Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza

NN 50/2018 (1.6.2018.), Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

996

Na temelju članka 14. stavka 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci licencija za prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu, obrasci izvoda iz licencija, visina naknade za izdavanje pojedinih vrsta licencija, postupak izdavanja licencija, obrazac prijave prijevoza za vlastite potrebe, obrazac izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo, način evidentiranja licencija i prijava prijevoza za vlastite potrebe te način unošenja licencija i prijava prijevoza za vlastite potrebe u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

(2) Licencijama za unutarnji promet u smislu ovoga Pravilnika smatraju se licencije za unutarnji prijevoz putnika i tereta sukladno odredbama članka 14. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) – dalje: Zakon, licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i licencija za obavljanje kolodvorskih djelatnosti na autobusnim i teretnim kolodvorima.

(3) U upravnom postupku izdavanja licencija iz stavka 2. ovoga članka, Ured državne uprave u županiji odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) utvrđuje da li pravna ili fizička osoba-obrtnik koja je registrirana za djelatnost za koju traži licenciju, ispunjava uvjete propisane Zakonom i drugim propisima koji uređuju pristup na tržište cestovnog prijevoza.

II. LICENCIJE ZA UNUTARNJI CESTOVNI PROMET

Izdavanje licencije za obavljanje kolodvorske djelatnosti na autobusnim kolodvorima

Članak 2.

(1) U upravnom postupku za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima, utvrđuje se da li pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnosi zahtjev za izdavanje licencije ispunjava uvjete iz članka 99. stavaka 1. i 4. Zakona.

(2) Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju rješenjem o upisu u sudski registar odnosno o upisu u obrtni registar.

(3) Vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

(4) Stručna osposobljenost fizičke osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti na autobusnim kolodvorima dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslikom diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, sukladno posebnim propisima.

(5) Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 99. stavka 4. podstavka 1. Zakona, a očevidom utvrđuje uvjete iz stavka 4. podstavka 3. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Izdavanje licencije za obavljanje kolodvorske djelatnosti na teretnim kolodvorima

Članak 3.

(1) U upravnom postupku za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima, utvrđuje se da li pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnosi zahtjev za izdavanje licencije ispunjava uvjete iz članka 102. stavaka 1. i 3. Zakona.

(2) Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima, pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju rješenjem o upisu u sudski registar odnosno upisom u obrtni registar.

(3) Vlasništvo ili zakup objekta teretnog kolodvora pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

(4) Stručna osposobljenost fizičke osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti na teretnim kolodvorima dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslikom diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, sukladno posebnim propisima.

(5) Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 102. stavka 3. podstavka 1. Zakona, a očevidom utvrđuje uvjete iz stavka 3. podstavaka 3., 4., 5., 6. i 7. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

Članak 4.

(1) U upravnom postupku izdavanja licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu utvrđuje se da li pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ispunjavaju uvjete iz članka 96. stavaka 2., 3. i 4. Zakona.

(2) Registraciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju rješenjem o upisu u sudski registar odnosno upisu u obrtni registar.

(3) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju da ima odgovarajući poslovni prostor za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

(4) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dokazuju da imaju sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu predočenjem izvornika takvog ugovora ili dostavom preslike takvog ugovora nadležnom tijelu.

(5) Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o dobrom ugledu, a očevidom utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 96. stavka 3. podstavka 1. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija

Članak 5.

(1) Ispunjavanje uvjeta za izdavanje licencija iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika očevidom o kojem sastavlja zapisnik utvrđuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija koje rješenjem imenuje Ministar nadležan za poslove prometa.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastavljeno je od najmanje četiri člana, od čega je najmanje jedan član predstavnik nadležnog tijela, najmanje jedan član je predstavnik Hrvatske gospodarske komore, a ostali su članovi predstavnici ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Obrazac licencije i izvoda iz licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza

Članak 6.

(1) Obrazac licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj predmeta, ime i prezime fizičke osobe – obrtnika prijevoznika, odnosno naziv i sjedište pravne osobe prijevoznika, vrstu prijevoza za koju se izdaje licencija, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

(2) Na izvodu licencije za pojedino vozilo se uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, upisuju i podaci o vozilu, i to: marka i tip vozila, broj šasije vozila, registarska oznaka vozila, godina proizvodnje te osobni identifikacijski broj prijevoznika.

(3) Licencija se tiska na formatu papira A4, a izvod licencije koji ima dva dijela ima dimenzije kada je otklopljen 148 × 105 milimetra, a kada je preklopljen 74 × 105 milimetra.

(4) Obrazac licencije i izvoda iz licencije moraju biti tiskani na posebno zaštićenom papiru koji ima vodeni žig, UV zaštitu i hologramsku zaštitu. Obrazac licencije i izvoda iz licencije tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(5) Obrazac licencije i izvoda iz licencije iz ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrazac licencije za obavljanje kolodvorskih usluga za autobusne i teretne kolodvore

Članak 7.

(1) Obrazac licencije za obavljanje kolodvorskih usluga za autobusne i teretne kolodvore sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj predmeta, ime i prezime fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

(2) Obrazac licencije iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

Članak 8.

(1) Obrazac licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj predmeta, ime i prezime fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

(2) Obrazac licencije iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Boja obrazaca licencije i izvoda iz licencije

Članak 9.

(1) Obrasci licencije i izvoda licencije za sve vrste prijevoza u unutarnjem javnom cestovnom prometu su svijetlo smeđe boje.

(2) Obrazac licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima je bijele boje.

(3) Obrazac licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu je žute boje.

Sadržaj, ustroj i način vođenja i korištenja upisnika licencije

Članak 10.

(1) Nadležna tijela koja izdaju licencije dužna su voditi upisnik o izdanim licencijama.

(2) Upisnik o izdanim licencijama vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Upisnik o izdanim licencijama je javan.

(4) Obrazac upisnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

(1) Upisnik izdanih licencija sadrži: redni broj, ime i prezime fizičke osobe – obrtnika ili naziv i sjedište pravne osobe, naziv djelatnosti za koju je licencija izdana, broj licencije te datum izdavanja i rok važenja licencije.

(2) Upisnik izdanih licencija iz stavka 1. ovoga članka je sastavni dio baze podataka zavedenih u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

(3) Nadležna tijela dostavljaju preslike licencija koje su izdali temeljem ovoga Pravilnika ministarstvu nadležnom za promet, najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja licencije.

Prijava gubitka, krađe ili uništenja licencije i izvoda iz licencije i izdavanje duplikata

Članak 12.

(1) Pravne ili fizičke osobe kojima je temeljem odredbi ovog Pravilnika i Zakona izdana licencija ili izvod iz licencije, dužne su gubitak, krađu ili uništenje licencije ili izvoda licencije, objaviti u »Narodnim novinama«.

(2) Nadležno tijelo izdat će duplikat licencije ili izvoda iz licencije nakon što osoba iz stavka 1. ovoga članka dokaže da je nestanak isprave objavila u »Narodnim novinama«.

III. VISINA NAKNADE ZA IZDAVANJE POJEDINIH VRSTI LICENCIJE I PRIJAVE PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

Članak 13.

(1) Za izdavanje licencija iz ovog Pravilnika nadležno tijelo naplaćuje naknadu koja je prihod državnog proračuna.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnim propisom kojim se reguliraju visine upravnih pristojbi za područje prometa.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka naplaćuje se prilikom izdavanja rješenja o izdavanju licencije.

(4) Naknada za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe utvrđuje se u iznosu od 500,00 kuna, prihod je državnog proračuna i naplaćuje se prilikom izdavanja rješenja o izdavanju prijave prijevoza za vlastite potrebe.

(5) Naknada za izdavanje izvoda iz licencije i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo utvrđuje se u iznosu od 35,00 kuna po jednom primjerku, prihod je državnog proračuna i naplaćuje se prilikom izdavanja.

IV. PRIJAVA PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

Obrazac prijave prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu

Članak 14.

(1) Obrazac prijave prijevoza za vlastite potrebe sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje prijavu, broj prijave, ime i prezime fizičke osobe – obrtnika odnosno naziv i sjedište pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, mjesto i datum izdavanja prijave, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

(2) Na izvodu prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo se osim podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka upisuju i podaci o vozilu i to: marka i tip vozila, broj šasije, registarska oznaka vozila, godina proizvodnje i osobni identifikacijski broj prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

(3) Prijava prijevoza za vlastite potrebe se tiska na formatu papira A4, a izvod prijave se tiska na formatu koji ima dva dijela, dimenzija 148 x 105 milimetara kada je otklopljen i 74 x 105 milimetara kada je preklopljen.

(4) Obrazac prijave prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe moraju biti tiskani na posebno zaštićenom papiru koji ima vodeni žig, UV zaštitu i hologramsku zaštitu.

(5) Obrazac prijave prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

(6) Obrazac prijave prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe su bijele boje.

Sadržaj, ustroj i način vođenja i korištenja upisnika izdanih prijava prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijava prijevoza za vlastite potrebe

Članak 15.

(1) Nadležna tijela koja izdaju prijave prijevoza za vlastite potrebe dužna su voditi upisnik o izdanim prijavama prijevoza za vlastite potrebe.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka je javan.

(4) Obrazac upisnika iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Upisnik izdanih prijava prijevoza za vlastite potrebe

Članak 16.

(1) Upisnik izdanih prijava prijevoza za vlastite potrebe sadrži: redni broj prijave, ime i prezime fizičke osobe – obrtnika ili naziv i sjedište pravne osobe, oblik prijevoza za vlastite potrebe koji se obavlja, broj prijave te datum izdavanja prijave.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka je sastavni dio baze podataka zavedenih u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

(3) Nadležna tijela dostavljaju preslike prijava prijevoza za vlastite potrebe koje su izdali temeljem ovoga Pravilnika ministarstvu nadležnom za promet, najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja prijave.

Prijava gubitka, krađe ili uništenja prijave prijevoza za vlastite potrebe i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe i izdavanje duplikata

Članak 17.

(1) Pravne ili fizičke osobe kojima je temeljem odredbi ovoga Pravilnika i Zakona izdana prijava prijevoza za vlastite potrebe ili izvod prijave prijevoza za vlastite potrebe, dužne su gubitak, krađu ili uništenje navedenih isprava objaviti u »Narodnim novinama«.

(2) Nadležno tijelo izdat će duplikat prijave prijevoza za vlastite potrebe ili izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe, nakon što osoba iz stavka 1. ovoga članka dokaže da je nestanak isprave objavila u »Narodnim novinama«.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje sa propisima vezano za posjedovanje licencije za autotaksi prijevoz i iznajmljivanja vozila s vozačem

Članak 18.

(1) Fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza ili iznajmljivanja vozila s vozačem kao posebnog oblika prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, a nemaju važeću licenciju za autotaksi prijevoz odnosno važeću licenciju za iznajmljivanje vozila s vozačem, dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje licencije te dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članka 15. Zakona.

(2) U slučaju kada fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka postupi sukladno odredbama istoga stavka, smatrat će se da su danom podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije uskladili svoje poslovanje u pogledu zadovoljenja uvjeta iz članka 14. stavka 1. i članka 47. stavka 1. Zakona, a sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona, na rok od šest mjeseci od dana podnošenja takvog zahtjeva.

(3) Smatra se da su fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe koje obavljaju autotaksi prijevoz na temelju važeće licencije za autotaksi prijevoz u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladili svoje poslovanje u pogledu uvjeta iz članka 47. stavka 1. Zakona, sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona na rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (»Narodne novine«, broj 25/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-4

Zagreb, 1. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

OBRASCI