora tržišta plina s voditeljem bilančne skupine, pružateljem usluge uravnoteženja i operatorom transportnog sustava;

– transakcije na virtualnoj točki trgovanja;

– trgovanja na trgovinskoj platformi;

– obračun naknade za dnevna odstupanja za svaku bilančnu skupinu;

– obračun radnji uravnoteženja odnosno trgovanja na trgovinskoj platformi i aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja;

– obračun naknade za neutralnost;

– ostala pravila nužna za organiziranje i rad tržišta plina.

Definicije i izrazi

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti.

(2) Osim izraza iz stavka 1. ovog članka, u ovim Pravilima se također koriste izrazi koji imaju sljedeće značenje:

1. dan unaprijed – plinski dan u kojem se ugovora transakcija ili trgovanje za realizaciju u narednom plinskom danu;

2. EIC oznaka (engl. Energy Identification Coding) – jedinstvena oznaka sudionika na europskom tržištu energije;

3. informacijski sustav – programski paket operatora tržišta plina za upravljanje poslovnim procesima;

4. konačni izvještaj – mjesečni izvještaj kojeg izrađuje operator transportnog sustava sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava;

5. lokacijski proizvod – proizvod kojim se trguje na trgovninskoj platformi sa točno određenom lokacijom promjene vlasništva nad plinom odnosno određenom ulazu u transportni sustav ili izlazu iz transportnog sustava;

6. marginalna kupovna cijena – cijena koja se primjenjuje za obračun negativnog dnevnog odstupanja;

7. marginalna prodajna cijena – cijena koja se primjenjuje za obračun pozitivnog dnevnog odstupanja;

8. naknada za dnevno odstupanje bilančne skupine – novčani iznos koji voditelj bilančne skupine treba platiti ili ima pravo primiti ovisno o utvrđenom dnevnom odstupanju;

9. nazivni proizvod – proizvod kojim se trguje na trgovinskoj platformi bez određene lokacije promjene vlasništva nad plinom;

10. naknada za neutralnost – novčani iznos koji voditelj bilančne skupine treba platiti ili ima pravo primiti, a koji je utvrđen prema načelu neutralnosti;

11. neutralnost načelo prema kojem operator tržišta plina ne smije biti ni na dobitku ni na gubitku nakon provedenih obračuna vezanih za uravnoteženje transportnog sustava;

12. negativno dnevno odstupanje – utvrđeno dnevno odstupanje bilančne skupine u slučaju kada je preuzeta količina plina iz transportnog sustava veća od predane količine plina u transportni sustav za plinski dan;

13. negativna energija uravnoteženja – količina plina preuzeta iz transportnog sustava odnosno proizvod kojeg operator transportnog sustava prodaje na trgovinskoj platformi radi uravnoteženja transportnog sustava;

14. negativna energija uravnoteženja za uslugu uravnoteženja – količina plina koju pružatelj energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja preuzima iz transportnog sustava, radi uravnoteženja istog;

15. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje od prvog plinskog dana do zadnjeg plinskog dana u mjesecu obuhvaćeno konačnim izvještajem;

16. pozitivno dnevno odstupanje – utvrđeno dnevno odstupanje bilančne skupine u slučaju kada je predana količina plina u transportni sustav veća od preuzete količine iz transportnog sustava za plinski dan;

17. pozitivna energija uravnoteženja – količina plina predana u transportni sustav odnosno proizvod kojeg operator transportnog sustava kupuje na trgovinskoj platformi radi uravnoteženja transportnog sustava;

18. pozitivna energija uravnoteženja za uslugu uravnoteženja – količina plina koju pružatelj energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja predaje u transportni sustav, radi uravnoteženja istog;

19. proizvod kratkotrajni standardizirani proizvod kojim se trguje putem trgovinske platforme radi promjene vlasništva nad plinom u transportnom sustavu;

20. prosječna dnevna primjenjiva cijena – cijena koja se računa kao aritmetička sredina marginalne kupovne cijene i marginalne prodajne cijene za svaki plinski dan;

21. prosječna primjenjiva cijena – cijena koja se računa kao aritmetička sredina svih prosječnih dnevnih primjenjivih cijena za pojedini mjesec;

22. radni dani – svi dani osim subote i nedjelje te blagdana u Republici Hrvatskoj;

23. službena internetska stranica – internetska stranica operatora tržišta plina (www.hrote.hr);

24. sudionik na trgovinskoj platformi – voditelj bilančne skupine ili operator transportnog sustava koji zadovoljava uvjete potrebne za trgovanje na trgovinskoj platformi;

25. transakcija razmjena količine plina između dva sudionika na virtualnoj točki trgovanja;

26. unutar dana – plinski dan u kojem se ugovora transakcija ili trgovanje za preostale sate tog plinskog dana;

II. MODEL BILANČNIH SKUPINA

Članak 3.

U svrhu nesmetanog izvršenja i obračuna kupoprodajnih transakcija na tržištu plina, osiguranja podudarnosti količina plina predanih u transportni sustav i preuzetih iz transportnog sustava te razdvajanje financijskih transakcija od fizičke isporuke plina, Pravilima se određuje odgovornost sudionika na tržištu plina prema modelu bilančnih skupina.

Organiziranje bilančnih skupina

Članak 4.

(1) Bilančna skupina je interesno udruženje sudionika na tržištu plina, organizirano na komercijalnoj osnovi, prvenstveno u svrhu uravnoteženja i optimiranja troškova uravnoteženja, za koje je odgovoran voditelj bilančne skupine.

(2) Svaki kupac plina dužan je biti član bilančne skupine.

(3) Bilančnu skupinu čine neposredni i posredni članovi.

(4) Neposredni član bilančne skupine je opskrbljivač plinom ili trgovac plinom za kojeg voditelj bilančne skupine podnosi zahtjev operatoru transportnog sustava za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava.

(5) Posredni član bilančne skupine je krajnji kupac plina, koji je s neposrednim članom bilančne skupine ugovorno regulirao opskrbu plinom.

(6) Bilančnu skupinu organizira i vodi voditelj bilančne skupine.

(7) Ako su dva ili više trgovca plinom i/ili opskrbljivača plinom, koji opskrbljuju druge opskrbljivače plinom i/ili kupce plinom iz transportnog sustava, članovi iste bilančne skupine, određuju jednog od njih za voditelja bilančne skupine.

(8) Obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav može pripadati samo jednoj bilančnoj skupini.

(9) Iznimno od stavka 8. ovog članka obračunsko mjerno mjesto na kojem se istovremeno obavlja opskrba krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo i krajnjeg kupca koji nije kućanstvo od strane opskrbljivača u obvezi javne usluge koji je ujedno i neposredni član bilančne skupine koju organizira i vodi opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina, pripada u dvije bilančne skupine.

(10) Voditelj bilančne skupine je odgovoran za uravnoteženje bilančne skupine koju organizira i vodi, odnosno za usklađivanje dnevnih količina plina koje se predaju u transportni sustav i preuzimaju iz transportnog sustava kako bi operator transportnog sustava trebao poduzimati što manje radnji uravnoteženja.

(11) Voditelj bilančne skupine odgovoran je za sve troškove vezane za uravnoteženje i odstupanja bilančne skupine koju organizira i vodi.

(12) Voditelj bilančne skupine dužan je voditi registar neposrednih članova bilančne skupine koju organizira i vodi te ga javno objavljivati i nakon svake promjene ažurirati na svojoj internetskoj stranici.

(13) Voditelj bilančne skupine dužan je pisano obavijestiti operatora tržišta plina i operatora transportnog sustava o svakoj promjeni podataka iz stavka 12. ovog članka.

(14) Operator tržišta plina dužan je objaviti registar neposrednih članova svih bilančnih skupina na službenoj internetskoj stranici te ga ažurirati nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 13. ovoga članka.

(15) Ako voditelj bilančne skupine ne izvršava obveze iz ugovora iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila, ako mu istekne ili mu se oduzme dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, isti se ispisuje iz Registra voditelja bilančnih skupina te mu o tome operator tržišta plina dostavlja pisanu obavijest.

(16) Neposredni član bilančne skupine je, u slučaju iz stavka 12. ovoga članka, dužan bez odlaganja postati članom aktivne bilančne skupine ili organizirati novu bilančnu skupinu.

Registar voditelja bilančnih skupina

Članak 5.

Operator tržišta plina vodi Registar voditelja bilančnih skupina te ga objavljuje na službenoj internetskoj stranici, a sadržava sljedeće podatke:

– puni naziv voditelja bilančne skupine;

– sjedište i adresa voditelja bilančne skupine;

– osobni identifikacijski broj voditelja bilančne skupine;

– matični broj voditelja bilančne skupine;

– EIC oznaku voditelja bilančne skupine;

– dozvola za obavljanje energetske djelatnosti koju obavlja voditelj bilančne skupine;

– registarski broj dozvole za obavljanje energetske djelatnosti;

– datum izdavanja/produženja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti;

– datum upisa u Registar voditelja bilančne skupine;

– popis neposrednih članova bilančne skupine.

Postupak upisa u registar voditelja bilančnih skupina

Članak 6.

(1) Za upis u Registar voditelja bilančnih skupina potrebno je podnijeti zahtjev za upis u Registar voditelja bilančnih skupina operatoru tržišta plina putem obrasca na informacijskom sustavu.

(2) Operator tržišta plina dužan je objaviti obrazac iz stavka 1. ovog članka na službenoj internetskoj stranici.

(3) Nakon odobrenja zahtjeva za upis u Registar voditelja bilančnih skupina podnositelj zahtjeva sklapa ugovor s operatorom tržišta plina iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila te u roku od najviše 10 dana od dana sklapanja ugovora dostavlja operatoru tržišta plina tražena sredstva osiguranja plaćanja.

(4) Operator tržišta plina nakon ispunjenja obveze iz stavka 3. ovog članka, izdaje potvrdu voditelju bilančne skupine o upisu u Registar voditelja bilančnih skupina.

(5) Operator tržišta plina dužan je obavijestiti Agenciju, Ministarstvo i operatora transportnog sustava o upisu i ispisu iz Registra voditelja bilančnih skupina.

III. UGOVORNI ODNOSI

Ugovorni odnosi s operatorom tržišta plina

Članak 7.

(1) Operator tržišta plina i voditelj bilančne skupine uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine, pri čemu se obrazac tipskog ugovora objavljuje kao Prilog 1.a i 1.b ovih Pravila.

(2) Operator tržišta plina i pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem Ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja, pri čemu se obrazac tipskog ugovora objavljuje kao Prilog 2.a i 2.b ovih Pravila.

(3) Operator tržišta plina i pružatelj pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem Ugovora za obračun pozitivne energije uravnoteženja, pri čemu se obrazac tipskog ugovora objavljuje kao Prilog 3. ovih Pravila.

(4) Operator tržišta plina i operator transportnog sustava uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s operatorom transportnog sustava, pri čemu se obrazac tipskog ugovora objavljuje kao Prilog 4. ovih Pravila.

(5) Opskrbljivač plinom, trgovac plinom, operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su s operatorom tržišta plina sklopiti Sporazum o pristupu informacijskom sustavu operatora tržišta plina temeljem obrasca objavljenog na službenoj internetskoj stranici.

Određivanje sredstva osiguranja plaćanja

Članak 8.

(1) Sredstvo osiguranja plaćanja, koje je voditelj bilančne skupine dužan dostaviti operatoru tržišta plina pri sklapanju ugovora iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila, je bankarska garancija ili novčani depozit.

(2) Način određivanja iznosa sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka, propisuje se u odgovarajućem tipskom ugovoru iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila.

(3) Sredstvo osiguranja plaćanja, koje je pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja dužan dostaviti operatoru tržišta plina pri sklapanju ugovora iz članka 7. stavka 2. ovih Pravila, bankarska je garancija ili novčani depozit.

(4) Visina iznosa sredstava osiguranja plaćanja iz stavka 3. ovog članka, propisana je u odgovarajućem tipskom ugovoru iz članka 7. stavka 2. ovih Pravila.

(5) Ako sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 1. i 3. ne pokrivaju mjesečnu obvezu, operator tržišta plina ima pravo zatražiti dodatna sredstva osiguranja plaćanja koja će pokriti mjesečnu obvezu.

IV. TRANSAKCIJE NA VIRTUALNOJ TOČKI TRGOVANJA

Članak 9.

(1) Pravo na prijavu transakcija na virtualnoj točki trgovanja ima voditelj bilančne skupine.

(2) Operator tržišta plina omogućava voditeljima bilančne skupine svakodnevno prijavljivanje transakcija na virtualnoj točki trgovanja.

(3) Prijavljena transakcija iz stavka 2. ovog članka sadržava sljedeće podatke:

– puni naziv i EIC oznaka prodavatelja;

– puni naziv i EIC oznaka kupca;

– plinski dan ili dane na koje se transakcija odnosi;

– količina plina izražena u kWh, za plinski dan ili dane na koje se transakcija odnosi;

– količina plina izražena u kWh, za preostale sate u plinskom danu u slučaju prijave transakcije unutar plinskog dana.

(4) Voditelji bilančnih skupina samostalno uređuju međusobna prava i obveze proizašle iz prijavljene transakcije na virtualnoj točki trgovanja, bez posredovanja operatora transportnog sustava i operatora tržišta plina.

Članak 10.

(1) Voditelji bilančnih skupina dužni su usuglasiti prijavljene transakcije na virtualnoj točki trgovanja putem informacijskog sustava operatora tržišta plina, najkasnije do 05:00 sati tekućeg plinskog dana za naredni plinski dan ili naredne plinske dane, odnosno najmanje 30 minuta prije realizacije transakcije unutar plinskog dana.

(2) Operator tržišta plina putem informacijskog sustava, najkasnije u roku od 30 minuta obavještava:

– sudionike transakcije o prijavljenoj i prihvaćenoj transakciji;

– operatora transportnog sustava o prihvaćenim transakcijama između sudionika transakcije.

(3) Prihvaćena transakcija na virtualnoj točki trgovanja za plinski dan ne utječe na iznos prethodno prihvaćenih transakcija za isti plinski dan.

(4) Operator tržišta plina omogućava operatoru transportnog sustava i Agenciji, svakodnevno do 09:00 sati tekućeg dana, pristup dnevnom izvještaju o svim prihvaćenim transakcijama na virtualnoj točki trgovanja u prethodnom plinskom danu, a koji za svaku transakciju sadrži sljedeće podatke:

– puni naziv i EIC oznaka prodavatelja;

– puni naziv i EIC oznaka kupca;

– količinu plina iz transakcije, izraženu u kWh/d;

– satnu količinu plina iz transakcije, izraženu u kWh/h;

– jedinstvenu oznaku transakcije.

(5) Operator tržišta plina dužan je Agenciji dostaviti zbirni mjesečni izvještaj svih prihvaćenih transakcija na virtualnoj točki trgovanja. Zbirni mjesečni izvještaj sadrži popis prihvaćenih transakcija na virtualnoj točki trgovanja po voditeljima bilančnih skupina i detaljan popis prihvaćenih transakcija po danima. Izvještaj se dostavlja najkasnije do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

V. TRGOVANJA NA TRGOVINSKOJ PLATFORMI

Članak 11.

(1) Trgovinska platforma je elektronička platforma koju osigurava i kojom upravlja operator tržišta plina, a na kojoj je moguće trgovati proizvodima.

(2) Trgovinska platforma omogućava transparentno, nediskriminirajuće i anonimno trgovanje proizvodima sukladno Uputama za korištenje trgovinske platforme (dalje u tekstu: Upute).

(3) Operator tržišta plina dužan je na svojim službenim internetskim stranicama objaviti Upute koje opisuju postupak trgovanja na trgovinskoj platformi i radno vrijeme trgovinske platforme.

(4) Operator tržišta plina dužan je obavijestiti sve sudionike trgovinske platforme i Agenciju o svakoj izmjeni Uputa minimalno 15 dana prije objave na službenim internetskim stranicama.

(5) Pravo trgovanja na trgovinskoj platformi ima voditelj bilančne skupine i operator transportnog sustava uz prethodno sklopljeni Sporazum iz članka 7. stavka 5. ovih Pravila.

(6) Na trgovinskoj platformi svakodnevno se može trgovati nazivnim proizvodima i lokacijskim proizvodima.

(7) Lokacijskim proizvodom može trgovati isključivo operator transportnog sustava s voditeljem bilančne skupine.

(8) Voditelj bilančne skupine može nuditi lokacijski proizvod na ulazima u transportni sustav i izlazima iz transportnog sustava koje određuje operator transportnog sustava, pod uvjetom da na istima ima ugovoren kapacitet transportnog sustava.

(9) Operator tržišta plina ima pravo onemogućiti pristup trgovinskoj platformi onom voditelju bilančne skupine koji krši odredbe ovih Pravila.

Članak 12.

(1) Proizvodi se mogu nuditi unutar plinskog dana ili za naredni plinski dan odnosno dan unaprijed.

(2) Ponuda proizvoda sadržava sljedeće podatke:

– tip ponude s obzirom na kupnju ili prodaju;

– mjesto prodaje ili kupnje (naziv i šifra priključka);

– plinski dan na koji se ponuda odnosi;

– jediničnu cijenu izraženu u kn/MWh;

– količinu plina izraženu u kWh/dan;

(3) Svakoj ponudi iz stavka 2. ovog članka dodjeljuje se jedinstvena oznaka proizvoda.

(4) Trgovanje se smatra zaključenim prihvaćanjem ponude proizvoda od strane sudionika na trgovinskoj platformi.

(5) Operator tržišta plina je dužan bez odlaganja nakon svakog zaključenog trgovanja:

– poslati informacije o trgovanju sudionicima koji su u njemu sudjelovali čime oni postaju međusobno poznati;

– obavijestiti operatora transportnog sustava o sudionicima, količinama plina i danu isporuke iz zaključenog trgovanja;

– objaviti zadnje utvrđenu marginalnu kupovnu cijenu i zadnje utvrđenu marginalnu prodajnu cijenu, te pregled prethodno utvrđenih navedenih cijena, na trgovinskoj platformi i na službenoj internetskoj stranici.

(6) Operator tržišta plina omogućava operatoru transportnog sustava i Agenciji, svakodnevno do 09:00 sati tekućeg dana, pristup dnevnom izvještaju o zaključenim trgovanjima na trgovinskoj platformi u prethodnom plinskom danu koji za svako zaključeno trgovanje sadrži sljedeće podatke:

– puni naziv i EIC oznaka prodavatelja;

– puni naziv i EIC oznaka kupca;

– količina plina iz trgovanja, izražena u kWh/d;

– satna količina plina iz trgovanja, izražena u kWh/h;

– jedinstvena oznaka trgovanja;

– mjesto prodaje i mjesto kupnje proizvoda (naziv i šifra priključka);

– plinski dan ili dane isporuke trgovanja.

(7) Operator tržišta plina dužan je dostaviti Agenciji zbirni mjesečni izvještaj svih trgovanja na trgovinskoj platformi. Zbirni mjesečni izvještaj sadrži popis trgovanja po voditeljima bilančnih skupina i danima. Izvještaj se dostavlja najkasnije do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

VI. OBRAČUN NAKNADE ZA DNEVNO ODSTUPANJE

Dnevno odstupanje bilančne skupine

Članak 13.

Dnevno odstupanje bilančne skupine utvrđuje operator transportnog sustava i dostavlja u konačnom izvještaju operatoru tržišta plina.

Primjenjiva cijena

Članak 14.

(1) Primjenjiva cijena je cijena s kojom se obračunava naknada za dnevno odstupanje i utvrđuje se za svaki plinski dan kao marginalna prodajna cijena i marginalna kupovna cijena.

(2) Marginalna prodajna cijena određuje se po kriteriju niže cijene između:

– najniže jedinične cijene proizvoda kojeg je operator transportnog sustava koristio kao negativnu energiju uravnoteženja za taj plinski dan; ili

– ponderirane prosječne cijene plina za taj plinski dan umanjene za 10%.

(3) Marginalna kupovna cijena određuje se po kriteriju više cijene između:

– najviše jedinične cijene proizvoda kojeg je operator transportnog sustava koristio kao pozitivnu energiju uravnoteženja za taj plinski dan; ili

– ponderirane prosječne cijene plina za taj plinski dan uvećane za 10%.

(4) Ponderirana prosječna cijena plina određuje se kao ponderirani prosjek jediničnih cijena zaključenih trgovanja nazivnim proizvodima s obzirom na količinu plina između voditelja bilančnih skupina na trgovinskoj platformi za plinski dan.

(5) Ako za plinski dan nema zaključenih trgovanja na trgovinskoj platformi, izvođenje marginalne prodajne i marginalne kupovne cijene temelji se na marginalnoj prodajnoj i marginalnoj kupovnoj cijeni iz zadnjeg plinskog dana u kojem je bilo zaključenih trgovanja na trgovinskoj platformi.

(6) Operator tržišta plina za svaki plinski dan objavljuje na službenoj internetskoj stranici:

– marginalnu kupovnu cijenu;

– marginalnu prodajnu cijenu;

– prosječnu dnevnu primjenjivu cijenu;

– cijenu pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja;

– cijenu negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja.

(7) Operator tržišta plina po isteku mjeseca na službenoj internetskoj stranici objavljuje prosječnu primjenjivu cijenu za prethodni mjesec.

Obračun naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine

Članak 15.

(1) Operator tržišta plina na temelju konačnog izvještaja izrađuje obračun naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine i dostavlja voditelju bilančne skupine do 16:00 sati trećeg radnog dana nakon objave konačnog izvještaja u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Iznos naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine utvrđuje se na način da se količina dnevnog odstupanja bilančne skupine za pojedini plinski dan množi s primjenjivom cijenom.

(3) Ako je utvrđeno dnevno odstupanje bilančne skupine za pojedini plinski dan pozitivnog predznaka, iznos naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine utvrđuje se na način da se utvrđena količina dnevnog odstupanja množi s marginalnom prodajnom cijenom za taj plinski dan.

(4) Ako je utvrđeno dnevno odstupanje bilančne skupine za pojedini plinski dan negativnog predznaka, iznos naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine utvrđuje se na način da se utvrđena količina dnevnog odstupanja množi s marginalnom kupovnom cijenom za taj plinski dan.

(5) Ukupan iznos naknade za pozitivna dnevna odstupanja bilančne skupine u obračunskom razdoblju jednak je zbroju svih iznosa naknada za pozitivna dnevna odstupanja.

(6) Ukupan iznos naknade za negativna dnevna odstupanja bilančne skupine u obračunskom razdoblju jednak je zbroju svih iznosa naknada za negativna dnevna odstupanja.

(7) Ako je za bilančnu skupinu ukupan iznos naknade za pozitivna dnevna odstupanja veći od ukupnog iznosa naknade za negativna dnevna odstupanja, voditelj bilančne skupine je dužan izdati račun operatoru tržišta plina za razliku tih iznosa najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Ako je za bilančnu skupinu ukupan iznos naknade za negativna dnevna odstupanja veći od ukupnog iznosa naknade za pozitivna dnevna odstupanja, operator tržišta plina je dužan izdati račun voditelju bilančne skupine za razliku tih iznosa u roku iz stavka 1. ovog članka.

(9) Operator tržišta plina dužan je obračun naknade za dnevno odstupanje svih bilančnih skupina dostaviti Agenciji do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

VII. OBRAČUN PROVEDENIH RADNJI URAVNOTEŽENJA

Članak 16.

(1) Operator transportnog sustava poduzima radnje uravnoteženja kupovinom ili prodajom proizvoda na trgovinskoj platformi i/ili aktiviranjem energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja.

(2) Operator tržišta plina provodi obračun za voditelja bilančne skupine koji je sudjelovao u trgovanju proizvodima na trgovinskoj platformi radi radnji uravnoteženja poduzetih od strane operatora transportnog sustava odnosno obračun za pružatelja energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja.

Obračun trgovanja na trgovinskoj platformi

Članak 17.

(1) Operator tržišta plina na temelju konačnog izvještaja izrađuje obračun zaključenih trgovanja proizvodima na trgovinskoj platformi radi poduzetih radnji uravnoteženja operatora transportnog sustava i dostavlja voditelju bilančne skupine najkasnije do 16:00 sati trećeg radnog dana nakon objave konačnog izvještaja za prethodni mjesec.

(2) Novčani iznos proizvoda na trgovinskoj platformi jednak je umnošku jedinične cijene i količine plina.

(3) Operator tržišta plina za voditelja bilančne skupine utvrđuje ukupan novčani iznos proizvoda koji je operator transportnog sustava koristio kao negativnu energiju uravnoteženja i ukupan novčani iznos proizvoda koji je operator transportnog sustava koristio kao pozitivnu energiju uravnoteženja.

(4) Ako je ukupan novčani iznos proizvoda korištenih kao negativna energija uravnoteženja veći od ukupnog novčanog iznosa proizvoda korištenih kao pozitivna energija uravnoteženja, operator tržišta plina je dužan ispostaviti račun voditelju bilančne skupine za razliku tih novčanih vrijednosti u roku iz stavka 1. ovog članka.

(5) Ako je ukupan novčani iznos proizvoda korištenih kao pozitivna energija uravnoteženja veći od ukupnog novčanog iznosa proizvoda korištenih kao negativna energija uravnoteženja, voditelj bilančne skupine je dužan ispostaviti račun operatoru tržišta plina za razliku tih novčanih vrijednosti najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Operator tržišta plina dužan je obračun trgovanja na trgovinskoj platformi dostaviti Agenciji i operatoru transportnog sustava do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(7) Voditelji bilančnih skupina u međusobnom trgovanju na trgovinskoj platformi samostalno uređuju međusobne odnose bez posredovanja operatora tržišta plina pri čemu su dužni poštovati odredbe Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije.

Obračun aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja

Članak 18.

(1) Operator tržišta plina na temelju konačnog izvještaja izrađuje obračun aktivirane negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja i dostavlja ga pružatelju negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja najkasnije do 16:00 sati trećeg radnog dana nakon objave konačnog izvještaja za prethodni mjesec.

(2) Novčani iznos aktivirane negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja jednak je umnošku jedinične cijene i količine aktivirane energije uravnoteženja.

(3) Jedinična cijena iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se prema ugovoru sklopljenom između operatora transportnog sustava i pružatelja negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja.

(4) Za utvrđeni novčani iznos aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, operator tržišta plina je dužan ispostaviti račun pružatelju negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja u roku iz stavka 1. ovog članka.

(5) Za utvrđeni novčani iznos aktivirane pozitivne energije uravnoteženja iz usluge uravnoteženja, pružatelj pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja je dužan ispostaviti račun operatoru tržišta plina najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Ako je pružatelj negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja ista pravna osoba i ako je ukupan novčani iznos aktivirane negativne energije uravnoteženja veći od ukupnog novčanog iznosa aktivirane pozitivne energije uravnoteženja, operator tržišta plina je dužan ispostaviti račun pružatelju energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja za razliku tih novčanih iznosa u roku iz stavka 1. ovog članka.

(7) Ako je pružatelj negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja ista pravna osoba i ako je ukupan novčani iznos aktivirane negativne energije uravnoteženja manji od ukupnog novčanog iznosa aktivirane pozitivne energije uravnoteženja, pružatelj energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja je dužan ispostaviti račun operatoru tržišta plina za razliku tih novčanih iznosa najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Operator tržišta plina dužan je obračun iznosa aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja dostaviti Agenciji i operatoru transportnog sustava do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

VIII. OBRAČUN NAKNADE ZA NEUTRALNOST

Članak 19.

(1) Operator tržišta plina, za obračunsko razdoblje utvrđuje sumu svih novčanih iznosa temeljem obračuna naknade za dnevna odstupanja bilančne skupine, obračuna trgovanja na trgovinskoj platformi radi poduzetih radnji uravnoteženja operatora transportnog sustava i obračuna aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, te za obračunsko razdoblje utvrđuje dobitak ili gubitak na računu operatora tržišta plina.

(2) Operator tržišta plina za dobitak ili gubitak na računu operatora tržišta plina izrađuje obračun naknade za neutralnost kojeg dostavlja voditelju bilančne skupine najkasnije do 16:00 sati trećeg radnog dana nakon objave konačnog izvještaja za prethodni mjesec.

(3) Ako je operator tržišta plina nakon obračuna iz stavka 2. ovog članka na dobitku, oni voditelji bilančnih skupina čija su dnevna odstupanja bila suprotnog predznaka od predznaka ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina dobivaju novčani iznos koji operator tržišta plina utvrđuje prema formuli:

u kojoj je:

Dbs – iznos obračunate naknade za neutralnost koju pojedina bilančna skupina ima pravo dobiti [kn];

qbs,i – dnevno odstupanje pojedine bilančne skupine koje je suprotnog predznaka od predznaka ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina [kWh];

qBS,i – ukupno dnevno odstupanje onih bilančnih skupina čije je dnevno odstupanje suprotnog predznaka od predznaka ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina [kWh];

DOTP – dobitak na računu operatora tržišta plina na koji se primjenjuje obračun neutralnosti [kn];

i=1…n – broj plinskih dana u obračunskom razdoblju.

(4) Za iznos obračunate naknade za neutralnost koju pojedina bilančna skupina ima pravo dobiti voditelj bilančne skupine je dužan izdati račun operatoru tržišta plina za obračunati iznos najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Ako je operator tržišta plina nakon obračuna iz stavka 2. ovog članka na gubitku, oni voditelji bilančnih skupina čija su dnevna odstupanja bila istog predznaka kao predznak ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina dužni su platiti operatoru tržišta plina novčani iznos koji se utvrđuje prema formuli:

u kojoj je:

Gbs – iznos obračunate naknade za neutralnost koju je pojedina bilančna skupine obvezna platiti [kn];

qbs,i – dnevno odstupanje pojedine bilančne skupine koje je istog predznaka kao i predznak ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina [kWh];

qBS,i – ukupno dnevno odstupanje bilančnih skupina čije je dnevno odstupanje istog predznaka kao i predznak ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina [kWh];

GOTP – gubitak na računu operatora tržišta plina na koji se primjenjuje obračun neutralnosti [kn];

i=1…n – broj plinskih dana u obračunskom razdoblju.

(6) Za iznos obračunate naknade za neutralnost koju je pojedina bilančna skupina dužna platiti, operator tržišta plina je dužan izdati račun voditelju bilančne skupine u roku iz stavka 2. ovog članka.

(7) Operator tržišta plina dužan je obračun neutralnosti dostaviti Agenciji do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IX. OBRAČUN ODSTUPANJA OD NOMINACIJE

Članak 20.

(1) Operator tržišta plina na temelju konačnog izvještaja izrađuje obračun odstupanja od nominacije i dostavlja voditelju bilančne skupine najkasnije do 16:00 sati trećeg radnog dana nakon objave konačnog izvještaja za prethodni mjesec.

(2) Odstupanje od nominacije (ΔNbs) utvrđuje se u apsolutnom iznosu za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema formuli:

ΔNbs = |Nbs – Vbs| [kWh]

gdje je:

Nbs – nominirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava za krajnjeg kupca priključenog na transportnom sustavu odnosno na ulazima u transportni sustav iz proizvodnje (mreže proizvodnih plinovoda) u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, na temelju podataka o utvrđenim količinama plina iz konačnog izvještaja, [kWh],

Vbs – količina plina preuzeta na izlazima iz transportnog sustava za krajnjeg kupca priključenog na transportnom sustavu odnosno predana na ulazima u transportni sustav iz proizvodnje (mreže proizvodnih plinovoda) u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, na temelju podataka o utvrđenim količinama plina iz konačnog izvještaja, [kWh].

(3) Iznos koji se obračunava za odstupanje od nominacija za plinski dan jednak je umnošku 3% prosječne primjenjive cijene i odstupanja od nominacije.

(4) Ako je, za pojedinu bilančnu skupinu, utvrđeno odstupanje od nominacije (ΔNbs) na kraju pojedinog plinskog dana operator tržišta plina je dužan izdati račun voditelju bilančne skupine za razliku tih iznosa u roku iz stavka 1. ovog članka.

(5) Operator tržišta plina je dužan prikupljena sredstva iz stavka 4. ovog članka uplatiti predviđajućoj strani.

(6) Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun odstupanja od nominacije po bilančnim skupinama dostaviti Agenciji do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

X. SPECIFIKACIJE OBRAČUNA

Članak 21.

(1) Obračun naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine, za voditelja bilančne skupine, za obračunsko razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– ukupna količina pozitivnih dnevnih odstupanja bilančne skupine, izražena u kWh;

– ukupan iznos naknade za pozitivna dnevna odstupanja bilančne skupine, izražen u kn;

– ukupna količina negativnih dnevnih odstupanja bilančne skupine, izražena u kWh;

– ukupan iznos naknade za negativna dnevna odstupanja bilančne skupine, izražen u kn;

– ukupan iznos obračunate naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine, izražen u kn;

– količina plina predana u transportni sustav u svakom danu obračunskog razdoblja, izražena u kWh;

– količina plina preuzeta iz transportnog sustava u svakom danu obračunskog razdoblja, izražena u kWh;

– količina pozitivnog odstupanja bilančne skupine u svakom danu obračunskog razdoblja, izražena u kWh;

– količina negativnog odstupanja bilančne skupine u svakom danu obračunskog razdoblja, izražena u kWh;

– marginalna prodajna cijena u svakom danu obračunskog razdoblja, izražena u kn/kWh;

– marginalna kupovna cijena u svakom danu obračunskog razdoblja, izražena u kn/kWh

– iznos naknade za dnevno odstupanje u svakom danu obračunskog razdoblja, izražen u kn.

(2) Obračun trgovanja na trgovinskoj platformi za voditelja bilančne skupine koji je zaključio trgovanje/a proizvodima na trgovinskoj platformi s operatorom transportnog sustava, za obračunsko razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– ukupna količina proizvoda korištenih kao negativna energija uravnoteženja, izražena u kWh;

– ukupan novčani iznos proizvoda korištenih kao negativna energija uravnoteženja, izražen u kn;

– ukupna količina proizvoda korištenih kao pozitivna energija uravnoteženja, izražena u kWh,

– ukupan novčani iznos proizvoda korištenih kao pozitivna energija uravnoteženja, izražen u kn;

– ukupan iznos obračunatog trgovanja bilančne skupine na trgovinskoj platformi, izražen u kn;

– jedinstvena oznaka svakog zaključenog trgovanja;

– vrsta proizvoda svakog zaključenog trgovanja;

– količina proizvoda svakog zaključenog trgovanja, izražena u kWh;

– jedinična cijena proizvoda svakog zaključenog trgovanja, izražena u kn/kWh;

– novčani iznos proizvoda svakog zaključenog trgovanja, izražen u kn.

(3) Obračun aktivirane energije uravnoteženja, za pružatelja usluge uravnoteženja, za obračunsko razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– ukupna količina aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, izražena u kWh;

– novčani iznos ukupno aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, izražena u kn;

– dnevna količina aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, izražena u kWh;

– jedinična cijena energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, izražena u kn/kWh.

(4) Obračun naknade za neutralnost za bilančnu skupinu, za voditelja bilančne skupine, za obračunsko razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– ukupno dnevno odstupanje svih bilančnih skupina, izraženo u kWh;

– dnevno odstupanje bilančne skupine, izraženo u kWh;

– apsolutno dnevno odstupanje bilančne skupine u suprotnom predznaku od predznaka ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina, izraženo u kWh;

– apsolutno dnevno odstupanje bilančne skupine istog predznaka kao predznak ukupnog dnevnog odstupanja svih bilančnih skupina, izraženo u kWh;

– zbroj apsolutnih dnevnih odstupanja svih bilančnih skupina u istom predznaku kao ukupna dnevna odstupanja svih bilančnih skupina, izražen u kWh;

– zbroj apsolutnih dnevnih odstupanja svih bilančnih skupina u suprotnom predznaku od ukupnih dnevnih odstupanja svih bilančnih skupina, izražen u kWh;

– udio bilančne skupine u naknadi za neutralnost u slučaju gubitka, izražen u %;

– udio bilančne skupine u naknadi za neutralnost u slučaju dobitka, izražen u %;

– ukupni iznos obračuna naknade za dnevna odstupanja svih bilančnih skupina, izraženo u kn;

– ukupni iznos obračuna zaključenih trgovanja na trgovinskoj platformi, izraženo u kn;

– ukupni iznos obračuna aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, izraženo u kn;

– stanje na računu (gubitak/dobitak) operatora tržišta plina, izraženo u kn;

– ukupan iznos obračunate naknade za neutralnost, izražen u kn.

(5) Obračun odstupanja od nominacije, za voditelja bilančne skupine, za obračunsko razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– nominiranu količinu plina na izlazima iz transportnog sustava odnosno ulazima u transportni sustav za koji se obračunava odstupanje od nominacija, izraženu u kWh;

– količinu plina preuzetu na izlazima iz transportnog sustava odnosno količinu plina predanu na ulazima u transportni sustav za koji se obračunava odstupanje od nominacija, izraženu u kWh;

– odstupanje od nominacije, izraženo u kWh;

– količina koja se obračunava za odstupanje od nominacije, izražena u kWh;

– prosječna primjenjiva cijena, izražena u kn/kWh;

– iznos odstupanja od nominacije, izražen u kn.

(6) Operator tržišta plina će na službenoj internetskoj stranici do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec objaviti agregirane podatke svih obračuna iz poglavlja VI., VII. i VIII. ovih Pravila.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovorni odnosi s voditeljem bilančne skupine

Članak 22.

Ugovori o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine, sklopljeni po odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 3/2017), ostaju na snazi.

Članak 23.

Svi Sporazumi o pristupu programskom paketu za podršku procesima operatora tržišta plina, sklopljeni prema Pravilima o organizaciji tržišta plina (HROTE, 3/2017) s voditeljima bilančnih skupina, ostaju na snazi.

Članak 24.

Izmjene i dopune ovih Pravila provode se na prijedlog operatora tržišta plina ili na zahtjev Agencije prema proceduri jednakoj kao i za donošenje Pravila.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 3/2017), osim članka 14., članka 20 i članka 21. stavak 5, koji prestaju važiti 1. srpnja 2018.

Članak 26.

Ova Pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave osim članka 14., članka 20. i članka 21. stavak 5, koji stupaju na snagu 1. srpnja 2018.

Klasa: 310-05/18-01/05

Urbroj: 251-544-05-18-1

Zagreb, 29. svibnja 2018.

Direktor
Boris Abramović, v. r.

PRILOG 1.a

UGOVOR
O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S
VODITELJEM BILANČNE SKUPINE

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru _________________ (dalje u tekstu: Operator tržišta plina)

i

______________ (ime voditelja bilančne skupine), _____________ (adresa), _______ (grad), OIB: _________________, zastupan po __________________ (dalje u tekstu: Voditelj bilančne skupine)

na temelju članka 50. točke 4. Zakona o tržištu plina, »Narodne novine« 18/2018 (dalje u tekstu: Zakon) i članka 7. stavak 1. Pravila o organizaciji tržišta plina, ____________ (dalje u tekstu: Pravila) sklapaju ______________ (datum):

UGOVOR O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S
VODITELJEM BILANČNE SKUPINE

oznaka: VBS-_____ (ime voditelja bilančne skupine)-_ (br)/_(god)

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora su plaćanja i osiguranje plaćanja svih naknada sukladno Pravilima te plaćanja godišnje i mjesečne naknade za obavljanje poslova organiziranja tržišta plina kao javne usluge.

Članak 2.

(1) Voditelj bilančne skupine obvezan je na temelju obračuna Operatora tržišta plina platiti račun Operatoru tržišta plina u roku od 10 dana od dana njegovog ispostavljanja.

(2) Voditelj bilančne skupine obvezan je na temelju obračuna i obavijesti Operatora tržišta plina ispostaviti račun Operatoru tržišta plina radnim danom najkasnije do 20. dana u mjesecu.

(3) Operator tržišta plina obvezan je platiti Voditelju bilančne skupine račun iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku 10 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 3.

(1) U slučaju zakašnjenja plaćanja računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

(2) Voditelj bilančne skupine može u roku od 8 dana od dana primitka računa uložiti prigovor na račun pisanim putem, što ga ne oslobađa od obveze plaćanja cjelokupnog iznosa osporavanog računa.

(3) Operator tržišta plina dužan je razmotriti prigovor u suradnji s operatorom transportnog sustava u roku od 15 dana. U slučaju prihvaćanja prigovora Operator tržišta plina ispravlja i dostavlja Voditelju bilančne skupine novi obračun uz odobrenje i/ili terećenje.

Članak 4.

(1) Voditelj bilančne skupine je dužan Operatoru tržišta plina, plaćati godišnju i mjesečnu naknadu za obavljanje poslova organiziranja tržišta plina kao javne usluge, određenu odlukom nadležnog tijela.

(2) Operator tržišta plina ispostavit će račun za godišnju naknadu u tekućoj godini.

(3) Operator tržišta plina ispostavit će račun za mjesečnu naknadu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Voditelj bilančne skupine dužan je račune iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 5.

(1) Iznos sredstava osiguranja plaćanja računa se temeljem podataka operatora transportnog sustava o rezerviranim kapacitetima na način da se udio ukupnog rezerviranog kapaciteta na ulazima i izlazima transportnog sustava na godišnjoj razini bilančne skupine u ukupno rezerviranom kapacitetu na ulazima i izlazima transportnog sustava na godišnjoj razini svih bilančnih skupina, a koji se izražava u postotnom iznosu množi s 100.000,00 kuna (sto tisuća kuna).

(2) Minimalni iznos sredstava osiguranja plaćanja je 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna).

(3) Ako utvrđeni iznos sredstva osiguranja plaćanja, prema stavku 1. ovog članka, premašuje minimalni iznos od 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna), iznos sredstva osiguranja plaćanja matematički se zaokružuje na veći jedinični iznos, koji je višekratnik broja 100.000.

(4) Voditelju bilančne skupine koji nije rezervirao kapacitet transportnog sustava određuje se minimalni iznos iz stavka 2. ovog članka za sredstvo osiguranja plaćanja.

Članak 6.

(1) Voditelj bilančne skupine je obvezan, u roku od 10 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora, u svrhu osiguranja plaćanja dostaviti neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garanciju, u korist Operatora tržišta plina, naplativu na prvi pisani poziv, u propisanom obliku, u iznosu od ____________ kuna ___________ (slovima) izdanu od poslovne banke prihvatljive Operatoru tržišta plina, s rokom važenja 12 mjeseci.

(2) Prihvatljiva banka iz stavka 1. ovog članka smatra se banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće kapitalne zahtjeve: stopu redovnoga osnovnog kapitala od minimalno 4,5%, stopu osnovnoga kapitala od minimalno 6% i stopu ukupnoga (regulatornog) kapitala od minimalno 8%. Ukoliko banka ima sjedište izvan Republike Hrvatske, banka Voditelja bilančne skupine šalje putem SWIFT poruke bankarsku garanciju banci Operatora tržišta plina koja u tom slučaju provjerava bonitet banke Voditelja bilančne skupine.

(3) Voditelj bilančne skupine se obvezuje da će najkasnije do isteka roka važenja bankarske garancije iz stavka 1. ovog članka, dostaviti Operatoru tržišta plina novi instrument osiguranja plaćanja, čiju će vrstu i visinu utvrditi Operator tržišta plina sukladno odredbama članka 5. ovoga Ugovora i prosjeku potraživanja u prethodna 3. mjeseca prema Voditelju bilančne skupine.

Članak 7.

(1) U slučaju da predani instrument osiguranja plaćanja ne pokriva mjesečnu obvezu Voditelj bilančne skupine obvezan je dostaviti dodatno sredstvo osiguranja plaćanja u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva Operatora tržišta plina koje će pokriti tu mjesečnu obvezu.

(2) Aktiviranjem dijela ili cjelokupnog iznosa instrumenta osiguranja plaćanja, Voditelj bilančne skupine je dužan u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva dostaviti Operatoru tržišta plina novi instrument osiguranja plaćanja u iznosu jednakom aktiviranom iznosu.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorne strane sklopit će dodatak ugovoru ili novi ugovor u slučaju promjene zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 9.

(1) Operator tržišta plina može raskinuti ovaj Ugovor ako Voditelj bilančne skupine ne ispunjava obveze preuzete Ugovorom ili u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Operator tržišta plina se obvezuje da prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu Ugovora dostavi Voditelju bilančne skupine prethodno pisano upozorenje o neizvršavanju preuzetih obveza i mogućnosti raskida Ugovora u slučaju nastavka takvog postupanja.

Članak 10.

(1) U slučaju raskida ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem ovoga Ugovora od dana sklapanja do dana raskida ovoga Ugovora.

(2) Raskidom ovog Ugovora, Voditelj bilančne skupine briše se iz registra bilančnih skupina.

Članak 11.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovog Ugovora privremeno obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

(2) Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka 1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

Članak 12.

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela povjerljivosti.

(2) Operator tržišta plina za sve obračune iz ovoga Ugovora koristi službene podatke koje zaprima od strane operatora transportnog sustava.

(3) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga Ugovora.

Članak 13.

(1) Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga Ugovora.

(2) O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Članak 14.

(1) Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem.

(2) U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

(3) Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 15.

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

Članak 16.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je prijaviti Operatoru tržišta plina sve promjene vezane za tvrtku, sjedište i status kao sudionika na tržištu plina, najkasnije u roku od 8 dana po nastaloj promjeni.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će se pismena dostavljati na adresu Voditelja bilančne skupine navedenu u ovom Ugovoru. Ako dostava pismena ostane bezuspješna, pismeno će se dostaviti na adresu sjedišta Voditelja bilančne skupine upisanu u sudskom registru. Ako dostava pismena ne uspije niti na toj adresi, pismena će se staviti na oglasnu ploču Operatora tržišta plina. Smatrat će se da je dostava pismena obavljena protekom 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Članak 17.

Ako Voditelj bilančne skupine ne izvršava obveze iz ovoga Ugovora Operator tržišta plina će dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji pisanu obavijest o neizvršavanju obveza.

Članak 18.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1), a po jedan (1) primjerak se dostavlja nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Klasa: ___________________

Urbroj: ___________________

Za Operatora tržišta plina:

_____________________

Za Voditelja bilančne skupine:

_________________________

(potpis i pečat)(potpis i pečat)

Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora

Operator tržišta plinaVoditelj bilančne skupine
   
Za operativne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za pravne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za financijske i računovodstvene poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:

Propisani oblik bankarske garancije

_______________ (naziv, sjedište i OIB banke garanta) (u daljnjem tekstu: Garant), temeljem Ugovora ____________ (naziv i broj ugovora nalogodavca s bankom temeljem kojeg se izdaje garancija), izdaje po nalogu i za račun trgovačkog društva _____________________ (naziv, sjedište i OIB Voditelja bilančne skupine) (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist trgovačkog društva HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 75801633608, osnovanog prema zakonima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu garanciju za uredno izvršenje ugovornih obveza, plativu na prvi poziv, sljedećeg sadržaja

BANKARSKA GARANCIJA broj: ____ za uredno plaćanje ugovornih obveza

1. Upoznati smo da su Korisnik garancije i Nalogodavac temeljem Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina i Pravila o organizaciji tržišta plina sklopili Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine na tržištu plina, br. ugovora: _____________, od ______ godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem kojeg je Nalogodavac u obvezi prema Korisniku garancije za uredno plaćanje financijskih obveza prema Ugovoru.

2. Ugovorom se Nalogodavac obvezao da će Korisniku garancije pribaviti garanciju banke za uredno plaćanje obveza prema Ugovoru u iznosu od _______________ kuna (unijeti iznos utvrđen sukladno Ugovoru), kojom banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično, u slučaju da Nalogodavac ne ispuni ugovorene obveze na način kako ih je preuzeo.

3. Sukladno naprijed navedenom, na zahtjev Nalogodavca, radi izvršenja odredbi Ugovora, Garant ovim daje neopozivu i bezuvjetnu garanciju za Nalogodavca i obvezuje se da će platiti Korisniku garancije bez obzira na bilo kakav prigovor Nalogodavca, njegove banke/banaka, i/ili bilo koga drugog tko tvrdi da djeluje u ime i za Nalogodavca svaki iznos po ovoj Garanciji, ali najviše do iznosa ______________ kuna (unijeti iznos) (slovima:_______________) i to na prvi poziv Korisnika garancije za plaćanje, podnesen preporučenim pismom na adresu Garanta ______________ (navesti adresu banke garanta), u kojem se navodi da Nalogodavac nije izvršio svoje obveze plaćanja utvrđene Ugovorom, uz koji poziv se Korisnik garancije obvezuje dostaviti kopije neplaćenih računa. Za potrebe identificiranja, banka Korisnika garancije treba provjeriti i potvrditi Garantu autentičnost i pravovaljanost potpisa Korisnika garancije, koji se pojavljuju na pozivu. Obveza po ovoj Garanciji će se automatski smanjivati za bilo koji iznos plaćen od strane Garanta po ovoj Garanciji.

4. Ova Garancija važi 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Garancije, a najkasnije do ___________ (datum).

5. Po isteku roka važenja Garancije, Korisnik garancije je dužan vratiti Garantu izvornik ove Garancije. Nakon isteka roka važenja Garancije, prestaju sve obveze Garanta prema Korisniku Garancije, bez obzira je li originalni primjerak ove Garancije vraćen Garantu ili ne.

6. Ova Garancija stupa na snagu danom izdavanja.

7. Sporove po ovoj Garanciji rješavat će Trgovački sud u Zagrebu.

8. Ova Garancija sastavljena je u jednom (1) izvornom primjerku.

9. Ova Garancija podliježe ujednačenim pravilima za garancije na poziv (UPGP), izdanje 2010. Publikacija MTK br 758.

Mjesto i datum izdavanja

____________________

Za Garanta ……………….....(naziv Banke izdavatelja)

……………………………….. (ime i prezime ovlaštenog potpisnika)

………………………………..(funkcija ovlaštenog potpisnika)

____________

(pečat i potpis)

PRILOG 1.b

UGOVOR
O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S
VODITELJEM BILANČNE SKUPINE

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru ____________________ (dalje u tekstu: Operator tržišta plina)

i

______________ (ime voditelja bilančne skupine), ____________ (adresa), _______ (grad), OIB: _______________, zastupan po __________________ (dalje u tekstu: Voditelj bilančne skupine)

na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o tržištu plina, »Narodne novine« 18/2018 (dalje u tekstu: Zakon) i članka 7. stavak 1. Pravila o organizaciji tržišta plina, ____________ (dalje u tekstu: Pravila) sklapaju ______________ (datum):

UGOVOR O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S
VODITELJEM BILANČNE SKUPINE

oznaka: VBS-____ (ime voditelja bilančne skupine)-_ (br)/_(god)

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora su plaćanja i osiguranje plaćanja svih naknada sukladno Pravilima te plaćanja godišnje i mjesečne naknade za obavljanje poslova organiziranja tržišta plina kao javne usluge.

Članak 2.

(1) Voditelj bilančne skupine obvezan je na temelju obračuna Operatora tržišta plina platiti račun Operatoru tržišta plina u roku od 10 dana od dana njegovog ispostavljanja.

(2) Voditelj bilančne skupine obvezan je na temelju obračuna i obavijesti Operatora tržišta plina ispostaviti račun Operatoru tržišta plina radnim danom najkasnije do 20. dana u mjesecu.

(3) Operator tržišta plina obvezan je platiti Voditelju bilančne skupine račun iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku 10 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 3.

(1) U slučaju zakašnjenja plaćanja računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

(2) Voditelj bilančne skupine može u roku od 8 dana od dana primitka računa uložiti prigovor na račun pisanim putem, što ga ne oslobađa od obveze plaćanja cjelokupnog iznosa osporavanog računa.

(3) Operator tržišta plina dužan je razmotriti prigovor u suradnji s operatorom transportnog sustava u roku od 15 dana. U slučaju prihvaćanja prigovora Operator tržišta plina ispravlja i dostavlja Voditelju bilančne skupine novi obračun uz odobrenje i/ili terećenje.

Članak 4.

(1) Voditelj bilančne skupine je dužan Operatoru tržišta plina, plaćati godišnju i mjesečnu naknadu za obavljanje poslova organiziranja tržišta plina kao javne usluge, određenu odlukom nadležnog tijela.

(2) Operator tržišta plina ispostavit će račun za godišnju naknadu u tekućoj godini.

(3) Operator tržišta plina ispostavit će račun za mjesečnu naknadu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Voditelj bilančne skupine dužan je račune iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 5.

(1) Iznos sredstava osiguranja plaćanja računa se temeljem podataka operatora transportnog sustava o rezerviranim kapacitetima na način da se udio ukupnog rezerviranog kapaciteta na ulazima i izlazima transportnog sustava na godišnjoj razini bilančne skupine u ukupno rezerviranom kapacitetu na ulazima i izlazima transportnog sustava na godišnjoj razini svih bilančnih skupina, a koji se izražava u postotnom iznosu množi s 100.000,00 kuna (sto tisuća kuna).

(2) Minimalni iznos sredstava osiguranja plaćanja je 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna).

(3) Ako utvrđeni iznos sredstva osiguranja plaćanja, prema stavku 1. ovog članka, premašuje minimalni iznos od 500.000,00 kuna (petsto tisuća kuna), iznos sredstva osiguranja plaćanja matematički se zaokružuje na veći jedinični iznos, koji je višekratnik broja 100.000.

(4) Voditelju bilančne skupine koji nije rezervirao kapacitet transportnog sustava određuje se minimalni iznos iz stavka 2. ovog članka za sredstvo osiguranja plaćanja.

Članak 6.

Voditelj bilančne skupine je obvezan, u roku od 10 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora, uplatiti novčani depozit na račun br: _____________u iznosu od ____________ kuna ___________ (slovima).

Članak 7.

(1) U slučaju da novčani depozit ne pokriva mjesečnu obvezu, Voditelj bilančne skupine obvezan je uplatiti dodatna novčana sredstva, u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva Operatora tržišta plina koja će pokriti tu mjesečnu obvezu.

(2) Djelomičnom ili cjelokupnom naplatom iz depozita, Voditelj bilančne skupine je dužan u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva uplatiti Operatoru tržišta plina novčani depozit u visini jednakoj iskorištenom iznosu.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorne strane sklopit će dodatak ugovoru ili novi ugovor u slučaju promjene zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 9.

(1) Operator tržišta plina može raskinuti ovaj Ugovor ako Voditelj bilančne skupine ne ispunjava obveze preuzete Ugovorom ili u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Operator tržišta plina se obvezuje da prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu Ugovora dostavi Voditelju bilančne skupine prethodno pisano upozorenje o neizvršavanju preuzetih obveza i mogućnosti raskida Ugovora u slučaju nastavka takvog postupanja.

Članak 10.

(1) U slučaju raskida ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem ovoga Ugovora od dana sklapanja do dana raskida ovoga Ugovora.

(2) Raskidom ovog Ugovora, Voditelj bilančne skupine briše se iz registra bilančnih skupina.

Članak 11.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovog Ugovora privremeno obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

(2) Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka 1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

Članak 12.

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela povjerljivosti.

(2) Operator tržišta plina za sve obračune iz ovoga Ugovora koristi službene podatke koje zaprima od strane operatora transportnog sustava.

(3) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga Ugovora.

Članak 13.

(1) Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga Ugovora.

(2) O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Članak 14.

(1) Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem.

(2) U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

(3) Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 15.

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

Članak 16.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je prijaviti Operatoru tržišta plina sve promjene vezane za tvrtku, sjedište i status kao sudionika na tržištu plina, najkasnije u roku od 8 dana po nastaloj promjeni.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će se pismena dostavljati na adresu Voditelja bilančne skupine navedenu u ovom Ugovoru. Ako dostava pismena ostane bezuspješna, pismeno će se dostaviti na adresu sjedišta Voditelja bilančne skupine upisanu u sudskom registru. Ako dostava pismena ne uspije niti na toj adresi, pismena će se staviti na oglasnu ploču Operatora tržišta plina. Smatrat će se da je dostava pismena obavljena protekom 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Članak 17.

Ako Voditelj bilančne skupine ne izvršava obveze iz ovoga Ugovora Operator tržišta plina će dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji pisanu obavijest o neizvršavanju obveza.

Članak 18.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1), a po jedan (1) primjerak se dostavlja nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Klasa: ___________________

Urbroj: ___________________

Za Operatora tržišta plina:

_____________________

Za Voditelja bilančne skupine:

_________________________

(potpis i pečat)(potpis i pečat)

Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora

Operator tržišta plinaVoditelj bilančne skupine
   
Za operativne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za pravne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za financijske i računovodstvene poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:


Prilog 2.a

UGOVOR
ZA OBRAČUN NEGATIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru _________________ (dalje u tekstu: Operator tržišta plina)

i

___________________ (ime pružatelja negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja), ______________ (adresa), __________________ (grad), OIB: _________________, zastupan po _____________________ kao Pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja

na temelju članka 7. stavak 2. Pravila o organizaciji tržišta plina, ___________ (dalje u tekstu: Pravila) i članka ____. stavak _____. Mrežnih pravila operatora transportnog sustava (dalje u tekstu: Mrežna pravila) sklapaju ______________ (datum):

UGOVOR ZA OBRAČUN NEGATIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

oznaka: ONEU-_____________ (ime ponuditelja negativne energije uravnoteženja)-_ (br)/_(god)

Članak 1.

Pružatelj negativne energije uravnoteženja (dalje u tekstu: Pružatelj) je za uslugu uravnoteženja dana: __________ sklopio ugovor o prodaji plina (negativna energija uravnoteženja) broj: _____________ s operatorom transportnog sustava.

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je obračun, plaćanje i osiguranje plaćanja aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja sukladno Pravilima.

Članak 3.

(1) Za utvrđeni iznos aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, Operator tržišta plina će ispostaviti račun Pružatelju.

(2) Pružatelj je dužan platiti Operatoru tržišta plina račun u roku od 10 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 4.

(1) U slučaju zakašnjenja plaćanja računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

(2) Pružatelj može u roku od 8 dana od dana primitka računa uložiti prigovor na račun pisanim putem, što ga ne oslobađa od obveze plaćanja cjelokupnog iznosa osporavanog računa.

(3) Operator tržišta plina dužan je razmotriti prigovor u suradnji s operatorom transportnog sustava u roku od 15 dana. U slučaju prihvaćanja prigovora Operator tržišta plina ispravlja i dostavlja Pružatelju novi obračun uz odobrenje i/ili terećenje.

Članak 5.

(1) Pružatelj je obvezan, u roku od 10 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora, u svrhu osiguranja plaćanja dostaviti neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garanciju, u korist Operatora tržišta plina, naplativu na prvi pisani poziv, u propisanom obliku, u iznosu od 2.000.000,00 kuna (dva milijuna kuna) izdanu od poslovne banke prihvatljive Operatoru tržišta plina, s rokom važenja do 1. svibnja 2018. Operator tržišta plina će nakon isteka važenja bankarske garancije istu vratiti Pružatelju.

(2) Prihvatljiva banka iz stavka 1. ovog članka smatra se banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće kapitalne zahtjeve: stopu redovnoga osnovnog kapitala od minimalno 4,5%, stopu osnovnoga kapitala od minimalno 6% i stopu ukupnoga (regulatornog) kapitala od minimalno 8%. Ukoliko banka ima sjedište izvan Republike Hrvatske, banka Pružatelja šalje putem SWIFT poruke bankarsku garanciju banci Operatora tržišta plina koja u tom slučaju provjerava bonitet banke Pružatelja.

Članak 6.

(1) U slučaju da predani instrument osiguranja plaćanja iz članka 5. stavak 1. ne pokriva mjesečnu obvezu Pružatelj je obvezan dostaviti dodatna sredstva osiguranja plaćanja u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva Operatora tržišta plina.

(2) Aktiviranjem dijela ili cjelokupnog iznosa instrumenta osiguranja plaćanja, Pružatelj je dužan u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva dostaviti Operatoru tržišta plina novi instrument osiguranja plaćanja u iznosu jednakom aktiviranom iznosu.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme od __________ do __________.

Članak 8.

(1) Operator tržišta plina može raskinuti ovaj Ugovor ako Pružatelj ne ispunjava obveze preuzete Ugovorom ili u slučaju raskida Ugovora s operatorom transportnog sustava ili u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Operator tržišta plina se obvezuje da prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu Ugovora dostavi Pružatelju prethodno pisano upozorenje o neizvršavanju preuzetih obveza i mogućnosti raskida Ugovora u slučaju nastavka takvog postupanja.

Članak 9.

U slučaju raskida ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem ovoga Ugovora od dana sklapanja do dana raskida ovoga Ugovora.

Članak 10.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovog Ugovora privremeno obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

(2) Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka 1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

Članak 11.

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela povjerljivosti.

(2) Operator tržišta plina za sve obračune iz ovoga Ugovora koristi službene podatke koje zaprima od strane operatora transportnog sustava.

(3) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga Ugovora.

Članak 12.

(1) Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga Ugovora.

(2) O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Članak 13.

(1) Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem.

(2) U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

(3) Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 14.

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

Članak 15.

(1) Pružatelj je dužan prijaviti Operatoru tržišta plina sve promjene vezane za tvrtku, sjedište i status kao sudionika na tržištu plina, najkasnije u roku od 8 dana po nastaloj promjeni.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će se pismena dostavljati na adresu Pružatelja navedenu u ovom Ugovoru. Ako dostava pismena ostane bezuspješna, pismeno će se dostaviti na adresu sjedišta Pružatelja upisanu u sudskom registru. Ako dostava pismena ne uspije niti na toj adresi, pismena će se staviti na oglasnu ploču Operatora tržišta plina. Smatrat će se da je dostava pismena obavljena protekom 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Članak 16.

Ako Pružatelj ne izvršava obveze iz ovoga Ugovora Operator tržišta plina će dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji pisanu obavijest o neizvršavanju obveza.

Članak 17.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1), a po jedan (1) primjerak se dostavlja nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Klasa: ___________________

Urbroj: ___________________

Za Operatora tržišta plina:

_____________________

Za Pružatelja:

_________________________

(potpis i pečat)(potpis i pečat)

Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora

Operator tržišta plinaPružatelj
   
Za operativne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za pravne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za financijske i računovodstvene poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:

Propisani oblik bankarske garancije

_______________ (naziv, sjedište i OIB banke garanta) (u daljnjem tekstu: Garant), temeljem Ugovora ______________________ (naziv i broj ugovora nalogodavca s bankom temeljem kojeg se izdaje garancija), izdaje po nalogu i za račun trgovačkog društva _____________________ (naziv, sjedište i OIB Pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja) (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist trgovačkog društva HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 75801633608, osnovanog prema zakonima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu garanciju za uredno izvršenje ugovornih obveza, plativu na prvi poziv, sljedećeg sadržaja

BANKARSKA GARANCIJA broj: ____
za uredno plaćanje ugovornih obveza

1. Upoznati smo da su Korisnik garancije i Nalogodavac temeljem Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina i Pravila o organizaciji tržišta plina sklopili Ugovor o obračunu negativne energije uravnoteženja, br. ugovora:_____________, od ______ godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem kojeg je Nalogodavac u obvezi prema Korisniku garancije za uredno plaćanje financijskih obveza prema Ugovoru.

2. Ugovorom se Nalogodavac obvezao da će Korisniku garancije pribaviti garanciju banke za uredno plaćanje obveza prema Ugovoru u iznosu od _______________ kuna (unijeti iznos utvrđen sukladno Ugovoru), kojom banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično, u slučaju da Nalogodavac ne ispuni ugovorene obveze na način kako ih je preuzeo.

3. Sukladno naprijed navedenom, na zahtjev Nalogodavca, radi izvršenja odredbi Ugovora, Garant ovim daje neopozivu i bezuvjetnu garanciju za Nalogodavca i obvezuje se da će platiti Korisniku garancije bez obzira na bilo kakav prigovor Nalogodavca, njegove banke/banaka, i/ili bilo koga drugog tko tvrdi da djeluje u ime i za Nalogodavca svaki iznos po ovoj Garanciji, ali najviše do iznosa ______________ kuna (unijeti iznos) (slovima:_______________) i to na prvi poziv Korisnika garancije za plaćanje, podnesen preporučenim pismom na adresu Garanta ______________ (navesti adresu banke garanta), u kojem se navodi da Nalogodavac nije izvršio svoje obveze plaćanja utvrđene Ugovorom, uz koji poziv se Korisnik garancije obvezuje dostaviti kopije neplaćenih računa. Za potrebe identificiranja, banka Korisnika garancije treba provjeriti i potvrditi Garantu autentičnost i pravovaljanost potpisa Korisnika garancije, koji se pojavljuju na pozivu. Obveza po ovoj Garanciji će se automatski smanjivati za bilo koji iznos plaćen od strane Garanta po ovoj Garanciji.

4. Ova Garancija važi 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Garancije, a najkasnije do ___________ (datum).

5. Po isteku roka važenja Garancije, Korisnik garancije je dužan vratiti Garantu izvornik ove Garancije. Nakon isteka roka važenja Garancije, prestaju sve obveze Garanta prema Korisniku Garancije, bez obzira je li originalni primjerak ove Garancije vraćen Garantu ili ne.

6. Ova Garancija stupa na snagu danom izdavanja.

7. Sporove po ovoj Garanciji rješavat će Trgovački sud u Zagrebu.

8. Ova Garancija sastavljena je u jednom (1) izvornom primjerku.

9. Ova Garancija podliježe ujednačenim pravilima za garancije na poziv (UPGP), izdanje 2010. Publikacija MTK br. 758.

Mjesto i datum izdavanja

____________________

Za Garanta ……………….....(naziv Banke izdavatelja)

………………………………...(ime i prezime ovlaštenog potpisnika)

…………………………..……(funkcija ovlaštenog potpisnika)

___________

(pečat i potpis)

PRILOG 2.b

UGOVOR
ZA OBRAČUN NEGATIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru _________________ (dalje u tekstu: Operator tržišta plina)

i

_______________ (ime pružatelja negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja), ____________ (adresa), _______________ (grad), OIB: ________________, zastupan po _____________________ kao Pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja

na temelju članka 7. stavak 2. Pravila o organizaciji tržišta plina, ______________ (dalje u tekstu: Pravila) i članka ____. stavak _____. Mrežnih pravila operatora transportnog sustava (dalje u tekstu: Mrežna pravila) sklapaju ______________ (datum):

UGOVOR ZA OBRAČUN NEGATIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

oznaka: ONEU-_____________ (ime ponuditelja negativne energije uravnoteženja)-_ (br)/_(god)

Članak 1.

Pružatelj negativne energije uravnoteženja (dalje u tekstu: Pružatelj) je za uslugu uravnoteženja dana: __________ sklopio ugovor o prodaji plina (negativna energija uravnoteženja) broj: _____________ s operatorom transportnog sustava.

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je obračun, plaćanje i osiguranje plaćanja aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja sukladno Pravilima.

Članak 3.

(1) Za utvrđeni iznos aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, Operator tržišta plina će ispostaviti račun Pružatelju.

(2) Pružatelj je dužan platiti Operatoru tržišta plina račun u roku od 10 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 4.

(1) U slučaju zakašnjenja plaćanja računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

(2) Pružatelj može u roku od 8 dana od dana primitka računa uložiti prigovor na račun pisanim putem, što ga ne oslobađa od obveze plaćanja cjelokupnog iznosa osporavanog računa.

(3) Operator tržišta plina dužan je razmotriti prigovor u suradnji s operatorom transportnog sustava u roku od 15 dana. U slučaju prihvaćanja prigovora Operator tržišta plina ispravlja i dostavlja Pružatelju novi obračun uz odobrenje i/ili terećenje.

Članak 5.

Pružatelj je obvezan, kao sredstvo osiguranja plaćanja, u roku od 10 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora, uplatiti novčani depozit na račun br: _____________u iznosu od 2.000.000,00 kuna (dva milijuna kuna).

Članak 6.

(1) U slučaju da novčani depozit ne pokriva mjesečnu obvezu, Pružatelj obvezan je uplatiti dodatna novčana sredstva, u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva Operatora tržišta plina.

(2) Djelomičnom ili cjelokupnom naplatom iz depozita, Pružatelj je dužan u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva uplatiti Operatoru tržišta plina novčani depozit u visini jednakoj iskorištenom iznosu.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme od __________ do __________.

Članak 8.

(1) Operator tržišta plina može raskinuti ovaj Ugovor ako Pružatelj ne ispunjava obveze preuzete Ugovorom ili u slučaju raskida Ugovora s operatorom transportnog sustava ili u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Operator tržišta plina se obvezuje da prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu Ugovora dostavi Pružatelju prethodno pisano upozorenje o neizvršavanju preuzetih obveza i mogućnosti raskida Ugovora u slučaju nastavka takvog postupanja.

Članak 9.

U slučaju raskida ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem ovoga Ugovora od dana sklapanja do dana raskida ovoga Ugovora.

Članak 10.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovog Ugovora privremeno obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

(2) Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka 1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

Članak 11.

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela povjerljivosti.

(2) Operator tržišta plina za sve obračune iz ovoga Ugovora koristi službene podatke koje zaprima od strane operatora transportnog sustava.

(3) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga Ugovora.

Članak 12.

(1) Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga Ugovora.

(2) O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Članak 13.

(1) Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem.

(2) U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

(3) Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 14.

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

Članak 15.

(1) Pružatelj je dužan prijaviti Operatoru tržišta plina sve promjene vezane za tvrtku, sjedište i status kao sudionika na tržištu plina, najkasnije u roku od 8 dana po nastaloj promjeni.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će se pismena dostavljati na adresu Pružatelja navedenu u ovom Ugovoru. Ako dostava pismena ostane bezuspješna, pismeno će se dostaviti na adresu sjedišta Pružatelja upisanu u sudskom registru. Ako dostava pismena ne uspije niti na toj adresi, pismena će se staviti na oglasnu ploču Operatora tržišta plina. Smatrat će se da je dostava pismena obavljena protekom 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Članak 16.

Ako Pružatelj ne izvršava obveze iz ovoga Ugovora Operator tržišta plina će dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji pisanu obavijest o neizvršavanju obveza.

Članak 17.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1), a po jedan (1) primjerak se dostavlja nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Klasa: ___________________

Urbroj: ___________________

Za Operatora tržišta plina:

____________________

Za Pružatelja:

____________________

(potpis i pečat)(potpis i pečat)

Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora

Operator tržišta plinaPružatelj
   
Za operativne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za pravne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za financijske i računovodstvene poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:

PRILOG 3.

UGOVOR
ZA OBRAČUN POZITIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru _________________ (dalje u tekstu: Operator tržišta plina)

i

_________________ (ime pružatelja energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja), ____________ (adresa), __________________ (grad), OIB: ________________, zastupan po _________________ kao Pružatelj pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja

na temelju članka 7. stavak 3. Pravila o organizaciji tržišta plina, _____________ (dalje u tekstu: Pravila) i članka ____. stavak _____. Mrežnih pravila operatora transportnog sustava (dalje u tekstu: Mrežna pravila) sklapaju ______________ (datum):

UGOVOR ZA OBRAČUN POZITIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

oznaka: OPEU-_____________ (ime ponuditelja pozitivne energije uravnoteženja)-_ (br)/__(god)

Članak 1.

Pružatelj pozitivne energije uravnoteženja (dalje u tekstu: Pružatelj) je za uslugu uravnoteženja dana: __________ sklopio ugovor o kupnji plina (pozitivna energija uravnoteženja) broj: _____________ s operatorom transportnog sustava.

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je obračun i plaćanje aktivirane pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja sukladno Pravilima.

Članak 3.

(1) Za utvrđeni iznos aktivirane pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja Pružatelj je dužan ispostaviti račun Operatoru tržišta plina radnim danom najkasnije do 20. dana u mjesecu.

(2) Operator tržišta plina obvezan je platiti Pružatelju račun iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku 10 dana od dana ispostavljanja računa.

Članak 4.

U slučaju zakašnjenja plaćanja računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme od __________ do __________.

Članak 6.

(1) Operator tržišta plina može raskinuti ovaj Ugovor ako Pružatelj ne ispunjava obveze preuzete Ugovorom ili u slučaju raskida Ugovora s operatorom transportnog sustava ili u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Operator tržišta plina se obvezuje da prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu Ugovora dostavi Pružatelju prethodno pisano upozorenje o neizvršavanju preuzetih obveza i mogućnosti raskida Ugovora u slučaju nastavka takvog postupanja.

Članak 7.

U slučaju raskida ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem ovoga Ugovora od dana sklapanja do dana raskida ovoga Ugovora.

Članak 8.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovog Ugovora privremeno obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

(2) Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka 1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

Članak 9.

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela povjerljivosti.

(2) Operator tržišta plina za sve obračune iz ovoga Ugovora koristi službene podatke koje zaprima od strane operatora transportnog sustava.

(3) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga Ugovora.

Članak 10.

(1) Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga Ugovora.

(2) O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Članak 11.

(1) Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem.

(2) U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

(3) Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

Članak 13.

(1) Pružatelj je dužan prijaviti Operatoru tržišta plina sve promjene vezane za tvrtku, sjedište i status kao sudionika na tržištu plina, najkasnije u roku od 8 dana po nastaloj promjeni.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će se pismena dostavljati na adresu Pružatelja navedenu u ovom Ugovoru. Ako dostava pismena ostane bezuspješna, pismeno će se dostaviti na adresu sjedišta Pružatelja upisanu u sudskom registru. Ako dostava pismena ne uspije niti na toj adresi, pismena će se staviti na oglasnu ploču Operatora tržišta plina. Smatrat će se da je dostava pismena obavljena protekom 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Članak 14.

Ako Pružatelj ne izvršava obveze iz ovoga Ugovora Operator tržišta plina će dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji pisanu obavijest o neizvršavanju obveza.

Članak 15.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1), a po jedan (1) primjerak se dostavlja nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Klasa: ___________________

Urbroj: ___________________

Za Operatora tržišta plina:

_____________________

Za Pružatelja:

____________________

(potpis i pečat)(potpis i pečat)

Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora

Operator tržišta plinaPružatelj
   
Za operativne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za pravne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za financijske i računovodstvene poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:


PRILOG 4.

UGOVOR
O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S
OPERATOROM TRANSPORTNOG SUSTAVA

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru __________________ (dalje u tekstu: Operator tržišta plina)

i

______________ (ime operatora transportnog sustava), _________ (adresa), ___________ (grad), OIB: ___________, zastupan po _________________ (dalje u tekstu: Operator transportnog sustava)

na temelju članka 7. stavak 4. Pravila o organizaciji tržišta plina, ___________ (dalje u tekstu: Pravila) sklapaju ______________ (datum):

UGOVOR O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S
OPERATOROM TRANSPORTNOG SUSTAVA

oznaka: OTS-_____________ (ime operatora transportnog sustava)-_ (br)/__(god)

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih odnosa koji nastaju u postupcima i aktivnostima na tržištu plina sukladno Pravilima i Mrežnim pravilima operatora transportnog sustava (dalje u tekstu: Mrežna pravila).

Članak 2.

Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana vezano za dostavu i razmjenu podataka, korištenje kratkotrajnih standardiziranih proizvoda na trgovinskoj platformi i aktiviranu energiju uravnoteženja za uslugu uravnoteženja.

Članak 3.

(1) Operator transportnog sustava je dužan dostavljati podatke Operatoru tržišta plina u opsegu, na način i u rokovima koji su utvrđeni Pravilima i Mrežnim pravilima.

(2) Operator transportnog sustava odgovoran je za točnost podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator tržišta plina je dužan dostavljati podatke Operatoru transportnog sustava u opsegu, na način i u rokovima koji su utvrđeni Pravilima i Mrežnim pravilima.

(4) Operator tržišta plina odgovoran je za točnost podataka iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 4.

Operator tržišta plina, u ime Operatora transportnog sustava uplaćuje i isplaćuje novčani iznos iz obračuna propisanih Pravilima.

Članak 5.

(1) Operator transportnog sustava koristi proizvode na trgovinskoj platformi Operatora tržišta plina, a Operator tržišta plina obračunava korištene proizvode prema Pravilima.

(2) Operator transportnog sustava aktivira energiju uravnoteženja za uslugu uravnoteženja prema Mrežnim pravilima, a Operator tržišta plina obračunava aktiviranu energiju uravnoteženja za uslugu uravnoteženja prema Pravilima i sklopljenim ugovorima za obračun negativne odnosno pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja.

Članak 6.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorne strane sklopit će dodatak ugovoru ili novi ugovor u slučaju promjene zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 7.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovoga Ugovora privremeno obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

(2) Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka 1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem.

Članak 8.

(1) Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela povjerljivosti.

(2) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga Ugovora.

Članak 9.

(1) Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga Ugovora.

(2) O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Članak 10.

(1) Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem.

(2) U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

(3) Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 11.

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

Članak 12.

Svaka ugovorna strana ima pravo ako druga ugovorna strana ne izvršava obveze iz ovoga Ugovora, dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji pisanu obavijest o neizvršavanju obveza.

Članak 13.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1), a po jedan (1) primjerak se dostavlja nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Klasa: ___________________

Urbroj: ___________________

Za Operatora tržišta plina:

___________________

Za Operatora transportnog sustava:

__________________________

(potpis i pečat)(potpis i pečat)

Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora

Operator tržišta plinaOperator transportnog sustava
   
Za operativne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za pravne poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta:
Za informatičke poslove:
ime i prezime:
telefon:
mobitel:
e-pošta: