Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 50/2018 (1.6.2018.), Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

991

Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 58. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i primjena Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju način i kriteriji za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se koristi za potrebe obrane i koje je zaštićeno u kategoriji strogog rezervata i nacionalnog parka, u skladu s posebnim propisima.

Predmet zakupa

Članak 2.

(1) Predmet zakupa je šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje nije privedeno namjeni, koja je određena šumskogospodarskim planovima.

(2) Pojedina šumska zemljišta mogu se davati u zakup do privođenja namjeni koja je određena šumskogospodarskim planovima.

Svrha zakupa

Članak 3.

Šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske može se dati u zakup radi korištenja u svrhu:

– odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.)

– postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2

– pašarenja.

II. DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo), daje šumsko zemljište u zakup.

(2) Šumsko zemljište daje se u zakup na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda, koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ministarstvo može dati u zakup šumsko zemljište pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: osoba) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske koja ima program korištenja šumskog zemljišta i koja nema duga po osnovi javnih davanja i s osnove zakupa šumskog zemljišta, te ispunjava druge uvjete iz ove Uredbe i javnog poziva, na vrijeme do pet godina.

(4) Šumsko zemljište se može dati u zakup u svrhu pašarenja samo osobi koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika te koja je vlasnik ili posjednik stoke.

(5) Najveća površina šumskog zemljišta koje Ministarstvo može dati jednoj osobi u zakup u svrhu pašarenja je 3,3 ha po uvjetnom grlu pri čemu se u obzir uzimaju ukupne površine zemljišta koje su evidentirane u ARKOD sustavu.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka najveća površina šumskog zemljišta koju Ministarstvo može dati u zakup može biti 10% veća od trenutnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla, uz uvjet da se ponuditelj u Programu korištenja obveže na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku dvije godine.

(7) Ponuditelj je po isteku roka iz stavka 6. ovoga članka dužan dostaviti dokaz iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe o izjednačavanju potrebnog broja uvjetnih grla.

(8) Početni iznos zakupnine se obračunava prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu.

(9) Ako na javnom pozivu za zakup u svrhu pašarenja ponuđena zakupnina ponuditelja koji ispunjava uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Sadržaj programa korištenja

Članak 5.

(1) Program korištenja šumskog zemljišta u svrhu odmora, rekreacije i sporta, postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2, sadrži: osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, lokaciji zemljišta, opisu aktivnosti koje se planiraju provoditi na predmetnom zemljištu, te podatke o planiranim investicijama.

(2) Program korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja sadrži: podatke o podnositelju ponude, opisu gospodarstva, lokaciji zemljišta, proizvodnoj cjelini za koju se prijavljuje, a koja odgovara njegovim potrebama prema izračunu prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta potrebnog za pašarenje po hektaru, obvezu ponuditelja na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku dvije godine u slučaju primjene odredbe članka 4. stavka 5. ove Uredbe.

Izbor ponuditelja

Članak 6.

(1) Na javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u svrhu iz članka 3. podstavaka 1. i 2. ove Uredbe mogu se javiti osobe iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe koje su dužne dostaviti:

– potpunu dokumentaciju određenu javnim pozivom

– potpuni program korištenja šumskog zemljišta.

(2) Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i koja ponudi najviši iznos zakupnine.

(3) U slučaju kada budu zaprimljene dvije ili više ponuda s istim iznosom zakupnine, najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja bude imala duži rok trajanja zakupa.

Članak 7.

(1) Na javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u svrhu iz članka 3. podstavka 3. ove Uredbe mogu se javiti osobe iz članka 4. stavaka 3. i 4. ove Uredbe koje su dužne dostaviti:

– potpunu dokumentaciju određenu javnim pozivom

– potpuni program korištenja šumskog zemljišta.

(2) Pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta ima osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavaka 3. i 4. ove Uredbe, te:

– najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva

– je dosadašnji zakupnik, ukoliko ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta potrebnog za pašarenje od najmanje 3,3 ha pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju po uvjetnom grlu, te ukoliko je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu

– je na dan raspisivanja javnog poziva mlađa od 41 godinu i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva

– ponudi najviši iznos zakupnine uz ograničenje iz članka 4. stavka 9. ove Uredbe.

(3) Osoba koja sukladno kriterijima iz stavka 1. i stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj dužna je prihvatiti najviši iznos ponuđene zakupnine.

Povjerenstvo za provođenje postupka davanja u zakup

Članak 8.

(1) Postupak davanja u zakup šumskog zemljišta provodi stručno Povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji se imenuju iz reda državnih službenika Ministarstva, od kojih su najmanje jedan šumarske struke, najmanje jedan agronomske struke i najmanje jedan pravne struke.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja poslove prikupljanja i otvaranja ponuda, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te prijedlog odluke o najpovoljnijem ponuditelju dostavlja ministru radi donošenja odluke.

(4) Administrativno-tehničke i druge stručne poslove u provođenju postupka davanja u zakup šumskog zemljišta obavlja Trgovačko društvo.

Odluka o davanju u zakup

Članak 9.

Odluku o davanju u zakup šumskog zemljišta, na prijedlog Povjerenstva, donosi ministar.

Plaćanje zakupnine

Članak 10.

(1) Za zakupljeno šumsko zemljište, zakupnik je dužan plaćati zakupninu.

(2) Zakupnina se uplaćuje na žiro-račun Trgovačkog društva, koje je dužno voditi evidenciju o plaćanju zakupnine, te o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Zakupnina se može plaćati obročno.

(4) Ukoliko se zakupnina plaća obročno, tada se svaki pojedini obrok izračunava tako što se ukupan iznos zakupnine podjeli na jednake iznose prema broju godina na koje je dobiven zakup, s tim da se prvi obrok plaća prije sklapanja ugovora o zakupu šumskog zemljišta (u daljnjem tekstu: Ugovor o zakupu), a nakon primitka odluke iz članka 9. ove Uredbe.

Ugovor o zakupu

Članak 11.

(1) Na temelju Odluke iz članka 9. ove Uredbe, dokaza o plaćenom najmanje jednom obroku zakupnine i po ishođenju pozitivnog mišljenja mjesno nadležnog državnog odvjetništva o pravnoj valjanosti nacrta ugovora o zakupu, sklapa se ugovor o zakupu.

(2) Ugovor o zakupu mora biti sklopljen kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

(3) Ugovor o zakupu potpisuje ministar.

(4) Zakupnika u posjed šumskog zemljišta iz sklopljenog ugovora o zakupu, uvodi Trgovačko društvo, koje će o tome sačiniti zapisnik koji potpisuju obje strane.

Obveze zakupnika

Članak 12.

(1) Zakupnik je dužan:

– koristiti šumsko zemljište sukladno ugovoru o zakupu

– nadoknaditi štetu nastalu korištenjem šumskog zemljišta protivno ugovoru o zakupu

– čuvati zakupljenu nekretninu i nakon prestanka ugovora o zakupu vratiti je u stanju u kojem ju je preuzeo, o čemu će Trgovačko društvo sačiniti zapisnik koji potpisuju obje strane

– plaćati zakupninu sukladno ugovoru o zakupu.

(2) Zakupnik nema pravo šumsko zemljište dati u podzakup ili na korištenje trećoj osobi.

Raskid ugovora o zakupu

Članak 13.

(1) Zakupodavac može prije isteka vremena zakupa jednostrano raskinuti ugovor o zakupu iz sljedećih razloga:

– ako zakupnik ne plaća zakupninu

– ako zakupnik da šumsko zemljište u podzakup trećoj osobi ili na korištenje trećoj osobi

– ako zakupnik šumsko zemljište ne koristi kao dobar gospodar

– ako zakupnik šumsko zemljište ne koristi u potpunosti i isključivo u svrhu u koju je dobio

– ako zakupnik iz članka 7. ove Uredbe ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i šumskog zemljišta ili ako ne izjednači broj uvjetnih grla u roku dvije godine u slučaju primjene odredbe članka 4. stavka 6. ove Uredbe

– ako zakupnik bez odobrenja izvršava investicijske radove na šumskom zemljištu koji prelaze granice uobičajenog gospodarenja ili promijeni vrstu korištenja šumskog zemljišta

– ako zakupnik obavlja aktivnosti suprotno propisima o zaštiti prirode ili radnje koje imaju negativan utjecaj na bogatstvo ili stanje prirodnog područja te na bilo koji način ugrožava opstanak prirodnih vrijednosti šumskog zemljišta kao i okolnog zemljišta.

(2) Ugovor o zakupu se raskida jednostranom izjavom koju zakupodavac predaje drugoj strani u pisanom obliku i neposredno uz potpis o zaprimanju, ili poštom preporučeno.

(3) Ako se izjava o jednostranom raskidu nije mogla dostaviti niti na jedan od gore propisanih načina, odnosno nakon dvije neuspjele dostave, smatra se da je ista uredno obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora na oglasnu ploču Ministarstva.

Nadzor nad provođenjem ugovora

Članak 14.

(1) Nadzor nad provođenjem ugovora o zakupu iz ove Uredbe provodi Ministarstvo.

(2) Trgovačko društvo ima pravo, prema potrebi, pregledati šumsko zemljište koje zakupnik koristi na temelju sklopljenog ugovora o zakupu.

Produljenje ugovora o zakupu

Članak 15.

(1) Ugovor o zakupu sklopljen temeljem ove Uredbe može se, na zahtjev zakupnika i uz pozitivno mišljenje Trgovačkog društva, obnoviti na najduže isto razdoblje i na istoj površini na kojoj je sklopljen ugovor o zakupu pod uvjetima koje odredi zakupodavac, ukoliko je u proteklom razdoblju zakupnik uredno i na vrijeme ispunjavao sve obveze preuzete ugovorom o zakupu ili do ispunjenja uvjeta iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Uz zahtjev za obnovom ugovora o zakupu u svrhu pašarenja, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka zakupnik je dužan dostaviti i dokaz o ispunjenju uvjeta prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 3,3 ha šumskog zemljišta po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva.

(3) Dokaz iz stavka 2. ovoga članka je uvjerenje o broju uvjetnih grla iz Jedinstvenog registra domaćih životinja izdano od Hrvatske poljoprivredne agencije i uvjerenje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o površinama evidentiranim u ARKOD sustavu.

(4) Zahtjev za obnovom ugovora o zakupu podnosi se Ministarstvu najranije u zadnjoj godini trajanja zakupa, a najkasnije 60 dana prije isteka ugovora o zakupu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Postupci započeti prema odredbama Uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, broj 76/14) završit će se prema odredbama te Uredbe.

(2) Postupci pokrenuti na zahtjev stranke za obnovom ugovora o zakupu šumskog zemljišta prema Uredbi o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 76/14) obustavit će se stupanjem na snagu ove Uredbe.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 76/14).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/39

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.