Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN 50/2018 (1.6.2018.), Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

998

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta te vozila kojima se obavlja prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe, a čiji su vlasnici ili korisnici fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe.

Članak 2.

Pod »vozilom« iz članka 1., a u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se osobni automobili namijenjeni obavljanju autotaksi prijevoza, obavljanju drugih dopuštenih oblika javnog prijevoza putnika i iznajmljivanja vozila sa vozačem, autobusi namijenjeni obavljanju shuttle prijevoza, povremenog prijevoza, posebnog linijskog prijevoza, javnog linijskog prijevoza i mikroprijevoza, teretna motorna vozila namijenjena javnom prijevozu tereta te osobni automobili, autobusi i teretna motorna vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

II. VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

1. Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz

Članak 3.

Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– ne smije biti stariji od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti stariji od pet godina, što znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine

– imati ugrađen taksimetar odobrenog tipa, ovjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije

– imati cjenik autotaksi usluga postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije

– imati oznaku »TAXI« na krovu vozila

– imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila

– imati ugrađen i ispravan klima-uređaj

– imati ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS)

– imati ugrađeno treće kočiono svjetlo

– imati ugrađeno stražnje svjetlo za maglu

– imati ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača

– imati ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera

– imati na vanjskim bočnim stranama istaknutu najmanje riječ TAXI te ime i prezime i prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm

– imati ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima i

– imati ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima.

Sadržaj i oblik evidencije vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz

Članak 4.

(1) Autotaksi prijevoznik evidenciju vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz iz članka 14. stavka 7. Zakona vodi u elektroničkom obliku.

(2) Evidencija vozila iz stavka 1. ovoga članka najmanje mora sadržavati:

– ime, prezime i prebivalište fizičke osobe – obrtnika autotaksi prijevoznika, odnosno naziv tvrtke i sjedište pravne osobe autotaksi prijevoznika

– OIB autotaksi prijevoznika

– registarsku i VIN oznaku aktivnog vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz

– modelsku godinu vozila prema VIN oznaci vozila i

– naziv proizvođača i model vozila.

(3) Prvu evidenciju iz stavka 1. ovoga članka, autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti izdavatelju licencije prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije.

(4) Sve promjene u evidenciji iz stavka 1. ovog članka autotaksi prijevoznik je dužan dostaviti izdavatelju licencije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, na način da dostavi posljednju ažuriranu verziju evidencije i popis promjena izbrisanih i upisanih vozila u odnosu na posljednju evidenciju koju je dostavio izdavatelju licencije, pri čemu dostavljena ažurna evidencija odnosno popis promjena mora sadržavati datum brisanja odnosno upisa svakog pojedinog vozila u predmetnu evidenciju.

(5) Prijevoznik će sve podatke iz ovog članka izdavatelju licencije dostavljati u elektroničkom obliku i putem elektroničke pošte, a iznimno ih može dostaviti i otisnute u papirnatoj formi, preporučenom poštanskom pošiljkom, ako izdavatelj licencije nije omogućio prihvat podataka putem elektroničke pošte ili adresa elektroničke pošte nadležnog tijela prijevozniku nije poznata.

Kontrola evidencije vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz

Članak 5.

(1) Na pisani zahtjev inspektora cestovnog prometa ili druge osobe ovlaštene za nadzor, autotaksi prijevoznik je dužan dati evidenciju iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika na uvid, na način da je dostavi elektroničkim putem odnosno elektroničkom poštom najkasnije u roku od tri dana od dana postavljenog zahtjeva za uvid.

(2) Na poseban pisani zahtjev inspektora cestovnog prometa ili druge osobe ovlaštene za nadzor, autotaksi prijevoznik je, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dužan predmetnu evidenciju u roku od osam dana od dana postavljenog zahtjeva dostaviti otisnutu u papirnatoj formi preporučenom poštanskom pošiljkom.

2. Osobni automobil namijenjen za javni prijevoz putnika

Članak 6.

(1) Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu navedeni podaci u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, a visina slova u predmetnoj oznaci ne smije biti manja od 15 mm

– imati najmanje troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila

– imati ugrađen i ispravan klima-uređaj

– imati ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS)

– imati ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača

– ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe

– imati čistu i neoštećenu unutrašnjost vozila odnosno putničke kabine i

– imati pribor za čišćenje unutrašnjosti vozila odnosno putničke kabine

(2) Prilikom obavljanja prijevoza iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti prijevoza koji se obavlja, na vjetrobranskom staklu vozila i vidljivo s vanjske strane mora biti istaknut natpis o vrsti prijevoza odnosno natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ«, »POVREMENI PRIJEVOZ«, »POSEBNI LINIJSKI PRIJEVOZ« ili »MIKROPRIJEVOZ«.

(3) Ako se osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto obavlja javni linijski prijevoz putnika, na vjetrobranskom staklu vozila i vidljivo s vanjske strane potrebno je istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta na liniji koja se obavlja, ili naziv odredišta, ako se prijevoz obavlja unutar zona koje određuju jedinice lokalne samouprave odnosno ako se obavlja komunalni prijevoz putnika.

(4) Osobni automobil kategorije M1 kojim se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao poseban oblik prijevoza, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati čistu i neoštećenu unutrašnjost vozila odnosno putničke kabine

– imati pribor za čišćenje unutrašnjosti vozila odnosno putničke kabine i

– imati ugrađen navigacijski uređaj ili opremu.

(5) Osobni automobil kategorije M1 iz stavka 4. ovoga članka ne smije biti stariji od pet godina, što znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za četiri godine.

(6) Osobni automobil kategorije M1 iz stavka 1. i stavka 4. ovoga članka mora ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

3. Autobus

Članak 7.

(1) Autobus namijenjen za javni prijevoz putnika mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm

– imati čistu i neoštećenu unutrašnjost vozila odnosno putničke kabine

– imati pribor za čišćenje unutrašnjosti vozila odnosno putničke kabine

– imati ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila

– imati vanjske površine autobusa neoštećene ili uredno sanirane i

– imati sve znakove obavijesti i natpise unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) na hrvatskom jeziku.

(2) Autobus I. razreda kojim se obavlja prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave odnosno kojim se obavlja komunalni prijevoz putnika, može umjesto oznake iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka imati prepoznatljivu oznaku prijevoznika, te ne mora ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

Autobus kojim se obavlja javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz ili shuttle prijevoz putnika, osim uvjeta propisanih člankom 7. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– za autobuse u javnom linijskom prijevozu putnika istaknut natpis na vjetrobranskom staklu i vidljiv izvana, s naznakom polaznog i dolaznog autobusnog kolodvora/terminala/stajališta, te najmanje jednog usputnog autobusnog kolodvora/terminala/stajališta na liniji, kojim se označava smjer vožnje, osim za prijevoz putnika na linijama unutar zona koje uređuju jedinice lokalne samouprave odnosno na linijama komunalnog prijevoza, kada je dovoljno imati istaknut samo naziv odredišta prema kojem autobus vozi

– za autobuse u posebnom linijskom prijevozu putnika istaknut natpis na vjetrobranskom staklu i vidljiv izvana, s naznakom polaznog i dolaznog mjesta i nazivom naručitelja posebnog linijskog prijevoza koji mora biti istovjetan nazivu naručitelja prijevoza iz Ugovora o posebnom linijskom prijevozu

– za autobuse u povremenom prijevozu istaknut natpis »POVREMENI PRIJEVOZ«

– za autobuse u shuttle prijevozu istaknut natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ« i oznaku relacije na kojoj se obavlja prijevoz te na vidljivom mjestu u autobusu postavljen cjenik prijevoza

– označen ukupan broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu i

– numerički označeno svako sjedeće mjesto u autobusu II. i III. razreda.

Članak 9.

(1) Autobus kojim se obavlja javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz i povremeni prijevoz putnika do 100 km udaljenosti od polazišta u jednom smjeru, mora osim uvjeta propisanih člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika, imati značajke autobusa I. ili II. razreda, sukladno posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

(2) Javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz i povremeni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km od polazišta u jednom smjeru, može se obavljati i autobusima III. razreda, sukladno posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

Članak 10.

Autobus kojim se obavlja javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 100 km, a manjim od 700 km udaljenosti od polazišta u jednom smjeru, mora osim uvjeta propisanih člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika, ispunjavati i značajke autobusa II. ili III. razreda, sukladno posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

Članak 11.

Autobus kojim se obavlja javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 700 km udaljenosti od polazišta u jednom smjeru, osim uvjeta propisanih člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– imati značajke autobusa III. razreda, sukladno posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama

– ugrađen i ispravan klima-uređaj

– ugrađene sigurnosne pojaseve najmanje za prvi red sjedala ispred kojeg nema sjedala s rukohvatom u skladu s Pravilnikom ECE-R 16 i

– ugrađen sanitarni čvor + WC koji je ispravan i može se koristiti tijekom puta.

Članak 12.

Autobusi iz članaka 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

4. Teretno vozilo

Članak 13.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati istaknutu oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza tereta, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm i

– imati vanjske površine vozila neoštećene ili uredno sanirane.

(2) Teretna vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz tereta moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

III. VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

1. Autobus

Članak 14.

Autobus koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu vozila i vidljivo izvana

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknutu najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm

– imati vanjske površine autobusa neoštećene ili uredno sanirane i

– imati sve obavijesne natpise unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) na hrvatskom jeziku.

Članak 15.

Autobus kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe na udaljenostima većim od 100 km udaljenosti od polazišta u jednom smjeru, osim uvjeta propisanih člankom 14. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i značajke autobusa II. ili III. razreda, sukladno posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

Članak 16.

Autobusi iz članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

2. Teretno vozilo

Članak 17.

Teretno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vratima vozila

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm i

– imati vanjske površine vozila neoštećene ili uredno sanirane.

Članak 18.

Teretna vozila iz članka 17. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

3. Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) putničko mjesto

Članak 19.

Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) putničko mjesto kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe, mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

– imati istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu i vidljivo izvana

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 15 mm i

– vanjske površine osobnog automobila neoštećene ili uredno sanirane.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ispunjavanje posebnih uvjeta iz ovoga Pravilnika dokazuje se Potvrdom o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri svakom redovnom tehničkom pregledu vozila, a na osnovi izvršenog pregleda vozila u kojem se utvrđuje ispunjava li vozilo posebne uvjete iz ovoga Pravilnika.

(3) Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom periodičkom tehničkom pregledu vozila ili pri prvom dolasku vozila na stanicu za tehnički pregled.

(4) Za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka stanica za tehnički pregled naplaćuje naknadu čiju visinu utvrđuje ovlaštena stručna organizacija koja nadzire i upravlja poslovanjem stanica za tehnički pregled temeljem posebnih propisa odnosno temeljem javne ovlasti.

(5) Suglasnost na visinu naknade iz stavka 4. ovoga članka daje ministar nadležan za poslove prometa.

(6) Evidenciju izdanih potvrda vodi stanica za tehnički pregled vozila. Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

(7) Stanica za tehnički pregled dostavlja evidenciju iz stavka 6. ovoga članka ministarstvu nadležnom za poslove prometa.

(8) Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila tiskana je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(9) Za osobne automobile kategorije M1 kojima se obavlja autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila sa vozačem ne utvrđuje se ispunjavanje posebnih uvjeta za vozila na stanici za tehnički pregled niti se izdaje potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila.

(10) Za vozila iz stavka 9. ovoga članka, ispunjavanje posebnih uvjeta utvrđuju tijela nadležna za nadzor tijekom nadzora, sukladno propisima koji reguliraju autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem.

Članak 21.

Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo izdaje se prijevozniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja prijevoz na temelju važeće prometne dozvole.

Članak 22.

Vozilo koje sudjeluje u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta temeljem ITF završnog dokumenta sukladno rezoluciji CEMT, ne mora imati Potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta iz ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Osobni automobil kategorije M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« 41/18) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne mora zadovoljavati posebni uvjet iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Autotaksi prijevoznik može nastaviti koristiti vozilo iz stavka 1. ovoga članka isključivo za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 47. stavku 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) i ne smije ga prodati, iznajmiti ili ustupiti drugom prijevozniku odnosno fizičkoj osobi, fizičkoj osobi – obrtniku ili pravnoj osobi u svrhu obavljanja autotaksi prijevoza od strane onoga tko je vozilo kupio ili unajmio ili mu je vozilo ustupljeno.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« br. 31/2014).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-3

Zagreb, 1. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG

prednja stranica

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

»Naziv, adresa i telefonski broj
stanice za tehnički pregled koja je
obavila pregled i izdala potvrdu«

Broj potvrde _______

POTVRDA
O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILO KOJIM SE OBAVLJA PRIJEVOZ

»Vrsta prijevoza za koju se izdaje potvrda«

__________________________________________________

Datum pregleda:

Sat izdavanja potvrde:

Potvrda vrijedi do:

__________________________________________________

OSNOVNI IDENTIFIKACIJSKI PODACI O VOZILU

Vrsta vozila:

Marka vozila:

Model vozila:

Tip vozila:

VIN oznaka:

Oblik karoserije:

Godina puštanja u promet:

Godina prve registracije u RH:

__________________________________________________

OCJENA STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA:

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 41/18) stanica za tehnički pregled potvrđuje da promatrano vozilo

»ispunjava«»ne ispunjava«

uvjete iz članka ______ »Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe« (»Narodne novine«, broj /2018)

»vrsta vozila« za sudjelovanje u »vrsta prijevoza za koje vozilo zadovoljava«

Ova potvrda vrijedi samo uz prometnu dozvolu vozila.

__________________________________________________

Nadzornik: »broj licence, ime i prezime nadzornika«

M. P.

Stražnja strana

Sadržaj potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Potvrda mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv, adresa i telefonski broj stanice za tehnički pregled koja je obavila pregled i izdala potvrdu

2. Jedinstveni broj potvrde

3. Vrstu prijevoza za koji se potvrda izdaje

4. Najmanje sljedeće identifikacijske podatke o vozilu:

o Vrsta vozila,
o Marka vozila,
o Model vozila,
o Tip vozila,
o VIN oznaka,
o Oblik karoserije,
o Godina puštanja u promet,
o Godina prve registracije u RH

5. Navođenje zakonskih i podzakonskih propisa na osnovi kojih vozilo ispunjava ili ne ispunjava posebne uvjete propisane ovim pravilnikom

6. Napomenu »Ova potvrda vrijedi samo uz prometnu dozvolu vozila«.

7. Broj licence te ime i prezime nadzornika koji je obavio pregled.